Ön Muhasebe Yazılımları Ve Kullanımı Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Stoklar, Satınalma Ve Borç İşlemlerinin İzlenmesi

1. Soru

Stok nedir?

Cevap

Stoklar, işletmenin satmak, üretmek veya diğer işletme ihtiyaçlarında kullanmak
üzere elinde bulundurduğu varlıklardır.


2. Soru

Üretim ve ticaret işletmelerinde stok unsurları nelerdir?

Cevap

Üretim işletmelerinde stok unsurları, üretimde kullanılacak hammadde (ilk madde) ve malzemeler olabileceği gibi, üretimi devam eden yarı mamul veya üretimi tamamlanmış mamullerdir. Ticaret işletmelerinde ise alım satıma konu olan ticari mallar ana stok kalemini oluşturmaktadır. 


3. Soru

Hangi tür işletmelerde stok bulunmamaktadır?

Cevap

Hizmet soyut bir kavram olduğu için stoklanamaz. Bu nedenle hizmet işletmelerinde stok bulunmamaktadır. 


4. Soru

Tekdüzen Hesap Planına (THP) göre stoklar hangi grupta yer almaktadır?

Cevap

Tekdüzen Hesap Planına (THP) göre stoklar dönen varlıklar içinde yer almaktadır. 


5. Soru

Dönen varlık nedir?

Cevap

Dönen varlıklar en çok bir yıl veya normal faaliyet süresi içinde paraya çevrilebilecek değerlerdir.


6. Soru

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı hangi unsurlar izlenmektedir?

Cevap

150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı: İşletmelerin üretimde veya diğer faaliyetlerinde kullanmak üzere aldığı hammadde (ilk madde), yardımcı madde, işletme malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır. 


7. Soru

İlkmadde ve yardımcı madde nedir?

Cevap

İlk madde, mamulün içinde yoğun olarak bulunan, mamulün esas yapısını oluşturan maddelerdir. Örneğin, ekmek üretiminde kullanılan un ilk maddedir. Yardımcı madde, mamulün içinde ilk maddeye göre daha az bulunan fakat belli oranda mamulün oluşumuna katkı sağlayan maddelerdir.


8. Soru

151 Yarı Mamuller - Üretim Hesabında hangi unsurlar izlenmektedir?

Cevap

151 Yarı Mamuller - Üretim Hesabı: Henüz tam olarak mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış, üretim aşamasındaki yarı mamullerin izlendiği hesaptır.


9. Soru

Hangi hesap sadece üretim işletmelerinde kullanılmaktadır?

Cevap

151 Yarı Mamuller - Üretim Hesabı yalnızca üretim işletmelerinde kullanılan hesaptır. 


10. Soru

152 Mamüller hesabında hangi unsurlar izlenmektedir?

Cevap

152 Mamuller Hesabında üretim işletmelerinin üretim süreci sonunda elde edilen ve satışa hazır hale gelen mamullerin izlendiği hesaptır.


11. Soru

Ticaret işletmeleri, normal alım satıma konu olan malları hangi hesapla izlemektedir?

Cevap

Ticaret işletmeleri, normal alım satıma konu olan malları 153 Ticari Mallar hesabında izlemektedir. 


12. Soru

Stok kartı nedir?

Cevap

Stoklar grubundaki ana hesaplara bağlı olarak bilgisayar ortamında oluşturulan ve stoklara ait özelliklerin belirtildiği sanal stok hesaplarına stok kartı denir.


13. Soru

Mal ve para döngüsünde kaç tane taraf bulunmaktadır?

Cevap

Mal ve para döngüsünde satıcı, işletme ve alıcı olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. 


14. Soru

Her bir stok kartı için KDV, ÖTV, tevkifat ve iskonto oranları, kritik stok seviyeleri gibi birçok bilgi izlenebildiği modül hangisidir?

Cevap

Her bir stok kartı için KDV, ÖTV, tevkifat ve iskonto oranları, kritik stok seviyeleri gibi birçok bilgi izlenebildiği modül stok yönetimi modülüdür. 


15. Soru

Stok yönetimi modülünde iş akışı nasıl sıralanmaktadır?

Cevap

Stok yönetimi modülünde iş akışı Stok Kartı, Hizmet Kartları, Depo Kartları, Alım İrsaliyeleri, Satış İrsaliyeleri, Depo Transfer İşlemleri, Stok Hareketleri İşlemleri şeklindedir


16. Soru

Stoktaki mal maliyeti, satılan mal maliyeti ve fatura maliyetleri listeleri hangi modülde alınabilmektedir?

Cevap

Stok yönetim modülünde stoktaki mal maliyeti, satılan mal maliyeti ve fatura maliyetleri listeleri alınabilir.


17. Soru

Satın alma modülü hangi aşamalarda etkin rol oynamaktadır?

Cevap

Satın alma modülü işletmelerin satın alma sürecinde ihtiyaçlarını tespit etme, farklı merkezlerden gelen talepleri değerlendirme, planlama, kaynaklarını verimli kullanma ve diğer aşamalarında etkin rol oynamaktadır. 


18. Soru

Tedarikçi performans durum raporu nedir ve hangi modülden elde edilmektedir?

Cevap

Verilen siparişler teslim edilen miktarlar ile karşılaştırılarak açık kalan ve kapanan siparişlerin müşteri bazında miktar ve vade ile birlikte takip edilebilen rapor tedarikçi performans durum raporudur. Bu rapor satın alma yönetim modülünden elde edilmektedir. 


19. Soru

Mal hareketleri işlem basamakları nelerdir?

Cevap

Mal hareketleri işlem basamakları; sipariş verme, tesellüm, borçlanma-ödeme, depolama ve satış dağıtımdır. 


20. Soru

Sipariş verme ve satın alma nedir?

Cevap

Sipariş, bir şeyin getirilmesini istemek, ısmarlamaktır. Satın alma ise bir mal veya hizmetin bir işletme, kişi ya da kurum tarafından tedarik edilmesidir.


21. Soru

Stokların tesellümü nedir?

Cevap

Stokların tesellümü sipariş edilen mal veya malzemelerin işletmeye kabulü
aşamasında siparişlerin noksansız ve belgelerinin tam olup olmaması ve sipariş
edilen nitelikte olup olmadığının kontrolüdür.


22. Soru

Cari hesap nedir?

Cevap

Borçluluk durumu ikili anlaşmaya bağlı olarak belli bir vadeye kadar ertelenebildiği veresiyeli işlemlerin izlendiği alıcılar ve satıcılar hesaplarına “cari hesaplar” denir.


23. Soru

İşletmenin borçlanmalarının senetsiz olma durumunda ve senetli olma durumunda hangi muhasebe hesaplarında izlenmektedir?

Cevap

İşletmenin borçlanmalarının senetsiz olma durumunda Satıcılar hesabında, senetli olması durumunda ise Borç Senetleri hesabında izlenmektedir. 


24. Soru

İşletmenin ideal stoklama (depolama) seviyesini aşması veya bu seviyenin altında kalması hangi maliyetleri değiştirmektedir?

Cevap

İdeal stoklama (depolama) seviyesinin altı stoksuzluk maliyetlerini doğurur, bu seviyenin aşılması ise stoklama maliyetlerini arttırır.


25. Soru

Ticaret ve üretim işletmelerinde depolama işleminden sonra hangi aşama gelmektedir?

Cevap

Depolama işleminden sonra ticari işletmeler için satış işlemi gelirken, üretim işletmeleri için üretime ilk madde malzeme sevketme aşaması gelir.


26. Soru

Sipariş verme aşaması nedir?

Cevap

Sipariş verme aşaması, işletmenin üretim veya satış hacmine göre dönemsel ihtiyacı olan malların/malzemelerin tedarik edilmesi için sorumlu kişilerce alınan satın alma kararı aşamasıdır.


27. Soru

Sipariş verme aşamasında işletmenin dikkat edeceği noktalar nelerdir?

Cevap

İşletme sipariş verme aşamasında şu noktalara dikkat etmelidir:

• Siparişin hazırlanma süresi,
• Siparişin teslimine kadar yolda geçecek süre,
• Sipariş işletmeye ulaşıncaya kadar işletmenin mal/malzeme ihtiyacı


28. Soru

Stok bulundurma maliyetleri nelerdir?

Cevap

Stok bulundurma maliyetleri:
• Sermaye maliyeti,
• Depolama giderleri; kira, amortisman, bakım, ısıtma, soğutma, vb.
• Stok hizmet giderleri; istifleme, paketleme, yükleme, boşaltma, vb.
• Sigorta giderleri,
• Stok tutma riski; bozulma, modanın değişmesi, fiyat düşmesi, vb.
• Çalınma ve kaza nedeniyle uğranılan kayıp ve zararlardır. 


29. Soru

Stok bulundurmama maliyetleri nelerdir?

Cevap

Stok bulundurmamanın maliyeti:
• Yeterli mal/malzeme/mamul stoku bulunmaması nedeniyle kârlı satış fırsatlarının kaçırılması,
• Hammadde yetersizliği sebebiyle üretimin kesintiye uğramasından kaynaklanan zararlar,
• Müşteri siparişinin zamanında yerine getirilememesi nedeniyle karşılaşılan
tazminat ve zararlar,
• Müşterilerin güveninin yitirilmesidir. 


30. Soru

Uygulama yazılımında satın alma/sipariş süreci kaç aşamada gerçekleştirilmektedir ve bu aşamalar nelerdir?

Cevap

Uygulama yazılımında satın alma/sipariş süreci üç aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar;
• Satın alma talebi,
• Satın alma teklifi,
• Satın alma siparişidir. 


31. Soru

Sipariş verilme aşamasında işletme bir miktar ön ödeme yapmış ise bu ödeme hangi hesapta izlenmektedir?

Cevap

Sipariş için bir miktar ön ödeme yapılmışsa bu tutar işletme için bir alacak niteliğinde olmakla birlikte, stoklar kapsamında kayda alınır. Bu amaçla muhasebede kullanılacak hesap; “159 Verilen Sipariş Avansları” hesabıdır


32. Soru

Sevk irsaliyesi nedir?

Cevap

Sevk irsaliyesi, hem malın nereye gittiğini hem de teslim alınacak mal cinsi ve özelliklerini gösteren bir taşıma belgesidir.


33. Soru

Depolama nedir?

Cevap

Depolama, satmak amacıyla teslim alınan malların ya da üretim de kullanılacak malzemelerin veya üretimi tamamlanmış, dağıtımı beklenen mamullerin işletmede uygun koşullarda belli bir süre tutulduğu aşamadır.


34. Soru

Malın depolanmasında depolanma seviyesini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Malın depolanmasında depolanma seviyesini belirleyen faktörler şunlardır: 

• Malın dayanıklılığı,
• Mala olan talep,
• Ambar kapasitesi,
• Tedarikçiler ile kurulmuş olan bağ ve teslim süreleri gibi faktörlerdir. 


35. Soru

Stok (mal) hareketlerinin muhasebe sistemi içinde izlenebilmesinde hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Cevap

Stok (mal) hareketlerinin muhasebe sistemi içinde izlenebilmesi için iki kayıt yönteminden biri uygulanır. Bunlar; aralıklı envanter ve devamlı (sürekli) envanter yöntemleridir.


36. Soru

Stok maliyeti ve satışların maliyeti ancak belli aralıklarla (aylık, yıllık) yapılacak stok sayım ve değerlemesi sonucunda tespit edilebildiği stok hareketlerinin izlenmesi yöntemi hangisidir?

Cevap

Stok maliyeti ve satışların maliyeti ancak belli aralıklarla (aylık, yıllık) yapılacak stok sayım ve değerlemesi sonucunda tespit edilebildiği yöntem aralıklı envanter yöntemidir. 


37. Soru

Mal çeşidinin çok, birim fiyatların küçük olduğu işletmelerde hangi tür stok hareketi izleme yöntemi kullanılmaktadır?

Cevap

Mal çeşidinin çok, birim fiyatların küçük olduğu işletmelerde aralıklı envanter yöntemi kullanılmaktadır. 


38. Soru

Her satış işleminde birim satış maliyeti ve satış kârlılığı izlenebildiği stok hareketlerini izleme yöntemi hangisidir?

Cevap

Devamlı envanter yönteminde her satış işleminde birim satış maliyeti ve satış kârlılığı izlenebilmektedir. 


39. Soru

İşletmelerde yaygın kullanılan ve vergi mevzuatında da yer alan stok değerleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

İşletmelerde yaygın
kullanılan ve vergi mevzuatında da yer alan stok değerleme yöntemleri şunlardır;
• Gerçek Maliyet Yöntemi
• İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi (FIFO)
• Son Giren İlk Çıkar Yöntemi (LIFO)
• Ortalama Maliyet Yöntemidir. 


40. Soru

Stok değerleme yöntemlerinde muhasebe standartları tarafından fifo, lifo, ortalama maliyet ve gerçek maliyet yöntemi dışında önerilen yöntemler nelerdir?

Cevap

Muhasebe standartları kapsamında, soruda verilen değerleme yöntemlerinden farklı olarak; gerçeğe uygun değer, cari maliyet, net gerçekleşebilir değer, kullanım değeri gibi yöntemler de önerilmektedir.


41. Soru

İşletme stok değerleme yöntemini seçerken hangi unsurları göz önünde bulundurmaktadır?

Cevap

İşletme stok değerleme yöntemini seçerken, malın dayanıklı olup olmaması, vergi avantajı sağlayıp sağlamaması ve malın birim maliyetinin hesaplanabilir olup olmaması faktörlerini göz önünde bulundurmaktadır. 


42. Soru

Stok durum tablosu nedir?

Cevap

Stok durum tablosu, stokların dağıtımlar sonucunda nerelerde ve ne miktarda olduğunu gösteren miktarsal gösteren tablodur. 


43. Soru

Satış nedir?

Cevap

Satış, satın alma sürecinden başlayarak malların/mamullerin satışa hazır hale getirilmesi ve bu arada katlanılan tüm giderlerin üzerine kâr payı da eklenerek, son tüketiciye teslim edilmesi işlemleridir.


44. Soru

Proforma faturanın düzenlenebildiği modül hangisidir?

Cevap

Proforma fatura stok yönetimi modülünden elde edilebilmektedir. 


45. Soru

Ön muhasebe kapsamında genel olarak ticari işletmelerdeki stok (mal) akışları esas alınarak yapılan açıklamalara göre stok döngüsü kaç yönde oluşmaktadır? Bu döngüler nelerdir?

Cevap

Ön muhasebe kapsamında genel olarak ticari işletmelerdeki stok (mal) akışları esas alınarak yapılan açıklamalara göre stok döngüsünün iki yönü bulunmaktadır. Bunlar; tedarikçiden (satıcıdan) işletmeye, işletmeden tüketiciye (müşteriye) doğru mal akışı ve bunun karşılığında müşteriden işletmeye işletmeden de satıcıya doğru para akışıdır.


46. Soru

Stok döngüsündeki işlem adımlarında hem satın alma sürecinin kesinleştiği hem de ödeme yükümlülüğünün doğduğu aşama hangisidir?

Cevap

Stok döngüsündeki işlem adımlarında hem satın alma sürecinin kesinleştiği hem de ödeme yükümlülüğünün doğduğu aşama teslim alma aşamasıdır. 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi