Mali Analiz Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Yatay Analiz Teknikleri

1. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin amacı nedir?

Cevap

Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin amacı, bir işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını etkileyen değişmelerin gelecekte de devam edeceği varsayımından hareketle, değişmelerin işletmenin gelecekteki mali durumu ve faaliyet sonuçlarında yaratacağı gelişmeleri belirlemektir.


2. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği nasıl bir analiz türüdür?

Cevap

Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, dinamik bir analiz tekniğidir. Çünkü bu teknikte bilanço kendi içerisinde, gelir tablosu da kendi içerisinde yıllar itibariyle karşılaştırılır. 


3. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analizi tekniği sonucunda hangi konularda değerlendirilmeler yapılır?

Cevap

Karşılaştırmalı tablolar analizi sonucunda mali durum ve faaliyet sonuçlarındaki değişmeleri ve bu değişmelerin neden ve sonuçlarını ortaya çıkartılır. Değişmelerin meydana getirdiği gelişmelerin gelecekte işletmenin mali durum ve faaliyet sonuçlarına etkilerinin yorumlanmasını mümkün kılar.


4. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin uygulanması için gerekli olan bilgiler nelerdir?

Cevap

Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin uygulanması için gerekli olan bilgiler; birbirini izleyen iki yıla ait bilançolar ve birbirini izleyen iki yıla ait gelir tablolarıdır. 


5. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analizinde kalemlerdeki değişimin büyüklüğü ve değişimin hızı nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Değişimin büyüklüğünü hesaplamak için ele alınan kalemin 2. yıldaki tutarından 1. yılın tutarı çıkarılır. Değişmeler azalış ve artış olarak belirlenir. Tabloda + işareti artışı, (–) işareti ise azalışı ifade etmektedir. Değişim hızını ifade eden yüzdeler ise artış ya da azalış olarak belirlenen farkın 100 ile çarpılarak ilk yıl tutarına bölünmesi suretiyle bulunur.


6. Soru

Karşılaştırmalı analiz tekniği en az kaç yıla uygulanmaktadır?

Cevap

Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği genellikle iki yıla uygulanır.


7. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analizinin yorum esası nedir?

Cevap

Karşılaştırmalı tablolar analizinde geçmişte devam eden bir durumun gelecekte süreceği varsayımından hareketle değişimin ve buna bağlı olarak gelişimin yorumu esastır. Yorumda, öncelikle ‘‘Hangi kalemlerin yorumlanması gerekir?’’ sorusunun yanıtı önemlidir. 


8. Soru

Karşılaştırmalı analiz tekniğinde işletmenin faaliyet sonuçlarının yorumlanmasında hangi kalemler kullanılmaktadır?

Cevap

Karşılaştırmalı analiz tekniğinde işletmenin faaliyet sonuçları bakımından gelir tablosundan brüt satış kârı, olağan kâr, dönem net kârı kalemlerinin yorumlanması gerekir. 


9. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analizinin yorum esaslarının beş adımda sıralayanız.

Cevap

Karşılaştırmalı tablolar analizinde yorum esasları beş aşamalı olarak sıralandığında şu şekildedir: 

  • Değişimin Belirlenmesi
  • Değişimin Nedenlerinin Belirlenmesi
  • Değişimin Nedenlerine Bağlı Olmaksızın Ortaya Çıkardığı Sonucun Belirlenmesi
  • Neden–Sonuç İlişkisinin Kurulması
  • Neden–Sonuç İlişkisine Bağlı Olarak Gelecekteki Beklentinin Belirlenmesi

10. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analizi tekniği ile gelir tablosunda ele alınan kalemdeki değişimin nedeni için hangi bölüme bakılmalıdır?

Cevap

Karşılaştırmalı tablolar analizi tekniği ile gelir tablosunda ele alınan kalemdeki değişimin nedeni için kendisinden önceki kalemlere bakılmalıdır. 


11. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analizinde bilançoda ele alınan aktif kalemdeki azalmaya ise bu değişimin nedeni ne olabilir?

Cevap

Ele alınan aktif kalemdeki azalmaya ise, aktifteki artışlar ve pasifteki azalışlar değişime neden olabilir.


12. Soru

Karşılaştırmalı tablolar analizinde bilançoda ele alınan pasif bir kalemdeki artışın nedenleri ne olabilir?

Cevap

Bilançoda ele alınan bir pasif kalemdeki artışın nedenleri pasifteki azalışlar, aktifteki artışlar olabilir


13. Soru

Trend analizinin karşılaştırmalı tablolar analizine göre katkısı nedir?

Cevap

Karşılaştırmalı tablolar analizi tekniği, iki yıllık geçmiş bilgilere
uygulandığında anlamlı sonuçlar vermektedir. Trend analizi, işletmenin daha uzun dönemli geçmişinin analiz edilerek mali durum ve faaliyet sonuçları bakımından önem arz eden kalemlerdeki değişim eğiliminin görülmesine olanak sağlar.


14. Soru

Trend nedir?

Cevap

Trend; bir kalemdeki uzunca bir zaman sürecinde ortak davranış biçimidir.


15. Soru

Trend analizi hangi unsurların karşılaştırılmasıyla yapılır?

Cevap

Trend analizinde karşılaştırmalar ele alınan kalemlerin trendlerinin karşılaştırılması olarak yapılır.


16. Soru

Trend analizinde trend yüzdesi nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Trend analizinde trend yüzdesi kalemin hesaplama yılındaki tutarının kalemin baz yıldaki tutarına bölünmesiyle elde elde edilen sayının yüz ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. 


17. Soru

Trend analizi kapsamında dönen varlıklarının likiditesi ve buna bağlı olarak günlük faaliyetleri sürdürme yeteneği ile kısa vadeli borçları ödeme gücünün analizinde hangi kalemler kullanılmaktadır? 

Cevap

Trend analizi kapsamında dönen varlıklarının likiditesi ve buna bağlı olarak günlük faaliyetleri sürdürme yeteneği ile kısa vadeli borçları ödeme gücünün analizinde aşağıdaki kalemler kullanılmaktadır: 

• Dönen Varlıklar–Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
• Stoklar- Net Satışlar
• Ticari Alacaklar- Net Satışlar


18. Soru

Trend analizi kapsamında borçlanma kapasitesinin analizinde hangi kalemler kullanılmaktadır? 

Cevap

Trend analizi kapsamında borçlanma kapasitesinin analizinde yabancı kaynaklar ve özkaynaklar arasındaki ilişkilere bakılmaktadır. 


19. Soru

Trend analizi kapsamında varlıkların verimliliğinin değerlendirilmesi için hangi unsurlar veya kalemler ilişkilere bakılmaktadır?

Cevap

Trend analizi kapsamında varlıkların verimliliğinin değerlendirilmesi için şu unsurlar arasındaki ilişkiler değerlendirilmektedir:

  • Dönen varlıklar- net satışlar
  • Maddi duran varlıklar- net satışlar

20. Soru

Trend analizinde işletmenin karlılığını değerlendirmek için hangi unsurlar arasındaki ilişkiler dikkate alınmaktadır?

Cevap

Trend analizinde işletmenin karlılığını değerlendirmek için net satışlar ve brüt satış kar arasındaki ilişki işletmenin ana faaliyetlerinin hasılat ve maliyet unsurlarının gelişimini
gösterir. 


21. Soru

Trend analizinin yorum esasları nelerdir?

Cevap

Trend analizinde yorum beş aşamada yapılır.
• Ele alınan kalemlerin eğiliminin belirlenmesi,
• Kalemlerin eğilimlerindeki farkları veya benzerliklerinin ortaya konması,
• Yorumlanan kalemlerin eğilimlerinin etkileşimlerinin araştırılması ve etkileşim
sonucunun uygulanması,
• Belirlenen etkileşimin işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarına etkisinin
olumlu ve olumsuz yönlerine dikkat çekilmesi,
• Belirlenen gelişmenin ve etkileşimin gelecekte de devam etmesinin mali durum ve faaliyet sonuçları bakımından ne gibi gelişmelere yol açabileceğinin tahmin edilmesidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi