Genel Muhasebe Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Muhasebeye Giriş

1. Soru

Muhasebe nedir?

Cevap

Harcamalarımızı dengelemek ve kontrol etmek
için yaptığımız şey bir tür muhasebedir.


2. Soru

Muhasebe neden ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap

Muhasebe ticari yaşamın bir gereği olarak ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle muhasebenin başlangıcı dünyadaki
ticaretin başlangıcı kadar eskidir. Günümüz muhasebe
kuramının temeli 13. yüzyılda İtalya’da atılmıştır ve bu
konudaki ilk basılı eser yine İtalya’da Rahip Luca Paciolo
tarafından 1494 yılında yazılmıştır.


3. Soru

Muhasebe ne zaman önem kazanmıştır?

Cevap

Muhasebe mesleğinin önem kazanması sanayi
devriminden sonra, büyük şirketlerin ortaya çıkması ile
olmuştur.


4. Soru

Ülkemizde muhasebe ve muhasebe mesleği ile ilgili
yapılan yasal düzenlemeler hangileridir?

Cevap

Ticaret Kanunu, Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunları, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik kanunlarıdır. Bunların yanında Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) kurulmuş ve söz
konusu kurul 2010 yılı itibariyle 41 adet muhasebe
standardı ile 8 adet finansal raporlama standardı
yayınlamıştır.


5. Soru

Muhasebenin anlamının dar ele alınması neye yol
açmaktadır?

Cevap

Muhasebenin amacının tam olarak
anlaşılmamasına yol açmaktadır.


6. Soru

Muhasebe kelimesi ve kökeni için ne söylenebilir?

Cevap

Muhasebe kelimesinin kökeni Arapça “hesap”
sözcüğüdür. Muhasebe ekonomik bir faaliyeti ölçme,
açıklama ve yorumlama sanatıdır.


7. Soru

Muhasebenin geniş bir tanımını nasıl yapabiliriz?

Cevap

Muhasebe, bir ekonomik birimin finansal
nitelikteki olaylarına ilişkin belgelerin toplanması,
kaydedilmesi, sınıflanması ve özetlenmesi, analizi ve
yorumladıktan sonra bilgi kullanıcılarına raporlar şeklinde
sunulması eylemlerdir.


8. Soru

Muhasebenin tanımında yer alan ‘ekonomik birim’
teriminden ne anlarız? İşletmeler hakkında ne
söyleyebiliriz?

Cevap

Ekonomik birim; genellikle ayrı bir işletmeyi,
kurumu veya girişimi ifade etmektedir. İşletmeler insan
ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile üretim faktörlerinin
bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi sonucu
ortaya çıkan ve yaptıkları işler açısından ticaret, üretim,
hizmet işletmeler şeklinde sınıflandırabileceğimiz gibi
sahiplik bakımından da özel ve kamu işletmeleri olarak
sınıflandırılabiliriz.


9. Soru

İşletmelerin faaliyetleri kapsamında her gün
gerçekleşen olaylar muhasebeye konu olurlar mu?

Cevap

Hayır. Muhasebenin konusu olan olaylar,
“finansal nitelikteki olaylar”dır. Finansal nitelikteki
olaylar, işletmelerin sahip oldukları varlıklar ve bu
varlıkların kaynakları üzerinde değişim yaratan ve para ile
ifade edilebilen olaylardır.


10. Soru

Muhasebe nasıl bir süreçtir? Bu açıdan muhasebe için
başkaca ne söyleyebiliriz?

Cevap

Muhasebe, finansal nitelikli olaylara ilişkin
verilerin derlenmesi, işlenmesi (kaydedilmesi, sınıflaması,
özetlenmesi) ve finansal nitelikli raporların üretilmesini
sağlayan süreçtir. Bu açıdan bakıldığında muhasebe bir
bilgi sistemidir.


11. Soru

Finansal muhasebenin temel amacı nedir?

Cevap

Finansal muhasebenin temel amacı, karar
vericilere ekonomik kararları için gereksinim duydukları
doğru, güvenilir ve yararlı bilgiyi sağlamaktır.


12. Soru

Bir işlemin muhasebeye konu olabilmesi için para ile
ifade edilen finansal nitelikli bir olay olmasının yanında
başkaca ne aranır?

Cevap

Bir işlemin muhasebeye konu olabilmesi için para
ile ifade edilen finansal nitelikli bir olay olmasının
yanında o işlemi veya olayı doğrulayan (ispat edici) bir
belgeye dayanması aranır.


13. Soru

Muhasebenin defter tutma ile ilgili işlevleri nelerdir?
Kısaca açıklayınız.

Cevap

Muhasebenin;
• Kaydetme,
• Sınıflama ve
• Özetleme işlevleri defter tutma ile ilgili olarak
yerine getirdiği işlevlerdir.
Kaydetme işlevi, her gün gerçekleşen finansal olaylara
ilişkin verilerin derlenerek, belli kurallara göre günlük
deftere yazılmasıdır. Sınıflama işlevi, çok sayıdaki verinin
benzer işlem gruplarına göre tasnifi yani işlemlerin
etkiledikleri unsurlara göre büyük defterdeki hesaplara
kaydedilmesidir. Özetleme işlevi ise defterlere
kaydedilmiş ve sınıflandırılmış olan çok sayıdaki bilginin,
bilgi kullanıcılarının faydalanacağı biçime yani finansal
tablolar şeklinde özetlenmesini ifade eder.


14. Soru

Muhasebenin en önemli işlevleri hangileridir?

Cevap

Muhasebe bilgisinin analizi ve yorumlanması ve
bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine uygun şekilde
raporlanması muhasebenin yerine getirdiği en önemli
diğer işlevlerini oluşturur. Raporlama işlevini yerine
getirmeden muhasebe amacını gerçekleştirmiş sayılmaz.


15. Soru

Muhasebenin analiz ve yorum işlevleri ile ilgili
başkaca ne söylenebilir?

Cevap

Muhasebe sadece kayıt tutmaktan ibaret değildir.
Kayıt tutma muhasebenin teknik yönüdür. Analiz ve
yorum işlevleri muhasebenin deneyim ve beceri
gerektiren, sanatsal yönüdür.


16. Soru

Muhasebeye “işletmenin dili” denmesinin nedeni
nedir?

Cevap

Muhasebenin temel amacı, işletme ile ilgili
taraflara işletme hakkında gereksinim duydukları finansal
bilgiyi sağlamaktır. Bu nedenle muhasebe “işletmenin
dili” olarak da tanımlanmaktadır.


17. Soru

Muhasebenin sağladığı bu bilgiden yararlanan
gruplar kimlerdir?

Cevap

Muhasebe tarafından raporlanan finansal bilgi
birçok farklı grup tarafından kullanılabilmektedir. Bu
gruplar;
• İşletmenin yöneticileri,
• Sahipleri,
• Yatırımcılar ve finansal analistler,
• Kreditörler, çalışanlar ve sendikalar,
• Devlet ve kamudur.


18. Soru

Yöneticiler neden muhasebe bilgisine gereksinim
duyarlar?

Cevap

İşletmelerin büyümesi ve artan rekabet koşulları
nedeni ile günümüzde işletmelerin yönetimi, sahipleri
yerine profesyonel yöneticiler tarafından
gerçekleştirilmektedir. İşletmeleri yöneten kişiler, başarılı
bir yönetim gerçekleştirebilmek için varlıkların verimli
kullanımını ve faaliyetlerin etkinliğini sağlamalıdırlar.
Bunun için de işletme yöneticilerinin doğru ve isabetli
yönetsel kararlar verebilmeleri gerekir. Bu kararları
verirken de muhasebe bilgisine gereksinim duyarlar.


19. Soru

İşletmenin niteliğine göre organize olmuş bir
muhasebe, yönetime etkin bir şekilde nasıl yararlı
olabilir?

Cevap

İşletmenin niteliğine göre organize olmuş bir
muhasebe, yönetime etkin bir şekilde yararlı olabilir.
Çünkü muhasebe;
• Bilgi aracıdır: Geçmiş bilgileri kaydederek yazılı
bellek oluşturma görevini yerine getirir
• Kontrol aracıdır: Bütçe ve standartlarla
gerçekleşmeleri karşılaştırıp sapmaları ve
bunların nedenlerini ortaya çıkartır
• Öngörme aracıdır: Ürettiği bilgiler ile geleceğe
ait tahminlerde bulunmaya ve planlamaya
yardımcı olur.


20. Soru

İşletme sahipleri işletmeleri hangi amaçla muhasebe
bilgisini kullanırlar?

Cevap

İşletme sahipleri işletmelerinin yönetimini
profesyonel yöneticilere bırakmakla birlikte söz konusu
yöneticilerin, işletmelerini iyi yönetip yönetmediklerini
kontrol etmek isterler. İşletme sahiplerinin yöneticilerin
başarımını değerlendirebilmeleri için ilgili muhasebe
verilerine gereksinimleri vardır.


21. Soru

Potansiyel yatırımcıların beklentisi nedir?

Cevap

Potansiyel yatırımcılar sonuçta yatırdıkları
sermayenin getiri sağlamasını beklerler.


22. Soru

Finansal veriler özellikle ne tür ülkelerde önemlidir?

Cevap

Sermaye piyasalarının etkin olduğu ülkelerde
hisse senedi ve tahvil gibi finansal araçlara yatırım
yapmak isteyen yatırımcılar için de ilgili şirketlerin
finansal verileri çok önemlidir.


23. Soru

Yatırımcılarla beraber yatırımla ilgili başka kimler
finansal verilere gereksinim duyarlar?

Cevap

Yatırımcılara yatırım tavsiyelerinde bulunan
analistler, tavsiyelerine temel olan görüşlerini oluşturmak
için muhasebe bilgisine gereksinim duyarlar.


24. Soru

Kreditörlerin finansal verilere ilgisinin nedeni nedir?

Cevap

Kreditörler yani işletmelere kredi veren bankalar
ve diğer kredi kuruluşları ve kredili mal satanlar ise
daima işletmenin borçlarını geri ödeme yeteneği olup
olmadığı ile ilgilenirler. Bu bilgi de ancak işletmenin
muhasebe sistemi tarafından yaratılan finansal verilerine
dayalı olarak hazırlanan raporlardan elde edilebilir.


25. Soru

Finansal verilerin sendikalara ve çalışanlara katkısı
nasıl olur?

Cevap

Çalışanlar kişisel kariyerlerini geliştirmek için
güçlü ve başarılı işletmelerde çalışmak ister ve genelde
işletmenin başarımına bağlı olarak ikramiye ve ücret
artışına hak kazanırlar veya artış talebinde bulunurlar.
Çalışanların ücret artışı ve çalışma koşullarına ilişkin diğer
talepleri genellikle bunların temsilcileri olan sendikalar
tarafından yapılır. Sendika ve işletme arasında yapılan
toplu sözleşme görüşmeleri muhasebe verileri üzerinden
gerçekleştirilir.


26. Soru

Finansal veriler devlet ve kamu kurumlarının hangi
kullanım amacına hizmet eder? Bu kullanım ile nasıl bir
etki oluşabilir?

Cevap

Devlet kurumları vergi ve yapacakları mikro ve
makro ekonomik analizler için işletmelerin finansal
verisine gereksinim duyarlar. Ekonomik yapının başlıca
aktörleri olan işletmelerin finansal yapısı ve gelişimi
ekonomiyi etkilediğinden, söz konusu ekonomik yapı
içinde olan herkes işletmelere ilişkin bilgilere ve bunlara
dayanılarak yapılan analizlere ilgisiz kalamaz. Ayrıca
toplum işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine
getirmesi için baskı oluşturabilir.


27. Soru

Muhasebe disiplininde finansal muhasebe ve yönetsel
muhasebe şeklinde bir bölünmenin nedeni ile ilgili ne
söylenebilir?

Cevap

Bir bilgi sistemi olan muhasebenin, beklentilere
göre sorumlulukları da değişmektedir. Tüm bilgi
kullanıcılarını göz önüne aldığımızda bunların bir
kısmının işletme içinden kullanıcılar, diğerlerinin ise
işletme dışından kullanıcılar olduğunu ve her birinin bilgi
gereksiniminin de farklı nedenlere dayandığını görebiliriz.
İşletme ile ilgili bilgi kullanıcılarının bu farklılıkları,
muhasebe disiplininde finansal muhasebe ve yönetsel
muhasebe şeklinde bir bölünmeye yol açmıştır.


28. Soru

Finansal muhasebe verilerini kullanan dış bilgi
kullanıcıları nasıl bir sorunla karşı karşıyadır?

Cevap

Finansal muhasebe hem işletme içinde
yöneticilerin hem de işletme dışındaki grupların bilgi
gereksinimlerine yönelik olarak, geçmiş olaylara ilişkin
raporlama yapar.
Finansal muhasebe dış kullanıcıları da hedeflemesine
rağmen, dış kullanıcıların hiç biri raporların nasıl
hazırlandığını kontrol etme ve dayandıkları ayrıntıların
neler olduğunu öğrenme olanağına sahip değildirler.


29. Soru

Dış bilgi kullanıcıların finansal raporları anlaması ve
güvenmesi neye bağlıdır?

Cevap

Dış bilgi kullanıcıların raporları anlaması ve
güvenmesi raporların hazırlanırken kullanılan ilkelerin ve
uygulamaların standartlaştırılmış olmasına bağlıdır.


30. Soru

Finansal raporlar temelde hangi ilkelere göre
hazırlanır?

Cevap

Finansal raporlar temel olarak ‘Genel Kabul
Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne göre hazırlanır.


31. Soru

‘Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’nin finansal
raporlar açısından etkisi ve katkısı nedir?

Cevap

Finansal raporlar yanlılıktan uzak tutulur, yani
sadece belli bir grup için hazırlanmazlar.
Standart koyucu kurumlar da yatırım ve kredi kararlarında
yararlı olan, ilgili ve temsil konusunda güvenilir bilgileri
içeren raporların üretilmesini amaçlayan kavramlara yol
gösterirler.


32. Soru

Finansal muhasebenin başlıca amacı nedir?

Cevap

Finansal muhasebenin başlıca amacı, finansal
tabloları genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun
olarak hazırlamaktır.


33. Soru

Finansal muhasebe tarafından sağlanan bilgilerin
kısıtlayıcıları var mıdır?

Cevap

Finansal muhasebe tarafından sağlanan bilgilerin
de bazı kısıtlayıcılarının olduğu unutulmamalıdır:
• Birincisi, bu bilgiler kesin ve somut değildirler.
Belli dönemlerde raporlanacak özel muhasebe
ölçülerini geliştirmek için önemli ölçüde yargı ve
tahmin gerekmektedir.
• İkinci olarak birçok işlem ve olay gerçeğe uygun
değer yerine tarihi maliyet ile raporlanmaktadır.


34. Soru

Raporlamada tarihi maliyeti savunanların dayandığı
görüş için ne söylenebilir?

Cevap

Tarihi maliyeti savunanlar, bunu geçmiş olaylarla
doğrulanan, objektif tutarlarla raporlamanın doğru olduğu
görüşündedirler.


35. Soru

Raporlamada tarihi maliyeti savunanların dayandığı
görüşe alternatif bir yaklaşım geliştirilmiş midir?

Cevap

Alternatif yaklaşım ise hesapların periyodik
olarak yeniden sübjektif değerlemesine dayanır.


36. Soru

Tarihi maliyeti ile alternatif yaklaşım arasındaki
tartışmanın temelinin dayanağı nedir?

Cevap

Bu iki yaklaşım arasındaki tartışmanın temelinde
gerçeğe uygun değerin “ilgililiği” ile tarihi maliyetin
“güvenirliği” arasındaki tercih yatar.


37. Soru

Standart oluşturucuların son yıllardaki eğilimi hangi
yöndedir?

Cevap

Son yıllarda standart oluşturucuların genel
eğilimi, gerçeğe uygun değer yönündedir.


38. Soru

Yönetsel muhasebe kimlere bilgi sunar?

Cevap

Yönetsel muhasebe ise özellikle yönetime ve
işletme çalışanlarına yani iç bilgi kullanıcılarına bilgi
sağlamakla ilgilidir. Diğer bir ifadeyle, yönetsel
muhasebe, yönetimin özel amaçlarına hizmet edecek
bilgileri üretmekle ilgilidir.


39. Soru

İşletme yöneticileri hangi işlevlerden sorumludurlar?

Cevap

İşletme yöneticileri faaliyetleri ileriye dönük
olarak planlama, kontrol ve karar verme işlevlerinden
sorumludurlar.


40. Soru

İşletme yöneticileri karar verme işlevlerini yerine
getirirken sadece finansal raporlardan mı yararlanırlar?

Cevap

Bu işlevlerini yerine getirirken de genellikle;
• Finansal raporların yanında,
• Finansal muhasebe tarafından raporlanmayan
özelleştirilmiş raporlar,
• Bütçeler ve
• Maliyet raporları gibi diğer ayrıntılara gereksinim
duyarlar.
Bu raporların yöneticilere yararlı olabilmesi için zamanlı
olması gerekir.


41. Soru

Muhasebeci kime denir?

Cevap

Muhasebeci, muhasebenin işlevlerini yerine
getirmesini ve böylelikle bilgi sağlama amacına
ulaşmasını sağlayan kişidir.


42. Soru

Ülkemizde muhasebecilik mesleği ne zaman ve hangi
kanunu ile yasal güvenceye kavuşmuştur?

Cevap

Ülkemizde muhasebecilik mesleği 1989 yılında
çıkartılan 3568 sayılı ‘Serbest Muhasebecilik Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik’ kanunu ile yasal güvenceye
kavuşmuştur.


43. Soru

Ülkemizde muhasebecilik mesleğini icra edenler hangi
unvan ile bunu yürütmektedir?

Cevap

Ülkemizde mevcut durumda meslek, ‘Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir (SMM)’ ve ‘Yeminli Mali
Müşavir (YMM)’ unvanları altında yapılabilmektedir.


44. Soru

SMM ile YMM unvanlı meslek mensuplarının görev ve
yetkilerindeki farklar nelerdir?

Cevap

SMM’ler denetim ve tasdik işlemi yapamazken,
YMM’ler muhasebe ile ilgili defter tutamaz, büro açamaz
ve bürolara ortak olamazlar.


45. Soru

Meslek mensuplarının ülkemizdeki örgütlenmeleri
nasıldır?

Cevap

Ülkemizde meslek mensupları her ilde meslek
odaları kurarak örgütlenmişlerdir. Bu odaların üst
yapılanması ‘Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’dir (TÜRMOB).


46. Soru

Meslek mensubu olmanın herhangi bir koşulu var mıdır?

Cevap

Mesleğe giriş, mesleğin sürdürülmesi ve meslekte
yükselmek yasada belirtildiği şekilde mesleki sınavların
başarılmasını gerektirir. Söz konusu sınavlar ve mesleki
eğitimler TÜRMOB tarafından gerçekleştirilmektedir.


47. Soru

Muhasebenin temel kavramları denince ne anlamamız
gerekir?

Cevap

Muhasebenin temel kavramları finansal nitelikli
olayların nasıl, ne zaman kaydedileceği, nasıl ölçüleceğini
yani nasıl muhasebeleştirileceğini açıklar.


48. Soru

Muhasebe kavramlarının temel önemi nedir?

Cevap

Muhasebe kavramları muhasebe ilkelerinin
dayanağını oluşturan, gözleme dayalı temel düşünceler ve
çıkış noktalarıdır.


49. Soru

Muhasebe kavramları sadece teorik midir?

Cevap

Kavramlar, kuramsal oldukları kadar uygulamaya
da dayanırlar ve belirli bir zamanda neyin Kabul edilebilir
bir uygulama olduğu konusunda muhasebeciler arasındaki
görüş birliğini ifade ederler.


50. Soru

Muhasebe kavramları hiç değişmez midir?

Cevap

Kavramlar insanlar tarafından oluşturulup
geliştirildikleri için değişmez doğrular değildirler ancak
evrenseldirler. Ünitede verilen kavramlardan beşi bazı
kaynaklarda “varsayımlar” olarak ele alınmaktadır.


51. Soru

Muhasebe kavramlarından bazı kaynaklarda
‘varsayım’ olarak kabul edilenler hangileridir?

Cevap

Varsayım olarak kabul edilenler;
• İşletmenin sürekliliği kavramı ve
• Dönemsellik kavramıdır.


52. Soru

Sosyal sorumluluk kavramından ne anlarız?

Cevap

Sosyal sorumluluk kavramı, muhasebenin görevini
yerine getirme konusundaki sorumluluğunu belirtmekte ve
muhasebenin amacı ve kapsamını işaret etmektedir.


53. Soru

Sosyal sorumluluk kavramı neyi gerekli kılar?

Cevap

Muhasebenin görevini yerine getirirken tarafsız ve
adil olmasını, sadece bir grubun değil tüm ilgili tarafların
çıkarlarını gözetmesini gerekli kılar. Bunun için
muhasebenin mesleki etik ve sorumluluk anlayışı içinde
yürütülmesi gerekir.


54. Soru

Sosyal sorumluluk kavramı neyi vurgular?

Cevap

Sosyal sorumluluk kavramı, bilgi üretiminde belli
kişi ve gruplar yerine toplum çıkarlarının ön planda
tutulmasını, tarafsız ve dürüst davranılmasını vurgular.


55. Soru

Muhasebe kişiliği veya ekonomik kişilik olarak da
ifade edilen bu kişilik kavramını açıklar mısınız?

Cevap

Kişilik kavramı işletmenin, sahiplerinden ve
işletme ile ilgili tüm taraflardan (yöneticiler, çalışanlar,
alacaklılar v. b) ayrı bir hesapsal kişiliği olduğunu kabul
etmesidir. Muhasebe; işletme sahiplerinin değil, işletme
kişiliğinin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile
ilgilenecektir.


56. Soru

İşletmeler ne kadar ömre sahip olmalıdır?

Cevap

İşletmelerin kuruluş sözleşmelerinde aksine bir
hüküm olmadıkça amaçlarını ve yükümlülüklerini yerine
getirmelerine yetecek kadar bir ömre sahip olmalıdır.
Bunu ortaya koyan kavrama ‘işletmelerin sürekliliği
kavramı’ denir.


57. Soru

İşletme sürekliliği anlayışının olmayışı neyi olanaksız
kılar?

Cevap

Böyle bir anlayış olmadan, her an işletmelerin son
bulacakları düşüncesi ile ticari faaliyetleri sürdürmek
olanaksızdır. Bu kavram gereği işletmeler uzun vadeli
yatırım ve kredi işlemlerine girişebilirler.


58. Soru

Varlıkların maliyet değerleri ile
muhasebeleştirilmesinin temelini hangi muhasebe kavramı
oluşturur?

Cevap

Varlıkların maliyet değerleri ile
muhasebeleştirilmesinin temelini işletmelerin sürekliliği
kavramı oluşturur.


59. Soru

Parayla ölçülme kavramı işletmede muhasebe konusu
olabilecek olayların ölçülmesinde ve muhasebe dili ile
ifade edilmesinde paranın ortak bir ölçü olması ile ilgili
olması neyin gereğidir?

Cevap

Bir örnekle açıklayacak olursak; işletme sahip
olduğu malları türlerine göre metre, kilogram, litre gibi
ölçülerle ifade etmek yerine bunları ortak bir ölçü olan
parasal değerleri ile ifade ederek kolaylıkla
muhasebeleştirebilir.


60. Soru

Muhasebe açısından geçerli olan para birimi
hangisidir?

Cevap

Muhasebe açısından geçerli olan para birimi,
ülkedeki geçerli olan milli para birimidir.


61. Soru

Kullanılan paranın değerinde istikrarsızlık olması ne
gibi sonuçlar doğurur?

Cevap

Paranın değerinde istikrarsızlık olması
durumunda, kullanılan paranın ortak ölçü olma özelliği
kaybolur.


62. Soru

Dönemsellik kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Bu kavram işletmenin sürekliliği ile ilgili bir
kavramdır. İşletmenin sonsuz kabul edilen ömrünün belli
dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonucunun
bağımsız olarak saptanmasını gerektirir.


63. Soru

Dönemsellik kavramının ortaya çıkış nedeni nedir?

Cevap

İşletme faaliyetlerinin belli zaman aralıkları ile
kontrol edilmesi, sonuçlarının ne olduğunun
değerlendirilmesi gereksiniminin sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.


64. Soru

Dönemsellik kavramının sağladığı şey nedir?

Cevap

Dönemsellik kavramı, dönemin gelir ve
giderlerinin, kâr ve zararlarının o dönemin finansal
tablolarında gösterilmesini sağlar.


65. Soru

Para mevcudu ve alacaklar dışında işletme tarafından
edinilen tüm varlık ve hizmetler hangi değer ile
muhasebeleştirilirler?

Cevap

Para mevcudu ve alacaklar dışında işletme
tarafından edinilen tüm varlık ve hizmetler elde edilme
maliyetleri ile muhasebeleştirilirler.


66. Soru

Maliyet esası seçilmemiş olsa idi ne olurdu?

Cevap

İşletmenin sürekliliği kavramı kabul edilmez ise
varlıkların değerinin piyasa değerleri (tasfiye değerleri) ile
ifade edilmesi gerekirdi. Oysa işletmenin sürekliliği
kavramı bu gerekliliği ortadan kaldırmıştır. Maliyet
esasının kullanılması, varlıkların değerinin sürekli olarak
piyasadaki değişmelere göre her an değiştirilmesinin
önüne geçmiş, uzun vadeli yatırım ve planlamalara olanak
sağlamıştır.


67. Soru

Tarafsızlık ve belgelendirme kavramını nasıl
açıklarız?

Cevap

İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların
kaydedilebilmesi için bu olayların objektif belgelere
dayanması gerekir. Diğer bir ifadeyle muhasebenin
ürettiği bilgilerin doğru, güvenilir ve yansız olması ancak
objektif belgelere dayanması ile olanaklıdır.


68. Soru

İşletmelerin muhasebe uygulamalarının her dönem
aynı ilke ve kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini
vurgulayan kavram hangisidir?

Cevap

İşletmelerin muhasebe uygulamalarının her
dönem aynı ilke ve kurallara uygun olarak
gerçekleştirilmesini vurgulayan kavram ‘tutarlılık’
kavramıdır.


69. Soru

Tutarlılık kavramının sağladığı önemli bir olanak için
ne söyleyebiliriz?

Cevap

Muhasebe bilgisi kullanıcıları, yapacakları
analizlerde işletmenin farklı dönemleri arasında
karşılaştırmalar yapmak isteyebilirler. Tutarlılık kavramı
bu karşılaştırmalara olanak sağlar.


70. Soru

Tam açıklama kavramından anlamamız gereken
nedir?

Cevap

Finansal tablolarda ve raporlarda açıklanan
bilgilerin, bilgi kullanıcılarının ekonomik kararlarına
yardımcı olmak için yeterli, açık ve anlaşılır olmasını
vurgular. Bu kavram finansal raporlarda açıklanan bilginin
niteliğini ve kapsamını belirler. Bilgi kullanıcıları için
önemli olan, ancak muhasebe kayıt sistemi içinde yer
almayan bazı bilgiler dipnotlarda açıklanmalıdır.


71. Soru

İşletmelerin, potansiyel en kötü olasılığı dikkate alarak
olası giderlerin, zararların gerçekleşmeden önce gider
yazılmasını (karşılık kaydı yapılmasını) vurgulayan
kavram hangisidir?

Cevap

İhtiyatlılık kavramı da işletmelerin, potansiyel en
kötü olasılığı dikkate alarak olası giderlerin, zararların
gerçekleşmeden önce gider yazılmasını (karşılık kaydı
yapılmasını) vurgular.


72. Soru

İhtiyatlılık kavramına göre gelirler nasıl kayıtlanır?

Cevap

Gelirler gerçekleşmeden kaydedilemezler. Nedeni
ise işletmenin stoklarında bulunan bir malın piyasa değeri
artarsa, bu artış ancak satış sırasında kârın gerçekleşmesi
ile kayda alınır. Oysa aynı malın piyasa fiyatı maliyetinin
altına düşmüşse, burada mal satılmasa bile satıldığında bir
zarar olasılığı olacağından işletme peşinen gider
yazabilmektedir.


73. Soru

Hangi bilgilerin finansal raporlarda yer alması
gerektiğinin ölçütü nedir?

Cevap

Hangi bilgilerin finansal raporlarda yer alması
gerektiğinin ölçütü bilginin “önemi” dir.


74. Soru

Finansal açıdan bir bilginin önemliliğini nasıl
açıklayabiliriz?

Cevap

Bir bilginin finansal raporlarda atlanması, eksik
veya yanlış beyan edilmesi, finansal tablolara güvenerek
ekonomik kararlar alan bilgi kullanıcılarının kararlarını
etkileyebiliyorsa, o bilgi önemlidir.


75. Soru

Özün önceliği kavramı ile ifade edilmek istenen nedir?

Cevap

Muhasebede kayıt konusu olan işlemlerin özü ile
yasal biçimleri genellikle aynıdır. Bazı durumlarda
olayların özü, yasal biçimden farklı olabilmektedir. Böyle
durumlarda özün önceliği kavramına göre, olayın özü
biçiminin önüne geçer.


76. Soru

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kim veya kimler
tarafından belirlenmiştir?

Cevap

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe
uzmanları tarafından uzun yıllar boyunca geliştirilmiş olan
temel kurallardır.


77. Soru

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri nasıl bir işlev
yüklenmiştir?

Cevap

Muhasebe kavramlarının finansal tablolarda
kullanılmasını sağlarlar ve ayrıca finansal nitelikteki
olayları ölçmeleri ve raporlamaları için yol gösteren ve
işletmeler tarafından kullanılan ayrıntılı esaslardır.


78. Soru

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine neden
gereksinim duyulmuştur?

Cevap

Muhasebecilerin anlaşılabilir, güvenilir, ilgili
bilgiyi içeren ve karşılaştırılabilir finansal tablolar
üretebilmeleri için onlara yol gösterecek muhasebe
ilkelerine gereksinim duyulmuştur.


79. Soru

Gelir tablosu ile ilgili genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerinin amacı nedir?

Cevap

Gelir tablosu ilkelerinin amacı İşletmenin belli bir
döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını oluşturan satışlar,
satılan malın maliyeti, hasılat, diğer gelir ve giderler gibi
unsurların doğru olarak gösterilmesini sağlamaktır.


80. Soru

Bilanço ile ilgili genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerinin amacı nedir?

Cevap

Bilanço ilkelerinin amacı ise işletmenin varlıkları
ve bu varlıkların kaynaklarının muhasebe kayıt, hesap ve
tablolarında anlamlı bir şekilde gösterilmesinin sağlanması
ve böylelikle işletmenin finansal durumunun bilgi
kullanıcılarına gerçek durumuyla yansıtılmasıdır.


81. Soru

Muhasebede finansal tabloların işlevi nedir?

Cevap

Muhasebe temel işlevlerinden biri olan özetleme
işlevini, finansal tabloları düzenleyerek yerine getirir.


82. Soru

Muhasebe öğretiminde en önemli tablolar
hangileridir?

Cevap

Muhasebe öğretiminde en önemli tablolar bilanço
(finansal durum tablosu) ve gelir tablosudur.
Muhasebenin diğer işlevleri olan kaydetme ve sınıflama
işlevleri ile işletmenin varlıkları, borçları ve sermayesini
oluşturan unsurların durumu, faaliyet sonuçları hakkında
bilgi üretilir ve bu bilgiler kullanımının kolaylaştırılması
amacı ile söz konusu tablolarda özetlenir.


83. Soru

Bilançoyu kısaca tanımlar mısınız?

Cevap

Bilanço, bir işletmenin belirli bir andaki finansal
durumunu, yani varlıklarını, borçlarını ve sermayesini
gösteren tablodur.


84. Soru

Paciolo, bir işletmenin başarı ve başarısızlıklarını
ölçmek için bir sistem geliştirdiği sisteme nasıl adlanır?

Cevap

Paciolo, bir işletmenin başarı ve başarısızlıklarını
ölçmek için bir sistem geliştirmiştir. Günümüzde “çift
taraflı kayıt sistemi” olarak bilinen sistem hala
geçerliliğini korumakta ve çok karmaşık şekilde bilgisayar
ortamında sürdürülen muhasebenin de temel taşını
oluşturmaktadır.


85. Soru

İşletmenin kişiliği ilgili neler söyleyebiliriz?

Cevap

İşletmenin ekonomik kişiliği, söz konusu
işletmenin varlıkları ve bu varlıklara karşı iddia edilen
haklar ile açıklanabilir. Bir işletmenin var olabilmesi ve
faaliyetlerini sürdürebilmesi için başta nakit para olmak
üzere bir kısım varlıklara gereksinimi vardır. İşletme;
• Biri öz kaynak,
• Diğeri yabancı kaynak olmak üzere iki tür
kaynağa sahiptir.


86. Soru

İşletmeler açısından kaç tür kişilikten bahsedebiliriz?

Cevap

İşletmenin kişiliği kavramına göre;
• İşletme; “birinci kişilik”,
• İşletmenin sahipleri “ikinci kişilik”,
• Kredi verenler ise “üçüncü kişiler”dir.
İşletmenin ikinci kişilerden sağladığı kaynaklar öz
kaynakları, üçüncü kişilerden sağladığı kaynaklar ise
borçlar veya yabancı kaynakları oluşturur.


87. Soru

Temel muhasebe eşitliği, ne alma gelir?

Cevap

İşletme kendisine sağlanan kaynakların tutarı
kadar varlığa sahip olabileceği için işletmenin varlıkları ile
onların sağlandığı kaynakların tutarı birbirine eşit
olmalıdır. Temel muhasebe eşitliği dediğimiz bu eşitlik
çift taraflı kayıt sisteminin temelini oluşturur.


88. Soru

Temel muhasebe eşitliğini formül olarak yazabilir
misiniz.

Cevap

Varlıklar = Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar
veya
Varlıklar = Borçlar + Sermaye
şeklinde basitleştirebiliriz.


89. Soru

Varlıkları tanımlayıp kısaca nelerin oluşturduğunu
söyler misiniz?

Cevap

Varlıklar, bir işletmenin sahip olduğu ve
gelecekteki faaliyetlerinde yararlı olmasını beklediği
ekonomik kaynaklarıdır. Varlıklar mal, bina, makine gibi
fiziksel yapıya sahip olabildikleri gibi haklar, şerefiyeler,
alacaklar gibi fiziksel yapıya sahip olmayan varlıklardan
oluşur.


90. Soru

Herhangi bir kalemin varlık özelliğini taşıyabilmesi
neye bağlıdır?

Cevap

İşletmenin kontrolü altında olması, işletmeye
gelecekte ekonomik yarar sağlamasının beklenmesi,
güvenilir şekilde ölçülebilmesi gerekmektedir.


91. Soru

Genel anlamda borç kavramının tanımını yapıp,
bilançodaki borçlar kalemini açıklayınız.

Cevap

Genel manada borç, mevcut bir yükümlülüğün
ödenmesini veya bir görevin yerine getirilmesini
gerektirir. Borçlar, satıcılardan sağlanan krediler, kredi
kurumlarından sağlanan krediler ve işletme faaliyetleri
nedeniyle doğan yükümlülüklerdir ve üçüncü kişilerin
işletmedeki haklarını ifade eder.


92. Soru

İşletme sahiplerinin işletme üzerindeki hakları olarak
ifade edilen kavrama ne denir?

Cevap

Öz kaynaklar, işletme sahiplerinin işletmedeki
haklarıdır. İşletme ilk kurulduğunda öz kaynaklar sadece
ortakların sağladığı sermayeden oluşur.


93. Soru

Öz kaynaklar sadece işletmenin ilk kurulduğunda
ortakların sağladığı sermayeden mi oluşur?

Cevap

İlk başta evet; ancak daha sonra işletme
faaliyetlerine devam ederken;
Öz Kaynaklar = Sermaye + Dağıtılmamış kârlar – Zararlar
dan oluşur.
Yani işletme kâr elde edince öz kaynaklar artar, zarar
edince ve kâr dağıtımı yapınca öz kaynaklar azalır.
Bunların dışında sermaye artırımı ve azaltımı nedeni ile öz
kaynaklar artabilir veya azalabilir. Ancak bu tür
değişiklikler kâr ya da zarar durumunu etkilemezler.


94. Soru

Muhasebe raporlama sisteminin bel kemiğini ne
oluşturur?

Cevap

Muhasebe eşitliği muhasebe raporlama sisteminin
bel kemiğidir. Aynı zamanda bu eşitlik Bilanço (Finansal
Durum Tablosu) adı verilen temel finansal tablonun da
özünü oluşturur.


95. Soru

Bilançonun şeklini nasıl izah edebiliriz?

Cevap

Bilanço temel muhasebe eşitliğinin çizelge şekline
getirilmiş görünümüdür. Tablonun sol tarafı (Aktif)
varlıkların listesini, sağ tarafı (Pasif) kaynakların listesini
verir. Varlıklar paraya çevrilme hızı en yüksek varlıktan
başlanarak, kaynaklar ise en çabuk geri ödenecek olandan
başlanarak sıralanır. Bilanço üzerinde bazı bilgilerin
bulunması gereklidir. Bunlar bilançonun hangi işletmenin
finansal durumunu gösterdiğinin bilinebilmesi için
işletmenin adı ve bilançonun düzenlendiği tarihtir.


96. Soru

Finansal nitelikli olayların bilançoya etkisi ile ilgili
söyleyeceğimiz önemli bir kural var mıdır?

Cevap

Varlık ve kaynaklardaki değişim her ne şekilde
olursa olsun, bilançonun temel eşitliği değişimler sonucu
bozulmayacaktır. Eşitliğin iki tarafı birlikte artabilir veya
birlikte azalabilir ancak her zaman dengede kalır.


97. Soru

İşletmenin kâr mı zarar mı ettiği nasıl ortaya çıkar?

Cevap

Finansal nitelikli olayların öz sermayeyi artma
veya azaltma yönünde etkilediğini biliyoruz. İşletmenin
dönem başı ve dönem sonu öz sermayelerinde farklılık
olacaktır. Eğer dönem sonunda öz sermayede artış olmuş
ise bu işletme sahiplerinin haklarında bir artış olduğunu
gösterir ve bu arzu edilen bir durumdur, ancak tersi de
olabilir. İlk durum işletmenin kârlı, ikinci durum zararda
olduğunu gösterir.


98. Soru

Gider kavramını muhasebe acısından nasıl tanımlarız?

Cevap

Gider, hasılat sağlamak amacı ile yapılan aktif
tükenmeleridir. Hasılat ile gider arasındaki olumlu fark
kâr, olumsuz fark zarardır.


99. Soru

Gelir tablosu nedir?

Cevap

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir döneme ait
sonucunu, onu oluşturan olaylara göre gruplandırarak
gösteren tablodur. Gelir tablosunun bölümleri içinde o
bölüme ait gelirler ve giderler karşılaştırılarak o bölümün
sonucu gösterilir.


100. Soru

Gelir tablosunun şekli ile ilgili biraz bilgi verir
misiniz?

Cevap

Gelir tablosu bir dönemin sonucunu oluşturan
olayları özetlediğinden ait olduğu döneme ilişkin bilgiyi
ve ait olduğu işletmenin adını kapsamalıdır. Gelir tablosu;
• Brüt satış kârı bölümü,
• Faaliyet kârı bölümü,
• Net kâr bölümü şeklinde sınıflandırılmıştır.


101. Soru

Brüt satış kârı bölümü kapsamında neler yer alır?

Cevap

İşletmenin esas faaliyetinden elde ettiği hasılatı,
bu hasılattan indirimleri ve satılan malın maliyetini
gösterir. Satış hasılatından satış iadeleri, satış iskontoları
gibi hasılatı azaltan unsurlar düşülerek net satışlar elde
edilir. Net satış tutarından, satılan malların maliyeti
düşülerek brüt satış kârına ulaşılır.


102. Soru

Faaliyet kârı bölümünde neler bulunur?

Cevap

İşletmenin faaliyetlerini sürdürürken katlandığı
genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri gibi giderlerin
yer aldığı bölümdür. Bu bölümdeki giderlerin toplamı brüt
satış kârından düşülerek faaliyet kârı bulunur.


103. Soru

Net kâr bölümünde neye ulaşılır?

Cevap

Bu bölüm ise esas faaliyetin dışındaki diğer
işlemlerle ilgili gelir ve giderlerin karşılaştırıldığı
bölümdür. Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler faaliyet
kârına eklenir, giderleri ise düşülerek dönem net kârı veya
zararına ulaşılır.


104. Soru

Muhasebenin tanımını yapınız. 

Cevap

Muhasebe, bir ekonomik birimin finansal nitelikteki olaylarına ilişkin belgelerin toplanması, kaydedilmesi, sınıflanması ve özetlenmesi, analizi ve yorumladıktan sonra bilgi kullanıcılarına raporlar şeklinde sunulması eylemlerdir.


105. Soru

Finansal nitelikli olayları tanımlayınız. 

Cevap

Finansal nitelikteki olaylar, işletmelerin sahip oldukları varlıklar ve bu varlıkların kaynakları üzerinde değişim yaratan ve para ile ifade edilebilen olaylardır.


106. Soru

Finansal muhasebenin temel amacı nedir? 

Cevap

Finansal muhasebenin temel amacı, karar vericilere ekonomik kararları için gereksinim duydukları doğru, güvenilir ve yararlı bilgiyi sağlamaktır.


107. Soru

Muhasebenin işlevlerini sıralayınız. 

Cevap

  1. Kaydetme işlevi
  2. Sınıflama işlevi
  3. Özetleme İşlevi


108. Soru

Muhasebenin kaydetme işlevini anlatınız. 

Cevap

Kaydetme işlevi, her gün meydana gelen finansal olaylara ilişkin verilerin derlenerek, belli kurallara göre günlük deftere yazılması işlevidir.


109. Soru

Muhasebenin sınıflama işlevini anlatınız. 

Cevap

Sınıflama işlevi, çok sayıdaki verinin benzer işlem gruplarına göre düzenlenmesini yani işlemlerin etkiledikleri unsurlara göre büyük defterdeki hesaplara kaydedilmesi işlevidir.


110. Soru

Muhasebenin özetleme işlevini anlatınız. 

Cevap

Özetleme işlevi ise defterlerde kaydedilmiş ve sınıflandırılmış olan çok sayıdaki bilginin, bilgi kullanıcılarının yararlanacağı şekilde kısaltılmasını yani finansal tabloların düzenlenmesini ifade eder.


111. Soru

Muhasebenin bilgi kullanıcıları kimlerdir? 

Cevap

İşletmenin yöneticileri, sahipleri, yatırımcılar ve finansal analistler, kreditörler, çalışanlar ve sendikalar, devlet ve kamudur.


112. Soru

Finansal muhasebenin raporlama alanları nerelerdir? 

Cevap

Finansal muhasebe hem işletme içinde yöneticilerin hem de işletme dışındaki grupların bilgi gereksinimlerine yönelik olarak, geçmiş olaylara ilişkin raporlama yapar. Finansal muhasebe dış kullanıcıları da hedeflemesine rağmen, dış kullanıcıların hiç biri raporların nasıl hazırlandığını kontrol etme ve dayandıkları ayrıntıların neler olduğunu öğrenme olanağına sahip değildirler.


113. Soru

Yönetsel muhasebe hangi kullanıcılara bilgi sağlamaktadır? 

Cevap

Yönetsel muhasebe ise özellikle yönetime ve işletme çalışanlarına yani iç bilgi kullanıcılarına bilgi sağlamakla ilgilidir. Diğer bir ifadeyle, yönetsel muhasebe, yönetimin özel amaçlarına hizmet edecek bilgileri üretmekle ilgilidir.


114. Soru

Türkiye'de muhasebe mesleği hangi kanunla güvence altına alınmıştır? 

Cevap

Ülkemizde muhasebecilik mesleği 1989 yılında çıkartılan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik kanunu ile yasal güvenceye kavuşmuştur.


115. Soru

Muhasebenin temel kavramlarından sosyal sorumluluk kavramını açıklayınız. 

Cevap

Sosyal sorumluluk kavramı, muhasebenin görevini yerine getirme konusundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin amacı ve kapsamını işaret etmektedir.


116. Soru

Muhasebenin temel kavramlarından kişilik kavramını açıklayınız.

Cevap

Kişilik kavramı işletmenin, sahiplerinden ve işletme ile ilgili tüm taraflardan (yöneticiler, çalışanlar, alacaklılar v.b) ayrı bir hesapsal kişiliği olduğunu kabul eder.


117. Soru

Muhasebenin temel kavramlarından süreklilik kavramını açıklayınız.

Cevap

Bu kavram, işletmelerin kuruluş sözleşmelerinde aksine bir hüküm olmadıkça amaçlarını ve yükümlülüklerini yerine getirmelerine yetecek kadar bir ömre sahip olduklarını kabul eder.


118. Soru

Muhasebenin temel kavramlarından parayla ölçme kavramını açıklayınız.

Cevap

Parayla ölçülme kavramı işletmede muhasebe konusu olabilecek olayların ölçülmesinde ve muhasebe dili ile ifade edilmesinde paranın ortak bir ölçü olması ile ilgilidir.


119. Soru

Muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik kavramını açıklayınız.

Cevap

İşletmenin sonsuz kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonucunun bağımsız olarak saptanmasını gerektirir. Bu kavram işletme faaliyetlerinin belli zaman aralıkları ile kontrol edilmesi, sonuçlarının ne olduğunun değerlendirilmesi gereksiniminin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.


120. Soru

Muhasebenin temel kavramlarından maliyet esası kavramını açıklayınız.

Cevap

Para mevcudu ve alacaklar dışında işletme tarafından edinilen tüm varlık ve hizmetler elde edilme maliyetleri ile muhasebeleştirilirler.


121. Soru

Muhasebenin temel kavramlarından tarafsızlık ve belgelendirme kavramını açıklayınız.

Cevap

İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların kaydedilebilmesi için bu olayların objektif belgelere dayanması gerekir.


122. Soru

Muhasebenin temel kavramlarından tutarlılık kavramını açıklayınız.

Cevap

Tutarlılık kavramı, işletmelerin muhasebe uygulamalarının her dönem aynı ilke ve kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini diğer bir ifadeyle dönemden döneme değiştirilmeden tutarlı şekilde sürdürülmesini vurgular.


123. Soru

Muhasebenin temel kavramlarından tam açıklama kavramını açıklayınız.

Cevap

Bu kavram finansal tablolarda ve raporlarda açıklanan bilgilerin, bilgi kullanıcılarının ekonomik kararlarına yardımcı olmak için yeterli, açık ve anlaşılır olmasını vurgular.


124. Soru

Muhasebenin ihtiyatlılık kavramını açıklayınız. 

Cevap

İşletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri ekonomik ortam birtakım belirsizlikleri ve riskleri içerir. Başarılı olmak isteyen işletmelerin bu belirsizlik ve risklere karşı duyarlı olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekir. İhtiyatlılık kavramı da işletmelerin, potansiyel en kötü olasılığı dikkate alarak olası giderlerin, zararların gerçekleşmeden önce gider yazılmasını (karşılık kaydı yapılmasını) vurgular.


125. Soru

Muhasebenin önemlilik kavramını açıklayınız. 

Cevap

Finansal tablolar işletmelerin finansal durumlarını ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleri ile açıklamalıdırlar.


126. Soru

Genel kabul görmüş muhasebe ilkleri nelerdir? 

Cevap

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri;
• Gelir tablosu ilkeleri
• Bilanço ilkeleri
o Varlıklara ilişkin ilkeler
o Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
o Öz kaynaklara ilişkin ilkeler olarak sınıflanmaktadır


127. Soru

Bilançonun tanımını yapınız. 

Cevap

Bilanço, bir işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını, borçlarını ve sermayesini gösteren tablodur.


128. Soru

Temel muhasebe eşitliğini anlatınız. 

Cevap

İşletme kendisine sağlanan kaynakların tutarı kadar varlığa sahip olabileceği için işletmenin varlıkları ile onların sağlandığı kaynakların tutarı birbirine eşit olacaktır. Temel muhasebe eşitliği dediğimiz bu eşitlik çift taraflı kayıt sisteminin temelini oluşturur.

Varlıklar = Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar

Varlıklar = Borçlar + Sermaye


129. Soru

Gelir tablosunun tanımını yapınız. 

Cevap

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir döneme ait sonucunu, onu oluşturan olaylara göre gruplandırarak gösteren tablodur. Gelir tablosunun bölümleri içinde o bölüme ait gelirler ve giderler karşılaştırılarak o bölümün sonucu gösterilir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi