Hayvancılık Ekonomisi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hayvancılık İşletmelerinde Girdi Tedariki Ve Üretim

1. Soru

İşletme nedir?

Cevap

Belirli bir mekânda kurulan ve ihtiyacı giderici iktisadi mal ve hizmetlerin üretiminin yapıldığı teknik, ekonomik ve hukuki bünyeye sahip kuruluşlara işletme adı verilmektedir.


2. Soru

Hayvavcılık işletmeleri nedir?

Cevap

Hayvan ve hayvansal ürünler elde etmek amacıyla üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli şekilde bir araya getiren, azami kâr elde etmek amacıyla üretimde bulunan ve bu üretim sonucu katma değer yaratan iktisadi ünitelerdir


3. Soru

İşletmenin ihtiyaç duyduğu personel seçiminde kullanılan  kaynaklar nelerdir?

Cevap

İşletmenin ihtiyaç duyduğu personel seçiminde iki kaynak vardır. Bunlar işletme içi ve işletme dışı kaynaklardır.


4. Soru

İşletmede çalışan personel sayısı belirlenirken hangi faktörlere dikkat edilmelidir?

Cevap

İşletmede çalışan personel sayısı belirlenirken aşırı iş yükü veya gizli işsizliğe sebep olmamak adına dikkatli davranılmalı, kadrolara ihtiyaçlar doğrultusunda belirli yeterlikte, donanımlı ve yetenek sahibi personel yerleştirilmelidir


5. Soru

Mülakat nedir?

Cevap

Belli bir konuda iki kişi arasında yapılan sözlü görüşmedir. Adayın niteliklerinin ortaya konmasında bir çeşit sınav niteliği taşır.


6. Soru

Mülakat aday ile mülakatçı arasında belirli aşamalar dâhilinde yapılır. Bu aşamalar nelerdir?

Cevap

Genellikle üç aşaması bulunmaktadır;
1. Psikolojik ısınma veya yakınlaşma aşaması: Bu aşamada, adayın başvurusu ile ilgili olmayan ve önemli ölçüde mülakat heyecanını ortadan kaldıran sorularla işe başlanır. Bu aşamanın süresi adayın durumuna göre değişebilir. Belli bir rahatlama sağlandıktan sonra mülakatın ikinci aşamasına geçilebilir.
2. Adayın özellikle mesleki bilgi ve becerisinin değerlendirilmesi aşaması: Bu aşamada adayın daha önce nerede ve hangi işte çalıştığı, uzmanlık alanı, iş tecrübesi vb. özellikleri değerlendirilmeye çalışılır. Örneğin; işin içeriği ile ilgili sorular sorulmak suretiyle getirdiği çözüm önerileri ele alınır.

3. Adayın kişiliğinin değerlendirildiği aşama: İlk iki aşama tamamlanmadan
üçüncü aşamaya geçilmemelidir. Bu aşama özellikle gelişmiş batı toplumlarında mülakatçı psikologlar tarafından yürütülmektedir. Söz konusu aşamada, adayın ruhsal durumu, sempatik veya antipatik oluşu, sinirli olup olmaması, olaylar karşısındaki tavrı, azmi ve kararlılığı saptanmaya çalışılır.


7. Soru

Planlı Mülakat nedir?

Cevap

Bu konuda işletmede daha önce yetişmiş elemanlar tarafından yapılan mülakatlardır. Buna ait özel soru formları vardır. Karşılıklı soru cevap şeklinde de konuşulabilir veya forma cevaplar kaydedilir. Bu mülakat adayın mesleki bilgisi ve kişinin ilgi duyduğu teknik konularda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak, adayın kişiliği ile ilgili alanda pek başarılı olamamaktadır.


8. Soru

Mülakatçı mülakat sırasında değerlendirmede hangi  noktalara  özellikle dikkat etmelidir?

Cevap

Mülakatçı mülakat sırasında değerlendirmede 3 önemli noktaya özellikle dikkat etmelidir.
• Mülakata tabi tutulan kişinin söz ettiği konular, ses tonu, yüzdeki mimikler, el hareketleri ve söyledikleri arasındaki ilişki derecesi (güçlülük derecesi) tespit edilmeye çalışılır. Başka bir deyişle adayın ifadeleri arasındaki ilişki ve çelişkiler saptanmaya çalışılır. Bu maksatla kısa ek sorularla personel adayının konuyu açabilmesine yardım edilebilir.
• Adayın neleri söylemekten kaçındığına dikkat edilmelidir.
• Adayın anlattığı halde konuya açıklık getirmediği noktalar değerlendirilmeli, söylemekten kaçındığı konuların belirlenmesinde ısrarlı olmamak gerekmektedir.


9. Soru

İşletmelerde işgücünde devamlılığı sağlamanın  koşulları nelerdir?

Cevap

Bu koşullar mali (parasal) koşullar, çalışılan işyerindeki fiziki çalışma koşulları ile sosyal ve moral koşullardır. 


10. Soru

İşgücü devir hızı nedir?

Cevap

Dönemsel molarak işten çıkan veya çıkarılan personel sayısının
ortalama çalışan işgücü sayısına oranıdır.


11. Soru

Zaman bazına dayalı ücret sisteminin faydaları nelerdir?

Cevap

Bu ücret sisteminin faydaları, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• İşletmeler için hesaplama yöntemi kolaydır.
• Bazı iş kolları için en uygun sistem olarak görülmektedir. Özellikle kalitenin ön planda yer aldığı iş kollarında bu sistem daha çok uygulanır.
• Sendikalarla pazarlıkta anlaşma kolaylığı sağlar.


12. Soru

Tedarik sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Tedarik sınıflandırılması aşağıdaki şekilde yapılabilir;
1. Konusuna göre (mal, hizmet, hak)
2. Faaliyetin tekrarlanmasına göre (devamlı, periodik, bir defalık)
3. Prensibe göre (ihtiyaç anında, stoklayarak, ihtiyaçla ayarlı)
4. Şekline göre (aktif, pasif) olarak değerlendirilmektedir


13. Soru

İskonto nedir?

Cevap

İşletmeler tarafından ürün satış fiyatları üzerinden yapılan indirime
denilmektedir.


14. Soru

Mal veya hammadde tedarikinde aşamalar nelerdir?

Cevap

1. Piyasa etüdü
2. Tedarik miktarının tespiti
3. Fiyatın (en uygun) temini
4. Satın alma
5. Hammaddenin işletmeye nakli
6. Ambarlama (stoklama)
7. Tedarikin finansmanı 


15. Soru

İşletmelerde stok çeşitleri nelerdir?

Cevap

Her işletmede olduğu gibi hayvancılık işletmelerinde de uygulanabilecek stok çeşitlerini beş başlık altında ele alıp incelemek mümkündür. Bunlar;
• İhbar stok
• Emniyet stok (demirbaş stok)
• Optimal stok
• Ortalama stok
• Azami stoktur.


16. Soru

Finansman nedir?

Cevap

Bir işletmenin kurulabilmesi ve üretim yapabilmesi için her türlü ödeme olanaklarını sağlayacak biçimde para akışını asgari maliyetle temin etmektir.


17. Soru

Fon nedir?

Cevap

Finansmanın en geniş anlamda bir aracıdır. Fon sözcüğünün paradan daha
geniş bir anlamı vardır. Para denilince daha çok nakit veya banka hesaplarındaki vadesiz mevduat akla gelmektedir. Fon ise kredi, karşılıklar, amortismanlar (yıpranma payları) gibi gerektiğinde para olarak işletmenin eline geçebilecek ve para gibi görev yapabilecek unsurları da içine almaktadır.


18. Soru

Tahvil çıkarılmasında başlıca hükümler nelerdir?

Cevap

• Anonim şirketler dışındaki diğer şirketler tahvil ihraç edemez.
• Kuruluş kanununda kendisine yetki verilen iktisadi kamu ve devlet teşekkülleri tahvil ihraç edebilir.
• Çıkarılan tahvillerin tümünün bedeli tahsil edilmedikçe, yeniden tahvil
çıkarılamaz.
• Bir veya birkaç defada çıkarılan tahvillerin nominal (yazılı rakamsal) değeri, anonim şirketin ödenmiş sermayesi tutarını geçemez.


19. Soru

Likidite nedir?

Cevap

İşletmenin sahip olduğu varlıkların paraya dönüştürülebilme imkânı
ve yeteneği olarakta ifade edilebilir.


20. Soru

Bir işletmede likidite durumu en likidden en az likid olana doğru nasıl sıralanabilir?

Cevap

Bir işletmede likidite durumu
en likidden en az likid olana doğru şöyle sıralanabilir:
• Para (kasa veya bankadaki),
• İskonto senetleri,
• Alacak senetleri,
• Tahviller,
• Hammadde,
• Yarı mamuller,
• İşletme malzemesi,
• Sabit kıymetler


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi