Lojistik İlkeleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Lojistikte Son Eğilimler

1. Soru

Ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda yaşanan değişim ve dönüşüm süreçlerini sıralayınız.

Cevap

• Sermayenin küreselleşmesi ve dış ticaretin ekonomik kalkınma için ön koşul konumuna gelmesi,
• Avrupa Birliği gibi, bölgesel örgütlenmelerin ve uluslararası örgütlerin bir gereklilik haline gelmesi ve ulus devletlerin üstünde/gerisinde bir alana siyasetin taşınması, dolayısıyla siyasal küreselleşme sürecinin hızlanması,
• Yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin öneminin artması ve katılımcı demokrasi anlayışının yaygınlık kazanması.


2. Soru

Küresel lojistiğin 3 temel boyutunu sıralayınız.

Cevap

• Coğrafi Entegrasyon: Yerel boyuttan dünya çapında lojistik anlayışa geçiş.

• Sektörel Entegrasyon: Sektör tabanlı lojistikten sektörler arası lojistiğe geçiş.

• Fonksiyonel Entegrasyon: Fonksiyon ağırlıklı lojistikten akış ağırlıklı lojistiğe geçiştir.


3. Soru

WTO’nun (World Trade Organization-Dünya Ticaret Örgütü) kuruluşunda öngörülen 3 amacı sıralayınız.

Cevap

• Dünya ticaretinin mümkün olduğu kadar serbestleşmesi: Böylece gümrüklerin kaldırılması, gümrük işlemlerinin standartlaştırılması ve daha basit ve uygulanabilir hale getirilmesi, ürünlerin standardize edilmesi, sermayenin ve para akışının daha kolay sağlanması çalışmaları yapılmaktadır.
• Uluslararası ticari pazarlıkların basitleştirilmesi: Böylece anlaşmazlıklarda konuların görüşüleceği uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.
• Ticari ilişkilerde çıkar birliği sağlanması: Anlaşmazlıkların oluşmaması için gereken yasal altyapının planlanması ve üye ülkelerde uygulanmasının sağlanmasıdır.


4. Soru

Lojistiğin küreselleşmesinde temel unsurları sıralayınız.

Cevap

• Üretim sistemlerinin gelişmesi ve ilerlemesi

• Üretimin dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşmesi ve üretilen ürünlerin yerel pazarın haricinde dünya pazarına sunulması

• Ekonomik bütünleşmenin artması


5. Soru

Dünya çapında ülkelerin lojistik harcamaları GSMH’lerin yaklaşık yüzde kaçı kadar yer tutar?

Cevap

Dünyada lojistik pazarına bakıldığında, ülkelerin lojistik harcamaları GSMH’lerin yüzde 1.5-2’si olarak tahmin edilmekte, lojistik pazarı her yıl Avrupa’da yüzde 7-9, Kuzey Amerika’da yüzde 15 ve Asya’da yüzde 20 büyüme göstermektedir.


6. Soru

Lojistik köy kavramını açıklayınız.

Cevap

Lojistik köy, “lojistik ve taşımacılık şirketleri ile ilgili resmi ve özel kurumların içinde yer aldığı, her türlü taşımacılık moduna etkin bağlantıları olan, depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, tartı, yük bölme-birleştirme, paketleme vb. faaliyetleri gerçekleştirme imkanları olan ve taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, çevreci aktarma alan ve donanımlarına sahip, içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve eşyanın dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli işletmeciler tarafından gerçekleştirildiği planlanmış organize alanlardır”.


7. Soru

Dünyada lojistik merkez kavramı ilk nerede çıkmıştır?

Cevap

Dünyada ilk lojistik merkez kavramı sanayileşmenin artması ile ABD, Texas’ta Inland Port adı ile
ortaya çıkmıştır.


8. Soru

Avrupa'da lojistik merkez kavramı ilk nerede çıkmıştır?

Cevap

Avrupa'da ilk lojistik köy Fransa’da kurulmuştur. Daha sonra tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Bu lojistik köylerde dikkat çeken unsur kara–hava-deniz ve demir yolu terminal noktalarını içinde barındıran merkezler oluşu, bunların şehrin etrafında kümelenmiş oluşu ve içinde bilim laboratuvarlarının oluşudur.


9. Soru

Avrupa Lojistik Köyleri Birliği'ne üye kaç lojistik köy ve ülke vardır?

Cevap

Avrupa çapında 10 ülkede (İtalya, ispanya, Fransa, Portekiz, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna ve Lüksemburg) bulunan 62 lojistik köy, Avrupa Lojistik Köyleri Birliği’ne (Europlatforms) üyedir.


10. Soru

Almanya'daki en gelişmiş lojistik köyler hangileridir?

Cevap

Almanya’da birçoğu 200 hektardan büyük olan 33 lojistik köy, bunlarda da toplam 1200 işletme ve 40.000 istihdam bulunmaktadır. Almanya’da Bremen Lojistik Köyü’nden başka Leipzig Lojistik Köyü (8330 hektar), Lübeck Lojistik Köyü (264 hektar) en gelişmiş köylerdir.


11. Soru

Fransa'nın en önde gelen lojistik köyü hangisidir?

Cevap

Fransa’da ise 23 adet lojistik köy bulunmaktadır ve bunların en başında Rungis Lojistik Köyü gelmektedir.


12. Soru

İtalya'nın en gelişmiş lojistik köyü nerede bulunmaktadır?

Cevap

İtalya’da ise lojistik hub olan lojistik köyler daha çok Milan etrafında oluşturulmuştur. Özellikle Bologna Lojistik Köyü (200 hektar) en gelişmiş lojistik köyüdür.


13. Soru

İspanya'nın önde gelen lojistik köyü hangi şehirde bulunmaktadır?

Cevap

İspanya ise coğrafi konumu olarak Avrupa’nın lojistik anahtarı rolündedir ve çok iyi organize edilmiş bir kara yolu ağı ile çevrelenmektedir. En gelişmiş lojistik köyü Barselona Lojistik Köyü’dür.


14. Soru

Dünya ticaretinin ve kıtalar arası yük trafiğinin ana arterleri olarak anılan lojistik üsleri sıralayınız.

Cevap

Rotterdam, Hong Kong, Singapur, Şanghay, Anvers, Hamburg, Marsilya ve Dubai gibi küresel lojistik üsler dünya ticaretinin ve kıtalar arası yük trafiğinin ana arterleri durumundadır.


15. Soru

TCDD tarafından kurulan 16 lojistik köyünü sıralayınız.

Cevap

• Eskişehir (Hasanbey)
• İzmit (Köseköy)
• Kayseri (Boğazköprü)
• İstanbul (Halkalı/Ispartakule)
• Samsun (Gelemen)
• Balıkesir (Gökköy)
• Mersin (Yenice)
• Uşak
• Erzurum (Palandöken)
• Konya (Kayacık)
• Kaklık (Denizli)
• Bilecik (Bozüyük)
• Kahramanmaraş (Türkoğlu)
• Mardin
• Kars
• Sivas


16. Soru

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

Cevap

1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye’nin olası AB üyeliği, sektörde yeni yatırımları teşvik edecek önemli fırsatlardır.


17. Soru

Lojistik Performans Endeksi'nin temel olarak araştırdığı konuları sıralayınız.

Cevap

• Gümrük süreçlerinin verimliliği (hız, süreçlerin öngörülebilirliği ve basitliği, sınır kapılarından geçiş kolaylığı vb.)
• Taşımacılık ve ticaret açısından lojistik altyapı (limanlar, demir yolları, kara yolları, bilişim teknolojileri vb.)
• Rekabetçi maliyetlerle taşıma organizasyonu kolaylığı,
• Lojistik hizmetlerin kalitesi ve rekabetçiliği (lojistik şirketler, gümrük müşavirleri, vb.)


18. Soru

Yeşil lojistik kavramını açıklayınız.

Cevap

“Yeşil Lojistik”, çevreye en az zarar verecek şekilde, lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en aza indirmeye çalışmaktır.


19. Soru

Yeşil lojistik kavramının ortaya çıkmasının sebeplerini açıklayınız.

Cevap

Yeşil lojistik kavramının ortaya çıkmasının asıl sebebi, özellikle Batı ülkelerindeki tüketici bilincidir. Alıcılar, tükettikleri malzemelerin, her geçen gün daha çevreci olmasını istemekte ve bu konuda özellikle dünya markası olan firmalara, büyük oranda baskı uygulamaktadır. Artık ürünler, kalite ve fiyat açısından hemen hemen eşit düzeye gelmiştir. Alıcılar, çevreci olan ürünleri tercih ederek ürünlerin seçimi ile ilgili kriterlerin içine yeni bir kriter eklemişlerdir.


20. Soru

Lojistik sektöründeki sera gazı salınımlarının dağılımı nasıldır?

Cevap

Dünyada lojistik sektöründe sera gazı emisyonlarının dağılımına baktığımızda bu oranın %89’u taşıma ve %11 tesisler ve depolardan gelmektedir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi