Pazarlama Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Pazarlama İletişimi Yönetimi

1. Soru

İletişim Sürecinin unsurları nelerdir?

Cevap

İletişim Sürecinin unsurları ;Mesajın Kaynağı/Göndericisi, Kodlama ve Mesaj ,Kanal, Tepki ya da Geri Bildirim,Alıcı,Gürültü'dür.


2. Soru

İletişim sürecinde mesajın kaynağı /göndericisi  nedir ve nasıl oluşur?

Cevap

Gönderici ya da kaynak başka bir insanla ya da insan grubuyla paylaşacak bilgiye sahip olan kişi ya da kurumdur. Kaynak bir kurumun kendisi olabileceği gibi örgütün bir satış elemanı ya da örgütün reklamlarında görünen bir ünlü de olabilir.


3. Soru

İletişimde mesajın kodlanması nasıl oluşur?

Cevap

Mesajın kodlanması, fikirlerin ve bilginin sembolik biçime konması, anlamına gelir. İletişim sürecinde mesajın göndericisi/kaynağı belirli semboller, sözcükler, resimler seçip bunları mesajı temsil etmek üzere alıcıya gönderir. Göndericinin hedefi bu mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesidir.


4. Soru

İletişim sürecinde kaç çeşit kanal türü kullanılır?

Cevap

İletişim sürecinde kişisel ya da kişisel olmayan kanallar kullanılabilir. Kişisel iletişim kanalları hedef kişi ya da gruplarla doğrudan ve yüz yüze gerçekleşir. Satış elemanları bir alıcıya satış mesajlarını gönderirken kişisel iletişim kanallarını kullanırlar. Kişisel olmayan iletişim kanalları kitlesel iletişim kanalları olarak bilinir ve mesaj birçok insana televizyon, radyo, gazete gibi kitlesel kanallar aracılığıyla bir defada gönderilir.


5. Soru

Alıcı kime denir?

Cevap

Alıcı ,mesajı gönderenin bilgi ya da düşüncelerini paylaşmak istediği kişi ya da kişilerdir. Diğer bir deyişle hedef pazarı ya da izleyiciyi oluşturan, mesajı okuyan, gören, dinleyen ve mesajın kodunu açan kişilerdir.


6. Soru

Bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişim sürecini etkileyen unsurlardan hangisine girer?

Cevap

İletişim süreci içinde birçok dış etken mesajın doğru biçimde alınmasını bozabilir ya da mesaja müdahale edebilir. Mesajı gönderenin planı dâhilinde olmayan bu müdahale bozulma ya da gürültü olarak bilinir. Mesajın kodlanmasındaki bir hata, radyo ve televizyon sinyallerinin bozulması ya da bir satış görüşmesi esnasında müşterinin telefonlarının sürekli çalması iletişimin etkinliğini azaltan gürültü örnekleridir.


7. Soru

Pazarlamada geri bildirimin önemi nedir?

Cevap

Pazarlama yöneticileri geri bildirim ile ilgilenirler; çünkü geri bildirim alıcının tepkisinin göndericiye iletilen kısmıdır. Söz gelişi kişisel satış sürecinde satış temsilcisi bir ürünü tanıtırken müşteriler soru sorabilir ya da itirazda bulunabilir. Satışçının geri bildirimi hemen alabilme üstünlüğü vardır.


8. Soru

Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi nedir?

Cevap

Pazarlama iletişimi karması ya da tutundurma karmasının temel işlevi mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmaktır ve reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinden oluşur.


9. Soru

Tutundurma ya da pazarlama iletişimi karmasının beş aracı nedir?

Cevap

Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma ve doğrudan pazarlamadır.


10. Soru

Bütünleşik pazarlama iletişimi neyi ifade eder?

Cevap

Bütünleşik pazarlama iletişimi

Birbirinden ayrı görülen tüm iletişim araçlarının marka hakkında tutarlı ve tek bir imaj oluşturmak amacıyla koordine edilmesini ifade eder.


11. Soru

Reklam nedir?

Cevap

Reklam, herhangi bir malın, hizmetin ya da fikrin bedeli ödenerek kişisel olmayan biçimde yapılan tanıtım faaliyetidir


12. Soru

Reklamın genel amaçları nelerdir?

Cevap

Bir reklam amacı belirli bir hedef kitlede belirli bir dönemde başarılması gereken spesifik bir iletişim görevinin tanımlanmasıdır. Üç genel amaç; bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatmadır.


13. Soru

Reklamlar hangi konularda bilgilendirmek amacını gerçekleştirebilirler?

Cevap

• Pazara yeni çıkan bir ürün hakkında bilgi vermek

• Bir ürün için yeni kullanım biçimleri önermek

• Pazarı bir fiyat değişikliği hakkında bilgilendirmek

• Ürünün nasıl kullanılabileceğini açıklamak

• Var olan hizmetleri tanımlamak
• Yanlış izlenimleri düzeltmek
• Alıcının korkularını azaltmak

• Bir işletme imajı oluşturmak


14. Soru

Reklamların alt amaçları nelerdir?

Cevap
 • Marka tercihi yaratmak

 • Reklamı yapılan markaya geçiş için tüketi- cileri cesaretlendirmek

 • Ürün özelliklerine ilişkin müşteri algılama- larını değiştirmek

 • Müşteriyi hemen satın alması için ikna etmek

 • Müşteriyi bir satış çağrısı almaya ikna et- mek (bir satış temsilcisi ile görüşmek üzere)


15. Soru

Reklamlar hatırlatma yaparak hangi  amaçları yerine getirebilir?

Cevap
  • Tüketicilere ürüne yakın bir gelecekte ihtiyaç duyabileceklerini hatırlatmak

  • Müşterilere ürünü nerelerden alabileceklerini hatırlatmak

  • Ürünün kullanım sezonu dışında da tüketicilerin zihninde kalmasını sağlamak

  • Zihinde ürünün farkında olma durumunu sürekli kılmak


16. Soru

Mesaj stratejisi neden önemlidir?

Cevap

Mesaj stratejisi reklam stratejisinin çok önemli bir kısmıdır; çünkü mesajın tüketicileri ikna etmesi gereklidir. Mesajın tüketicilere ürünü niçin almaları gerektiğini, ürünün hangi açılardan özel olduğunu, niçin faydalı ya da avantajlı olduğunu, sunduğu değeri iyi anlatması gerekir. Neyi iletmek istediği sorusunun cevabını verebilmek için reklamcı hedef kitlesini çok iyi tanımalı ve anlamalıdır.


17. Soru

Medya seçiminde izlenecek temel adımlar nelerdir?

Cevap
 • Ulaşma, sıklık ve etkiye karar vermek

 • Temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak

 • Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak

 • Zamanlamaya karar vermek


18. Soru

Satış tutundurma nedir?

Cevap

Satış tutundurma; para ya da benzer biçimde ek bir fayda ya da fayda beklentisi sağlayarak mal ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve teknikleridir.


19. Soru

Satış tutundurma faaliyetlerinin genel özellikleri nelerdir?

Cevap

1.Etki

2.Deneme

3.Maliyet

4.İmaj Erzoyonu


20. Soru

Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Amaçları nelerdir?

Cevap
 • Mevcut ürünlerin, diğer bir deyişle pazarda bir süredir bulunan ürünlerin satışını arttı- rabilir.

 • Ürünü kullananların tekrar satın almalarını teşvik edebilir.

 • Mevcut ürünlerin yeni kullanıcılar tarafın- dan denenmesini teşvik edebilir.

 • Yeni ürünlerin tanıtılmasına yardımcı olur.

 • Rakiplerin gelecekteki pazarlama iletişim faaliyetlerinin etkisini azaltabilir.

 • Rekabetçi pazarlama iletişim faaliyetlerine karşılık vermek amaçlı kullanabilir. (reka- betçi hareketlerden sonra)

 • Ürün kullanımını artırabilir.

 • Marka bağımlılığını teşvik edip/markalar arası geçişi azaltabilir.


21. Soru

Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları nelerdir?

Cevap

Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları ;

1. Örnek Ürün Dağıtımı,

2. Kupon Dağıtımı

3. Armağanlı Paketler (Çoklu Ürün Paketleri)

4. Armağan Dağıtımı

5. Fiyat İndirimleri

6. Para İadeleri

7. Yarışma ve Çekilişler

8. Etkinlik Pazarlaması

9. Sıklık Programları


22. Soru

Aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amaçları nelerdir?

Cevap

 • Aracılara yeni ürünleri tanıtmaya yardımcı olmak
 • Ürünün dağıtımını teşvik etmek
 • Raflarda elde edilecek yeri artırmak
 • Raflarda daha iyi pozisyon elde edilmesini sağlamak
 • Aracıların ürünü özel bir şekilde sergilemelerini teşvik etmek
 • Rakip ürünlere karşı aracılara ekstra teşvikler sunmak
 • Aracıların satış gücünün motivasyonunu artırmak
 • Aşırı stoklama problemlerinin ya da hareketi yavaş olan ürünlerin üstesinden gelmek
 • Kısa dönemli satış hede erine ulaşmaya yardımcı olmak örneğin, erken sipariş vermeyi teşvik etmek
 • Müşterilerin ödemelerinin yönetilmesine yardımcı olmak örneğin, erken ya da hemen ödemelerini sağlamak
 • Müşteri veri tabanı bilgisinin toplanmasına yardımcı olmak
   
   
   


23. Soru

Kişisel satış süreci hangi aşamaları içerir?

Cevap

Kişisel satış süreci; aday müşteri bulma ve yeterliliğine karar verme, müşteriye yaklaşma, ihtiyaç analizi, satış sunuşu, itirazların karşılanması, satışı kapatma ve izleme ve hizmet aşamalarını içerir.


24. Soru

Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri nelerdir?

Cevap

Yaygın kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri;Doğrudan posta,İnternet Araçları, E-posta ve Metin Mesajları, Telepazarlama, Kataloglar,Televizyonda Doğrudan Tepki Pazarlaması ve Kiosk Pazarlamasıdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi