Reklamcılık Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Reklamcılık Sektörü Ve Kurumlar

1. Soru

Şirket ajansları açıklayınız!

Cevap

Reklam verenin kendi işletmesine hizmet vermesi amacıyla kurduğu ajans türüdür. Reklam verenin bu tür ajans kurmasındaki iki temel neden; • Reklam masraflarından tasarruf etmek ve • Reklamlar üzerinde tam bir denetim sağlamaktır.


2. Soru

Reklam ajansında yer alan temel birimler nelerdir?

Cevap

Reklam ajansında yer alan temel birimler şöyle sıralanabilir: • Müşteri ilişkileri bölümü, • Yaratıcı bölüm, • Medya bölümü, • Stratejik araştırma ve planlama bölümü, • İdari ve mali işler.


3. Soru

Butik ajansları açıklayınız!

Cevap

Tam hizmet ajanslarından farklı olarak daha sınırlı ve belli alanlarda hizmet sunan butik ajanslar, yaratım hizmetleri üzerinde yoğunlaşan ve tam hizmet ajanslarının sunduğu medya planlama, araştırma gibi hizmetleri genellikle sunmayan reklam ajanslarıdır. Özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde ortaya çıkan butik ajanslar tam hizmet ajansları gibi birden fazla müşteriye hizmet vermektedirler. Tam hizmet ajanslarıyla aralarındaki en belirgin fark, butik ajansların stratejik uzmanlıkları yoktur ve kısa sürede bir iş bitirip diğerine geçmeyi hedeflerler.


4. Soru

Tam hizmet ajansının görevleri nelerdir?

Cevap

Müşterilerinin reklamla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayan bağımsız ticari ajanslardır. Bu tür ajanslar, reklam metninin hazırlanması, yaratıcı çalışmaların yapılması, yapım, medyalarda yer ve zaman satın alınması, ürüne marka bulmak, ürün ambalajının dizayn edilmesi, halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama araştırmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi gibi bir çok hizmeti bir arada yürütmektedir.


5. Soru

Kurum içi ajansı açıklayınız!

Cevap

Reklam verenin sadece kendi işletmesine hizmet vermesi amacıyla kurulan ve bu bağlamada hizmet veren ajans biçimidir. Reklam verenler kurum içi ajanslar kurarak, hem reklam masraflarında tasarruf etmeyi hem de reklam kampanyaları üzerinde tam bir denetim sağlamayı amaçlamaktadırlar.


6. Soru

Günümüzde reklam ajanslarının üstlendiği başlıca görevler nelerdir?

Cevap

Reklam metninin hazırlanması, yaratıcı çalışmaların yapılması, yapım, medyalarda yer ve zaman satın alınması, Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ürüne marka bulmak, ürün ambalajının dizayn edilmesi, halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama araştırmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi gibi birçok hizmeti bir arada yürütmektedir.


7. Soru

Stratejik araştırma ve planlama bölümünün görevleri nelerdir?

Cevap

Stratejik araştırma ve planlama bölümünün görevleri şöyle sıralanabilir: • Doğru stratejilerin saptanması için gerekli araştırmaları önermek ve araştırmaları yürütmek, • Müşteri ilişkilerine rekabet analizi için gerekli malzeme desteğini sağlamak, • Müşteri işletme için marka analizlerini yapmak, • Tüm ajansı özellikle müşteri ilişkilerini ulusal ve global arenada pazarlama ve reklam sektöründeki gelişmeler hakkında haberdar etme amacıyla periyodik bir biçimde yazılı olarak bilgilendirmek.


8. Soru

Dünya Reklamcılar Federasyonunun amaçları nelerdir?

Cevap

Güvenirliğin son derece önemli olduğu pazarlama dünyasında yer alan aktörlerin itibarlarını, doğru uygulamaları savunarak, yeni eğilimleri önceden sezerek ve pazarlama iletişimin yararlarını anlatarak arttırılmasını sağlamaktır.


9. Soru

Avrupa İletişim Ajansları Birliği’nin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Dürüst, etkili reklamların yapılmasını, üst düzey profesyonel standartların getirilmesini, reklamcılığın serbest piyasa ekonomilerindeki öneminin kavranmasını ve Avrupa’da bulunan ajanslar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak Birlik’in temel amaçları arasındadır.


10. Soru

Reklamcılık nasıl doğdu?

Cevap

19. Yüzyılda, basından toptan yer satın alıp bunu başkalarına istedikleri iletilerle doldurmaları için komisyon karşılığı bölümler halinde satmak biçiminde başladı, bir başka deyimle basın yeri komisyonculuğu olarak doğdu.


11. Soru

Modüler hizmet ajansı nedir?

Cevap

Reklamın yayınlanacağı reklam ortamlarından yer ve zaman satın alma ya da reklamda yaratıcı çalışmalar, oyuncu sağlama gibi reklam verene reklamla ilgili istediği hizmetleri ayrı ayrı satın alma hakkını tanıyan reklam ajansı türüdür


12. Soru

Reklam ajanslarının ilgilendiği temel konular nelerdir?

Cevap

Çalışanlar, ürün, kârlık, yeni müşteri elde etme ve müşteri ilişkileri yönetimi.


13. Soru

Televizyon prodüksiyonunda yer alan çalışanların görevleri nelerdir?

Cevap

Televizyon prodüksiyonunda yer alan çalışanların görevleri şöyle sıralanabilir: • TV prodüksiyon programı için gereken bilgileri (storyboard, çekim teknikleri, dekor vb.) hazırlamak, bu çekimler için gerekli bütçeyi hazırlamak ve müşteri ilişkilerine bildirmek, reklam çekimlerine katılmak ve müşteri grubuna müşteriye sunum için kaset hazırlamak, • Fotoğraf çekimleri için bütçe hazırlamak ve müşteri ilişkilerine bildirmek, onay alınması durumunda fotoğraf çekimlerine katılmak, ilgili fotoğrafları müşteri onayı için müşteri temsilcisine vermek, • Küçük bütçeli fotoğraf prodüksiyonlarını, kasting dahil organize edip bütçe onayını müşteri ilişkilerine vermek, onay sonrasında prodüksiyonu gerçekleştirmek, • Yapım sonrası nihai maliyetleri, müşteri ilişkilerine bildirmek, • Yaratıcı grubu televizyon alanındaki yeni hizmetlerden, yeni fotoğrafçılardan haberdar etmek, özel eleman kullanımında anlaşma ve pazarlık yapmak, • Film arşivi tutmak, • Ajansın bütün genel prodüksiyonlarının gösterimini yönetmek.


14. Soru

3984 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve yayınları Hakkında Kanun’un 4. Maddesi ve Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’in çeşitli maddelerinde sayılan sesli ve görüntülü mecralarda yer alacak reklamlara ilişkin ilkeleri nelerdir?

Cevap

İlgili ilkeler şöyle sıralanabilir: • Anayasa’nın genel esaslar kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kişi haklarına, genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına, • İnsanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf ve dini inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınanmaması ilkesine, • Aksi yargı kararı kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu olarak ilan edilemeyeceği ilkesine, • Kişi yada kuruluşların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması ilkesine, • Adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olma esasına, • Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına, • Özel amaçlara hizmet eden ve haksız rekabet yaratıcı yayın yapılmaması esasına uygun olmak zorundadır.


15. Soru

Müşteri süpervizörünün görevleri nelerdir?

Cevap

Müşteri süpervizörünün görevleri şöyle sıralanabilir: • Müşterinin işini ve pazarlama hedeflerini tam olarak kavramak, • Kreatif brief, metin stratejisi, medya briefi, yapım bütçeleri ve fatura dokümanlarını hazırlamak, • Müşteri direktörü ve grup direktörünün onaylarını almak, • Ajans içi ve müşteriden gelecek onayları takip edip, muhasebeyi ve trafiği haberdar etmek.


16. Soru

Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğüne göre reklam ajansı nasıl tanımlanır?

Cevap

Reklam ajansı, reklam verenin reklamlarını hazırlayan ve yöneten, bu hizmeti karşılığında iş başına belirli bir ücret ya da reklam verenin medya harcamaları ve reklam yapım giderleri üzerinden komisyon alan bağımsız ticari hizmet kuruluşudur.


17. Soru

Pazarlama elemanları ve pazarlama iletişimi uygulamaları ile ilgili faaliyette bulunan ajansların görevleri nelerdir?

Cevap

Marka kimliği ve kurum kimliği yaratılması, şirketlerin web sitelerinin tasarımı, ambalaj tasarım, halkla ilişkiler, sponsorluk, Pazar ve reklam etkinliği ölçümü, merchandising uygulamaları gibi alanlar girmektedir.


18. Soru

Günümüzde ajanslar nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Günümüzde ajanslar şöyle sınıflandırılabilir: • Tam hizmet ajansı, • Uzman ajanslar, • Ajans ağları, • Şirket ajansları. Elden ise reklam ve reklamcılık kitabında reklam ajans türlerini şöyle sınıflandırılabilir: • Tam hizmet ajansı, • Butik ajans, • Alakart ajans, • Kurum içi ajans, • Uzman ajans, • Rolodeks ajans.


19. Soru

Günümüzde en yaygın olan ajans yapılanmasını açıklayınız!

Cevap

Bölümlü yapılanmadır. Yaratım, müşteri hizmetleri, medya, araştırma, arşiv, bilgi işlem, finans, işletme vb. hizmet birimlerinin ayrı bölümler halinde çalıştığı ve çoğunlukla ayrı yöneticilere bağlı olduğu bir yapılanmadır.


20. Soru

Baskı prodüktörünün görevleri nelerdir?

Cevap

Baskı prodüktörünün görevleri şöyle sıralanabilir: • Baskı prodüksiyon programı için gereken bilgileri (genel görüntü, çekim tekniği, fotoğraf stili) hazırlamak, teknik ölçülerin doğruluğunu garanti etmek, • Layout hazırlanmasında yaratıcı bölüme yardım etmek, basılı reklamların prova baskılarını hazırlamak, • Baskıya giden dia ve diğer malzemenin eksiksiz geri alınıp, trafiğe teslimini sağlamak, • Tüm baskı ve billboard bütçelerini hazırlamak, nihai maliyetleri müşteri ilişkilerine bildirmek.


21. Soru

Uzman ajansın özelliği nedir?

Cevap

Spesifik olarak belirlenmiş alanlarda uzmanlaşmış ve bu alanlara göre uzman kadroları bünyesinde barındıran ajanslardır. Uzman ajanslar; içecek, gıda, finans gibi belirli ürün gruplarında ve belli reklam ortamlarında yönelik yapılan reklamlarda uzmanlaştıkları gibi, reklamın seslendiği hedef kitle özellikleri yönünden de uzmanlaşma yoluna gitmiş olabilirler.


22. Soru

Uzman ajansları tanımlayınız!

Cevap

Belirli bir alanda uzmanlaşmış ajanslardır. Bu ajansların en önemli avantajı hitap ettikleri pazarı ve pazarlama koşullarını yakından tanıyor olmalarıdır.


23. Soru

Medya bölümünün görevleri nelerdir?

Cevap

Medya bölümünün görevleri şöyle sıralanabilir: • Reklam veren için mümkün olan en ekonomik reklam ortamı fiyatı için anlaşır ve satın alır, • Medya aracıları ile ajans ilişkilerini sağlar, • Ön planlama ve gerçek plan ile elde edilen gerçek izlenme oranlarını (GRP) hesaplar, • Anlaşmalı fiyatları ve satın almaları net ve doğru biçimde gösterdiğinden emin olmak için medya faturalarını kontrol ettikten sonra, faturaları muhasebe bölümüne gönderir, • Basın planını prodüksiyon bölümüne verir, böylece prodüksiyon basın medya değerlendirme formlarını hazırlar, • Trafik departmanına, medyaya yollanmak üzere ilan boyutları, formatlar, metin uzunlukları ve materyaller ile birlikte medya planını verir.


24. Soru

Reklamcılar Derneği’nin sağladığı hizmetler nelerdir?

Cevap

Reklamcılar Derneği’nin sağladığı hizmetler şöyle sıralanabilir: • Reklam kurumunun saygınlığını korur ve yükseltir, • Reklamın iletişim etkinliğini ve yatırım verimliliğini korur, arttırır, • Reklam pazarını nitel ve nicel olarak geliştirir, • Reklamın anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünün ticari alanda kullanılması olduğunu savunur.


25. Soru

En büyük küresel reklam pazarı, sırasıyla hangi ülkelerdedir?

Cevap

ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere.


26. Soru

Rolodeks ajansı açıklayınız!

Cevap

Rolodeks (rolodex) kelime kökeni olarak; İngilizce “Roling and Index” kelimelerinin ilk ve son hecelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir kelimdedir ve şirketlerin gereli iletişim adreslerini depolamak için kullandıkları bir tür dosyalama yöntemidir. Rolodex, bir tür fihristtir ve her bir fihrist kartına ilgili kişi ya da kurumun iletişim adresleri yazılmaktadır. 1958 yılında Arnold Neustadter tarafından bulunan ve belirli bir harfe basıldığında ya da harfin işaret ettiği bölüm çevrildiğinde istenilen kısmın açıldığı fihrist yöntemi olarak rolodex sistemi işletmeler için iş kartlarının hazırlanmasında farklı bir pazarlama fikri olarak da kullanılmaktadır. Yukarıda verilen tanımdan hareketle rolodex ajans; çok genel olarak bir isim listesinden oluşan reklam örgütleridir. Küçük reklam ajanslarının sunamayacağı hizmetleri verebileceklerini iddia eden; metin yazarı, medya planlamacı, grafiker, illustrator vb. alanında uzman kişilerin ajansın temel kadrolu elemanları olmayıp, ancak reklam verenden alınan iş üzerine çağrılan bireylerin çalıştığı bir ajans türüdür.


27. Soru

Tam hizmet ajansı nedir?

Cevap

Basılı reklam ortamları, radyo, televizyon, sinema, açıkhava ve satış noktası reklamlarının yanı sıra, fuarlar ve sergiler, marka adı yaratma, kurumsal kimlik oluşturma, multivizyon gösterileri hazırlama, web sitesi tasarımı, televizyon programları yapımı ve halkla ilişkiler etkinlikleri gibi çok çeşitli hizmetleri ortak bir strateji çerçevesinde planlayan ve reklamverenlerin hizmetine sunan tam hizmet ajansları, bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışı kapsamında hemen hemen tüm tutundurma karması elemanlarına ait çalışmaları gerçekleştiren ajanslardır.


28. Soru

Kurum içi ajans nedir?

Cevap

Reklamverenin sadece kendi işletmesine hizmet vermesi amacıyla kurulan ve bu bağlamada hizmet veren ajans biçimidir.


29. Soru

Uluslararası Reklamcılık Derneği’nin üstlendiği görevler nelerdir?

Cevap

Temel amacı, tüketicinin de yararlarını gözeterek, pazarlama ve reklamcılık mesleğinin düzeyini yükseltmeye çalışmaktır. Ayrıca, konferans dizileri, toplantılar düzenler, eğitim ve araştırma çalışmalarını destekler.


30. Soru

Günümüzde reklam ajanslarının edindiği görevler nelerdir?

Cevap

Günümüzde reklam ajansları reklam verenin ihtiyacına cevap verecek şekilde ikna edici iletişim mesajları üreten, bu mesajların yayınlanmasını sağlayan kurumlar haline gelmişlerdir. Kimi ajanslar sadece ikna edici mesajları üretirken, dolayısıyla yaratıcı çalışmalara odaklanırken, kimi ajansla medyada reklam için yer ve zaman satın alma işleri ile uğraşır olmuşlardır. Tüm bunların yanında reklam ajansları müşterileri için, marka stratejileri, pazarlama ve satış tutundurma çalışmalarını da yürütebilmektedirler. 


31. Soru

Bir reklam ajansında yer alan diğer birimlerini çok genel olarak hangileridir?

Cevap

Bir reklam ajansında yer alan diğer birimlerini çok genel olarak şu şekilde gruplandırmak mümkündür;

• müşteri ilişkileri bölümü,

• yaratıcı bölüm,

• medya bölümü,

• stratejik araştırma ve planlama bölümü,

• idari ve mali işler.


32. Soru

Reklamda özdenetimin misyonu nedir?

Cevap

Reklamda özdenetimin misyonu kısaca şöyle özetlenebilir: • Pazarlama iletişiminin, evrensel hale gelmiş uluslararası kaynaklara dayanan kurallara göre yürütülmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması, özdenetim bilincinin yerleştirilmesi, • Kurallara aykırı reklamların kamu denetimine gerek kalmadan reklam veren -reklam ajansı-mecra üçlüsünün özdenetimi ile durdurulması ve/veya düzeltilmesidir.


34. Soru

Televizyon prodüksiyonundaki bireylerin temel çalışma alanları ve görevleri nelerdir?

Cevap

 • TV prodüksiyon programı için gereken bilgileri (storyboard, çekim teknikleri, dekor vb.)
  hazırlamak, bu çekimler için gerekli bütçeyi hazırlamak ve müşteri ilişkilerine bildirmek, reklam
  çekimlerine katılmak ve müşteri grubuna müşteriye sunum için kaset hazırlamak,
 • Fotoğraf çekimleri için bütçe hazırlamak ve müşteri ilişkilerine bildirmek, onay alınması
  durumunda fotoğraf çekimlerine katılmak, ilgili fotoğrafları müşteri onayı için müşteri
  temsilcisine vermek,
 • Küçük bütçeli fotoğraf prodüksiyonlarını, kasting dahil organize edip bütçe onayını müşteri
  ilişkilerine vermek, onay sonrasında prodüksiyonu gerçekleştirmek,
 • Yapım sonrası nihai maliyetleri, müşteri ilişkilerine bildirmek,
 • Yaratıcı grubu televizyon alanındaki yeni hizmetlerden, yeni fotoğrafçılardan haberdar etmek,
  özel eleman kullanımında anlaşma ve pazarlık yapmak,
 • Film arşivi tutmak (prodüksiyon şirketi ve yönetmenlerini)
 • Ajansın bütün genel prodüksiyonlarının gösterimini yönetmek (basılı reklamların slaytları, genel
  gösteri slaytları, ajans sunumu), bantların ve slaytların kopyalarını çıkarmak.


35. Soru

Müşteri ilişkileri direktörünün görevleri nelerdir?

Cevap

Müşteri ilişkileri direktörünün görevleri şöyle sıralanabilir: • Müşterinin işini ve pazarlama hedeflerini tam olarak kavramak, • Müşterinin hedeflerine uygun reklam ve iletişim stratejileri tasarlamak, • Tasarlanan bu stratejileri müşteri ile görüşüp tartışmak, • Ajanstaki tüm takım elemanlarının, müşterilerin hedeflerini ve iletişim stratejisini anlamalarını sağlamak, • Stratejilerin ajans içerisinde uygulanmasını ve yürütülmesini organize etmek, • Uygulamaları müşteriye sunmak ve tartışmak • Televizyon reklam filminin yasal işlemlerini takip etmek biçiminde sıralanabilir.


36. Soru

Modern anlamda ilk reklam ajansı, nerede ve ne zaman kuruldu?

Cevap

19. yüzyılın sonlarına doğru ABD’de kuruldu.


37. Soru

Müşteri ilişkileri direktörünün görevleri nelerdir?

Cevap

Müşteri ilişkileri direktörünün görevleri;
• Müşterinin işini ve pazarlama hedeflerini tam olarak kavramak,
• Müşterinin hedeflerine uygun reklam ve iletişim stratejileri tasarlamak,
• Tasarlanan bu stratejileri müşteri ile görüşüp tartışmak,
• Ajanstaki tüm takım elemanlarının, müşterilerin hedeflerini ve iletişim stratejisini anlamalarını
sağlamak,
• Stratejilerin ajans içerisinde uygulanmasını ve yürütülmesini organize etmek,
• Uygulamaları müşteriye sunmak ve tartışmak,
• Televizyon reklam filminin yasal işlemlerini takip etmek, biçiminde sıralanabilir.


38. Soru

Ajans ağlarını açıklayınız!

Cevap

Belirli bir merkeze bağlı olarak diğer kentlerde ya da ülkelerde kurulmuş olan ajanslardan oluşturduğu bir reklam ajansı türüdür. Bu tür ağın temel amacı, ajansın bulunduğu yöreye ait bilgilerin, ağın diğer üyelerine gönderilmesi ve merkezdeki ajans çalışmalarıyla ilgili bilgilerin de üye ajanslara iletilmesidir.


39. Soru

Medya araştırmacısının görevleri nelerdir?

Cevap

Medya araştırmacısının görevleri daha detaylı olarak,
• Bütün medya için yeni liste fiyatları ve indirim politikalarını temin etmek,
• Rekabet harcama verilerini (direkt takip ve dışarıdan şirketler aracılığıyla) temin etmek,
• Rakip reklam faaliyetlerini (televizyon ve basılı) takip etmek,
• Ajans ve müşteriler için dönemlik, medya trendlerini gösteren çalışmalar hazırlamak, biçiminde
sıralanabilir.


40. Soru

Müşteri temsilcisinin görevleri nelerdir?

Cevap

Ajans ile reklam veren (müşteri) arasındaki bağıntının sağlanmasında oldukça önemli olan müşteri temsilcisi; dokümanların yazımından, düzenlenmesinden, dağıtımından, müşteriye ve türüne göre (toplantı notları, rakip bilgileri, metinler, pazarlama, medya prodüksiyon, araştırma, yıllık masraf hesapları, bütçe vb.) organize edilen dokümanların takibinden ve dosyalanmasından sorumludur.


41. Soru

Müşteri ilişkileri bölümünün görevleri nelerdir?

Cevap

Müşteri ilişkileri bölümünün görevleri şöyle sıralanabilir: • Müşteriye uygun brief hazırlamak ve ajans içi tüm birimlerin onayını almak, • Müşteri adına tüm ajans çalışmalarında odak noktası olarak çalışmaların düzenli olarak koordine edilmesi, zamanında yapılmasını sağlamak, • Bazı durumlarda müşterileri için reklam kampanyalarının planlanmasından sorumlu olmak.


42. Soru

Reklam ajanslarının hizmet verdiği alanlar nelerdir?

Cevap

Medya planlama ve satın alma, araştırma, pazar bilgisi, kampanya geliştirme ve reklam yaratıcılığı gibi pek çok alanda hizmet vermektedir.


43. Soru

Alakart ajansı açıklayınız!

Cevap

Reklamın yayınlanacağı reklam ortamlarından yer ve zaman satın alma ya da reklamda yaratıcı çalışmalar, oyuncu (casting) sağlama gibi reklam verene reklamla ilgili istediği hizmetleri ayrı ayrı satın alma hakkını tanıyan reklam ajansı türüdür. Modüler hizmet ajansları, söz konusu edilen bu hizmetleri genellikle bir sözleşme süresi boyunca değil, reklam veren müşteri istediği zaman sunabilmektedirler.


44. Soru

Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği’nin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği’nin temel amaçları arasında “grafiker” meslek gruplarının güçlerini
birleştirerek çağdaş koşullarda çalışmalarını, grafikerlik mesleğinin belirlenmesini, sınırlarının çizilmesini
sağlamak, bu konuda gerekli kanun düzenlemeleriyle ilgili girişimlerde bulunmak, grafik sanatlarının
ülkemizde gelişmesine, özgürleşmesine kitlelere tanıtılmasını sağlamak gibi konular yer almaktadır.


45. Soru

Uluslararası Reklamcılık Derneğinin yükelndiği başlıca görevler nelerdir?

Cevap

Uluslararası Reklamcılık Derneği bütün tüketicilerin
çıkarlarının korunmasını, tüketicinin güvende olmasını ilke olarak benimser ve bu ilkenin sorumluluğunu her an taşır. Reklam sektörünü geliştirmek ve bu kapsamda okullarda ve okullar dışında eğitim çalışmalarına destek olmak, Uluslararası Reklamcılık Derneğinin yüklendiği görevlerin başında
gelmektedir. Uluslararası Reklamcılık Derneği, konferans dizileri, toplantılar düzenler, eğitim ve araştırma çalışmalarını destekler. Üyelerini uluslararası gelişmeler hakkında devamlı olarak bilgilendirmek, çalışma ve ilgi alanlarındaki gelişmeleri duyurmak, bilgi, deneyim ve ustalıklarının elden
ele geçmesini hızlandırmak için çaba harcamaktadır.


46. Soru

Yaratıcı birimin görevleri nelerdir?

Cevap

Yaratıcı birimin görevleri iki unsur üzerinde belirtilebilir:
• Yaratıcı kavram (creative cancept) yada kampanyanın ana fikrinin ne olacağını belirlemek.
• Yaratıcı kavram fikrinin nasıl söyleneceğine ilişkin kararları almak: Başka bir ifadeyle
reklam mesajının sözel öğeleri (metin-copy) ile görsel öğelerini (tasarım, taslak, layout) içeren
fikirleri tasarlamak ve oluşturmaktır.


47. Soru

Yaratıcı bölümün görevleri temel olarak nelerdir?

Cevap

Yaratıcı bölümün görevleri temel olarak şöyle sıralanabilir: • Yaratıcı kavram (creative cancept) yada kampanyanın ana fikrinin ne olacağını belirlemek, • Yaratıcı kavram fikrinin nasıl söyleneceğine ilişkin kararları almak: Başka bir ifadeyle reklam mesajının sözel öğeleri (metin-copy) ile görsel öğelerini (tasarım, taslak, layout) içeren fikirleri tasarlamak ve oluşturmaktır.


48. Soru

Müşteri ilişkileri bölümü kimlerden oluşur?

Cevap

Müşteri ilişkileri grup direktörü, müşteri direktörü, müşteri süpervizörü, müşteri temsilcisi, müşteri temsilcisi asistanı ve/veya sekreterden oluşan birden fazla müşteri ilişkileri grubu bulunabilir.


49. Soru

Reklamda özdenetimin misyonu nedir?

Cevap

Reklamda özdenetimin misyonu; reklamın ilgili tarafları olarak reklamveren -reklam ajansı- mecra
üçlüsünün tüketiciye karşı toplumsal sorumluluğu bulunduğu ve tüketiciyi koruma kavramına sahip
çıkılmasının uzun vadede bu üçlünün çıkarına olduğu bilinciyle,
• Pazarlama iletişiminin, evrensel hale gelmiş uluslararası kaynaklara dayanan kurallara göre
yürütülmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması, özdenetim bilincinin yerleştirilmesi

• Kurallara aykırı reklamların kamu denetimine gerek kalmadan reklamveren -reklam ajansımecra üçlüsünün özdenetimi ile durdurulması ve/veya düzeltilmesidir.


50. Soru

Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’in çeşitli maddelerinde sayılan
sesli ve görüntülü mecralarda yer alacak reklamlara ilişkin ilkeler nelerdir?

Cevap

Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’in çeşitli maddelerinde sayılan
sesli ve görüntülü mecralarda yer alacak reklamlara ilişkin ilkeler özetle şöyle sıralanabilir;
• Anayasa’nın genel esaslar kısmında yer alan ilkelere, demokratik kurallara ve kişi haklarına,
genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına,
• İnsanların ırk, cinsiyet, sosyal sınıf ve dini inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınanmaması
ilkesine,
• Aksi yargı kararı kesinleşmedikçe hiç kimsenin suçlu olarak ilan edilemeyeceği ilkesine,
• Kişi yada kuruluşların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olunması ilkesine,
• Adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olma esasına,
• Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği
taşıyan yayın yasaklarına,
• Özel amaçlara hizmet eden ve haksız rekabet yaratıcı yayın yapılmaması esasına uygun olmak
zorundadır.


51. Soru

Günümüzde reklam ajanslarının yürüttüğü hizmetler nelerdir?

Cevap

Günümüzde reklam ajansları, reklam metninin hazırlanması, yaratıcı çalışmaların yapılması, yapım, medyalarda yer ve zaman satın alınması, ürüne marka bulmak, ürün ambalajının dizayn edilmesi, halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama araştırmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi gibi birçok hizmeti birarada yürütmektedir.


52. Soru

Butik ajansın özellikleri nelerdir?

Cevap

Tam hizmet ajanslarından farklı olarak daha sınırlı ve belli alanlarda hizmet sunan butik ajanslar, yaratım hizmetleri üzerinde yoğunlaşan ve tam hizmet ajanslarının sunduğu medya planlama, araştırma gibi hizmetleri genellikle sunmayan reklam ajanslarıdır. Özellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde ortaya çıkan butik ajanslar tam hizmet ajansları gibi birden fazla müşteriye hizmet vermektedirler


53. Soru

Stratejik araştırma ve planlama bölümünün üstlendiği görevler nelerdir?

Cevap

Reklam ajanslarının yürüteceği iletişim ve reklam uygulamalarında gerekli olan bilgilerin bulunması,
düzenlenmesi ve incelenmesi olarak genel bir biçimde özetlenebilecek görevleri üstlenen araştırma
bölümü reklam etkinliği açısından oldukça önemli bir konumdadır. Müşteri işletmenin iletişim sorunlarına stratejik bakış açısının geliştirilmesinde sorumlu olan bu bölüm Pazar araştırması, hedef kitle belirleme, pazar bölümlerinin belirlenmesi gibi bir ürünün
konumlandırılmasında oldukça önemli araştırmaları yapmaktadır. Buna ek olarak;

Doğru stratejilerin saptanması için gerekli araştırmaları önermek ve araştırmaları yürütmek.


Müşteri ilişkilerine rekabet analizi için gerekli malzeme desteğini sağlamak.

Müşteri işletme için marka analizlerini yapmak

Tüm ajansı özellikle müşteri ilişkilerini ulusal ve global arenada pazarlama ve reklam sektöründeki
gelişmeler hakkında haberdar etme amacıyla periyodik bir biçimde yazılı olarak bilgilendirmek diğer üstlenilen görevlerdendir.


54. Soru

Reklam  Özdenetim Kurulu nasıl kurulmuştur?

Cevap

Reklamın, tüketiciye ve topluma karşı sorumluluğu çerçevesinde yasal, ahlaki, dürüst ve doğru olması
gerektiğinin bilinciyle, Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD) ve Uluslararası
Reklamcılık Derneği (IAA)'nce oluşturulan Reklam Özdenetim Platformu (Platform), Uluslararası Ticaret
Odası'nın dünyaca kabul görmüş Reklam Uygulama Esasları'nı Türkiye'de uygulamaya koymak üzere
"REKLAM ÖZDENETİM KURULU" (RÖK) kurmuştur.


55. Soru

Reklamcı kimdir?

Cevap

Genel ve bilinen bir tanımla reklamcı, inandırma yeteneği güçlü, görüşlerini açıklıkla anlatabilen ve yazıya dökebilen kişidir.


56. Soru

Ajans ağları nedir?

Cevap

Belirli bir merkeze bağlı olarak diğer kentlerde ya da ülkelerde kurulmuş olan ajanslardan oluşturduğu bir reklam ajansı türüdür.


57. Soru

Ajans ağlarının amacı nedir?

Cevap

Bu tür ağın temel amacı, ajansın bulunduğu yöreye ait bilgilerin, ağın diğer üyelerine gönderilmesi ve merkezdeki ajans çalışmalarıyla ilgili bilgilerin de üye ajanslara iletilmesidir.


58. Soru

Butik ajanslarıyla tam hizmet ajanslarının arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Tam hizmet ajanslarıyla aralarındaki en belirgin fark, butik ajansların stratejik uzmanlıkları yoktur ve kısa sürede bir iş bitirip diğerine geçmeyi hedeflerler. Medya satın alma, müşteri ilişkileri gibi ajans hizmetlerini gerektiği zamanlarda dışarıya yaptırırlar. Bu tür ajanslar ambalaj tasarımı, televizyon reklam üretimi gibi daha spesifik alanlarda uzmanlaştıkları için gerektiğinde tam hizmet ajanslarına iş üretirler.


59. Soru

Rolodeks ajans nedir?

Cevap

Çok genel olarak bir isim listesinden oluşan reklam örgütleridir. Küçük reklam ajanslarının sunamayacağı hizmetleri verebileceklerini iddia eden; metin yazarı, medya planlamacı, grafiker, illustrator vb. alanında uzman kişilerin ajansın temel kadrolu elemanları olmayıp, ancak reklamverenden alınan iş üzerine çağrılan bireylerin çalıştığı bir ajans türüdür. Kavram olarak free-lance tarzı çalışmaya benzemekle birlikte farklı uzmanların gerektiği zaman çalıştırılmasıdır


60. Soru

Reklamcılar Derneği'nin kurumsal amacı nedir?

Cevap

Reklamcılar Derneği'nin kurumsal amacı, Türkiye'de reklamcılık mesleğinin ve reklam ajanslarının gelişerek ve güçlenerek devamını sağlamaktır.


61. Soru

Reklamcılık Derneği'nin hedeflerine ulaşabilmek için yararlandığı kaynaklar nelerdir?

Cevap

Reklamcılar Derneği'nin bu uğurda yararlanacağı kaynaklar şunlardır:
• Üyelerinin iletişim ve sunum sürecindeki becerisi, yaratıcı birikimi;
• Kendi parasal gücü;
• Uluslararası örnekler ve mesleki ittifaklar.


62. Soru

Reklam Yaratıcıları Derneği'nin amaçları nelerdir?

Cevap

Reklam Yaratıcıları Derneği, reklam sektöründe yer alan reklam yaratım yönetmeni, reklam yazarı,
reklam sanat yönetmeni ve grafikerlerin güçlerini birleştirerek mesleki çıkarlarını korumak, reklam
yaratıcılarının aralarındaki mesleki bir dayanışma oluşturarak, bilgi, deneyim ve düşünce alışverişinde
bulunabilmeleri için olanak sağlamak, reklam yaratım düzeylerinin yükselmesi için çaba göstermek,
uluslararası reklam çalışmalarında Türkiye’yi temsil etmelerini sağlamak, reklam yaratım düzeylerinin
yükselmesi için çaba göstermek, uluslararası reklam çalışmalarında Türkiye’yi temsil etmelerini
sağlamak, Türkiye’deki yerli, yabancı veya yabancı ortaklı reklam ajanslarında çalışan üyelerinin
haklarını korumak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yasaya dayalı telif haklarının korunması
yönünde girişimlerde bulunmak amaçları doğrultusunda çalışmalarda bulunmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi