Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Dış Ticaret İşlemlerine Giriş

1. Soru

Dış ticaret kavramı nedir?

Cevap

Dış ticaret kavramı ile ithalat ve ihracat işlemleri ile bu ithalat ya da ihracat işlemlerinin parasal karşılıkları ifade edilmektedir.


2. Soru

İhracat kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bir malın, yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması ya da Müsteşarlıkça kabul edilecek sair çıkış ve işlemler olarak tanımlanabilir.


3. Soru

İhracatçı kavramını tanımlayınız.

Cevap

İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.


4. Soru

İmalatçı-ihracatçı kavramını tanımlayınız.

Cevap

İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.


5. Soru

Fiili ihracat kavramını tanımlayınız.

Cevap

İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.


6. Soru

Bedelsiz ithalat kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir.


7. Soru

Dış ticaret kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bir ülkenin herhangi bir dönemde (genellikle bir yılda) yaptığı ihracat toplamının ithalat toplamı ile karşılaştırılmasıdır.


8. Soru

Dış ticaret fazlası kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bir ülkenin herhangi bir dönemde ihracatının ithalatından fazla olmasıdır. Belirtilen dönemde ülkenin diğer ülkelere sattığı malların toplam değeri, diğer ülkelerden aldığı malların toplam değerinden fazla ise o ülkenin dış ticaret fazlası vardır.


9. Soru

Dış ticaret hacmi kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bir ülkenin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatın toplamıdır.


10. Soru

Dış ticaret açığı kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olmasıdır. Ülkenin diğer ülkelere sattığı malların toplam değeri diğer ülkelerden satın aldığı malların değerinden az olmasıdır. Bu durumda aradaki açık ya diğer gelirlerden ya da borçla karşılanmaktadır.


11. Soru

Kambiyo nedir?

Cevap

İki ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi işlemidir. Günümüzde kambiyo işlemleri denilince yabancı paralar üzerinden düzenlenen ticari senetler, çek, bono ve poliçe gibi belgeler anlaşılmaktadır. Döviz ve kambiyo işlemleri eş anlamda kullanılmaktadır.


12. Soru

Döviz nedir?

Cevap

Genel bir tanımlama ile yabancı ülke paralarına döviz denmektedir. Nakit şeklinde olan eldeki paraya efektif, nakde dönüştürülebilir herhangi bir araç şeklinde olanlara (banka havalesi, ödeme emri, döviz poliçeleri, mevduat sertifikaları, seyahat çekleri vb.) da döviz adı verilmektedir. Döviz, çeşitli şekillerde ifade edilebilen bir kelimedir. Türk Parasını Koruma Kanunu, dövizi efektif dâhil, yabancı parayla ödemeyi sağlayan her türlü hesap, belge ve araç olarak ifade etmektedir. Bu tarif, dövizin dar anlamda bir tarifidir. Geniş anlamda döviz ise yabancı ülkelere ödeme yapmaya yarayan her çeşit araçtır. Bu anlamda çek, poliçe, emre yazılı senet, hazine bonosu, hisse senedi ve tahvil şeklindeki araçlar konvertibl para rejimlerinde döviz olarak kullanılır. Özellikle bankacılık uygulamalarında nakit yabancı paralara karşılık olarak, bu gibi para yerine geçen ödeme araçlarına da döviz denmektedir.


13. Soru

Döviz alım belgesi (DAB) nedir?

Cevap

İhracat bedellerinin ve ihracatçının bankası tarafından talep edilen banka komisyonlarının alışı yapılırken düzenlenen belgeye denir.


14. Soru

Döviz satım belgesi (DSB) nedir?

Cevap

Dışarıya ödenen ithalat bedelleri, aracı komisyoncunun komisyonları, yurt içindeki bankanın yurt dışındaki muhabir şubelerinin talep ettiği komisyonlar vb. için düzenlenen belgeye denir.


15. Soru

Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) nedir?

Cevap

Gerek yurt dışında gerek yurt içinde yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin serbest tasarruflarında bulunan döviz veya efektiflere banka veya özel finans kurumlarında açtırdıkları tevdiat hesaplarıdır. Bu hesaplardaki dövizlerin kullanımı serbesttir. Konvertibl Dövizler: Uluslararası para piyasalarında bütün ülkelerce kabul gören ve bu sebeple bir diğer ülke parasına serbestçe çevrilebilme imkânına sahip dövizlerdir.


16. Soru

Efektif nedir?

Cevap

Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paralarını ifade eder.


17. Soru

Türk parası nedir?

Cevap

Türk kanunlarına göre Türkiyede tedavülde bulunan veya tedavülden kaldırılmış olsa bile değiştirme süresi dolmamış olan paralardır. Türk Parası ile Ödemeyi Sağlayan Belgeler: Türk parası ile ödemede bulunmayı sağlayan ticari ve adi senetler, kredi mektubu, kredi kartı, seyahat çekleri, havale, mektup gibi her türlü belge ve vasıtalardır.


18. Soru

Kur nedir?

Cevap

Ulusal para değerinin yabancı paralar karşısındaki değeridir.


19. Soru

Aval nedir?

Cevap

Kambiyo senetlerinden oluşan borcun asıl borçlusu tarafından ödenmemesi halinde, ödemeyi garanti altına almak için senet üzerine üçüncü bir tarafın (borçlu ve alacaklı dışında kefil olarak) imza koymasıdır.


20. Soru

İnsanlar hangi nedenlerden dolayı ithalata yönelir?

Cevap

İnsanlar iki temel nedenden dolayı ithalata yönelir; ilki o malın ülkede üretilmiyor veya üretilemiyor olması, ikincisi ise ülke içerisindeki malların fiyatlarının dış ülkelerdeki fiyatlara göre yüksek olmasıdır. Ülkede ihtiyaç duyulan ürünlerin ülke içerisinde, yabancı ülkede üretilenlerle aynı maliyette üretilmesi ithalatı bir hayli azaltacaktır.


21. Soru

Ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri nelerdir?

Cevap

? Ülkelerin kaynak donanımlarının farklılığı (Mukayeseli avantajlar) ? Ülkelerin bazı ürünlerin üretiminde uzmanlaşmaları (Kalite ve fiyat avantajı) ? İç ve dış fiyatlar arasındaki farklılık (Ölçek ekonomisi, maliyet avantajı) ? İhtiyaç fazlası ürünlerin değerlendirilmesi ? Yatırım mallarının temininde kolaylık ? Sermaye birikiminin sağlanması ? Farklılaştırılmış ürünler ve talepler ? Yeni istihdam alanlarının açılması ? Çeşitli teşvik ve yardımların sunulması.


22. Soru

Dış ticaret işlemlerinin ülke içi ticaret işlemlerinden farklılıkları nelerdir?

Cevap

? Bankacılık sistemi yer alır. ? Bürokrasi fazladır. ? Çok çeşitli taşıma sistemleri kullanılır. ? Genellikle yabancı para birimleri kullanılır. ? Hataların telafisi yüksek maliyetlidir. ? Ödeme sistemleri farklılık gösterir. ? Örf, adet, farklı kültür, ticari ahlak gibi faktörler dâhil olur. ? Uluslararası anlaşmaları uygulanır. ? Risk yüksektir.


23. Soru

İhracatta riskleri ortadan kaldırabilmek için nelerden faydalanılır?

Cevap

? İyi bir sözleşme ? Kredi sigortası ? Taşıma sigortası ? Kur risklerine karşı türev ürünleri


24. Soru

İthalat nedir?

Cevap

İthalatı serbest olan bir malın ithalat ve gümrük mevzuatına uygun olarak ithalatının yapılması, ithalat bedelinin ise kambiyo mevzuatına göre transfer edilmesi işlemine denir.


25. Soru

Bedelli ithalat nedir?

Cevap

İthalat Rejimi kapsamında olup; ithal edilen malların bedellerinin ithalattaki ödeme şekillerinden biriyle yurt dışına döviz transferi yapılarak gerçekleştirilen ithalattır.


26. Soru

Bedelsiz ithalat nedir?

Cevap

Gümrük Mevzuatı kapsamında olup; ithal edilen malların bedellerinin yurt dışında kazanılan dövizlerle karşılanarak yurt dışına herhangi bir döviz transferi yapılmadan gerçekleştirilen ithalatı ifade etmektedir.


27. Soru

İthalatçı vasfının kazanılabilmesi için gerekli olan şartlar nelerdir?

Cevap

? Tacirlik sıfatının kazanılması, ? İlgili İthalatçı Birliği’ne üye olunması, ? Vergi dairesinden mükellef kaydının alınması, o Özel anlaşmalarla yapılan ithalatta, o Fuar ve sergilerde perakende satışına izin verilen malların ithalatında, o Kitap ve diğer yayınların ithalatında, vergi mükellefi olmak veya mükellef yazısı alınmasına gerek yoktur. ? Mükellef yazısının ve şirket belgelerinin gümrüklere bildirimi zorunludur.


28. Soru

İthalat türleri nelerdir?

Cevap

? Akreditifli ithalat ? Mal karşılığı ithalat ? Belge karşılığı ithalat ? Kredili ithalat ? Geçici kabullü ithalat ? Ankonsinyasyon ithalat


29. Soru

Bedelsiz ithalat hakkından yararlanma koşulları nelerdir?

Cevap

? Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgâhlarını kesin olarak Türkiyeye nakledenler, ? Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz), ? İkametgâhlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt, model yılı dâhil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler. ? Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgâhlarını Türkiyeye nakledenler kişiler, ? Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgâhını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametgâhlarının naklinden önceki Türkiyeye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dâhil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir. ? Veraset yoluyla ithalat, ? Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de ikamet eden veya Türkiye’ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmaz. ? Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde getirilen motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası için tanınır. ? Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli, ? Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer malzeme gümrük vergilerinden muaftır. ? Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dâhil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir. o Teşebbüs, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bu tür bağımsız işleyen bir kurumun bir bölümünü kapsar. o Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, teşebbüsün faaliyetini devam ettirmesi için gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkân malzemeleri anlamına gelir. Tarımsal bir teşebbüsün söz konusu olması halinde, canlı hayvanlar söz konusu mal ve malzeme kapsamına dâhil edilir.


30. Soru

İhracatçı vasfını kazanabilmek için gereken şartlar nelerdir?

Cevap

? Tacirlik sıfatının kazanılması, ? İlgili ihracatçı Birliği’ne üye olunması, ? Vergi dairesinden mükellef kaydının alınması, ? Mükellef yazısının ve şirket belgelerinin gümrüklere bildirimi (ihracatın yapılacağı gümrüğe) zorunludur. İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir.


31. Soru

Ödeme yöntemlerine göre ihracat türleri nelerdir?

Cevap

? Konsinye İhracat ? Transit Ticaret ? Sınır Ticaret Merkezleri (STM) ? Ön İzne Bağlı İhracat ? Kayda Bağlı İhracat ? İthal Edilmiş Malın İhracı ? Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat ? Bedelsiz İhracat


32. Soru

Serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar nelerdir?

Cevap

? Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, ? Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ? Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, ? Dış finansman ve ticaret imkânlarından daha fazla yararlanmaktır.


33. Soru

Pazara giriş şeklini etkileyen unsurlar nelerdir?

Cevap

? İşletmelerin amaç ve hedefleri ? Girilecek ülkedeki siyasi, ekonomik ve yasal çevre ? Kaynaklar ? Pazar potansiyeli ? Rekabet çevresi ? Ürün karakteristiği ? Yönetimin odaklandığı konulardır.


34. Soru

İhracat konsorsiyumunun (sektörel dış ticaret şirketleri) üyelerine sağladığı faydalar nelerdir?

Cevap

? Yeni pazarlara girme ve yeni alıcılara ulaşma ? Pazarın çeşitlenmesi ve riskin azaltılması, ? Büyük miktardaki siparişlerin birlikte hareket yolu ile kolaylıkla karşılanması, ? Uzun dönemli yatırım ve üretim planlaması yapılabilmesi, ? Birim üretim, dağıtım giderlerinde azalma ? Pazarlık gücü elde ederek daha karlı satış yapabilme, ? İhracatta bilgi birikimi ve deneyim elde etme, ? Döviz girdisi elde etme, ? Endüstri alanında sesini duyurabilme, ? İhracat giderlerinin paylaşımı nedeniyle daha az finans ile kaynak tahsisi, ? Diğer aracı kurumlara alternatif olabilme, ? Birlikte başarı elde etme duygusu ve bunun moral üzerine olumlu etkisidir.


35. Soru

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin avantajları nelerdir?

Cevap

? KDV iadelerinde teminat kolaylığı, ? Dâhilde İşleme Rejiminde teminat kolaylığı, ? Eximbank Türk lirası ve döviz kredilerinde indirimli faiz uygulaması, kredi temininde indirimli teminat kolaylığı, ? Onaylanmış kişi statüsü edinmek yoluyla, gümrük işlemlerinde kolaylık, ? Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla Devlet Yardımlarından öncelikle yararlandırılmaları sağlanır.


36. Soru

Türkiye’de e-ticaret kaç aşamada yapılmaktadır?

Cevap

? 1. Aşama: Internet ortamında dış ticaretle ilgili bilgi ve belgelerin paylaşılmasıdır. Bu paylaşımın kabul edebilmesi için dış ticarette kabul edilmiş, örneğin BM/EDIFACT, BİLGE, SWİFT gibi standartların uygulanması, ? 2. Aşama: Sipariş verme, proforma faturalama, esözleşme yapma, sigortalama, nakliye ve finansal ödeme gibi işlemlerin elektronik ortama aktarılması, ? 3. Aşama: E –Ticaret yasal düzenlemelerinin oluşturulması, sanal imza, e-vergi, gümrük, kambiyo mevzuatının birbiri ile uyum içinde çalışacağı bir yasal yapının kurulması, ? 4. Aşama: E–güvenlik çalışmaları ile internet güvenliğinin sağlanması ve dış ticaret operasyonlarının internet üzerinde güvenle yapılabilmesinin sağlanmasıdır


37. Soru

Elektronik veri değişim sisteminin yararları nelerdir?

Cevap

Uygulama mağazaları. ? Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar ? Hataların azaltılması sağlar, ? Kağıt kullanımı ve arşiv yükünün azaltılması sağlar, ? Eşgüdüm sağar, ? Müşteri sadakatinin artırır, ? Sipariş süresinin kısaltır, ? Nakit akışın hızlandırır, ? Stok kontrolünün optimizasyonu sağlar, ? Karar almayı etkinleştirir, ? Karlılığın artırır.


38. Soru

E-ticaretin ihracatçı işletmelere faydaları nelerdir?

Cevap

? E-Ticaret yolu ile kâğıt üzerinde paylaşılan bilginin dağıtımı kolaylaşır ve bekleme süreleri azalır. Ürün tanıtımları sanal ofis ve web siteleri ile birebir iletişime geçerek daha ucuza yapılır. ? Bilgi güncellenir. ? Veri ambarları kurulur. ? Üretim ve satın alma teknikleri geliştirilir ? Müşteri sadakati artar ve tedarik maliyetlerini azalır. ? Karlılığı artırır ve stok değer zinciri entegrasyonunu geliştirir. ? İnteraktif mağazacılığı artırır. ? Satış maliyetlerini azaltır ve süreç otomasyonunu geliştirir.


39. Soru

Elektronik dış ticaretin ithalatçılara faydaları nelerdir?

Cevap

? E–Ticaret ithalatçılara zaman ve mekâna bağlı olmaksızın her yerden alışveriş edebilme imkânına sağlar. ? E –Ticaret sayesinde ithalatçılar ürünleri kolaylıkla karşılaştırabilir. ? İthalatçı ürün ile ilgili şikâyet ve önerilerini iletişim kanalları vasıtasıyla satıcıya bildirebilmektedir. ? E –Ticaret forumlar sayesinde ürün üzerinde denetimi artırır. Müşteri ilişkilerini geliştirir. Bilgi, müzik, bilgisayar programları gibi internet üzerinden teslim edebilen ürünler için çok hızlı teslimat olanağı sağlar.


40. Soru

Bir malın, yürürlükteki ihracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması ya da Müsteşarlıkça kabul edilecek sair çıkış ve işlemlere ne denir?

Cevap

Bir malın, yürürlükteki ihracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması ya da Müsteşarlıkça kabul edilecek sair çıkış ve işlemlere ihracat denir.


41. Soru

İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel ki!iler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eden kavram hangisidir?

Cevap

İhracatçı: İhraç edeceği mala göre ilgili ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel ki!iler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.


42. Soru

Bir ülkedeki alıcıların, başka ülkelerde üretilmiş mal ve hizmetleri satın almalarına ne denir?

Cevap

İthalat: Bir ülkedeki alıcıların, başka ülkelerde üretilmiş mal ve hizmetleri satın almalarına denir.


43. Soru

Bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir. Bu işleme ne denir?

Cevap

Bedelsiz ithalat: Bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir.


44. Soru

Bir ülkenin herhangi bir dönemde (genellikle bir yılda) yaptığı ihracat toplamının ithalat toplamı ile karşılaştırılmasına ne denir?

Cevap

Dış ticaret dengesi:Bir ülkenin herhangi bir dönemde (genellikle bir yılda) yaptığı ihracat toplamının ithalat toplamı ile karşılaştırılmasıdır.


45. Soru

Bir ülkenin herhangi bir dönemde ihracatının ithalatından fazla olmasına ne denir? 

Cevap

Dış ticaret fazlası:Bir ülkenin herhangi bir dönemde ihracatının ithalatından fazla olmasıdır. Belirtilen dönemde ülkenin diğer ülkelere sattığı malların toplam değeri, diğer ülkelerden aldığı malların toplam değerinden fazla ise o ülkenin dış ticaret fazlası vardır.


46. Soru

Bir ülkenin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatın toplamına ne denir?

Cevap

Dış ticaret hacmi: Bir ülkenin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatın toplamıdır.


47. Soru

Bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olmasına ne denir?

Cevap

Bir ülkenin ithalatının ihracatından fazla olmasına dış ticaret açığı denir. Ülkenin diğer ülkelere sattığı malların toplam değeri diğer ülkelerden satın aldığı malların değerinden az olmasıdır. Bu durumda aradaki açık ya diğer gelirlerden ya da borçla karşılanmaktadır.


48. Soru

İki ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi işlemine ne denir?

Cevap

Kambiyo: İki ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi işlemidir. Günümüzde kambiyo işlemleri denilince yabancı paralar üzerinden düzenlenen ticari senetler, çek, bono ve poliçe gibi belgeler anlaşılmaktadır. Döviz ve kambiyo işlemleri eş anlamda kullanılmaktadır.


49. Soru

Genel bir tanımlama ile yabancı ülke paralarına ne denmektedir?

Cevap

Genel bir tanımlama ile yabancı ülke paralarına döviz denmektedir.


50. Soru

İhracat bedellerinin ve ihracatçının bankası tarafından talep edilen banka komisyonlarının alışı yapılırken düzenlenen belgeye ne denir?

Cevap

Döviz Alım Belgesi (DAB): İhracat bedellerinin ve ihracatçının bankası tarafından talep edilen banka komisyonlarının alışı yapılırken düzenlenen belgeye denir.


51. Soru

Dışarıya ödenen ithalat bedelleri, aracı komisyoncunun komisyonları, yurt içindeki bankanın yurt dışındaki muhabir şubelerinin talep ettiği komisyonlar vb. için düzenlenen belgeye ne denir?

Cevap

Döviz Satım Belgesi (DSB): Dışarıya ödenen ithalat bedelleri, aracı komisyoncunun komisyonları, yurt içindeki bankanın yurt dışındaki muhabir şubelerinin talep ettiği komisyonlar vb. için düzenlenen belgeye denir.


52. Soru

Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paralarına ne denir?

Cevap

Efektif: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paralarını ifade eder.


53. Soru

Kambiyo senetlerinden oluşan borcun asıl borçlusu tarafından ödenmemesi halinde, ödemeyi garanti altına almak için senet üzerine üçüncü bir tarafın (borçlu ve alacaklı dışında kefil olarak) imza koymasına ne denir?

Cevap

Aval: Kambiyo senetlerinden oluşan borcun asıl borçlusu tarafından ödenmemesi halinde, ödemeyi garanti altına almak için senet üzerine üçüncü bir tarafın (borçlu ve alacaklı dışında kefil olarak) imza koymasıdır.


54. Soru

Ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri nelerdir?

Cevap

Ülkelerin dış ticaret yapma nedenleri şu başlıklar altında listelenebilir:

• Ülkelerin kaynak donanımlarının farklılığı (Mukayeseli avantajlar)

• Ülkelerin bazı ürünlerin üretiminde uzmanlaşmaları (Kalite ve fiyat avantajı)

• İç ve dış fiyatlar arasındaki farklılık (Ölçek ekonomisi, maliyet avantajı)

• İhtiyaç fazlası ürünlerin değerlendirilmesi

• Yatırım mallarının temininde kolaylık

• Sermaye birikiminin sağlanması

• Farklılaştırılmış ürünler ve talepler

• Yeni istihdam alanlarının açılması

• Çeşitli teşvik ve yardımların sunulması.


55. Soru

Dış ticaret işlemlerinin ülke içi ticaret işlemlerinden birçok farklı yönü vardır. Bu farkları sıralayınız.

Cevap

Dış ticaret işlemlerinin ülke içi ticaret işlemlerinden birçok farklı yönü vardır. Bu farklardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bankacılık sistemi yer alır.
  • Bürokrasi fazladır.
  • Çok çeşitli taşıma sistemleri kullanılır. 
  • Genellikle yabancı para birimleri kullanılır.
  • Hataların telafisi yüksek maliyetlidir.
  • Ödeme sistemleri farklılık gösterir.
  • Örf, adet, farklı kültür, ticari ahlak gibi faktörler dâhil olur.
  • Uluslararası anlaşmaları uygulanır.
  • Risk yüksektir.

56. Soru

İhracatta riskleri ortadan kaldırabilmek için ne yapılmalıdır?

Cevap

İhracatta riskleri ortadan kaldırabilmek için;

• İyi bir sözleşme,

• Kredi sigortası,

• Taşıma sigortası,

• Kur risklerine karşı türev ürünlerden faydalanılmalıdır.


57. Soru

İthalatçı vasfının kazanılabilmesi için ne yapılmalıdır?

Cevap

İthalatçı vasfının kazanılabilmesi için;

1. Tacirlik sıfatının kazanılması,

2. İlgili İthalatçı Birliği’ne üye olunması,

3. Vergi dairesinden mükellef kaydının alınması,

• Özel anlaşmalarla yapılan ithalatta,

• Fuar ve sergilerde perakende satışına izin verilen malların ithalatında,

• Kitap ve diğer yayınların ithalatında, vergi mükellefi olmak veya mükellef yazısı alınmasına gerek yoktur.

4. Mükellef yazısının ve şirket belgelerinin gümrüklere bildirimi zorunludur.


58. Soru

Hatalardan kaynaklanan zararları en aza indirgemek için mevzuatlardaki küçük detaylara bile dikkat edilmelidir. Bu zararlardan korunabilmek için ne yapılmalıdır?

Cevap

Hatalardan kaynaklanan zararları en aza indirgemek için mevzuatlardaki küçük detaylara bile dikkat edilmelidir. Bu zararlardan korunabilmek için: • Gümrüklerdeki ve mevzuatı bilen gümrük müşavirleri ile çalışmalıdır. • İthal edilecek ürüne uygulanabilecek gümrük rejimleri önceden araştırılmalıdır. • İthalat konusu ürün analiz edildikten sonra ödeme yapılmalıdır. • İthalata konu olan ürün için alınması gereken izin belgelerinin olup olmadığı araştırılmalıdır. (TSE, analiz, kontrol belgesi, vb.) • İthalatı yapılacak ürünlerin başka kuruluşlar tarafından ithal edilip edilmediği araştırılmalıdır. • Vesaik mukabili, mal mukabili, kabul kredili ödeme şekilleri ile çalışılması tercih edilmelidir. • Yükleme detayı konusunda nakliyeci kuruluş ile koordineli bir şekilde çalışılmalıdır. • Yükleme yapılan ülkede kontrolör bir kuruluş ile çalışılmalıdır.


59. Soru

Ödeme yöntemlerine göre ihracat nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

Ödeme yöntemlerine göre ihracat aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir. • Konsinye İhracat • Transit Ticaret • Sınır Ticaret Merkezleri (STM) • Ön İzne Bağlı İhracat • Kayda Bağlı İhracat • İthal Edilmiş Malın İhracı • Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat • Bedelsiz İhracat


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi