Çağdaş Lojistik Uygulamaları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı

1. Soru

Ticaretin küreselleşmesinin tedarik zinciri üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Ticaretin küreselleşmesi, kaçınılmaz olarak tüm tedarik zinciri süreçlerinin de küreselleşmesi sonucunu doğurdu. Üretim odaklı çalışan bir firma, artık hedef pazarında yalnız değil. Şimdi dünyanın her noktasında, benzer üretim teçhizatına sahip firmalar da rakipler arasında. Bu durum, tüm sektörlerde, üretim ve hizmet sağlayan tüm firmalar için geçerli. Bu yüzden, küreselleşme, firmaları tüm süreçlerine odaklanmak, gözden geçirmek ve yeniden tasarlamak zorunda bıraktı. Çünkü rekabetin böylesine yoğun olduğu bir ortamda firmaların hayatına devam edebilmesi için, eskiden olduğu gibi sadece belli işleri iyi yapmaları yeterli değil. Asıl gereklilik, tüm süreçleri, tedarik zinciri yapısı içinde en ideal şekilde kurgulamak ve yönetmek haline geldi. İş hayatının yeniden tanımlandığı bu geçiş döneminde, pek çok firma da başarısız olarak oyunun dışında kaldı.


2. Soru

Firmaların dış kaynak kullanımına iten nedenler nelerdir?

Cevap

Firmalar, geleneksel olarak belli alanlarda uzmanlık sahibidir. Geleneksel olarak ürün kalitesi ile ön plana çıkmış ve rekabetçi avantaj sağlamış bir firmanın, yeni ticaret hayatına uyum sağlamak için bir anda hem satışta, hem üretimde, hem lojistikte, hem de pazarlamada uzman olması, çok iyi performans göstermesi pek mümkün değildir. Firma, kendisine böyle bir hedef koysa bile, hem yeni pazarlara hitap edebilmek yada mevcut pazarlardaki yeni müşterileri beklentilerine cevap verebilmek, bu hedefe ulaşmak, çoğunlukla zaman, yatırım, işgücü istihdamı ve eğitimi gerekecektir. Elbette müşteriler ve rakipler firmanın eksikliklerini gidermesini beklemeyecektir. Kuşkusuz, bu durum, firmaların iş yapış ve yönetime bakışlarını ciddi anlamda değiştirmelerini gerektirdi. Her alanda uzman olamayacağını kavrayan firmalar, tüm süreçlerini gözden geçirerek, bilfiil yürütmeleri kendilerine rekabetçi avantaj sağlayacak süreçleri bünyelerinde tutmaya; diğer yandan, farklı uzmanlıklar gerektiren ya da zaman, işgücü, yatırım açılarından kendilerini yürütmesi rekabetçi olmayan süreçler için ise farklı firmalardan hizmet almaya, yani dış kaynak kullanımına yöneldiler.


3. Soru

Dış kaynak kullanımı nedir?

Cevap

Dış kaynak kullanımı, firmanın süreçlerinden birinin, ilgili insan kaynağı ile birlikte, uzun süreli bir sözleşme kapsamında bir dış firmaya aktarılması olarak tanımlanabilir.


4. Soru

Dış kaynak kullanımının ilk dönemlerinde, dış kaynak kullanımının temel amaçları nelerdir?

Cevap

Dış kaynak kullanımının ilk örneklerinde dış kaynak kullanımının temel amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Maliyetlerin düşürülmesi
 • Maliyetlerin kontrol altında tutulması
 • Süreçlerin risklerini dış firmayla paylaşma
 • Süreçlerin yönetsel yükünün azaltılması

5. Soru

Dış kaynak kullanımının stratejik amaçları nelerdir?

Cevap

Dış kaynak kullanımının stratejik amaçları şöyle sıralanmıştır:

 • Maliyetleri düşürmek
 • Maliyetleri kontrol altında tutmak
 • Süreçlerin risklerini dış firmayla paylaşma
 • Yönetimsel olarak problemli olan faaliyetler ile başa çıkabilmek
 • Firmanın ana etkinlik alanına yönlenmesini sağlamak
 • Firmanın dünya çapında teknolojik çözüm ve olanaklara erişimini sağlamak
 • Firma kaynaklarının başka faaliyetler için kullanılabilmesini sağlamak
 • Firmanın sahip olamadığı kaynaklara erişim sağlamak
 • Firmanın süreçlerle ilgili farklı alternatiflere ulaşabilmesi
 • Firmanın ve süreçlerin yeniden yapılanmasına destek olmak
 • Nakit akışını dengelemek

6. Soru

Dış kaynak kullanımının başarılı olması için gerekli bileşenler nelerdir?

Cevap

Dış kaynak kullanımının başarılı olması için gerekli bileşenler şunlardır:

 • Şirket stratejilerine uygun bir vizyon ve planlama
 • Firmanın dış kaynak kullanımı amacının netleştirilmesi, anlaşılması
 • Tedarikçi firmanın doğru yetkinliklere sahip olması
 • Dış kaynak kullanımının sürdürülebilir olması için firmanın ve tedarikçinin uygun olması
 • Sözleşmenin, iki tarafın da yükümlülüklerini net olarak belirleyecek şekilde hazırlanması
 • İletişim
 • Tedarikçi firmanın uzmanlığından faydalanılması

7. Soru

Dış kaynak kullanımı kararı verilirken göz önüne alınan risk ve maliyet grupları nelerdir?

Cevap

Bu maliyet ve riskleri şu ana başlıklarda inceleyebiliriz:

 • Kurulum (hazırlık) maliyetleri
 • Yürütme ve denetim maliyetleri
 • Firma çalışanları ile ilgili riskler
 • Esneklik kaybı riski

8. Soru

Kurulum (hazırlık) maliyetleri nelerdir?

Cevap

Dış kaynak kullanım fikrinin kabul edilmesinden, uygulamanın başlamasına kadar olan zamana ait maliyetleri ifade eder. Alternatif dış firmaları belirleme, koşulları belirleme, teklif toplama, anlaşma yapma, sözleşme hazırlama ile ilgili araştırma ve çalışmaların maliyetini içerir. Ayrıca, her iki firmanın dış kaynak kullanımı için bilgi teknolojileri, tesis, ekipman ve diğer yatırımlarının maliyetleri de bu kapsamdadır.


9. Soru

Yürütme ve denetim maliyetleri nelerdir?

Cevap

Bazı süreç ve faaliyetlerin başka bir firma tarafından yürütülüyor olması, o faaliyetlerin denetiminin de elden bırakılacağı anlamına gelmez. Ana firma, tedarikçisini kontrol etmeli, denetlemelidir. Hatta bir anlamda, dış kaynak kullanımının başarısının etkin bir denetleme sisteminin varlığına bağlı olduğu söylenebilir. Çünkü süreçlerin firmanın stratejik planlarına uygun şekilde yürütülmemesi, hem maliyet hem de rekabetçi avantaj kaybı riskini beraberinde getirir. Bu tür bir aksaklık yüzünden müşteriye yansıyan sorunlar genelde telafi edilemez sonuçlara yol açar. Diğer taraftan, dış firmayı denetlemek hassas bir konudur. Firmalar arasındaki karşılıklı iletişimin nasıl olacağı, raporlamaların nasıl yapılacağı, denetimin hangi sıklıkta gerçekleşeceği önceden anlaşmaya bağlanmalıdır.


10. Soru

Firma çalışanları ile ilgili riskler nelerdir?

Cevap

Firma, bazı faaliyetlerini başka bir firmaya kaydırdığında, maliyetleri azaltmak önemli amaçlardan biridir. Bunun için, dış kaynak kullanımı çoğu zaman işgücü azaltım kararlarını da beraberinde getirir. Bundan dolayı, dış kaynak kullanımı firma içerisinde çalışanlar arasında bir huzursuzluğa yol açar. Sonuç olarak çalışanlarda motivasyon düşüklüğü, tedarikçi firmaya karşı tepki, verim kaybı görülebilir. Tedarikçi firma ile iletişim ve işbirliği halinde çalışması gereken personelin bu konuda isteksiz, tepkili, veya donanımsız olması de ilgili faaliyetin başarısız olma riskini doğurur. Bazı uygulamalarda, dış kaynak kullanım yapan firmaların, dış firmaya aktarılan faaliyetle ilgili arayüzü oluşturacak yetkin çalışanları bünyesinde tutmayı ihmal ettiği görülmektedir. Bu tür uygulamalar da önemli riskler içermektedir.


11. Soru

Esneklik kaybı riski nedir?

Cevap

Dış kaynak kullanımı ile ana firma pek çok fayda sağlamaktadır. Ancak, diğer bir bakışla da, dış kaynak kullanımı yaptığı bazı faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmamayı, uzmanlaşmamayı seçmiş olmaktadır. Yine bu faaliyetlerle ilgili olarak müşterilerine, dış firmayla yaptığı anlaşma çerçevesinde bir hizmet sunmayı kabul etmiş olmaktadır. Dolayısı ile bir anlamda stratejik ve operasyonel esnekliğini kaybetmiş olmaktadır. Ani değişebilecek pazar koşullarına, müşterinin yeni taleplerine dış firma aracılığı ile cevap verebilmek için gerekli kararları almak ve uygulatmak, kendi yürüttüğü süreçlere göre daha zordur. Bu da firma için önemli bir risk haline gelebilir


12. Soru

Dış kaynak kullanımında yaşanan sorunlar neler olabilir?

Cevap

Dış kaynak kullanımında yaşanan sorunlar şöyle örneklenebilir:

 • Firmanın dış kaynak kullanımı yaptığı faaliyetle ilgili kontrolü kaybetmesi
 • Bir dış firmaya uzun vadeli bağımlılık
 • Alternatif firmalarla yapılabilecek daha avantajlı işbirliği olasılıklarını değerlendirememe
 • Tedarikçi firmanın sözleşme şartlarına uymaması
 • Tedarikçi firmanın değişen koşullara uygun hizmet verememesi
 • Ana firma ile tedarikçi firmanın anlaşmazlık yaşaması
 • Tedarikçi firmanın faaliyetlerinden doğan hukuki durumlar

13. Soru

Dış kaynak kullanımı kapsamına alınmayan süreçler nelerdir?

Cevap

Dış tedarik kullanımı kapsamına alınmaları genel olarak uygun olmayan süreçler şöyle sıralanabilir:

 • Strateji oluşturma ve stratejik planlama
 • Finansman süreci
 • Kalite güvence
 • Tedarikçi yönetimi, tedarikçi ilişkileri yönetimi
 • Faaliyetlerin kurallara ve mevzuata uygunluğunun kontrolü ve denetlenmesi

14. Soru

Lojistik alanına özel olarak dış kaynak kullanımının amaçları nelerdir?

Cevap

Lojistik alanına özel olarak dış kaynak kullanımının amaçları şöyle sıralanabilir:

 • Lojistik yatırım ve operasyon maliyetlerini azaltmak
 • Taşıma, elleçleme, stoklama gibi faaliyetler sırasında oluşabilecek riskleri servis sağlayıcıya devredebilmek (taşıma esnasında kaza, kırılma, stoklama esnasında kayıp, çalınma gibi)
 • Üretim, pazarlama gibi ana faaliyetlere yoğunlaşabilme, bu faaliyetleri destekleme
 • Hedeflenen tüm pazarlama ulaşabilmeyi güvence altına almak
 • Malzeme ve ürün akışını hızlandırarak lojistik avantaj sağlamak
 • Müşteri ile karşılaşılan noktalarda iyi bir lojistik performansı ile müşteri memnuniyetini arttırmak
 • Taşıma araçları, elleçleme ekipmanları, stok alanı gibi yüksek maliyetli yatırımlardan tasarruf
 • Servis sağlayıcıların sahip oldukları ve diğer firmalardan kullanabildikleri kapasiteden faydalanmak
 • Lojistik planlama, hızlı ve başarılı operasyon ile stok maliyetlerini düşürmek
 • İşgücünden tasarruf
 • Firmanın dünya çapında teknolojik çözüm ve olanaklara erişimini sağlamak
 • Lojistik çözümlerde müşteri ihtiyacına göre farklı yetkinliklere sahip servis sağlayıcılara ulaşabilmek

15. Soru

Lojistikte dış kaynak kullanımı için tedarikçi seçiminde geleneksel olarak kullanılan kriterler nelerdir?

Cevap

Lojistikte dış kaynak kullanımı için tedarikçi seçiminde geleneksel olarak kullanılan kriterler şunlardır:

 • Tedarikçi firmanın ana firmayla iletişime açık olup olmadığı, sorun çözme yetkinliği
 • Tedarikçi firmanın geliştirdiği ve sunduğu lojistik çözümlerin çeşitliliği
 • Tedarikçi firmanın finansal yapısı, finansal performansı, kâr-zarar durumu
 • Tedarikçi firmanın lojistik sektöründeki tecrübesi
 • Tedarikçi firmanın sahip olduğu işgücü, işgücünün yetkinlikleri
 • Tedarikçi firmanın, müşteriye özel lojistik çözümler sunma yetkinliği, esnekliği, kapasitesi
 • Tedarikçi firmanın küresel boyutta, farklı yerlerde lojistik hizmet verebilme yetkinliği
 • Tedarikçi firmanın sahip olduğu ya da erişimi olan teknoloji ve özellikli ekipman
 • Tedarikçi firmanın hizmet standartları ve bu standartları geliştirme yetkinliği
 • Tedarikçi firmanın konumu
 • Tedarikçi firmanın yönetim yapısı
 • Tedarikçi firmanın itibarı, güvenilirliği, uzun dönemli iş birliğine uygunluğu
 • Tedarikçi firma ile çalışmanın ana firmaya maliyeti, yatırım ihtiyacı
 • Tedarikçi firmanın sahip olduğu sistem ve kalite belgeleri
 • Tedarikçi firmanın sahip olduğu ve kullandığı bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısı
 • Tedarikçi firmanın lojistik faaliyetlerdeki hizmet sunma süresi, hızı

16. Soru

Birinci taraf (birinci parti, 1P) firma nedir?

Cevap

Lojistik hizmetinin alıcısı olacak ana firmayı ifade eder. Bu firma üretici olabileceği gibi, dağıtım firması, perakendeci, veya gönderici de olabilir.


17. Soru

İkinci taraf (ikinci parti, 2P) firma nedir?

Cevap

Birinci taraf olarak tanımlanan firmaların doğrudan müşterisi olan firmaları ifade eder. Bu firmalar, birinci taraf firmalardan ürün veya hizmet alırlar. Bu ürün veya hizmetin ulaştırılması için lojistik faaliyetler gereklidir.


18. Soru

Üçüncü taraf (üçüncü parti, 3P) firma nedir?

Cevap

Bu firmalar, lojistik servis sağlayıcılardır. Hizmeti kendileri sağladıkları gibi (taşımacılar, depo işletmecileri vb.), lojistik hizmetin tedarik edilmesinde aracılık ve organizasyon yapan firmalar (nakliye organizatörleri, yük yönlendiricileri vb.) da olabilirler.


19. Soru

Dördüncü taraf (dördüncü parti, 4P) firma nedir?

Cevap

Lojistik faaliyetleri sunmak veya sunulmasını sağlamak, aracı olmaktan bir adım öteye giderek lojistik çözümler sunan firmalardır. Dolayısıyla bu firmalar, sadece kendilerinden istenen lojistik faaliyetlerin yerine getirilmesi ile değil, aynı zamanda bu faaliyetlerin daha iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi, bu faaliyetler için gerekli bilgi akışının sağlanması ile de ilgilidir.


20. Soru

Birinci taraf lojistik (birinci parti lojistik, 1PL) nedir?

Cevap

Birinci parti firmaların, kendi faaliyet alanlarındaki süreçlerinden kaynaklanan lojistik ihtiyaçlarını, kendi kaynakları ile karşılamalarına yönelik lojistik faaliyetlerine verilen addır. Birinci taraf lojistikte dış kaynak kullanımı yoktur


21. Soru

İkinci taraf lojistik (ikinci parti lojistik, 2PL) nedir?

Cevap

İkinci parti lojistik firmalarının, birinci parti firmalarından lojistik ürün ya da hizmet almasına yönelik olarak gerçekleştirilen lojistik faaliyetlerine verilen addır.


22. Soru

Üçüncü taraf lojistik (üçüncü parti lojistik, 3PL) nedir?

Cevap

Bir ürün veya hizmetin sağlanması için, aracı firmalar tarafından sağlanan lojistik hizmetlere üçüncü parti lojistik denir. 3PL kapsamındaki lojistik faaliyetler birinci parti ya da ikinci parti firmalar tarafından gerçekleştirilmez.


23. Soru

Dördüncü taraf lojistik (dördüncü parti lojistik, 4PL) nedir?

Cevap

Aracılar tarafından gerçekleştirilen, üçüncü parti lojistik hizmetler için kullanılan altyapı ve kaynakları da kapsayan lojistik faaliyetlerine verilen addır. Bu altyapı ve kaynaklar, bilgi altyapısı, fiziki tesisler, süreç planlaması ve yönetimini de içerir.


24. Soru

3PL dış kaynak kullanımı ile tedarik zincirlerinin yapısında eskiden beri var olan, geleneksel hizmet satınalmasının farklılıkları nelerdir?

Cevap

Lojistikte dış kaynak kullanımı ile tedarik zincirlerinin yapısında eskiden beri var olan, geleneksel hizmet satınalmasının farklılıkları şunlardır:

 • 3PL dış kaynak kullanımında, lojistik faaliyet, müşteriye özel olarak tasarlanır. Geleneksel hizmet satınalmasında ise, standarttır.
 • Geleneksel hizmet satınalmasında, sunulan lojistik hizmet çoğunlukla tek bir faaliyet içerirken, 3PL uygulamalarında genellikle çok boyutlu, birden fazla lojistik faaliyet içeren bir lojistik süreç söz konusudur.
 • 3PL dış kaynak kullanım uygulamalarında, tedarikçi firmanın geniş kapsamlı lojistik süreçler ile ilgili iyi derecede bilgisinin ve uzmanlığının olması gerekir. Geleneksel hizmet satınalması uygulamalarında ise kısıtlı bir alanda uzmanlık veya maliyet avantajı yeterlidir. Geleneksel hizmet satınalmasında tedarikçinin temel görevi bir lojistik faaliyeti yerine getirmek iken,3PL uygulamalarında lojistik faaliyetlerin kapsamı daha geniş olduğundan ve tedarikçiden aynı zamanda planlama ve sorun çözmesi de beklendiğinden, tedarikçilerin yetkinlik ve uzmanlıklarına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
 • Geleneksel hizmet satınalmasının temel amacı, operasyonla ilgili maliyetleri azaltmaktır. Buna karşın 3PL uygulamalarında amaç sadece bu maliyetleri değil, yatırımlar da dahil, tüm lojistik süreçlerin toplam maliyetini düşürmektir.
 • Geleneksel hizmet satınalmalarında, firmalar arasında yapılan sözleşmeler kısa süreli, zaman zaman bir seferlik bir hizmet alımını kapsayacak şekilde gerçekleşir. 3PL uygulamalarında ise, daha uzun zaman dilimlerini kapsayan sözleşmeler yapılır.
 • Geleneksel hizmet alımlarında, ana firma ile tedarikçi firmalar arasındaki ilişki zayıftır. Tedarikçi firmadan temel beklenti, çerçevesi çizilmiş bir faaliyeti, kaynaklarını kullanarak yerine getirmesidir. Böyle bir durumda, ana firmanın bir sonraki lojistik ihtiyacı için farklı bir firma seçmesi daha kolay ve olağandır. 3PL uygulamalarında ise, ana firma ve tedarikçileri arasındaki ilişki daha kuvvetlidir.

25. Soru

Lojistik ve dış kaynak kullanımındaki gelişmelerin bitmeyeceği öngörüsünün iki temel nedeni nedir?

Cevap

Lojistik ve dış kaynak kullanımındaki gelişmeler bununla bitmiyor, bitecek gibi de görünmüyor. Bu öngörünün iki temel sebebi var:

Birinci sebep, lojistik süreçlerin, tedarik zincirleri ve tedarik zincirlerindeki firmalar için önemli hale gelmesine yol açan gelişmelerin ve bu gelişmelerin etkilerinin devam ediyor olmasıdır. Hepsi başlıbaşına ayrı bir öneme sahip olan bu gelişmeleri ve etkileri sayacak olursak; ticaretin küreselleşmesi, rekabetin küreselleşmesi, rekabetin gitgide daha yoğun hale gelmesi, firmalar üzerinde maliyet baskısının artması, müşterilerin tedarik zincirlerinin odağı haline gelmesi, teknolojik gelişmelere paralel olarak, farklı tedarik zincirlerinin benzer kaynaklara, benzer maliyetlerle ulaşabilmelerinin mümkün olması, ürün çevrim sürelerinin kısalması, finansal risklerin artması. Bu durumda, lojistik süreçlerin öneminin devam etmesi ve firmaların daha iyi, daha etkin lojistik çözümler aramaları kaçınılmazdır.

İkinci sebep ise, aslında bir yanıyla yukarıda anlatılan birinci sebeple yakından ilişkilidir. Lojistik, artık kabul görmüş bir uzmanlık alanıdır. Hem de önceden bahsedilen sebeplerden dolayı, tedarik zincirlerinin ve firmaların çok ihtiyaç duydukları bir uzmanlık alanıdır. Dolayısıyla, bu alanda çözümler üretilmesine ve bu çözümlerin daha da geliştirilmesine olan ihtiyaç her zamankinden fazladır.


26. Soru

4PL firmaları, 3PL firmalarının faaliyet kapsamlarına ek olarak neler yapmaktadır?

Cevap

4PL firmaları, 3PL firmalarının faaliyet kapsamlarına ek olarak, ürün, hizmet, bilgi akışı konularında danışmanlık hizmeti de vermektedir.


27. Soru

4PL firmaları dış kaynak kullanımının diğer uygulamalarından hangi yönüyle ayrılmaktadır?

Cevap

4PL firmaları d ış kaynak kullanımının diğer uygulamalarından, sundukları hizmetlerin kapsamı ve etkinliği yönlerinden ayrılmaktadır. Bu firmaların sunduğu hizmetler, bir ana firmaya yönelik olan, dış kaynak kullanımının diğer örneklerinden farklı olarak, tedarik zinciri çerçevesinde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak da 4PL hizmetleri, bir tek firmaya değil, tedarik zincirinin tümü boyunca katma değer yaratma avantajına sahiptir (S:42, Şekil 2.2).


28. Soru

4PL aşamaları nelerdir?

Cevap

4PL aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

 • Lojistik süreci baştan tasarlama
 • Lojistik süreci dönüştürme
 • Lojistik süreci yürürlüğe koyma
 • Yeni tasarımı ile lojistik süreci uygulama

29. Soru

4PL uygulamalarının amaçları, lojistikte dış kaynak kullanımının amaçlarından farklı olarak nelerdir?

Cevap

4PL uygulamalarının amaçları, lojistikte dış kaynak kullanımının amaçlarından farklı olarak şunları içerir:

 • Tedarik zinciri genelinde maliyetlerin azaltılması
 • Lojistik süreçlerin etkinliğinin, tedarik zinciri bakış açısıyla değerlendirilmesi ve arttırılması
 • Tedarik zincirinin ürünleri müşterilere ulaştırması için gereken çevrim süresinin azaltılması, bunu yaparken, diğer süreçlerin performanslarının da iyileştirilmesi
 • Tedarik zincirinde lojistik süreçlerin bütünleştirilmesi (entegrasyonu)

30. Soru

Dördüncü parti lojistik firmalarının sahip olmaları gereken temel özellikler nelerdir?

Cevap

Dördüncü parti lojistik firmalarının sahip olmaları gereken temel özellikler şunlardır:

 • Tedarik zinciri içerisindeki lojistik süreçlerle ilgili olarak, stratejik planlama, süreç tasarımı, teknolojik çözümler üretme, süreç yönetimi, kaynak yönetimi yetkinliklerine sahip olmak
 • Tedarik zinciri bileşenlerinin dış kaynak kullanımını yönlendirme ve yönetme yetkinliklerine sahip olmak
 • Tedarik zincirinin lojistik süreçleri ile ilgili bütünleştirme (entegrasyon) yetkinliğine sahip olmak
 • Çok sayıda lojistik servis sağlayıcıyı, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin hedeflerine uygun olarak yönetebilme yetkinliğine sahip olmak
 • Lojistik çözümlerle ilgili yeni teknolojilere ve bu teknolojiler kullanılarak sunulan çözümlere erişebilir olmak
 • Küresel ölçekte lojistik süreçleri yönetebilme, dış kaynak kullanımını küresel boyutta gerçekleştirebilmek

31. Soru

Dış kaynak kullanımının en yoğun olduğu lojistik faaliyet hangisidir?

Cevap

Tahmin edileceği gibi, dış kaynak kullanımının en yoğun olduğu lojistik faaliyet, taşımacılık faaliyetidir. Dünya genelinde, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin %78’i (Avrupa’da %91’i, Amerika’da %66’sı) dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmektedir.

Diğer lojistik faaliyetlerde de hatırı sayılır oranda dış kaynak kullanımı yapılmaktadır. Bu faaliyetlerden başlıcaları, dış kaynak kullanım oranı sırasıyla şunlardır: yük yönlendirme (%57), gümrük işlemleri (%48), ters lojistik (%27), ürün etiketleme, paketleme, montaj, gruplama (%24), çapraz yükleme (cross-docking %26), taşıma planlaması ve yönetimi (%23), stok yönetimi (%21), taşıma evrakları hazırlama, faturalama (%17), lojistik bilgi teknolojileri hizmetleri (%15), sipariş yönetimi (%14), yedek parça lojistiği (%14), müşteri hizmetleri (%11) ve filo yönetimi (%10).


32. Soru

Beşinci parti lojistik (5PL) hizmetleri nedir?

Cevap

Beşinci parti lojistik (5PL) hizmetleri, odağında bilgi teknolojileri olan, lojistikle ilgili hizmetlere verilen addır. Diğer bir deyişle 5PL firmasının faaliyet alanları, bilgi işleme yöntemleri, teknolojileri, ekipmanları ile bunların yönetimidir. 5PL firmalarının gerçek anlamda lojistik faaliyetlerde bulunmadığı, ana firmalara ya da lojistik servis sağlayıcılara ihtiyaçları olan bilgi teknolojileri çözümlerini sundukları düşünülmektedir. Konteyner trafiğini takip edebilmek için bir etiketleme ve izleme sistemi kuran bilgi teknolojileri firması 5PL firmalarına örnektir. Günümüzde hızla gelişen eticaret uygulamalarının, 5PL hizmetlerinden çokça yararlanacağı tahmin edilmektedir.


33. Soru

Altıncı parti lojistik (6PL) hizmetleri nedir?

Cevap

Altıncı parti lojistik kavramı, çok daha az duyulmakla birlikte bazı kaynaklarda yer almaya başlamıştır. Bu tanımlara göre, altıncı parti lojistik (6PL) hizmetleri, üretim ve pazarlama alanlarında faaliyet göstermeye başlayan lojistik hizmetleri olarak belirtilmektedir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi