Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

1. Soru

Yurt dışı alıcılar yardımcı hesabının çalışma prensibi nasıldır?

Cevap

Mal ihraç eden firmalarda satış tarihindeki, hizmet ihraç eden firmalarda fatura tarihindeki döviz alış kuru ile değerlenmiş yabancı para tutarı bu hesaba borç, Yurtdışı Satışlar hesabına alacak kaydedilir.


2. Soru

Yurt dışından alacaklar hesabı dönem sonunda nasıl değerlenir?

Cevap

Dönem sonunda yurtdışından alacaklar da Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesi gereği Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yayımlanan döviz kurları ile değerlendirilir.


3. Soru

Maliye Bakanlığı’nın ilan ettiği, değerlemede esas alınacak kurlar nasıl belirlenir?

Cevap

Maliye Bakanlığı’nın ilan ettiği, değerlemede esas alınacak kurlar, değerleme tarihi itibariyle TCMB tarafından belirlenmiş döviz alış kurlarıdır.


4. Soru

Yurtdışına doğrudan yapılan satışlar hangi hesaba kaydedilir?

Cevap

Yurtdışına doğrudan yapılan satışlar Yurtdışı Satışlar ana hesabının yardımcı hesabı olan 601.01. Doğrudan Satışlar yardımcı hesabına kaydedilir.


5. Soru

İhraç kaydıyla yapılan satışlar hangi hesaba kaydedilir?

Cevap

İhraç kaydıyla yapılan satışlar 601.02. İhraç Kaydıyla Satışlar yardımcı hesabına kaydedilir.


6. Soru

Yurt dışına hizmet satışları hangi hesaba kaydedilir?

Cevap

Yurt dışına hizmet satışları 601.03. Hizmet Satışları yardımcı hesabına kaydedilir.


7. Soru

Yurt dışına satışlardan kaynaklanan lehte kur farkları hangi hesaba kaydedilir?

Cevap

Lehte kur farkları 601.04. Kambiyo Karları yardımcı hesabına kaydedilir.


8. Soru

Yurt dışı satışlardan elde edilen lehte kur farkları neden yurt dışı satışların bir yardımcı hesabında izlenir?

Cevap

İhracatın gerçekleştiği yılda oluşan lehte kur farkları Yurtdışı Satış gibi değerlendirilir ve Yurtdışı Satışlar hesabının 601.04. Kambiyo Kârları yardımcı hesabına kaydedilir.


9. Soru

Yurt dışı satışlardan kaynaklana aleyhte kur farkları hangi hesapta izlenir?

Cevap

Lehte kur farkları yurtdışı satış hasılatını arttırıyorsa, aleyhte kur farkları da azaltır. Bu nedenle satışın yapıldığı yıl ortaya çıkan aleyhte kur farkları, satış indirimleri hesabına kaydedilmek suretiyle, yurtdışı satışlardan düşülür.


10. Soru

Yurt dışı satışlardan kaynaklana aleyhte kur farkları neden kambiyo zararları hesabında kaydedilmez?

Cevap

Yapılan ihracat ile ilgili olarak yıl sonuna kadar olan alacakların değerlemesi sonucu ortaya çıkan aleyhte kur farkları 612. Satış İndirimleri hesabına kaydedilir. Gelir tablosunda yurtdışı satışlardan, satış indirimleri çıkartıldığında net satışlar bulunur. Dolayısıyla aleyhte kur farkı net satışları azaltır.


11. Soru

Satışın yapıldığı yılı takip eden yılda ortaya çıkan kur farkları hangi hesaba kaydedilir?

Cevap

Satışın yapıldığı yılı takip eden yılda tahsilat ve/veya değerleme sırasında ortaya çıkan kur farkları Satışlar hesabına değil, Kambiyo Kârları veya Zararları hesaplarına kaydedilir. Çünkü tahsilatın bir önceki yıldaki satışlarla ilgisi kalmamıştır.


12. Soru

İhracat giderleri hangi hesaba kaydedilir?

Cevap

İhracat ile ilgili giderler tekdüzen hesap planında 7/A seçeneğinde 760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ana hesabında; Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler yardımcı hesabında; 7/B seçeneğinde ise 793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ana hesabında izlenir.


13. Soru

İhracat giderlerine örnek olarak neleri gösterebiliriz?

Cevap

İhracat giderlerine örnek olarak; taşıma ücreti, sigorta gideri, banka giderleri, konsolosluk harcı, menşe şahadetnamesi gideri, İhracatçılar Birliği’ne ödenen harç, gümrük müşaviri ücreti, gümrük müşavirinin yaptığı harcamalar verilebilir.


14. Soru

CIF satışlarda ihracat ile ilgili giderler hangileridir?

Cevap

CIF satışlarda; taşıma ve sigorta giderleri, bankaların ihracat işlemleri dolayısıyla ihracatçı kuruluşlardan aldıkları komisyonlar gibi banka giderleri, yurtiçinde veya dışında ödenen komisyonlar, ihracat işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin ücreti, gümrük müşavirinin yaptığı giderler, varsa konsolosluk harcı, menşe şahadetnamesi gideri, İhracatçılar Birliği’ne ödenen nisbi ücretler ihracat ile ilgili giderlerdir.


15. Soru

CIF satışlarda taşıma ücreti neyi ifade etmektedir?

Cevap

CIF satışlarda taşıma ücreti (deniz taşımacılığında navlun olarak ifade edilir.) ihracatçı tarafından ödenir. Taşıma bedeli ihracatçı için Pazarlama Satış ve Dağıtım gideridir. Uluslararası taşıma KDV’den istisnadır.


16. Soru

CIF satışlarda sigorta gideri neyi ifade etmektedir?

Cevap

CIF satışlarda sigorta ihracatçı tarafından yaptırılır ve bedeli ihracatçı tarafından ödenir. Sigorta bedeli, taşıma ücreti gibi fiyatın içindedir. Sigorta, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi’ne tabidir, KDV’ye tabi değildir.


17. Soru

CIF satışlarda banka giderleri neyi ifade etmektedir?

Cevap

Bankaların ödemeler ile ilgili olarak ihracatçıdan aldıkları giderlerdir. Banka komisyonları, muhabir banka masrafları, işlem masrafları bu giderlere örnektir. Banka giderleri, Banka ve Sigorta Muamele Vergisine tabidir, KDV’ye tabi değildir.


18. Soru

CIF satışlarda gümrük müşaviri ücreti neyi ifade etmektedir?

Cevap

Gümrükte ihracat işini takip eden gümrük müşavirinin ücretidir. Gümrük müşavirleri genellikle şirket olarak hizmet verdiklerinden fatura düzenlerler. Hizmet KDV’ye tabidir, faturada ayrı gösterilir.


19. Soru

CIF satışlarda gümrük müşavirinin harcamaları neyi ifade etmektedir?

Cevap

Gümrük müşavirleri gümrükleme işlemlerini sürdürürken yaptıkları harcamalara ait belgeleri iş bitiminde dekontları ekinde ihracatçıya iletirler. Taksi ücreti, yükleme boşaltma giderleri, varsa gümrükleme giderleri bunlara örnektir. Bu belgelerin ihracatçı adına düzenlenmiş olması gerekir.


20. Soru

Diğer İhracat Giderleri nelerdir?

Cevap

Menşe şahadetnamesi gideri, konsolosluk harcı, gözetim şirketi giderleri, tartı analiz giderleri, radyoaktivite belgesi giderleri, İhracatçılar Birliği harçları bu tür giderlere örnektir.


21. Soru

İhracat giderleri nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

İsteğe ve ihtiyaca göre ihracat giderleri, türlerine göre veya her bir parti ihracat için ayrı ayrı hesaplarda izlenebilir.


22. Soru

Yurt dışı seyahat giderleri hangi hesapta izlenir?

Cevap

Yurtdışı Seyahat Giderleri, yurtdışına giden kişinin görevine göre 760. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına veya 770. Genel Yönetim Giderleri ana hesabının yardımcı hesaplarına kaydedilir.


23. Soru

Harcamaların ticari seyahat gideri olarak kabul edilebilmesi için hangi koşulları sağlaması gerekmektedir?

Cevap

Harcamaların ticari seyahat gideri olarak kabul edilebilmesi için seyahatin; • İşle ilgili olması, • Yapılan işin çapına uygun olması, • İşe uygun süre ile kısıtlı olması gerekmektedir.


24. Soru

Ticari seyahatin işle ilgili olması neyi ifade etmektedir?

Cevap

Seyahatin ticari kazancın elde edilmesi ile ilgili olması gerekir. Turistik amaçlı seyahatlere ait harcamalar ticari kazancın belirlenmesinde gider kaydedilemeyeceği gibi, vergi matrahından da düşülemez. Seyahate gidecek kişinin hizmet erbabı olması veya geçici bir görevle görevlendirilmiş olması gerekir.


25. Soru

Seyahatin yapılan işin çapına uygun olması neyi ifade etmektedir?

Cevap

Seyahat ile yapılan iş arasında belirli bir uygunluğun mevcut olması gerekmektedir. Uygunluk ifadesinden küçük çaplı bir iş için yüksek seyahat giderlerinin kabul edilemeyeceği anlaşılmalıdır.


26. Soru

Seyahatin süresinin işle uygun olması neyi ifade etmektedir?

Cevap

Seyahat giderlerinin işin gerektirdiği süreyi aşan kısmının ticari kazancın elde edilmesi ile ilgisi yoktur. Bu tür giderlerin ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.


27. Soru

Yurt dışı günlük harcırah tutarları nasıl belirlenir?

Cevap

Günlük harcırah tutarları Harcırah Kanununa bağlı olarak belirlenir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin 2. fıkrasına göre Harcırah Kanunu’nun kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Yurtdışında görevlendirilen memurlara verilen harcırahın miktarı gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya günlük ücretleri ile işin mahiyetine göre 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. maddesi gereği Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayınlanır. Bu karara göre yurtdışı gündeliklerin Türk Lirası cinsinden miktarları, yabancı cinsinden gündelik miktarlarının TCMB tarafından ilan edilen cari (efektif veya döviz) satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde, döviz satış bordrosunda gösterilen tarihteki kur esas alınır. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolluk ve ikametlerinde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı ödemelere esas alınır.


28. Soru

Seyahat edene verilen harcırah sınırı aşar ve vergiye tabi olursa nasıl bir yol izlenir?

Cevap

Harcırah ücret sayılır. Seyahat edene verilen harcırah sınırı aşar ve vergiye tabi olursa, seyahat edenin ücretine ait vergi matrahı yükselir.


29. Soru

Yurt dışı harcırah tutarlarında ulaşım giderleri nasıl hesaplanır?

Cevap

Yol giderleri (uçak bileti) harcıraha dahil değildir.


30. Soru

Yurt dışına görevlendirmelerde konaklama ücretleri nasıl hesaplanır?

Cevap

Yurtdışına her çıkışta, seyahat süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler karara ekli cetveldeki miktarlar % 50 arttırılmak suretiyle hesaplanır. Aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen yatak bedelinin bu şekilde hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmının % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek ilave miktar, hesaplanan gündeliklerin % 100’ünden fazla olamaz.


31. Soru

Gerçek gider yöntemi neyi ifade etmektedir?

Cevap

Gelir vergisi kanununun 40. maddesinin 4. fıkrasına göre işle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süreye uygun olmak suretiyle) kazancın tespitinde indirilebilir. Yurtdışı seyahat giderlerinin hesaplanmasında ve vergilendirilmesinde bu yöntem tercih edilecek ise, gerçek yol giderleri, yemek ve konaklama giderleri, iş ile ilgili olarak seyahatin amacı ile uygun sair giderler belgelenmek kaydıyla gider kaydedilir.


32. Soru

Yabancı para üzerinden değişik tarihlerde alınan belgelerin Türk Lirasına çevrilmesinde kullanılacak döviz kuru nasıl belirlenir?

Cevap

Yabancı para üzerinden değişik tarihlerde alınan belgelerin Türk Lirasına çevrilmesinde fatura tarihindeki döviz alış kuru esas alınır.


33. Soru

Doğrudan ihracat nedir?

Cevap

Doğrudan ihracattan anlaşılması gereken satıcının yurtdışındaki alıcıya İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde mal satışıdır.


34. Soru

Mal ve hizmet ihracında KDV oranı yüzde kaçtır?

Cevap

Mal ve hizmet ihracatı KDV’den istisnadır. Mal veya hizmet ihracatı dolayısıyla yurtdışına düzenlenen faturalarda KDV yoktur.


35. Soru

İhracat yapan işletmeler İndirilecek KDV mahsubunu nasıl yapabilirler?

Cevap

İhracatçılar, ihraç ettikleri mallar ve hizmetler için KDV’yi hesaplanan KDV’den indiremedikleri hallerde Vergi Dairesi’nden iade alabilirler. Sadece ihracat yapan (yurtiçi satışı olmayan) bir işletmede hesaplanan KDV söz konu olmadığından, o işletme ihraç ettiği malın edinimi sırasında yüklendiği KDV’yi (artı genel giderlere ait KDV’yi) iade alabilir. Hem yurtdışına, hem de yurtiçine mal satan şirketler de yurtdışına sattıkları malın edinimi sırasında yüklendikleri KDV’yi (artı ihracat ile ilgili genel giderlere ait KDV’yi) iade alabilirler.


36. Soru

Doğrudan ihracatta fatura hangi dilde düzenlenir?

Cevap

Anlaşmalı matbaalara bastırılmış (veya notere tasdik ettirilmiş), muhasebe kayıtları için geçerli olan faturalara açıklamalar Türkçe; fatura tutarı yabancı para üzerinden yazılır. Yurtdışındaki alıcıya gönderilmek üzere yabancı dilde ayrı bir fatura düzenlenir. Alıcı için esas olan yabancı dilde düzenlenmiş olan bu faturadır. Bu fatura diğer belgelerle birlikte ödeme şekline göre ya mal ile birlikte ya da banka kanalıyla alıcıya ulaştırılır. Türkçe faturanın ilk nüshası gümrük beyannamesi ekinde çıkış gümrüğüne verilir.


37. Soru

KDV iadesi talebinde bulunulabilmesi için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir?

Cevap

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre iade talebinde bulunabilmek için malın gümrük hattını geçmiş olması gerekir.


38. Soru

Yurt dışı alacağın tahsil edilmesi durumunda nasıl bir kayıt yapılır?

Cevap

Yurtdışı satış dolayısıyla borçlandırılan Yurtdışı Alıcılar yardımcı hesabının alacağına, tahsilat yapıldığında iki türlü kayıt yapılabilir: • Hesabın alacağına, hesabın borçlandırıldığı tarihteki kur ile kayıt • Hesabın alacağına tahsilat tarihindeki kur ile kayıt


39. Soru

Yurt dışı alıcılar yardımcı hesabının alacağına, hesabın borçlandırıldığı tarihteki kur ile kayıt nasıl yapılır?

Cevap

Bu kayıt şeklinde hesabın alacağına, borçlandırıldığı tarihteki kur esas alınarak kayıt yapılır. Böylece hesabın borcuna ve alacağına aynı kur ile kayıt yapıldığından hesap kalanı gümrük (çıkış) beyannamesi veya fatura tarihindeki döviz alış kuruna (yani hesaba işlemlerin yapıldığı kura) bölününce yabancı para üzerinden alacak tutarı bulunur. Gümrük (çıkış) beyannamesi veya fatura tarihindeki kur ile tahsil tarihindeki kur arasındaki fark, tahsil edilen yabancı para ile çarpılınca bulunan tutar kur farkı geliri veya gideridir.


40. Soru

Yurt dışı alıcılar yardımcı hesabının alacağına tahsilat tarihindeki kur ile kayıt nasıl yapılır?

Cevap

Bu kayıt şeklinde alacak tahsil edildiğinde Yurtdışı Alıcılar hesabı tahsilat tarihindeki kur ile alacaklandırılır. Böylece hesabın borcuna ve alacağına değişik kurlar esas alınarak kayıt yapılmış olur (borcuna fatura tarihindeki, alacağına tahsilat tarihindeki kur). Bu şekilde kayıt yapıldığında alacağın tamamı tahsil edilmiş olsa bile kur farkından dolayı hesap kalan verecektir.


41. Soru

Yurt dışı alıcılar yardımcı hesabındaki bakiye her zaman fiili durumu gösterir mi?

Cevap

Yurtdışı Alıcılar yardımcı hesabı kalanının değerleme yapılmadan önce hiç bir anlamı yoktur. Yabancı para üzerinden alacağın değerleme günündeki kur ile çarpılması ve hesap kalanının bu tutara getirilmesi gerekir.


42. Soru

Aracılı ihracat nedir?

Cevap

Üreticiler ürettikleri mamulleri doğrudan ihraç edebilecekleri gibi, ihracat konusunda uzmanlaşmış ihracatçı kurumlar (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri veya diğer ihracatçılar) aracılığı ile de ihraç edebilirler. Üreticilerin bu tür ihracatına uygulamada Aracılı İhracat denilmektedir.


43. Soru

Aracılı satışlarda mal bedelinin tahsil edilmesinden kim sorumludur?

Cevap

Yurtdışındaki alıcıyı üretici bulmuş olsa bile, aracılı satışlarda 32 Sayılı Karar’a göre mal bedelinin yurda getirilmesinden ihracatçı sorumludur.


44. Soru

Aracılı satışlarda Ödenecek KDV, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’sinden büyükse fark nasıl kapatılır?

Cevap

Ödenecek KDV, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’sinden büyükse, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’si tecil edilir, fark vergi dairesine ödenir.


45. Soru

Aracılı satışlarda Ödenecek KDV, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’sinden küçükse fark nasıl kapatılır?

Cevap

Ödenecek KDV, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’sinden küçükse, ödenecek olan kısım ödenmez, tecil edilir, tecil edilen tutar ile ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’si arasındaki fark vergi dairesinden iade alınır.


46. Soru

Aracılı satışlarda ihracat gerçekleşmezse tecil edilen KDV ile ilgili nasıl bir uygulama yapılır?

Cevap

KDV risk ve sorumlulukları üreticiye aittir. İhracatçı belirli süre içinde malı ihraç edemez ise, KDV kaybından dolayı Vergi Dairesi’ne karşı üretici sorumludur.


47. Soru

Hizmet ihracat nedir?

Cevap

Yurtdışındaki müşterilere verilen müşavirlik, danışmanlık hizmetleri, yönetim hizmetleri, aracılık hizmetleri, telif, marka, lisans satışları gibi hizmetler hizmet ihracatı olarak değerlendirilir.


48. Soru

Hizmet ihracatında hangi durumlarda KDV istisnası ortaya çıkar?

Cevap

Hizmet ihracatı aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde KDV’den istisnadır. Bu şartlar; • Hizmetin Türkiye’de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır. • Hizmetten yurtdışında faydalanılmalıdır. • Hizmet Türkiye’de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır. • Fatura yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir. • Hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir. • Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.


49. Soru

Hizmet ihracatı nedeniyle hak kazanılan KDV iadesi için ibraz edilmesi gereken belgeler hangileridir?

Cevap

Hizmet ihracatı nedeniyle hak kazanılan KDV iadesi için (84 No’lu) KDV Genel Tebliği’ne göre ibrazı gereken belgeler şunlarıdır: • Yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi, • İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo, • Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylamış örneği ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.


50. Soru

İhracatın ülke ekonomisine ne tür katkıları olmaktadır?

Cevap

Üretilen malın ihraç edilmesi sadece üreticiler için değil, ülke ekonomisi için de çok önemlidir. İhracat bir ülke için en önemli gelir kaynağıdır. Bir ülkenin ekonomik gücünü ithalata karşı ihracatın büyüklüğü gösterir. İhracata yönelen ülkeler döviz geliri sağlayarak ödemeler dengelerini düzenlerler.


51. Soru

Alıcılar hesabı ihracat işlemlerinde nasıl çalıştırılır?

Cevap

Yurtdışı Alıcılar Hesabı, Alıcılar ana hesabının yardımcı hesabıdır. Mal veya turizm, mümessillik, müşavirlik gibi hizmet ihraç eden kurumların yurtdışından alacakları için kullandıkları hesaptır.


52. Soru

Dövizli işlemlerin değerlenmesinde hangi kur esas alınır?

Cevap

Maliye Bakanlığı’nın ilan ettiği, değerlemede esas alınacak kurlar, değerleme tarihi itibariyle TCMB tarafından belirlenmiş “döviz alış” kurlarıdır.


53. Soru

İhracatın gerçekleştiği yılda oluşan lehte kur farkları hangi hesapta izlenir?

Cevap

İhracatın gerçekleştiği yılda oluşan lehte kur farkları “Yurtdışı Satış” gibi değerlendirilir ve Yurtdışı Satışlar hesabının 601.04. Kambiyo Kârları yardımcı hesabına kaydedilir.


54. Soru

Satışın yapıldığı yıl ortaya çıkan aleyhte kur farkları hangi hesapta izlenir?

Cevap

Aleyhte kur farkları yurtdışı satış hasılatını azaltır. Bu nedenle satışın yapıldığı yıl ortaya çıkan aleyhte kur farkları, satış indirimleri hesabına kaydedilmek suretiyle, yurtdışı satışlardan düşülür.


55. Soru

Satışın yapıldığı yılı takip eden yılda ortaya çıkan kur farkları hangi hesapta izlenir?

Cevap

Satışın yapıldığı yılı takip eden yılda tahsilat ve/veya değerleme sırasında ortaya çıkan kur farkları Kambiyo Kârları veya Zararları hesaplarına kaydedilir.


56. Soru

İhracat ile ilgili giderler 7/A seçeneğine göre hangi hesapta izlenir?

Cevap

İhracat ile ilgili giderler tekdüzen hesap planında 7/A seçeneğinde 760. Pazarlama Satış ve Dağıtım
Giderleri ana hesabında; Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler yardımcı hesabında izlenir.


57. Soru

İhracat ile ilgili giderler 7/B seçeneğine göre hangi hesapta izlenir?

Cevap

İhracat ile ilgili giderler tekdüzen hesap planında ; 7/B seçeneğinde 793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ana hesabında izlenir. 


58. Soru

İhracat giderleri ne tür giderlerden oluşur?

Cevap

İhracat giderlerine örnek: Taşıma ücreti, sigorta gideri, banka giderleri, konsolosluk harcı, menşe şahadetnamesi gideri, İhracatçılar Birliği’ne ödenen harç, gümrük müşaviri ücreti, gümrük müşavirinin yaptığı harcamalar verilebilir.


59. Soru

Harcamaların ticari seyahat gideri olarak kabul edilebilmesi hangi koşlların sağlanması gerekir?

Cevap

Harcamaların ticari seyahat gideri olarak kabul edilebilmesi için seyahatin;
• işle ilgili olması,
• yapılan işin çapına uygun olması,
• işe uygun süre ile kısıtlı olması gerekmektedir.


60. Soru

Günlük harcırah tutarları nasıl belirlenir?

Cevap

Günlük harcırah tutarları Harcırah Kanununa bağlı olarak belirlenir.


61. Soru

Doğrudan ihracat ne demektir?

Cevap

Doğrudan ihracattan anlaşılması gereken satıcının yurtdışındaki alıcıya İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde mal satışıdır.


62. Soru

Aracılı ihracat ne demektir?

Cevap

Üreticiler ürettikleri mamulleri doğrudan ihraç edebilecekleri gibi, ihracat konusunda uzmanlaşmış ihracatçı kurumlar (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri veya diğer ihracatçılar) aracılığı ile de ihraç edebilirler. Üreticilerin bu tür ihracatına uygulamada “Aracılı İhracat” denilmektedir.


63. Soru

Aracılı ihracatta KDV uygulanır mı?

Cevap

Üreticiler yurtiçindeki ihracatçı kuruma düzenledikleri faturaya (yurtiçi satış gibi) KDV eklerler, ancak faturanın altına “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi yazarlar ve dolayısıyla katma değer vergisi tahsil etmezler.


64. Soru

Hizmet ihracatı hangi durumda KDV'den muaf olur?

Cevap

Hizmet ihracatı aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde KDV’den istisnadır. Bu şartlar;


• Hizmetin Türkiye’de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve
• Hizmetten yurtdışında faydalanılmasıdır.


65. Soru

Hizmet ihracatında KDV iadesi alabilmek için hangi koşullar sağlanmalıdır?

Cevap

Hizmet ihracatında KDV iadesi alabilmek için;
• Hizmet Türkiye’de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır
• Fatura yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir:
• Hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir:
• Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.


66. Soru

Hizmet ihracatı nedeniyle hak kazanılan KDV iadesi için hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekir?

Cevap

Hizmet ihracatı nedeniyle hak kazanılan KDV iadesi için (84 No’lu) KDV Genel Tebliği’ne göre ibrazı gereken belgeler şunlarıdır:
• Yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya fotokopisi,
• İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç edilen hizmet nedeniyle yüklenilen vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo,
• Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylamış örneği ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.


67. Soru

Harcırah tutarları gelir vergisine tabi midir?

Cevap

Harcırah ücret sayılır. Seyahat edene verilen harcırah sınırı aşar ve vergiye tabi olursa, seyahat edenin ücretine ait vergi matrahı yükselir.


68. Soru

İhracatın yasal şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan vergi ile ilgili nasıl bir uygulama yapılır?

Cevap

İhracatın yasal şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde tecil olunan verginin ödenmesinden üretici sorumludur.


69. Soru

Üreticinin yurtiçi ve ihraç kaydıyla teslimlerinden sonra KDV mahsup işlemleri nasıl yapılır?

Cevap

• Ödenecek KDV, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’sinden büyükse, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’si tecil edilir, fark vergi dairesine ödenir.


• Ödenecek KDV, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’sinden küçükse, ödenecek olan kısım ödenmez, tecil edilir, tecil edilen tutar ile ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’si arasındaki fark vergi dairesinden iade alınır.


• Devreden KDV çıkarsa, tutar ertesi döneme devreder, ihraç kaydıyla yapılan satış KDV’si vergi dairesinden iade alınır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi