Temel Veteriner Patoloji Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

İyileşme Ve Onarım

1. Soru

Stabil hücreler nelerdir?

Cevap

Böbrek tubul ve karaciğer epitel hücreleri, tükürük bezi epitel hücreleri, fibroblastlar, damar endotel hücreleri, düz kas hücreleri bu tip hücrelerdir.


2. Soru

Permanent hücreler nelerdir?

Cevap

Nöronlar, kalp kası hücreleri bu grup hücrelerdir.


3. Soru

Epidermal Büyüme Faktörüünü özellikleri nelerdir?

Cevap

Trombositler tarafından sentezlenir. Epitel hücreleri için güçlü bir uyarıcıdır. Endotel ve fibroblastları da uyarır, angiogeneziste rol oynar.


4. Soru

Şiddetli ülserlerin iyileşmesi hangi sürece iyi bir örnektir?

Cevap

Şiddetli ülserlerin iyileşmesi proliferasyon – çoğalma fazına iyi bir örnektir.


5. Soru

Stabil hücre tanımı nedir?

Cevap

Erişkin bir canlıda oldukça düşük bir dönüşüm kapasitesindeki durağan hücrelerdir.


6. Soru

Onarım sonrası çok fazla miktarda kollajen birikiminin şekillenmesiyle kendisini kabarık üremeler halinde ortaya koyan anormal yara gelişiminin adı nedir?

Cevap

Onarım sonrası çok fazla miktarda kollajen birikiminin şekillenmesiyle kendisini kabarık üremeler halinde ortaya koyan anormal yara gelişiminin adı Taşkın granulasyon dokusudur.


7. Soru

Vücuttaki hücreler kabaca rejeneratif kapasitelerine göre hangi üç başlık altında toplanır?

Cevap

Vücuttaki hücreler kabaca rejeneratif kapasitelerine göre labil, stabil ve permanent hücreler olmak üzere üç ana grupta toplanır.


8. Soru

Yara iyileşmesi üzerine etkiyen faktörler nelerdir?

Cevap

Yara iyileşmesi üzerinde beslenme çok etkilidir. Protein yetersizliği, C vitamini yetersizliği kollajen sentezini engeller ve yara iyileşmesini geciktirir. Glikokortikoidler, yangıyı baskıladıkları gibi, fibroblast gelişimini engelleyerek, iyileşmeyi de baskılarlar. Yara enfeksiyonu iyileştirmeyi geciktiren en önemli faktördür. Mekanik irkiltiler de, iyileşmeyi engeller. Yetersiz kan akımı iyileşmeyi geciktirir. Yabancı cisimler, gereksiz dikiş materyali, tel, cam, kıymık ve kemik parçaları da iyileşmeyi engeller.


9. Soru

Vasküler Endotelial Büyüme Faktörünün özellikleri nelerdir?

Cevap

Makrofaj ve epidermis tarafından salınır. Angiogenezisin en önemli uyaranıdır. Endotel hücrelerinde, alıcıları bulunur; güçlü bir mitoz doğurucudur, damar geçirgenliğini artırır. Bazı sitokinler de tümör nekrozis faktör alfa (TNF-a) ve interlökin-1 (IL- 1) gibi büyüme faktörü olarak düşünülebilir, çünkü bunlar fibroblast aktivitesini uyarır ve yara çevresindeki hücreler için kimyasal çekicidirler. Büyüme faktörleri ve yara iyileşmesi, üzerinde aktif çalışmaların devam ettiği alanlardır.


10. Soru

Doku ve organda normal yapı ve işlevlerin geri kazanılması nelere bağlıdır?

Cevap

Doku ve organda normal yapı ve işlerin geri kazanılması; ? Onarıma yapısal desteği sağlamak için ESM’in normal stromal elemanlarının korunmuş olmasına ve ? Normal işlevlerini yerine getirebilecek fibroblastların, kasılma yeteneğine sahip fibroblastların (miyofibroblast) endotel hücrelerinin, perisitlerin (kan damarlarının endotel olmayan elemanları) ve epitel hücrelerinin var olmasına bağlıdır.


11. Soru

Yara nedir?

Cevap

Fiziksel nedenlere bağlı olarak bedende oluşarak dokuların normal bütünlüğünün kaybolduğu bir hasarı – zedelenmeyi ifade eder.


12. Soru

Granulasyon dokusunun nasıl bir özelliğe sahiptir?

Cevap

Granulasyo dokusunun gerilmeye karşı direnci azdır.


13. Soru

Trombosit Kökenli Büyüme Faktörlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Trombosit, makrofaj, endotel hücresi, düz kas hücreleri tarafından üretilir. Fibroblast gibi mezenkimal stromal hücreler için mitoz doğurucudurlar. Fibroblastlar, nötrofiller ve makrofajlar için kimyasal çekicidirler. Bu hücreleri ve angiogenezisi uyarır.


14. Soru

Labil hücreler nelerdir?

Cevap

Bu hücreler, deri ve sindirim kanalı gibi yüzey yerleşimli hücreler ile kemik iliği ve lenfoid seri hücreleridir.


15. Soru

İyileşme eğer rejenerasyon ile olacaksa hangi hücrelerin çoğalması gerekir?

Cevap

İyileşme eğer rejenerasyon ile olacaksa parankim hücrelerinin çoğalması gerekir.


16. Soru

Ekstra Selluler Matriks nedir?

Cevap

Hücre dışı matriks, kollajen gibi fibröz yapısal proteinler ve proteoglikan ile hiyaluronan jele bağlanmayı/ adezyonu sağlayan adezif glikoproteinlerden oluşur.


17. Soru

Stabil hücrelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Genellikle G0 evresinde bekleyen, çeşitli uyarımlar veya zedelenmeler karşısında süratli bölünebilen hücrelerdir. Bu hücreler de çoğaldıkları zaman yıkımlanmış dokuyu eski normal haline koyma yeteneğindeki hücrelerdir.


18. Soru

Stem Hücreleri nedir?

Cevap

Yenilenme yeteneği uzamış olan asimetrik olarak çoğalabilen hücrelerdir.


19. Soru

Granulasyon dokusunun gerilmeye karşı direnci az olduğu için nelere sebep olabilir?

Cevap

Granulasyon dokusunun gerilmeye karşı direnci az olduğu için lezyonlar yırtılabilir ve parçalanabilir. Bu nedenle ikinci derecede iyileşme tipinde yara bölgesi ülserli kalabilir.


20. Soru

Yara iyileşmesi kaç başlık altında incelenir?

Cevap

Yara iyileşmesi biyolojik ve klinik önemi bakımından iki başlık altında incelenebilir:

1. Parankim rejenerasyonu ile iyileşme

2. Bağ dokusunun kaybedilen dokunun yerini doldurması ile oluşaniyileşme 


21. Soru

Vücuttaki hücreler kabaca rejeneratif kapasitelerine göre kaç gruba ayrılır?

Cevap

Vücuttaki hücreler kabaca rejeneratif kapasitelerine göre 3’e ayrılır.


22. Soru

Parankim hücreleri nedir?

Cevap

Bir organın, organı destekleyen çatısı iskeleti değil de, işlevi bakımından vazgeçilmez hücrelerini veya kısmını ifade eder.


23. Soru

Taşkın granulasyon dokusu nedir?

Cevap

Taşkın granulasyon dokusu, fibroblastların ve kollajenin çok fazla üremesi ve buna bağlı olarak yara kenarlarından dışarı taşması durumudur.


24. Soru

Hücre döngüsü nelerden oluşur?

Cevap

DNA sentezi öncesi (G1), DNA sentezi (S) evresi, mitoz bölünme öncesi (G2)evre, mitoz evresi (M) ve durağan veya dinlenme (G0) evrelerinden oluşur.


25. Soru

Onarım nedir?

Cevap

Daha genel bir terimdir ve hem rejenerasyon hem de bağ doku ile kaybedilen bir dokunun yerinin doldurulmasını açıklar.


26. Soru

Proliferasyon-çoğalma fazı ne zaman başlar ve ne kadar sürer?

Cevap

Proliferasyon-çoğalma fazı; zedelenmeden yaklaşık 4 gün sonra başlar ve yaranın büyüklüğüne göre, 3-4 hafta veya daha uzun sürer.


27. Soru

Yara iyileşmesinin süreci nelere bağlıdır?

Cevap

Yara iyileşmesinin başarısı özellikle deride, sürecin primer birincil veya sekonder ikincil iyileşme yoluyla olup olmamasına bağlıdır.


28. Soru

Zedelenmiş dokuda iyileşme süreci ne zaman başlar?

Cevap

Zedelnemiş dokuda iyileşme süreci yara oluştuktan hemen sonra başlar.


29. Soru

Herhangi bir dokudaki iyileşme ve onarım süreci nelere bağlıdır?

Cevap

Herhangi bir dokudaki iyileşme ve onarım süreci; ? Dokuyu oluşturan hücrelerin yapısına, ? Zedelenme sürecine, ? Sürecin doku bütünlüğünü ne kadar etkilediğine bağlıdır.


30. Soru

Damarsal zedelenmenin 24 saat sonrasında neler olur?

Cevap

Damarsal zedelenmenin 24 saat sonrasında, yara iyileşmesinin yangısal evresi (akut yangı) başlar ve süreç enfeksiyon, travma veya diğer zarar verici nedenler ile bozulmadıkça, 96 saat içinde tamamlanır. Bu evrede nötrofiller ve makrofajlar, doku zedelenmesi sonucunda geride kalan hücre ve doku kalıntılarını parçalayıcı enzimleri ile yıkımlar ve uzaklaştırırlar (yaranın debridementi-tımarı-temizlenmesi). Bu arada, makrofajlar yara bölgesini, granulasyon dokusu oluşumuna hazırlamak için çeşitli kemotaktik ve büyüme faktörlerini aracılarını salgılarlar.


31. Soru

Bağ dokusunun yerine konması ile iyileşme de parankim rejenerasyonuna kıyasla istenmeyen durum nedir?

Cevap

Pek çok koşulda zedelenmeme ve yıkımın oluştuğu dokuda sadece parankim değil, parankim hücrelerinin desteklendiği bağ dokusundan çatı da yıkımlanır. Böyle bir durumda dokunun rejenerasyon yoluyla iyileşmesi mümkün olmaz. Doku kaybının oluştuğu alan, defekt, zamanla daha az özelleşmiş fibroblast hücreleri ile doldurulur. Bu doldurma zedelenme bölgesinin orijinal haline döndürülmesinden çok “yapıştırıcı ve bir arada tutucu” özelliği olan kollajenden zengin nedbe dokusuyla kaplanması işlemidir. Bu ise parankim rejenerasyonu ile iyileşmeye kıyasla istenmeyen bir durumdur.


32. Soru

Genelde büyüme faktörleri hücre üzerinde nasıl bir etkiye sahiptirler?

Cevap

Genelde büyüme faktörleri, hücreler üzerinde endokrin (hormon), parakrin (normal hedef hücre dışındaki hücre üzerine hormonal etki) veya otokrin (bir hücrenin salgıladığı hormon veya kimyasal mesajcının yine kendisi üzerinde etkin olması) etkiye sahiptirler.


33. Soru

Dezmoplazi nedir?

Cevap

Fibröz dokunun şekillenmesi ve gelişmesi demektir.


34. Soru

Granuloma nedir?

Cevap

Granuloma kronik yangıların özel bir şeklini ifade etmek için kullanılır. Yapısında makrofajların hakim olduğu, çevredeki dokulardan ayırt edilebilen bir lezyondur.


35. Soru

Stroma nedir?

Cevap

Bir dokunun işlev gören, parankimal parçalarından ayrı olarak, her şeyin içinde şekillendiği destek veya temel maddematriks olarak görev yapan kısmıdır.


36. Soru

Fibroblast Büyüme Faktörünün özellikleri nelerdir?

Cevap

Makrofaj, düz kas hücreleri, epidermis tarafından sentezlenir. Damar oluşumunu (angiogenezis), yeni kan damarlarının büyümesini (neovaskularizasyon) uyarır, makrofajlar için kemotaktiktir.


37. Soru

Yara iyileşmesinde rol alan büyüme faktörlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yara iyileşmesinde rol alan büyüme faktörleri hücre çoğalmasını, hücre farklılaşmasını uyarma gücünde olan proteinlerdir. Aynı zamanda hücrelerde yapısal matriks proteinlerinin sentezlenmesini de uyarırlar; bir kısmı da ilave hücreleri bölgeye çeken kemotaktik özelliğe sahiptir. Büyüme faktörleri sessiz haldeki durağan hücreleri G0 (dinlenme) evresinden, tekrar büyüme döngüsüne çekebilir veya büyüme döngüsündeki hücreleri mitoz bölünme için uyarabilir.


38. Soru

Yara iyileşmesinde etkileri bilinen bazı büyüme faktörleri nelerdir?

Cevap

Yara iyileşmesinde etkileri bilinen bazı büyüme faktörleri; ? Trombosit Kökenli Büyüme Faktörleri, ? Fibroblast Büyüme faktörü, ? Epidermal Büyüme Faktörü, ? Vasküler Endotelial Büyüme Faktörüdür


39. Soru

Onarım nedir?

Cevap

Onarım: Daha genel bir terimdir ve hem rejenerasyon hem de bağ doku ile kaybedilen bir dokunun yerinin doldurulmasını açıklar.


40. Soru

Zedelenmiş doku, yaranın onarımı için dört zaman bağımlı evreden geçmektedir. Bu evreler nelerdir?

Cevap

Zedelenmiş doku, yaranın onarımı için dört zaman bağımlı evreden geçmektedir. Bu evreler; ? Hemostazis, ? Akut yangı, ? Çoğalmaproliferasyon(granulasyon), ? Yeniden modelleme-şekillendirme.


41. Soru

Rejenerasyon nedir?

Cevap

Kaybedilen dokunun yerine aynı tip dokunun gelmesidir.


42. Soru

İyileşme nedir?

Cevap

Tam bir tanım olmamakla birlikte, doku bütünlüğünün devam ettirilmesi eski haline döndürülmesi için gereken bütün yolları- kaybın bağ dokusu ile doldurulması ve rejenerasyon dahil bünyesinde taşır.


43. Soru

Granulasyon dokusu nedir?

Cevap

Granulasyon dokusu ise bir iyileşme yanıtıdır.


44. Soru

Parankim hücreleri ne işe yarar?

Cevap

Parankim hücreleri: Bir organın, organı destekleyen çatısı iskeleti değil de, işlevi bakımından vazgeçilmez hücrelerini veya kısmını ifade eder.


45. Soru

Yeniden şekillenme evresinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yeniden şekillenme evresi; ? İyileşmenin yangısal ve çoğalma fazını takiben görülür. ? İki yıl veya daha uzun bir süre devam edebilir. ? Bu dönem aynı zamanda dokunun direnç kazandığı bir evredir. ? Genç bağ dokusu oluşumu ve kollajen şekillenmesi bu evrenin önemli özelliğidir.


46. Soru

İyileşme nedir?

Cevap

İyileşme: Tam bir tanım olmamakla birlikte, doku bütünlüğünün devam ettirilmesi eski haline döndürülmesi için gereken bütün yolları kaybın bağ dokusu ile doldurulması ve rejenerasyon dahil bünyesinde taşır.


47. Soru

İkinci derecede iyileşme nasıl olur? Açıklayınız

Cevap

İkinci derecede iyileşme, kesi kenarları uygun şekilde karşı karşıya gelmediği hallerde olur. Bu gibi yaralarda bağ doku gelişi güzel sentezlenir ve düzenlenir. Bazı olgularda, fibröz bağ dokusu granulasyon dokusuna dönüşebilir.


48. Soru

Dezmoplazi nedir?

Cevap

Dezmoplazi: Fibröz dokunun şekillenmesi ve gelişmesi demektir.


49. Soru

Ekstra Selluler Matriks (ESM) nedir? Ne işe yarar?

Cevap

Ekstra Selluler Matriks (ESM): Hücre dışı matriks, kollajen gibi fibröz yapısal proteinler ve proteoglikan ile hiyaluronan jele bağlanmayı/adezyonu sağlayan adezif glikoproteinlerden oluşur. Hücre çoğalması ve işlevi matriks tarafından önemli derecede etkilenir. Bir bağ dokusu proteini olan kollajen gerilme gücünü sağlar.


50. Soru

İyileşme ve onarımın olmazsa olmazı nedir?

Cevap

İyileşme ve onarımın olmazsa olmazı “hücre çoğalmasının” mutlaka olmasıdır.


51. Soru

Stroma nedir?

Cevap

Stroma: Bir dokunun işlev gören, parankimal parçalarından ayrı olarak, her şeyin içinde şekillendiği destek veya temel maddematriks olarak görev yapan kısmıdır.


52. Soru

Labil hücrelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yaşam boyunca, normal fizyolojik koşullarda, süratli sayılabilecek bir hızda çoğalırlar.


53. Soru

Destek görevi yapan dokuların iyileşme kapasitesi nelerdir?

Cevap

? Parankim dokusunun yıkımlandığı durumlarda bağ doku da yıkımlanmışsa, rejenerasyon gerçekleşemez. ? Bağ dokusunun parankim yerine yenilenmesi istenmeyen bir yanıttır. ? Bağ dokusu damarlar ile beraber granulasyon dokusunun önemli bir elemanıdır. ? Bağ dokusu rejenerasyon için hücrelere üzerinde çoğalabilecekleri bir çatı oluşturur.


54. Soru

Yara iiyileşmesinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Yara oluştuktan hemen sonra iyileşme süreci başlar. Zedelenmiş doku, yaranın onarımı için dört zaman bağımlı evreden geçer; hemostazis, akut yangı, çoğalma proliferasyon (granulasyon) ve yeniden modelleme-şekillendirme (remodeling: olgunlaşma ve büzülme).


55. Soru

Zedelenmiş doku, yaranın onarımı için kaç farklı zaman bağımlı evreden geçer?

Cevap

Zedelenmiş doku, yaranın onarımı için dört zaman bağımlı evreden geçer.


56. Soru

Birinci derecede iyileşme nasıl olur? Açıklayınız

Cevap

Birinci derecede iyileşme, bulaşık olmayan bir yaranın, kesi kenarları yakın şekilde bir araya getirilir ise oluşur. Bu tipteki onarım çok az bir yara izi bırakır, iyileşme sonrası yara bölgesindeki derinin gerilme güçlerine direnci çevre dokulardakine yakındır.


57. Soru

Yara iyileşmesinde rol alan büyüme faktörleri nelerdir?

Cevap

Yara iyileşmesinde rol alan büyüme faktörleri hücre çoğalmasını, hücre farklılaşmasını uyarma gücünde olan proteinlerdir. Aynı zamanda hücrelerde yapısal matriks proteinlerinin sentezlenmesini de uyarırlar; bir kısmı da ilave hücreleri bölgeye çeken kemotaktik özelliğe sahiptir.


58. Soru

Rejenerasyon nedir?

Cevap

Rejenerasyon: Kaybedilen dokunun yerine aynı tip dokunun gelmesidir.


59. Soru

Yara iyileşmesini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Yara iyileşmesi üzerinde beslenme çok etkilidir. Protein yetersizliği, C vitamini yetersizliği kollajen sentezini engeller ve yara iyileşmesini geciktirir. Glikokortikoidler, yangıyı baskıladıkları gibi, fibroblast gelişimini engelleyerek, iyileşmeyi de baskılarlar. Yara enfeksiyonu iyileştirmeyi geciktiren en önemli faktördür. Mekanik irkiltiler de, iyileşmeyi engeller. Yetersiz kan akımı iyileşmeyi geciktirir. Yabancı cisimler, gereksiz dikiş materyali, tel, cam, kıymık ve kemik parçaları da iyileşmeyi engeller.


60. Soru

Yara nedir?

Cevap

Yara: Fiziksel nedenlere bağlı olarak bedende oluşarak dokuların normal bütünlüğünün kaybolduğu bir hasarı-zedelenmeyi ifade eder. Bu anlamda erozyon ve ülser de yaradır.


61. Soru

Labil hücre tanımı nedir?

Cevap

Sürekli bölünen, rejeneratif kapasitelerini koruyan hücrelerdir.


62. Soru

Hücre döngüsü nedir?

Cevap

Hücre Döngüsü: DNA sentezi öncesi (G1), DNA sentezi (S) evresi, mitoz bölünme öncesi (G2) evre, mitoz evresi (M) ve durağan veya dinlenme (G0) evrelerinden oluşur. Dokulardaki hücrelerin çoğu G0 evresinde bekler.


63. Soru

Normal yara iyileşmesindeki sapmaların nedeni nedir?

Cevap

Başlangıçta normal devam etmekte olan yaralarda bile görülebilir. Çok fazla miktarda kollajen birikimi yarada tümör benzeri yumrulaşmalara-taşkınlaşmalara neden olur ve keloid adını alır. İnsanlarda ve çoğunlukla, travma sonu oluşur. Taşkın granulasyon dokusu, fibroblastların ve kollajenin çok fazla üremesi ve buna bağlı olarak yara kenarlarından dışarı taşması durumudur; bu şekilde epitelizasyon da engellenmiş olur. Atlarda bacakların alt kısımlarında görülür


64. Soru

Merkezi sinir sisteminde de, anatomik yapı ve işlev ilişkisinin korunarak sağlandığı bir iyileşme görülmez, başka bir deyişle, klasik görüşe göre bir nöron yok olduğu zaman yerine yenisi konmayan hücreler hangi tip hücrelerdir?

Cevap

Merkezi sinir sisteminde de, anatomik yapı ve işlev ilişkisinin korunarak sağlandığı bir iyileşme görülmez, başka bir deyişle, klasik görüşe göre bir nöron yok olduğu zaman yerine yenisi konmayan hücreler permanent hücrelerdir.


65. Soru

Vücuttaki hücreler kabaca rejeneratif kapasitelerine göre kaça ayrılır?

Cevap

Vücuttaki hücreler kabaca rejeneratif kapasitelerine göre üç ana grupta toplanabilir:

Labil hücreler

Stabil hücreler

Permanent hücreler


66. Soru

Permanent hücre tanımı nedir?

Cevap

Doğumdan sonra, rejeneratif faaliyet veya kapasite göstermeyen olmayan “kalıcı hücrelerdir”.


67. Soru

Stem Hücreleri nedir? Ne işe yarar?

Cevap

Stem Hücreleri: Yenilenme yeteneği uzamış olan asimetrik olarak çoğalabilen hücrelerdir. Asimetrik çoğalmada hücre bölünmesiyle oluşan iki hücreden biri olgun, bölünmeyen bir hücre olarak farklılaşırken, diğeri kök hücre özelliğini korur. Kök hücreleri zedelenme sonrası hasarlı dokuların yenilenmesinde rol oynar.


68. Soru

Yara iyileşmesi biyolojik ve klinik açıdan önemi bakımından hangi başlıklar altında incelenir?

Cevap

Yara iyileşmesi biyolojik ve klinik açıdan önemi bakımından ? Parankim rejenerasyonu ile iyileşme, ? Bağ dokusunun kaybedilen dokunun yerini doldurması ile oluşan iyileşme ? başlıkları altında incelenir.


69. Soru

Granulamatöz nedir?

Cevap

Granulamatöz benzeri morfolojik yapıda olan kronik yangıya ait bir terimdir. Ancak burda lezyon tek başına ve sınırlı değildir, yaygındır.


70. Soru

Yara iyileşmesindeki etkileri bilinen büyüme faktörleri nelerdir?

Cevap

Trombosit Kökenli Büyüme Faktörleri(Platelet-Derived Growth Factors-PDGF): Trombosit, makrofaj, endotel hücresi, düz kas hücreleri tarafından üretilir. Fibroblast gibi mezenkimal stromal hücreler için mitoz doğurucudurlar. Fibroblastlar, nötrofiller ve makrofajlar için kimyasal çekicidirler. Bu hücreleri ve angiogenezisi uyarır.

Fibroblast Büyüme Faktörü (Fibroblast Growth Factor- FGF): Makrofaj, düz kas hücreleri, epidermis tarafından sentezlenir. Damar oluşumunu (angiogenezis), yeni kan damarlarının büyümesini (neovaskularizasyon) uyarır, makrofajlar için kemotaktiktir.

Epidermal Büyüme Faktörü (Epidermal Growth Factor-EGF): Trombositler tarafından sentezlenir. Epitel hücreleri için güçlü bir uyarıcıdır. Endotel ve fibroblastları da uyarır, angiogeneziste rol oynar

Vasküler Endotelial Büyüme Faktörü (Vascular Endothelial Growth FactorVEGF): Makrofaj ve epidermis tarafından salınır. Angiogenezisin en önemli uyaranıdır. Endotel hücrelerinde, alıcıları bulunur; güçlü bir mitoz doğurucudur, damar geçirgenliğini artırır.


71. Soru

Nedbe dokusu nasıl oluşur?

Cevap

Pek çok koşulda zedelenmeme ve yıkımın oluştuğu dokuda sadece parankim değil, parankim hücrelerinin desteklendiği bağ dokusundan çatı da yıkımlanır. Böyle bir durumda dokunun rejenerasyon yoluyla iyileşmesi mümkün olmaz. Doku kaybının oluştuğu alan, defekt, zamanla daha az özelleşmiş fibroblast hücreleri ile doldurulur. Bu doldurma zedelenme bölgesinin orijinal haline döndürülmesinden çok “yapıştırıcı ve bir arada tutucu” özelliği olan kollajenden zengin nedbe dokusuyla kaplanması işlemidir


72. Soru

Doğumdan sonra, rejeneratif faaliyet veya kapasite göstermeyen kalıcı hücreler nelerdir?

Cevap

Permanent Hücreler: Doğumdan sonra, rejeneratif faaliyet veya kapasite göstermeyen kalıcı hücrelerdir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi