Hayvancılık Ekonomisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi

1. Soru

Ön proje etüdlerinin sağlayacağı başlıca yararlar nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Ön proje etüdlerinin sağlayacağı başlıca yararlar aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:
• İşletmenin kesin olarak kurulmasına karar vermek,
• İşletmenin hangi büyüklükte, nerede kurulacağını belirlemek,
• İşletmenin kurulması için iç ve dış finansman ihtiyacını tespit etmek ve finansmanla ilgili bankalara ve öteki kuruluşlara ön projeyi sunmak,
• İşletme yatırım indirimlerinden, kredi ve döviz tahsislerinden yararlanacaksa ilgili kurumlara projeyi tanıtmak,
• Projenin uygulama döneminde karşılaşılacak güçlükleri önceden görmek ve gerekli tedbirleri almaktır.


2. Soru

İşletmelerde kuruluş yeri seçimine etki eden ekonomi dışı faktörler nelerdir?

Cevap

İşletmelerde kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler iki yönden incelenebilir. Bunlar ekonomik faktörler ve ekonomi dışı faktörlerdir. Bunlardan ekonomi dışı faktörler sosyal, politik ve stratejik faktörler olarak sınıflandırılabilir.


3. Soru

İşletmelerde kuruluş yeri seçimine etki eden ekonomik faktörlerin temel prensibi nedir?

Cevap

İşletmelerde kuruluş yeri seçimine etki eden faktörler iki yönden incelenebilir. Bunlar ekonomik faktörler ve ekonomi dışı faktörlerdir. Ekonomik faktörler işletmelerin kuruluş yeri seçiminde rasyonel davranmayı gerektiren unsurlardır.


4. Soru

Hayvancılık işletmeleri için kuruluş yeri seçiminde optimumu yakalamak adına hangi faktörlerin bir bütünlük içinde
ele alınması ve irdelenmesi gerekmektedir?

Cevap

Hayvancılık işletmeleri için kuruluş yeri seçiminde optimumu yakalamak adına, üretim maliyetlerini oluşturan faktörlerin (yem, işçilik, hayvan materyali, aşıilaç, altyapı, stoklama ve malzeme giderleri vb.), pazarlama ve ulaştırma masraflarının, ürün satış fiyatı ve gelirin, birim maliyet ve kârlılığın bir bütünlük içinde ele alınması ve irdelenmesi gerekmektedir.


5. Soru

Üretim maliyetleri hangi faktörlerin etkisi sonucunda mekânsal farklılıklar göstermektedir?

Cevap

Üretim maliyetleri, hammadde ve enerji kaynaklarının dağılımı; iklim, tabiat,ulaşım yolları gibi birçok tabii faktörün etkisi sonucu mekânsal farklılıklar göstermektedir.


6. Soru

İşletmede kuruluş yeri seçiminde rasyonel karar alabilmek için sağlanması gereken optimum dengeyi etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

İşletmede kuruluş yeri seçiminde rasyonel karar alabilmek için optimum dengenin sağlanması gerekmektedir. Optimum dengenin sağlanmasını etkileyen faktörler satış maliyeti, satış fiyatı ve kârdır.


7. Soru

İşletmede kuruluş yeri seçiminin optimum koşullarda yapılmasının altında yatan temel nedenler nelerdir?

Cevap

İşletmede kuruluş yeri seçiminin optimum koşullarda yapılmasının nedeni kaynak israfının önüne geçmek, kaynak kullanımında etkinliği sağlamak ve düşük maliyetle çalışıp daha fazla kâr elde etmektir.


8. Soru

Yatırım öncesi fizibilite etüdlerinden olan finansal etüd hangi faktörlerle ilgili bilgi sağlamaktadır?

Cevap

Yatırım öncesi fizibilite etüdlerinden olan finansal etüd;

• Kurulacak işletmenin yatırım maliyeti ile döner sermaye ihtiyaçlarının tespit edilmesini,
• İç ve dış kaynak fonlarını,
• İşletmenin üretim maliyetini,
• İşletmenin kârlı çalışıp çalışmayacağını ortaya koyar.


9. Soru

Veteriner kliniklerinin kuruluş yeri seçiminde veteriner hekimlerce dikkate alınması gereken öncelikli hususlar nelerdir?

Cevap

Veteriner kliniklerinin kuruluş yeri seçiminde veteriner hekimlerce dikkate alınan faktörler arasında bölgedeki hayvan populasyonu, semt hane halkı gelir düzeyi, klinik sayısı ve birbirine yakınlığı, çevreyi tanıma ve sermaye durumu öncelikli olarak ele alınmaktadır.


10. Soru

Alman iktisatçı Weber’in kuruluş yeri teorisine göre bir işletmenin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Weber kuruluş yeri teorisinde bir işletmenin kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörleri 3 grupta toplamıştır. Bunlarda;
• Geçerlilik alanına göre kuruluş yeri faktörleri; genel kuruluş yeri faktörleri
(tüm sektörler için geçerli) ve özel kuruluş yeri faktörleri (sadece belirli
sektörler için geçerli)
• Mekânsal etki alanına göre; işletmeleri belirli bölgelere doğru çeken bölgesel kuruluş yeri faktörleri ve belirli bölgeler içinde etkili olan yığılma avantajları ve yayılma avantajları (veya yığılma dezavantajları)
• Faktörlerin yapısına göre; tabii-teknik kuruluş yeri faktörleri ve sosyo-kültürel kuruluş yeri faktörleri şeklinde ikili bir ayırıma gidilmektedir.


11. Soru

Pazar araştırması nedir?

Cevap

Pazar araştırması; bir mala yönelik geçmiş, mevcut ya da olası istem miktarını ve iktisadi karar birimlerinin tercihlerini saptamak amacıyla belirli bir piyasanın işleyişine yönelik kuramsal ve uygulamalı olarak yapılan veri toplama, çözümleme ve yorumlama sürecidir.


12. Soru

Fizibilite etüdü nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Fizibilite etüdü; girişimciler tarafından düşünülen biryatırımın ekonomik, teknik,mali ve yasal yönlerden etkinliğinin araştırılmasına yönelik çalışmadır.


13. Soru

Veteriner kliniklerinin kuruluş aşamasında karşılaşılan en önemli sorunlar nelerdir?

Cevap

Veteriner kliniklerinin kuruluş aşamasında karşılaşılan en önemli sorunlar; kredi ve finansman olanaklarının yetersizliği, kuruluş aşamasındaki bürokratik işlemler, tanıtım ve halkla ilişkilerde yaşanan sorunlar, cihaz ve ekipman noksanlığı ve kaliteli yardımcı personel temini olarak göze çarpmaktadır.


14. Soru

Herhangi bir işletmede yatırım projesinin aşamaları nelerdir? Sıralandırınız.

Cevap

Bir proje 7 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;
• Proje normal olarak herhangi bir faaliyetin teknik bakımdan uygun ve kârlılık bakımından da yeterli olacağı düşüncesiyle başlar.
• Bazı teknik, iktisadi ve mali ön bilgileri kullanarak düşünülen faaliyetin maliyet-fayda karşılaştırmasının yapılması,

• Ön projenin ortaya çıkarılması,
• Çeşitli değerlendirmeler ile yatırım kararlarının alınması,
• Kesin proje hazırlıkları (bu aşamada kurulacak işletmenin hukuki biçimi inşa edilecek yapıların kesin ayrıntılı teknik hesapları ve maliyetleri bilinmek durumundadır.)
• Projenin uygulama dönemi (bu dönemde yatırım fiziksel olarak gerçekleştirilmektedir.)
• Deneme üretiminin bitişi ile birlikte yatırım düzeninin tamamlanması ve üretim döneminin başlaması olarak sıralanmaktadır.


15. Soru

Alman iktisatçı Weber’in kuruluş yeri teorisinde belirtilen genel nitelikli bölgesel kuruluş yeri faktörleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Weber kuruluş yeri teorisinde, genel nitelikli bölgesel kuruluş yeri faktörlerini; taşıma maliyeti, işgücü ücretlerinde yöresel farklılıklar, kaynaklara göre malzeme fiyatlarındaki farklılıklar ve yığılma avantajları-dezavantajları olarak 4 grupta toplamıştır.


16. Soru

Veteriner klinik işletmelerinde kuruluş öncesi çalışmalar kapsamında hangi hususlar üzerinde durulmalıdır? Sıralayınız.

Cevap

Veteriner klinik işletmelerinde kuruluş öncesi çalışmalar kapsamında yatırım maliyeti tutarı, finansman ihtiyacı, gelir
unsurlarının belirlenmesi ve dönemsel kazancın tahmini, yatırımın geri dönüş süresi gibi hususlar üzerinde durulmalıdır.


17. Soru

Çağdaş kuruluş yeri seçimini ilk kez açıklayan bilim adamı kimdir?

Cevap

Çağdaş kuruluş yeri seçimini ilk kez açıklayan bilim adamı Amerikalı iktisatçı İsard olmuştur.


18. Soru

Yatırım öncesi fizibilite etüdlerinden olan "iktisadi etüd" hangi faktörlerle ilgili bilgi sağlamaktadır?

Cevap

Yatırım öncesi fizibilite etüdlerinden olan iktisadi etüd;
• İşletmenin ne kadar mal veya hizmet üretmesi gerektiğini,
• Malların hangi fiyattan satılacağını,
• Ürün için pazar araştırmasını,
• Pazarın büyüme oranlarını,
• İşletmenin nerede hangi kapasiteyle kurulması gerektiğini ortaya koyar.


19. Soru

Lösch, optimum kuruluş yeri probleminin hangi faktörleri kapsayan bir genel denge modeli çerçevesinde ele alınması gerektiğini savunmuştur?

Cevap

Lösch, optimum kuruluş yeri probleminin, tüm kuruluş yerleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan genel bir denge modeli çerçevesinde ele alınması gerektiğini savunmuştur.


20. Soru

Optimum bir kuruluş yeri seçiminin yapılmaması halinde işletmelerin karşılaşabileceği sorunlar nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Optimum bir kuruluş yeri seçiminin yapılmaması halinde; işletmenin üretim maliyetleri yükselmekte iken ürünlerin, kalite ve verimliliği de azalmaktadır. Ürünlerin sürümünde rakip işletmelere göre dar boğazlarla daha sık karşılaşan işletmenin dolayısıyla kârlılığında önemli ölçüde düşüşler meydana gelebilmektedir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi