Hayvancılık Ekonomisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Temel Makro Ekonomik Konular

1. Soru

İstihdam nedir?

Cevap

Üretime yönelen emek faktörünün kullanılmasına istihdam denir.


2. Soru

Aktif nüfus nedir?

Cevap

Nüfusun çalışma istek ve yeteneği bulunan 15-64 yaş arası kesimine aktif nüfus denir.


3. Soru

İstihdam düzeyi nasıl hesaplanır?

Cevap

İstihdam düzeyi ya da aynı anlama gelen iş hacmi, bir ülkede belli bir dönemde, (genel olarak bir yıllık dönemde) çalışılan basit iş saati toplamıdır. Burada birim olarak basit iş saati, vasıfsız işçilerin birer saatlik emeklerini ifade eder. Kalifiye işçilerin emekleri, tespit edilecek katsayılarla çarpılıp basit iş saatine çevrilerek hesaplanır.


4. Soru

İstihdam düzeyi ile reel milli gelir birbirine koşut olarak artarken bir noktadan sonra reel milli gelirdeki artışın daha düşük olmasının sebebi nedir?

Cevap

Bu durumun nedeni Azalan Verimler Kanunu’dur. Ulusal ekonomi bir bütün olarak genişlerken önce en verimli kaynaklar kullanılır. Ancak genişleme devam ederse giderek daha az verimli kaynaklar da üretime tahsis edilmeye başlanır. Dolayısıyla reel milli gelir istihdam düzeyindeki artışı birebir izleyemez. 


5. Soru

Tam istihdam nedir?

Cevap

Cari ücret seviyesinde, çalışmak isteyen herkesin iş bulabilmesi hali tam istihdam (tam çalışma) seviyesidir.


6. Soru

Marjinal prodüktivite nedir?

Cevap

Marjinal prodüktivite, toplam üretime yapılan ilave katkı demektir.


7. Soru

Kimlere gizli işsiz denir?

Cevap

Gizli işsiz olarak tanımlanan kişiler bir iş yerinde istihdam edildikleri ve çalışıyor göründükleri halde toplam üretime katkıları yoktur. Teknik anlamda marjinal prodüktiviteleri sıfır olan kimselerdir. Bu tür işsizler daha çok kırsal kesimde tarım sektöründe yoğunlaşmaktadır.


8. Soru

iradi veya ihtiyari işsizlik nedir?

Cevap

iradi veya ihtiyari (kendi isteğiyle) işsizlik, daha yüksek bir ücret talep edildiği veya mevcut çalışma koşullarından daha iyi iş imkanları arandığı için iş bulunamaması halidir. Gerçek bir işsizlik durumu değildir.


9. Soru

Enflasyon nedir?

Cevap

Cari fiyat seviyesinde toplam talebin (satın alınmak istenen mal ve hizmet miktarı), toplam arzdan (satılmak istenen mal ve hizmet miktarı) daha büyük olması nedeniyle fiyatlar genel seviyesinin devamlı olarak artmasıdır. Ancak her yüksek fiyat seviyesi de enflasyon olarak alınmamalıdır. Ne kadar yüksek olursa olsun istikrar kazanmış bir fiyat seviyesinin enflasyonla bir ilgisi yoktur.


10. Soru

Talep enflasyonu nasıl oluşur?

Cevap

Talep enflasyonu, üretim yetersizliğine bağlı olarak toplam talebin toplam arzdan büyük olmasıyla oluşur. Burada satın alma arzusunun yani efektif talebin arz kapasitesini aşmasıyla birlikte, fiyat artışları meydana gelmektedir.


11. Soru

Maliyet enflasyonu nasıl oluşur?

Cevap

Maliyet enflasyonu, çeşitli mal ve hizmetleri meydana getirmek için katlanılması gereken ekonomik fedakarlıklar olarak tanımlanan ve maliyeti oluşturan masraf unsurlarından birinin, bir kaçının veya tamamının fiyatında meydana gelen artışlar sonucu ortaya çıkar.


12. Soru

Deflasyon nedir?

Cevap

Deflasyon, dolaşımda bulunan para miktarının azalması sonucu toplam talepte ve fiyatlarda görülen düşüştür.


13. Soru

Enflasyonun dış ticaret ve ödemeler dengesine etkileri nelerdir?

Cevap

Enflasyonun dış ticaret ve ödemeler dengesine de olumsuz etkileri vardır. Döviz kuru sabitken iç fiyatların artması ihracatı (dışsatım) azaltıp ithalatı (dışalım) cazip hale getirmektedir. Böylece ödemeler dengesi olumsuz yönde değişir. Bunu önlemek için de döviz kurları ayarlanır. Ancak bunun da başta enflasyonu körüklemek olmak üzere sakıncaları vardır.


14. Soru

Emisyon nedir?

Cevap

Emisyon, devletin yeni para basarak dolaşıma vermesidir.


15. Soru

Ekonomik faaliyet döngüsünde, ev idarelerinin ve teşebbüslerin amaçları nelerdir?

Cevap

Ev idarelerinin amacı çeşitli mal ve hizmetlere olan ihtiyaçlarını karşılamak, kendilerine maksimum seviyede fayda sağlamaktır. Teşebbüslerin amacı ise tüketicilerin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üreterek sonuçta maksimum kâr elde etmektir.


16. Soru

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) nedir?

Cevap

Belirli bir dönemde teşebbüslerin ürettiği mal ve hizmetlerin değerleri toplamına Gayri Safi Sosyal Hasıla ya da Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) adı verilir.


17. Soru

Safi sosyal hasıla nasıl hesaplanır?

Cevap

Gayri Safi Milli Hasıla’dan, mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan makine, ekipman, bina vb. sermaye mallarının aşınma payları (amortismanlar) çıkarılırsa Safi Sosyal Hasıla elde edilmiş olur.


18. Soru

Milli gelir nedir?

Cevap

Ev idarelerinin üretim faaliyetlerine katılmalarına karşılık elde ettikleri gelirler toplamına Milli Gelir adı verilir. Başka bir deyişle, bir ulusal ekonomide, iktisadi faaliyetlere katılan üretim faktörlerinin bir yılda elde ettikleri gelirler toplamıdır.


19. Soru

Sözleşme gelirleri nelerdir?

Cevap

Üretime katılan faktörlerin elde ettikleri gelirlerden; emeğin geliri ücret; sermayenin geliri faiz ve tabiatın geliri ise rant adını alır. Bu grup gelirlere aynı zamanda sözleşme gelirleri adı da verilir.


20. Soru

Lorenz eğrisi nedir?

Cevap

Bir ulusal ekonomide Milli Gelirin dağılımı, Lorenz Eğrisi adı verilen eğri ile izlenebilmektedir. Bu grafik çizilirken, X ekseni üzerinde nüfus, Y ekseni üzerinde ise milli gelir yüzde olarak gösterilmektedir. Gelir dağılımı eşit değilse Lorenz Eğrisi 45°’lik bu doğrunun altında bir yay oluşturur. Milli gelir dağılımı ne kadar adaletsiz ise yay ile köşegen arasında kalan alan o kadar geniş olmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi