Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Muhasebenin Temel Kavramları Ve Dış Ticaret İşlemlerine İlişkin Tekdüzen Hesap Planı

1. Soru

Muhasebe nedir?

Cevap

İşletmede oluşan ve para ile ifade edilen mâli nitelikteki bilgileri kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yorumlama suretiyle ilgililere raporlar halinde sunan bilim dalına muhasebe denir.


2. Soru

Muhasebenin Temel Kavramları nelerdir?

Cevap

Muhasebenin işlevlerini yerine getirirken dayandığı bir takım kavramlar vardır. Bu kavramlara Temel Muhasebe Kavramları adı verilir. Bunlar; Sosyal Sorumluluk, Kişilik, İşletmenin Sürekliliği, Dönemsellik, Para ile Ölçme, Maliyet Esası, Tutarlılık, Tam Açıklama, İhtiyatlılık, Önemlilik, Özün Önceliği ile Tarafsızlık ve Belgelendirme kavramlarıdır.


3. Soru

Bilanço Hesaplarının ana hesap grupları nelerdir?

Cevap

Bilanço Hesapları; Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vâdeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vâdeli Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar şeklinde beş ana hesap grubuna bölünmüştür.


4. Soru

Gelir Tablosu Hesaplarının hesap grupları nelerdir?

Cevap

Gelir Tablosu hesapları; brüt satışlar, satış indirimleri, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelir ve kârlar ve olağandışı gider ve zararlar hesap gruplarından oluşur.


5. Soru

Maliyet Hesapları nedir?

Cevap

Maliyet Hesapları, mal ve hizmetlerin üretimi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır.


6. Soru

Nazım Hesaplar nedir?

Cevap

Nazım Hesaplar, işletmenin varlık ve kaynaklarını doğrudan doğruya ilgilendirmeyen, fakat bilinmesi, izlenmesi ve saklanması gerekli olan bilgilerin ve değerlerin hatıra kabilinden saklandığı hesaplardır.


7. Soru

Muhasebenin işlevleri nelerdir?

Cevap

Muhasebenin iki temel işlevi vardır. Muhasebenin birinci işlevi, mâli nitelikteki ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, bunları belirli ve anlamlı bir şekilde sınıflandırmak ve mâli raporlar halinde özetlemektir. Muhasebenin ikinci işlevi, analiz ve yorumdur. Mâli tablolar ile özetlenen bilgilerin yararlı olabilmeleri için analiz edilmesi ve yorumlanması gerekir.


8. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından sosyal sorumluluk kavramını açıklayınız?

Cevap

Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mâli tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.


9. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından kişilik kavramını açıklayınız?

Cevap

Bu kavram, işletmenin, sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.


10. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından İşletmenin Sürekliliği kavramını açıklayınız?

Cevap

Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle, işletme, sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir.


11. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından Dönemsellik kavramını açıklayınız?

Cevap

Dönemsellik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır.


12. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından Para ile Ölçme kavramını açıklayınız?

Cevap

Parayla ölçülme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri, Ulusal Para birimine göre yapılır.


13. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından Maliyet Esası kavramını açıklayınız?

Cevap

Maliyet esası kavramı, para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hâriç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder.


14. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından Tutarlılık kavramını açıklayınız?

Cevap

Tutarlılık kavramı, muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder.


15. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından Tam Açıklama kavramını açıklayınız?

Cevap

Tam açıklama kavramı, mâli tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.


16. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından İhtiyatlılık (Muhafazakârlık) kavramını açıklayınız?

Cevap

Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder.


17. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından Önemlilik kavramını açıklayınız?

Cevap

Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mâli bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin, mâli tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Buna göre, önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mâli tablolarda yer alması zorunludur.


18. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından Özün Önceliği kavramını açıklayınız?

Cevap

Özün önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerden çok özlerin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak, işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla beraber, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.


19. Soru

Muhasebenin Temel Kavramlarından Tarafsızlık ve Belgelendirme kavramını açıklayınız?

Cevap

Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gereğini ifade eder. Bu kavrama objektif belge kavramı da denir. Muhasebedeki bütün işlemlerin objektif belgelere dayandırılması gerekir.


20. Soru

Ülkemizde uygulanan hesap planı nasıl geliştirilmiştir?

Cevap

Ülkemizde 1957 yılında yapılan PTT İşletmesi Hesap Planı, 1970 yılında yapılan iktisadi ve Devlet teşekküllerince Uygulanan Hesap Planı, Sermaye piyasası Kanunu’nun belirli kurumlarda uygulanmasını zorunlu kıldığı hesap palanından sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 01.01.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 01.01.1994 tarihinden itibaren bu hesap planının uygulaması başlamıştır. Tebliğde belirtilen kurumlar, Tebliğin getirdiği hükümlere uymakla mükelleftir.


21. Soru

Hesap planıyla ilgili yapılan düzenlemelerin amacı nedir?

Cevap

Bu düzenlemeler, bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolara aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işlemlerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.


22. Soru

Tekdüzen Hesap Çerçevesinde yer alan hesap sınıfları nelerdir?

Cevap

Tekdüzen Hesap Çerçevesinde 9 Hesap Sınıfı mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir. ? Dönen Varlıklar ? Duran Varlıklar ? Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ? Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ? Özkaynaklar ? Gelir Tablosu Hesapları ? Maliyet Hesapları ? Serbest ? Nazım Hesaplar


23. Soru

Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir?

Cevap

Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? HAZIR DEĞERLER ? MENKUL KIYMETLER ? TİCARİ ALACAKLAR ? DİĞER ALACAKLAR ? STOKLAR ? YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ ? GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI ? DİĞER DÖNEN VARLIKLAR


24. Soru

Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesaplar nelerdir?

Cevap

Hazır Değerler hesap grubunda yer alan hesaplar şunlardır: ? 100. KASA ? 101. ALINAN ÇEKLER ? 102. BANKALAR ? 103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) ? 108. DİĞER HAZIR DEĞERLER


25. Soru

Menkul Kıymetler hesap grubunda yer alan hesaplar nelerdir?

Cevap

Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? 110. HİSSE SENETLERİ ? 111. ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI ? 112. KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI ? 118. DİĞER MENKUL KIYMETLER ? 119. MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)


26. Soru

Ticari Alacaklar hesap grubunda yer alan hesaplar nelerdir?

Cevap

Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? 120. ALICILAR ? 121. ALACAK SENETLERİ ? 122. ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) ? 126. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR ? 127. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR ? 128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ? 129. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)


27. Soru

Diğer Alacaklar hesap grubunda yer alan hesaplar nelerdir?

Cevap

Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? 131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR ? 132. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR ? 133. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR ? 135. PERSONELDEN ALACAKLAR ? 136. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR ? 137. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) ? 138. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR ? 139. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)


28. Soru

Stoklar hesap grubunda yer alan hesaplar nelerdir?

Cevap

Dönen Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? 150. İLK MADDE VE MALZEME ? 151. YARI MAMULLER-ÜRETİM ? 152. MAMÜLLER ? 153. TİCARİ MALLAR ? 157. DİĞER STOKLAR ? 158. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ? 159. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI


29. Soru

Duran Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir?

Cevap

Duran Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? TİCARİ ALACAKLAR ? DİĞER ALACAKLAR ? MALİ DURAN VARLIKLAR ? MADDİ DURAN VARLIKLAR ? MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ? ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR ? GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI ? DİĞER DURAN VARLIKLAR


30. Soru

Mali Duran Varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplar nelerdir?

Cevap

Duran Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER ? 241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ? 242 İŞTİRAKLER ? 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) ? 244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) ? 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR ? 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) ? 247 BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) ? 248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR ? 249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)


32. Soru

Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplar nelerdir?

Cevap

Duran Varlıklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? 260. HAKLAR ? 261. ŞEREFİYE ? 262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ ? 263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ? 264. ÖZEL MALİYETLER ? 267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ? 268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) ? 269. VERİLEN AVANSLAR


33. Soru

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir?

Cevap

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? MALİ BORÇLAR ? TİCARİ BORÇLAR ? DİĞER BORÇLAR ? ALINAN AVANSLAR ? YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ ? ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ? BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ? GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI ? DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR


34. Soru

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir?

Cevap

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? MALİ BORÇLAR ? TİCARİ BORÇLAR ? DİĞER BORÇLAR ? ALINAN AVANSLAR ? BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ? GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI ? DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR


35. Soru

Özkaynaklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir?

Cevap

Özkaynaklar Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? ÖDENMİŞ SERMAYE ? SERMAYE YEDEKLERİ ? KAR YEDEKLERİ ? GEÇMİŞ YILLAR KARLARI ? GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI ? DÖNEM NET KARI (ZARARI)


36. Soru

Gelir Tablosu Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir?

Cevap

Gelir Tablosu Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? BRÜT SATIŞLAR ? SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ? SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ? FAALİYET GİDERLERİ (-) ? DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ? DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ? FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ? OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ? OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ? DÖNEM NET KARI (ZARARI)


37. Soru

7/A Seçeneğine göre Maliyet Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir?

Cevap

7/A Seçeneğine göre Maliyet Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI ? DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ ? DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ ? GENEL ÜRETİM GİDERLERİ ? HİZMET ÜRETİM MALİYETİ ? ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ ? PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ ? GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ? FİNANSMAN GİDERLERİ


38. Soru

7/B Seçeneğine göre Maliyet Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları nelerdir?

Cevap

7/A Seçeneğine göre Maliyet Hesap Sınıfında yer alan hesap grupları şunlardır: ? İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ ? İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ ? MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ ? DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER ? ÇEŞİTLİ GİDERLER ? VERGİ, RESİM VE HARÇLAR ? AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI ? FİNANSMAN GİDERLERİ ? GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI ? ÜRETİM MALİYET HESABI


39. Soru

Dönen Varlıkları açıklayınız?

Cevap

Dönen varlıklar, nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar. Dönen varlıklar; hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vâdeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenir.


40. Soru

Duran Varlıklar açıklayınız?

Cevap

Bu ana hesap grubu, bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran Varlıklar, ticari alacaklar, diğer alacaklar, mâli duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları ve diğer duran varlıklar olarak bölümlenir.


41. Soru

Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları açıklayınız?

Cevap

Kısa Vâdeli Yabancı Kaynaklar, dönen varlıkların ayrılmasında kullanılan ölçüye uygun olarak, en çok bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabancı kaynakları kapsar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, Mâli Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile Diğer Kısa Vâdeli Yabancı Kaynaklar şeklinde bölümlenir. Her bir hesap grubunda büyük defter hesapları yer alır.


42. Soru

Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları açıklayınız?

Cevap

Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vâdeli olan işletme borçlarını kapsar. Uzun Vâdeli Yabancı Kaynaklar, Mâli Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile Diğer Uzun Vâdeli Yabancı Kaynaklar şeklinde bölümlenir.


43. Soru

Özkaynakları açıklayınız?

Cevap

İşletme sahip veya sahiplerinin bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren Ödenmiş Sermaye ile, Sermaye Yedekleri, Kâr yedekleri, Geçmiş Yıllar Kârları ve Geçmiş Yıllar Zararları ve Dönem Net Kâr veya Zararını kapsar.


44. Soru

Nazım Hesap nedir?

Cevap

Nazım Hesap, işletmenin varlık ve kaynaklarını doğrudan doğruya ilgilendirmeyen; fakat bilinmesi, izlenmesi ve saklanması gerekli olan bilgilerin ve değerlerin hatıra kabilinden kaydedildiği hesaptır.


45. Soru

Muhasebenin tanımı ve işlevleri nelerdir?

Cevap

Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan mâli nitelikli ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunmaktır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi muhasebe, işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgilenen kişi ve kurumların bilgi gereksinimlerini karşılayan bir sistemdir. Çeşitli kişi ve kurumların işletme ile ilgilenme nedenleri, çıkarları birbirinden farklıdır. Bu açıdan muhasebe bilgi sistemi, ilgililerin farklı gereksinmelerini tatmin edecek nitelikte doğru, güvenilir ve zamanında bilgiler, raporlar hazırlanmasına olanak sağlamak durumundadır. Muhasebe tanımına göre, muhasebenin iki temel işlevi vardır. Muhasebenin birinci işlevi, mâli nitelikteki ve para ile ifade edilen işlemlere ait bilgileri kaydetmek, bunları belirli ve anlamlı bir şekilde sınıflandırmak ve mâli raporlar halinde özetlemektir. Muhasebenin ikinci işlevi, analiz ve yorumdur. Mâli tablolar ile özetlenen bilgilerin yararlı olabilmeleri için analiz edilmesi ve yorumlanması gerekir.


46. Soru

Muhasebede sosyal sorumluluk kavramını açıklayınız.

Cevap

Sosyal sorumluluk kavramı; muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mâli tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eder.


47. Soru

Muhasebede kişilik kavramını açıklayınız.

Cevap

Bu kavram, işletmenin, sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini öngörür.


48. Soru

Muhasebede işletmenin sürekliliği kavramını açıklayınız.

Cevap

Bu kavram, işletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın sürdüreceğini ifade eder. Bu nedenle, işletme, sahiplerinin ya da hissedarlarının yaşam süreleriyle bağlı değildir.


49. Soru

Muhasebede dönemsellik kavramını açıklayınız.

Cevap

Dönemsellik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır.


50. Soru

Muhasebede para ile ölçme kavramını açıklayınız.

Cevap

Parayla ölçülme kavramı, parayla ölçülebilen iktisadi olay ve işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle yansıtılmasını ifade eder. Muhasebe işlemleri, Ulusal Para birimine (Türk Lirası) göre yapılır.


51. Soru

Muhasebede maliyet esası kavramını açıklayınız.

Cevap

Maliyet esası kavramı, para mevcudu, alacaklar ve maliyetinin belirlenmesi mümkün veya uygun olmayan diğer kalemler hâriç, işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde, bunların elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eder


52. Soru

Muhasebede tutarlılık kavramını açıklayınız.

Cevap

Tutarlılık kavramı, muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının, birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eder. Tutarlılık kavramı, benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve mâli tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzeni öngörür. Geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, işletmeler uyguladıkları muhasebe politikalarını değiştirebilirler. Ancak, bu değişikliklerin ve bunların parasal etkilerinin mâli tabloların dipnotlarında açıklanması zorunludur.


53. Soru

Muhasebe tam açıklama kavramını açıklayınız.

Cevap

Tam açıklama kavramı, mâli tabloların bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder.


54. Soru

Muhasebede ihtiyatlılık kavramını açıklayınız.

Cevap

Bu kavram, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder.


55. Soru

Muhasebede önemlilik kavramını açıklayınız.

Cevap

Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mâli bir olayın nisbi ağırlık ve değerinin, mâli tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri veya alınacak kararları etkileyebilecek düzeyde olmasını ifade eder. Buna göre, önemli hesap kalemleri, finansal olaylar ve diğer hususların mâli tablolarda yer alması zorunludur.


56. Soru

Muhasebede özün önceliği kavramını açıklayınız.

Cevap

Özün önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerden çok özlerin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak, işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla beraber, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.


57. Soru

Muhasebede tarafsızlık ve belgelendirme kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Bu kavram, muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gereğini ifade eder. Bu kavrama objektif belge kavramı da denir. Muhasebedeki bütün işlemlerin objektif belgelere dayandırılması gerekir.


58. Soru

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hangi amaçla hazırlanmıştır ve Tekdüzen Hesap Planı’nın önemi nedir?

Cevap

Ülkemizde 1957 yılında yapılan PTT İşletmesi Hesap Planı, 1970 yılında yapılan iktisadi ve Devlet teşekküllerince Uygulanan Hesap Planı, Sermaye piyasası Kanunu’nun belirli kurumlarda uygulanmasını zorunlu kıldığı hesap palanından sonra, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 01.01.1992 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 01.01.1994 tarihinden itibaren bu hesap planının uygulaması başlamıştır. Tebliğde belirtilen kurumlar, Tebliğin getirdiği hükümlere uymakla mükelleftir. Bu düzenlemeler, bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolara aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işlemlerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla yapılmıştır.


59. Soru

Tekdüzen Hesap Planı’nda hesaplar kaç ana sınıfta toplanmıştır ve bunlar hangileridir?

Cevap

Tekdüzen Hesap Çerçevesinde 9 Hesap Sınıfı mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

I. Dönen Varlıklar

II. Duran Varlıklar

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

V. Özkaynaklar

VI. Gelir Tablosu Hesapları

VII. Maliyet Hesapları

VIII. Serbest

IX. Nazım Hesaplar


60. Soru

Tekdüzen hesap planında bilanço hesapları kaç ana gruba ayrılmıştır?

Cevap

Tek Düzen hesap planında bilançoyu oluşturan hesaplar beş ana gruba ayrılmıştır. Bunlar; I. Dönen Varlıklar II. Duran Varlıklar III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar V. Öz Kaynaklar


61. Soru

Dönen varlıklar hesabını açıklayınız.

Cevap

Dönen varlıklar, nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar. Dönen varlıklar; hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vâdeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenir. Her bir hesap grubunda “Büyük Defter Hesapları” yer alır. Örneğin, hazır değerler grubunda, Kasa, Alınan Çekler, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-), Diğer Hazır Değerler Büyük Defter Hesapları bulunmaktadır.


62. Soru

Duran varlıklar hesabını açıklayınız.

Cevap

Bu ana hesap grubu, bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Duran Varlıklar, ticari alacaklar, diğer alacaklar, mâli duran varlıklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları ve diğer duran varlıklar olarak bölümlenir. Her bir hesap grubu içinde büyük defterin hesapları yer alır. Örneğin, maddi duran varlıklar grubunda, Arazi ve Arsalar, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, Binalar, Tesis, Makine ve Cihazlar, Taşıtlar, Demirbaşlar, Diğer Maddi Duran Varlıklar, Birikmiş Amortismanlar, Yapılmakta Olan Yatırımlar, Verilen Avanslar, Büyük Defter Hesapları bulunur.


63. Soru

Kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabını açıklayınız.

Cevap

Kısa Vâdeli Yabancı Kaynaklar, dönen varlıkların ayrılmasında kullanılan ölçüye uygun olarak, en çok bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek yabancı kaynakları kapsar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, Mâli Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile Diğer Kısa Vâdeli Yabancı Kaynaklar şeklinde bölümlenir. Her bir hesap grubunda büyük defter hesapları yer alır.


64. Soru

Uzun vadeli yabancı kaynakları hesabını açıklayınız.

Cevap

Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vâdeli olan işletme borçlarını kapsar.Uzun Vâdeli Yabancı Kaynaklar, Mâli Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Alınan Avanslar, Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler, Borç ve Gider Karşılıkları, Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile Diğer Uzun Vâdeli Yabancı Kaynaklar şeklinde bölümlenir. 


65. Soru

Özkaynaklar hesabın açıklayınız.

Cevap

İşletme sahip veya sahiplerinin bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren Ödenmiş Sermaye ile, Sermaye Yedekleri, Kâr yedekleri, Geçmiş Yıllar Kârları ve Geçmiş Yıllar Zararları ve Dönem Net Kâr veya Zararını kapsar.


66. Soru

Gelir tablosu hesaplarını açıklayınız.

Cevap

İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış indirimleri, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelir ve kârlar ve olağandışı gider ve zararlardan oluşur. Her bir hesap grubunda büyük defter hesapları yer alır.


67. Soru

Maliyet hesaplarını açıklayınız.

Cevap

Maliyet Hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır.


68. Soru

Tekdüzen hesap planında Gelir Tablosu hangi hesap gruplarından oluşmaktadır?

Cevap

Tekdüzen Hesap Planı’nda Gelir Tablosu Hesapları; işletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış indirimleri, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider ve zararlar, finansman giderleri, olağandışı gelir ve kârlar ve olağandışı gider ve zararlar gruplarından oluşmaktadır.


69. Soru

Tek düzen hesap planında Maliyet Hesapları Sınıfı hangi hesap gruplarından oluşmaktadır?

Cevap

Tekdüzen Hesap Planı 7/A Seçeneğinde 7 Hesap Sınıfında; direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik, genel üretim giderleri, hizmet üretim maliyetleri, araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama-satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderlerine ilişkin; gider, yansıtma ve fark hesapları yer almaktadır.


70. Soru

Nazım hesaplar nelerdir?

Cevap

Nazım Hesaplar, işletmenin varlık ve kaynaklarını doğrudan doğruya ilgilendirmeyen; fakat bilinmesi, izlenmesi ve saklanması gerekli olan bilgilerin ve değerlerin hatıra kabilinden kaydedildiği hesaplardır. Bilançoda bilanço alt toplamlarının altında gösterilir. İşletmenin hatıra kabilinden izlemek durumunda olduğu kıymet, taahhüt, sipariş ve riskler, gerçek veya iz kıymetleri üzerinden her konu için karşılıklı olarak tesis edilen borçlu ve alacaklı nazım hesaplarda izlenir. Nazım Hesaplar karşılıklı çalışır. Nazım Hesaba kaydedilmiş olan hususların kısmen veya tamamen ortadan kalkması halinde, daha önce yapılmış olan nazım hesap kayıtları ters kayıtla iptal edilir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi