Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinde Temel Sürü Sağlığı Prensipleri

1. Soru

Hayvansal gıda üretimi yapılan işletmelerde sürü sağlığı ve yönetiminin temel amacı nedir?

Cevap

Hayvansal gıda üretimi yapılan işletmelerde sürü sağlığı ve yönetiminin temel amacı, müteşebbislere hayvan sağlığı ve hayvansal üretimin devamını ve etkin rekabeti sağlayabilecek ekonomik getirinin sağlanmasıdır.


2. Soru

Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde teknisyenlerin sahip olması beklenen beceriler nelerdir?

Cevap

Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde teknisyenler boynuz köreltme, kastrasyon ve tırnak kesimi gibi pek çok rutin uygulamayı yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.


3. Soru

Sürü üretiminde üretim maliyetlerinin kapsamında neler yer almaktadır?

Cevap

Üretim maliyetleri, yeni ve daha ucuz üretim metotları, yem giderlerinin azaltılması ve hastalıkalrın kontrol altına alınarak daha verimli üretim yapılması olarak düşünülebilir. 


4. Soru

Hayvancılık işletmelerinde verimlilik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Hayvancılık işletmelerinde verimlilik basitçe birim zamanda toplam gelirin gidere oranı olarak ifade edilebilir.


5. Soru

Çiftlik hayvanlarının önemli fonksiyonlarından birisi nedir?

Cevap

Çiftlik hayvanlarının önemli fonksiyonlarından biri, insanlar tarafından tüketilemeyen, bitkileri (ot, saman, v.b.), sanayi yan ürünlerini (fleker pancarı posası, ayçiçe-
ği ve pamuk tohumu küspesi, v.b.) ve hasat sonrası kalıntıları et, süt ve yumurta gibi yüksek kaliteli insan gıdası haline getirmeleridir.


6. Soru

Sürüden çıkarma ne demektir?

Cevap

Sürüden ç›karma: Verimleri düşen hayvanların satılması ya da kesime sevk edilmesi anlamına gelmektedir.


7. Soru

Biyogüvenlik ne anlama gelmektedir?

Cevap

Biyogüvenlik: Hastalıkların hayvancılık işletmelerine girişinin ve işletme içinde yayılmasının sınırlandırılması ya da engellenmesi amacıyla
uygulanan koruma programına verilen addır.


8. Soru

Kuru dönem ne demektir?

Cevap

Kuru dönem: Süt veren hayvanların, doğumla başladıkları süt verimlerinin, gebeliklerinin son döneminde (bir sonraki doğuma kadar süren, değişik uzunlukta) kesildiği süreç.


9. Soru

Laktasyon ne demektir?

Cevap

Laktasyon: Hayvanların süt verdikleri dönem.


10. Soru

Koyun-Keçi yetifltiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olan başlıca sebepler nelerdir?

Cevap

Bu nedenler;

 • Üreme faaliyetlerinde yetersizlik.
 • Doğan kuzu ya da oğlakların sütten kesilinceye kadar ki dönemde ölüm
  oranlarının yüksekliği.
 • Koyun ya da keçilerin üreme faaliyetlerinin farkl› dönemlerinde beslenmede yetersizlik.
 • Bazı hastalıklar (iç ve dış parazitler, gebelik toksemisi, mastitis, prolapsus
  vagina, clostridial enfeksiyonlar, ayak hastal›klar›, maedi-visna) ve sütten
  kesilen hayvanların büyümelerindeki yetersizlik.
 • Performansın yükseltilmesi için, bakım ve yönetim programlarının gereken
  ciddiyette devam ettirilmemesi.
  ?

11. Soru

Basit kontrol programı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bu tür programlar yıllardır Veteriner Hekimler tarafından önerilmektedir ve Brucella enfeksiyonu, footrot ya da iç parazit
problemlerinin eradikasyonu ya da kontrol altına alınmasını amaçlar. Veteriner Hekimler genellikle düzenli olarak değil sadece belirli dönemlerde (s›-
fat sezonu öncesi, doğum sezonu v.b.) ya da sadece çağrıldıklarında işletmelere giderler ve bu tür programlarda fazla kayıt tutulması da gerekmez.?


12. Soru

Üretimi sınırlandıran hastalıkların teşhis ve tedavisini içeren programlardan bahsediniz?

Cevap

Düflük üreme etkinliği, düşük ikizlik oranı, yüksek yavru ve anne ölümleri ve iç parazitler üretimi sınırlandıran unsurlardır ve mücadele için
sistematik bir plan gerektirir. Bu tür sorunlar tek bir çiftlik ziyareti ile çözülemezler. Bu nedenle bu tür programların uygulanması daha fazla zaman
ve daha fazla bilgi ve deneyim gerektirir. Programın başarıya ulaşabilmesinde işletmelere yapılan ziyaretlerin düzenli yapılmasının ve kayıtların
önemi büyüktür.?


13. Soru

Gerçek sürü sağlığı programları ne anlama gelmektir?

Cevap

Genellikle büyük çaplı damızlık işletmelerinde uygulanan programlardır. Önceki programlara göre daha yüksek bir bütçe gerektirir. Tutulması gereken kayıtlar ve bunların değerlendirilebilmesi için bilgisayar programları da geliştirilmiştir. Veteriner Hekimlerin sürü performansı hakkında daha detaylı bilgi edinebilmeleri için bu tür programları etkin şekilde kullanabilmeleri gerekir.


14. Soru

Hastalıklara karşı doğal direnç ne anlama gelmektedir?

Cevap

Hastalıklara doğal direnç ifadesi, hayvanların önceden aşı  ya da ilaç gibi tedbir amaçlı herhangi bir uygulama yapılmadan hastalıklara karşı  kalıtsal miraslarından kaynaklanan bir dirence sahip olmalarıdır.


15. Soru

Katılım derecesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Katılım derecesi: Üzerinde durulan özelliğin (et, süt, yapağı v.b.) ne kadarının genetik yapıdan kaynaklandığının ifadesidir.


16. Soru

Hayvan hastalıklarının doğrudan maliyetleri nelerdir?

Cevap

Hayvan hastalıklarının maliyetleri çeşitli şekillerde ortaya çıkar. İlaç, tedavi, işçilik, ekipman ve diğer ücretler gibi harcamalar doğrudan ölçülebilen direkt maliyetlerdir.


17. Soru

Hastalıkların neden olduğu ekonomik kayıpları başlıklar halinde sıralayınız?

Cevap

Hastalıkların neden olduğu ekonomik kayıplar, mali boyutları değişmesine rağmen başlıca şunlardan oluşur:
Ölümler

 • Tedavide kullanılan ilaçlar
 • Sürüden çıkarma
 • Veteriner Hekim ücreti
 • Ölü doğum
 • Canlı ağırlık kaybı
 • Süt verimi kaybı
 • İşçilik
 • Karkas ağırlığında düşme
 • Atılan süt?

18. Soru

Sağlık ve üretim performansının kayıt altına alınmasında yararlanılan kayıt türleri nelerdir?

Cevap

Kayıtlar temel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir:
• Yazılı (manuel) kayıt sistemleri
• Bilgisayarlı kayıt sistemleri
• Merkezi kayıt sistemleri


19. Soru

Kayıt sistemlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Hangi kayıt sistemi kullanılırsa kullanılsın tümünün sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar kısaca; veri girişi kolay ve zaman sırasına göre olmalı, yeni tür veri girişlerine uygun olmalı (özellikle bilgisayar destekli çalışan programlarda)dır.


20. Soru

Sürü sağlığı programlarının başarısız olma nedenlerini sıralayınız?

Cevap

 • Veteriner Hekimlerin bilgi ve motivasyonlarının üreticilerin (ya da işletmecilerin) beklentilerini karşılayamaması (ya da tam tersi).
 • Veteriner Hekimlerin acil durumlar dışında, düzenli yapılması gereken kontrol ve değerlendirme amaçlı çiftlik ziyaretlerini gerçekleştirmemeleri.
 • Sürü sağlığı ve yönetimi konusunda en sık yapılan hata, aşılama gibi tek bir unsur üzerinde durulmasıdır.
 • Veteriner Hekimler ve üreticiler arasındaki iletişimsizlik.
 • Gereğinden fazla önerilerle üreticilerin yıldırılması.
 • Önerilerin çiftlik personelince uygulanmaması.
 • Sonuçların analizinin ve yapılan uygulamaların değerlendirilmesindeki hatalar.
 • Veteriner Hekimlik ücretlerinin yüksek bulunması.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi