Çalışma Psikolojisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Personel Eğitimi Ve Geliştirme

1. Soru

Personel eğitimi kavramını tanımlayınız?

Cevap

Personel eğitimi, çalışanların öğrenme, hafızada tutma ve bu öğrenmeleri işe transfer etmesi için planlanmış örgütsel çabalardır


2. Soru

Oryantasyon programı nedir?

Cevap

Oryantasyon programı, işe başlayan çalışanların işe ve işyerine alışmalarını sağlamak için yürütülen programdır.


3. Soru

Oryantasyon programında neler anlatılır?

Cevap

Oryantasyon programı içinde çalışana, örgütün genel felsefesi, örgüt politikaları, örgüt hedefleri ve örgüt süreçleri tanıtılır.


4. Soru

Tazeleme eğitimleri ne amaçla yapılmaktadır?

Cevap

Tazeleme eğitimleri, çalışanların zamanla kaybolan ya da kullanılmaz hale gelen bilgi ve becerilerinin yeniden kazandırılması ya da günün ihtiyaçlarına göre yenilenmesi amacıyla aldıkları eğitimlerdir.


5. Soru

Kültürel zeka nedir?

Cevap

Kültürel zekâ, farklı bir ülkede çalışmak üzere atanan kişilerin o ülke kültürüne uyum gösterme konusundaki bireysel farklılıklarıdır.


6. Soru

Örgütsel çeşitlilik nedir?

Cevap

İşyerinde, çalışanlar arasında din, mezhep, etnik köken, cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi konularda
ortaya çıkan faklılıklara örgütsel çeşitlilik denir.


7. Soru

İşyeri etiği eğitim programı nedir?

Cevap

İşyeri etiği eğitim programı, işyerinde çalışanların işlerini yaparken uyması gereken ahlaki ilkeleri, iş ilişkisi içinde diğer insanlara karşı davranış standartlarını konu eden eğitim programlarıdır.


8. Soru

Çalışanların, işbirliği ve dayanışma halinde, örgütün iş hedeflerini gerçekleştirmek üzere uyum içinde, işleri paylaşarak çalışmalarını sağlamaya yönelik eğitim programına ne ad verilir?

Cevap

Çalışanların, işbirliği ve dayanışma halinde, örgütün iş hedeflerini gerçekleştirmek üzere uyum içinde, işleri paylaşarak çalışmalarını sağlamaya yönelik eğitim programına takım çalışması eğitimi denir.


9. Soru

Örgütsel düzey eğitim ihtiyacı analizi nedir?

Cevap

Örgütsel düzey eğitim ihtiyacı analizi, örgütün kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere yapılması gereken eğitimlerin belirlendiği analizlerdir.


10. Soru

Farklı etnik gruplardan ya da alt kültürlerden, çeşitli eğitim seviyelerinden, farklı cinsiyet ve yaş gruplarından çalışanların örgüt içinde eğitim ihtiyacını belirlemek üzere yapılan analizlere ne ad verilir?

Cevap

Farklı etnik gruplardan ya da alt kültürlerden, çeşitli eğitim seviyelerinden, farklı cinsiyet ve yaş gruplarından çalışanların örgüt içinde eğitim ihtiyacını belirlemek üzere yapılan analizlere demografik analiz denir.


11. Soru

Görev analizi terimini tanımlayınız?

Cevap

Görev analizi, iş tanımlarını temel alarak, çalışanların işlerini en iyi şekilde yapmak için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri, yetenek ve davranışları (BBYD) analiz etmektir.


12. Soru

Eğitim ihtiyaç analizinin kişisel düzeyinde, tek tek her bir çalışanın hangi konularda ne kadar eğitim alacağı belirlenirken dikkat edilmesi gereken husus nedir?

Cevap

Eğitim ihtiyaç analizinin kişisel düzeyinde, tek tek her bir çalışanın hangi konularda ne kadar eğitim alacağı belirlenir. Burada önemli olan eğitimleri programlarken; ihtiyaç duyulan beceriye sahip olan ya  da eğitimden yararlanamayacak kadar motivasyonu düşük çalışanları ayırt etmektir. Böylece, eğitime yapılacak gereksiz harcama engellenmiş olur


13. Soru

Sosyal öğrenme nedir?

Cevap

Sosyal öğrenme, bir davranışı öğrenmek için, önce hedef davranışı bir başkası yaparken gözlemek, daha sonra o davranışı taklit etmektir.


14. Soru

Bilişsel öğrenme kuramı nedir?

Cevap

Bilişsel öğrenme kuramı, insanların yeni bilgiyi algılama, işleme, depolama ve hatırlama süreçlerine odaklanan öğrenme yaklaşımıdır.


15. Soru

Personel eğitim programlarının başarıya ulaşmasındaki anahtar kavramlar nelerdir?

Cevap

Personel eğitim programlarının başarıya ulaşmasında anahtar olan kavramlar; eğitim hedeflerinin konulması, eğitim katılımcısının hazır bulunuşu ve motivasyonu, eğitimin iş davranışına aktarılması, eğitim programının yapısı, eğitmenin rolü olarak sıralanabilir.


16. Soru

Eğitime direnç ne demeketir?

Cevap

Çalışanların eğitimin yararına inanmamaları ya da eğitimde başarılı olamayacaklarını düşünerek öğrenme çabası içine girmemelerine eğitime direnç denir


17. Soru

İşyerinde eğitim yöntemleri nelerdir?

Cevap

İşyerinde eğitim yöntemlerini; iş üzerinde öğrenme, giriş eğitimi, iş yönergesi eğitimi, iş rotasyonu ve çıraklık eğitimi şeklinde özetlemek mümkündür.


18. Soru

İş yönergesi yöntemi nedir?

Cevap

İş yönergesi yöntemi, çalışanlara “anlat, göster, yap, gözden geçir” şeklinde yönergeler vererek bir
konunun verilmesi eğitimidir.


19. Soru

İşyeri dışında gerçekleştirilen eğitimlere neler örnek verilebilir?

Cevap

İşyeri dışında gerçekleştirilen eğitimlere; seminer, rol oynama, davranış model alma, duyarlılık eğitimi, açık alan, benzeşim/simülasyon, programlanmış yönerge, görsel işitsel, bilgisayar destekli eğitim örnek olarak verilebilir.


20. Soru

Davranışı model alma yöntemi nedir?

Cevap

Davranışı model alma, video ya da canlı performanslar yardımıyla katılımcılara rol modeller sunarak, doğru ve yanlış iş davranışları ve bunların sonuçlarının gösterilmesi yöntemidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi