Mali Analiz Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Finansal Tablolar ve Mali Analiz

1. Soru

Temel finansal tablolar nelerdir?

Cevap

Temel finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosudur. 


2. Soru

Bilanço ya da diğer bir ifade ile finansal durum tablosu nedir?

Cevap

Bilanço veya finansal durum tablosu, bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren finansal tablodur.


3. Soru

Bilançonun unsurları nelerdir?

Cevap

Bilanço; dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklardan oluşmaktadır. 


4. Soru

Bilançonun aktif tarafı neye göre sınıflandırılmaktadır? 

Cevap

Bilançonun aktif tarafını oluşturan mevcutlar ve alacaklar bilanço yapısı içinde vade bakımından ayrılarak sunulur. 


5. Soru

Gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenen varlıklar bilançoda hangi unsur altında sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenen varlıklar bilançoda dönen varlıklar unsuru altında sınıflandırılmaktadır. 


6. Soru

Gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenmeyen varlıklar bilançoda hangi unsur kapsamında sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenmeyen varlıklar bilançoda duran varlıklar kapsamında sınıflandırılmaktadır. 


7. Soru

Bilanço düzenlenme biçimine göre kaça ayrılmaktadır? 

Cevap

Bilanço düzenlenme biçimine göre hesap tipi bilanço ve rapor tipi bilanço olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 


8. Soru

Kapsamına göre bilanço türleri nelerdir? Bu bilanço türlerini tanımlayınız. 

Cevap

Bilançolar kapsadıkları bilgi düzeyi bakımından özet ve ayrıntılı bilanço olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Özet bilanço, genel olarak hesap grup tutarlarını gösterir. Ayrıntılı bilanço ise bilanço hesap grupları yanında her hesap grubunda yer alan hesapları
da gösterir. 


9. Soru

İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirlerle, bu gelirleri elde etmek amacıyla aynı dönem içinde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda oluşan dönem net kârını veya zararını belli bir düzen içinde gösteren finansal tablo hangisidir?

Cevap

İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirlerle, bu gelirleri elde etmek amacıyla aynı dönem içinde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda oluşan dönem net kârını veya zararını belli bir düzen içinde gösteren finansal tablo gelir tablosudur. 


10. Soru

Gelir tabloları kapsadıkları bilgi düzeyi bakımından kaça ayrılır? Bu türler nelerdir?

Cevap

Gelir tabloları kapsadıkları bilgi düzeyi bakımından Özet Gelir Tablosu ve Ayrıntılı Gelir Tablosu olarak ikiye ayrılır. 


11. Soru

Özet gelir tablosu ve ayrıntılı gelir tablosu arasındaki fark nedir?

Cevap

Özet gelir tablosu genel olarak hesap grup tutarlarını gösterirken; ayrıntılı gelir tablosu grupları oluşturan hesap tutarlarını da gösterir. 


12. Soru

Gelir tablosu kaç bölümden oluşur? Bu bölümler nelerdir?

Cevap

Gelir tablosu beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler aşağıdaki gibidir:

  • Brüt Satış Kârı veya Zararı
  • Faaliyet Kârı veya Zararı
  • Olağan Kâr veya Zarar
  • Dönem Kârı veya Zararı
  • Dönem Net Kârı veya Zararı

13. Soru

Ek finansal tablolar nelerdir?

Cevap

Ek finansal tablolar; satışların maliyeti tablosu, fon akım tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve net çalışma sermayesi değişim tablosudur. 


14. Soru

Satışların maliyeti tablosunun oluşmasında yer alan üretim maliyeti unsurları nelerdir?

Cevap

Satışların maliyeti tablosunun oluşmasında yer alan üretim maliyeti unsurları; direkt ilkmadde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleridir. 


15. Soru

Satışların maliyeti tablosu hangi finansal tabloya ek olarak düzenlenmektedir?

Cevap

Satışların maliyeti tablosu gelir tablosuna ek olarak düzenlenmektedir. Çünkü bu tablo sonucuna göre oluşan Satışların Maliyeti tutarı gelir tablosuna aktarılır. 


16. Soru

İşletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren ek finansal tablo hangisidir?

Cevap

İşletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren ek finansal tablo fon akım tablosudur. 


17. Soru

Fon akış tablosunu hangi finansal tabloları tamamlayıcı olarak oluşturulmaktadır?

Cevap

Fon akış tablosu, bilanço ve gelir tablosunu tamamlayıcı olarak oluşturulmaktadır. 


18. Soru

Fon akış tablosunda kaynaklar ve fon kullanım tarafı hangi konular hakkında bilgi sağlamaktadır?

Cevap

Fon akış tablosunun kaynaklar tarafı cari faaliyet döneminde elde edilen fonların sağlam
kaynaklardan mı yoksa geçici işlemlerden mi sağlandığını gösterir. Tablonun fon kullanımları tarafı ise söz konusu fonların kullanım yerlerinin uygunluğu ile ilgili bilgi verir.


19. Soru

İşletme yönetiminin, finansmanda uygunluk ilkesine, yani uzun vadeli yatırımların uzun vadeli fonlarla finanse edilmesi gereğine uyup uymadığı fon akış tablosunun hangi bölümüne bakılarak görülebilir?

Cevap

Soruda istenen bilgi fon akış tablosunun fon kullanımları tarafına bakılarak görülebilir.  Fon kullanım tarafı söz konusu fonların kullanım yerlerinin uygunluğu ile ilgili bilgi vermektedir. 


20. Soru

Belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları
gösteren ek finansal tablo hangisidir? 

Cevap

Belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları
gösteren ek finansal tablo nakit akış tablosudur. 


21. Soru

Tahakkuk esasına göre hazırlanan finansal tablolar nelerdir?

Cevap

Bilanço ve gelir tablosu tahakkuk esasına göre hazırlanan finansal tablolardır. 


22. Soru

Nakit esasına göre hazırlanan finansal tablo hangisidir?

Cevap

Nakit akış tablosu nakit esasına göre hazırlanan ek finansal tablodur.


23. Soru

Nakit akış tablosu işletme yöneticilerine hangi konularda bilgi sağlamaktadır?

Cevap

Nakit akış tablosu, işletmedeki para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde hem de geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında yönetime ve ilgili taraflara önemli bilgiler sunar.


24. Soru

Nakit akış tablosunu düzenlenirken kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Nakit akış tablosunun düzenlenmesinde direkt (brüt) yöntem ve endirekt (net kâr) yöntemi olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. 


25. Soru

Nakit akış tablosu direkt yönteme göre nasıl hazırlanmaktadır?

Cevap

Direkt yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosunun özelliği, nakit hesabının gelir
tablosunun üst kalemi olan gelirle başlamasından kaynaklanmaktadır. Direkt yöntem belirli bir dönemdeki brüt nakit girişlerini, brüt nakit çıkışlarını, faiz ödemelerini ve alımlarını, vergi ödemelerini göstermektedir.


26. Soru

Nakit akış tablosunun hazırlanmasında kullanılan direkt ve endirekt yöntem arasındaki fark nedir?

Cevap

Direkt yöntem belirli bir dönemdeki brüt nakit girişlerini, brüt nakit çıkışlarını, faiz ödemelerini ve alımlarını, vergi ödemelerini göstermektedir. Endirekt yöntem ise, net kâr ile faaliyet nakit akışı arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır.


27. Soru

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre nakit akış tablosu nasıl hazırlanır?

Cevap

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği göre nakit akış tablosu dönem içi nakit girişleri ve dönem içi nakit çıkışları ayrı olarak gösterilerek hazırlanmaktadır. Buradan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılarak, dönem içinde ne kadar artış veya azalış olduğu anlaşılmaktadır. 


28. Soru

İlgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları
gösteren ek finansal tablo hangisidir?

Cevap

İlgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları
gösteren ek finansal tablo özkaynak değişim tablosudur. 


29. Soru

Özkaynak değişim tablosunda yer alan kalemler nelerdir?

Cevap

Tabloda özkaynak grubunu oluşturan ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllara ait kârı-zararı, dönem net kâr-zarar kalemleri yer almaktadır. 


30. Soru

Brüt çalışma sermayesi ve net çalışma sermayesi nedir?

Cevap

İşletmenin bütün dönen varlıklarına “Brüt Çalışma (İşletme) Sermayesi denir. Net çalışma (işletme) sermayesi ise dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır. 


31. Soru

Bir işletmenin çalışma sermayesi ihtiyacı hangi unsurlara göre belirlenmektedir?

Cevap

Bir işletmenin çalışma sermayesi ihtiyacı genel olarak işletmenin faaliyet konusu ve türü, imalat ve satış için gerekli süre ve birim maliyetler, satış hacmi, satınalma ve satış şartları, stok devir hızı, alacak devir hızı, ekonomik konjonktür, dönen varlıkların
değerinde düşme olasılığı, satışların yıl içindeki dağılımı, kullanılan teknoloji gibi faktörlere göre belirlenmektedir.


32. Soru

Net çalışma sermayesinin hazırlanmasında hangi finansal tablodan yararlanılmaktadır?

Cevap

Net çalışma sermayesi değişim tablosunun düzenlenebilmesi için karşılaştırmalı bilançolara ihtiyaç vardır.


33. Soru

Mali analiz nedir?

Cevap

Mali analiz, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını, finansal performansını ve finansal yönden gelişimini değerlendirebilmek, gelişme yönünü ve büyüklüğünü öngörebilmek, geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içerisinde gösterdiği eğilimlerin incelenmesidir. 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi