Temel Veteriner Fizyoloji Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Solunum Ve Boşaltım Sistemi

1. Soru

Canlı hücre ile bulunduğu ortam arasında gaz alışverişi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Canlı hücre ile bulunduğu ortam arasında gaz alışverişi, hücre zarından içeri veya dışarı difüzyon ile olur.


2. Soru

Memeli hayvanların ve insanın solunum sistemi hangi yapılardan oluşur?

Cevap

Memeli hayvanların ve insanın solunum sistemi, akciğerler ve bunlara havayı götüren yollar, toraks ve pleura (plöyra) boşluğu ile bunların hacmini değiştiren kaslar ve bu yapılarla ilgili afferent ve efferent sinirlerden oluşur.


3. Soru

Memeli hayvanların ve insanın solunum organları nelerdir?

Cevap

Memeli hayvanların ve insanın solunum organları; burun boşluğu (cavum nasi), farenks (yutak), larenks (gırtlak), trachea, bronşlar, bronşioller ve alveollerdir.


4. Soru

Burun boşluğundaki konha adı verilen yapıların görevi nedir?

Cevap

Burun boşluğunda konha adı verilen bir takım çıkıntılar vardır. Bu konhalar, yüzeyi genişletir. Burundan giren havanın ısısı buradan geçerken vücut ısısına getirilir. Kuru ise nemlendirilir.


5. Soru

İnspirasyon nedir?

Cevap

İnspirasyon (nefes alma) göğüs kafesi ve akciğerlerin genişlemesiyle akciğerlere havanın girmesidir.


6. Soru

İnspirasyona etki eden hareketler nelerdir?

Cevap

İnspirasyonda, diyaframın kontraksiyonu (kasılması) ve kostaların öne ve yukarı doğru hareketi etkili faktörlerdir.


7. Soru

Diyaframın hareketiyle olan solunuma ne denir?

Cevap

Diyaframın hareketiyle olan solunuma diyaframatik veya abdominal solunum denir.


8. Soru

Ekspirasyon nedir?

Cevap

Ekspirasyon (nefes verme), göğüs kafesi ve akciğerlerin hacimlerinin azalması ile havanın dışarı çıkmasıdır.


9. Soru

Ekspirasyonda hangi faktörler etkilidir?

Cevap

Ekspirasyonda, kostaların ağırlığı ve çarpıklığı, kosta kıkırdaklarının çarpıklığı, gerilmiş olan karın kasları ve akciğerlerin esnekliği etkili faktörlerdir.


10. Soru

Solunum sayısı nedir?

Cevap

Solunum sayısı, bir dakikada yapılan inspirasyon ve ekspirasyon sayısıdır.


11. Soru

Solunum sayısını neler etkiler?

Cevap

Solunum sayısını, canlının ağırlığı, yaşı, çalışma durumu, çevre ısısı ve gebelik durumu etkiler.


12. Soru

Eupnea nedir?

Cevap

Eupnea, dinlenme halinde iken yapılan solunum şeklidir.


13. Soru

Hyperpnea nedir?

Cevap

Hyperpnea, solunum sayısının (frekansı) ya da derinliğinin veya ikisinin birden artmasına denir.


14. Soru

Polypnea nedir? 

Cevap

Polypnea, hızlı, yüzeysel, kesik kesik yapılan solunumdur.


15. Soru

Apnea nedir?

Cevap

Apnea, solunumun geçici bir süre durması halidir.


16. Soru

Normal olarak gerçekleştirilen solunum nasıl bir solunumdur?

Cevap

Normal olarak gerçekleştirilen solunum (eupnea), abdominal tip solunumdur.


17. Soru

Dyspnea nedir?

Cevap

Solunum, kalp ve diğer organ kaslarının hastalıklarında görülen güç soluma şekline dyspnea denir.


18. Soru

Tidal hacim nedir? Nasıl hesaplanır?

Cevap

Tidal hacim (normal solunum hacmi), inspirasyon ile alınan ve ekspirasyon ile verilen hava hacmidir. Beden ağırlığına göre değişiklik gösterdiğinden, 0.0074 x beden ağırlığı (gram) formülünden hesaplanabilir.


19. Soru

İnspirasyon yedek hacmi nedir?

Cevap

İnspirasyon yedek hacmi, dinlenme durumunda, normal bir inspirasyon sonrası yapılan, maksimal bir inspirasyonla alınan hava hacmidir.


20. Soru

Ekspirasyon yedek hacmi nedir?

Cevap

Ekspirasyon yedek hacmi, dinlenme halinde normal bir ekspirasyon sonrası yapılan, maksimal bir ekspirasyonla akciğerlerden çıkarılan hava hacmidir.


21. Soru

Rezidüel hacim nedir?

Cevap

Rezidüel hacim, yapılması mümkün en kuvvetli ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava hacmidir.


22. Soru

İnspirasyon kapasitesi nedir?

Cevap

İnspirasyon kapasitesi, dinlenme halinde ekspirasyonu takiben maksimal inspirasyonla alınan hava hacmidir.


23. Soru

Fonksiyonel rezidüel kapasite nedir?

Cevap

Fonksiyonel rezidüel kapasite, normal ekspirasyon sonunda akciğerlerde kalan hava hacmidir.


24. Soru

Vital kapasite nedir?

Cevap

Vital kapasite, maksimal bir inspirasyondan sonra mümkün olan en kuvvetli ekspirasyon ile çıkarılan hava hacmidir.


25. Soru

Total akciğer kapasitesi nedir?

Cevap

Total akciğer kapasitesi, maksimal inspirasyon sonunda akciğerlerde mevcut tüm hava hacmidir. Vital kapasite ve rezidüel hacim toplamına eşittir.


26. Soru

Ölü aralık nedir?

Cevap

İnspirasyonda alınan havanın hepsi alveollere kadar ulaşamaz, bir kısmı hava yollarında kalır. Buna ölü aralık denir.


27. Soru

Dakika akciğer hacmi nedir?

Cevap

Dakika akciğer hacmi (bir dakikadaki akciğer ventilasyonu), bir dakikada akciğerlere giren ve çıkan hava hacmidir.


28. Soru

Alveollerin ventilasyonu nasıl hesaplanır?

Cevap

Alveollerin ventilasyonu, bir dakikada solunum sayısı ile tidal hacimden ölü aralığın çıkarılmasından elde edilen hacimle çarpılmasıyla bulunur.


29. Soru

İntrapulmonik basınç nedir?

Cevap

İntrapulmonik basınç, akciğerlerin içinde bulunan basınç olup atmosfer basıncına eşittir.


30. Soru

İntratorakal (intraplöyral) basınç nedir?

Cevap

İntratorakal (intraplöyral) basınç, iki pleura zarının arasında kalan boşluktaki ve mediastinumdaki basınçtır.


31. Soru

Pnömotoraks nedir?

Cevap

Pnömotoraks, plöyral boşluğa hava girmesine denir.


32. Soru

Siyanosis nedir?

Cevap

Siyanosis, deri ve mukozaların normal rengini kaybedip mavimsi renge dönüşmesidir.


33. Soru

Siyanosisin nedeni nedir?

Cevap

Siyanosis, kanda bulunan indirgenmiş hemoglobin miktarının normalin üstüne çıkmasından kaynaklanır.


34. Soru

Solunum katsayısı (RQ) nedir?

Cevap

Solunum katsayısı (RQ), bir dakikada akciğerlerden çıkarılan karbondioksit hacminin, akciğerlere alınan oksijen hacmine oranıdır.


35. Soru

Dekompresyon hastalığı nedir?

Cevap

Dekompresyon hastalığı (Dalgıç Paralizi, Vurgun), su altında derinlere inildikçe giderek artan basınç, bedendeki gazları (N, O2, CO2) eriyik halde tutacak kadar komprese eder, sıkıştırır. Takiben süratle deniz seviyesine çıkılırsa vücut dışındaki basınç çabucak düşeceğinden bu gazlar eriyik halden gaz kabarcıkları halini alarak bedeni terk etmeye başlarlar. Azot (N) bedende hiçbir reaksiyona girmediği için sinir sisteminde haraplanmalara neden olur. Bu nedenle deniz yüzeyine çıkış kademeli olarak yapılmalıdır.


36. Soru

Boğulma nedir?

Cevap

Boğulma (asfeksi), su yutmamak için larenkste meydana gelen şiddetli kasılmalar sonucunda şekillenen ölüm olayına denir.


37. Soru

Solunumun kontrolünde rol alan merkezler nelerdir?

Cevap

Solunumun kontrolünde pons cerebri’de bulunan pneumotaxic (pnömotaksik) ve apneustic (apnöstik) merkez ile medulla oblongata’da bulunan inspirasyon ve ekspirasyon merkezi rol alır.


38. Soru

Filtrasyon nedir?

Cevap

Filtrasyon, böbreklere gelen kanın süzülmesidir.


39. Soru

Rezorbsiyon nedir?

Cevap

Rezorbsiyon, süzülerek kandan ayrılan vücut için gerekli maddelerin geri emilmesidir.


40. Soru

Sekresyon nedir?

Cevap

Sekresyon vücut için yararsız veya zararlı maddelerin kandan alınarak tubul sıvısına verilmesidir


41. Soru

Böbrek, hangi zar ile örtülüdür?

Cevap

Böbrek, kapsula renalis denilen bir zar ile örtülmüştür. 


42. Soru

Böbreğin iç ve dış kısmına ne ad verilir?

Cevap

Böbreğin dış kısmına korpus renalis, iç kısmına medulla renalis denir.


43. Soru

Nefron nedir?

Cevap

Böbreğin iş yapan en küçük birimi nefrondur.


44. Soru

Nefron hangi yapılardan oluşur?

Cevap

Malpighi cisimciği (glomerulus ve bowman kapsülü), proksimal tubul, henle kulpu, distal tubul ve toplama kanalları nefronu meydana getirir.


45. Soru

Glomerulus nedir?

Cevap

Glomerulus, böbreğe gelen kanın süzüldüğü yerdir.


46. Soru

Glomerulusta süzme nasıl olur?

Cevap

Glomerulus kılcal damarları iki arteriyol arasında yer almıştır. Buradaki kan basıncı, sistemik kıl- cal damarlarınkinin iki katıdır. Bu yüksek basınç etkisiyle sadece süzülme olur; geriye emilme olmaz.


47. Soru

Glomerular filtrasyon hızı nasıl belirlenir?

Cevap

Glomerular filtrasyon hızı, sadece süzülebilen, sekresyonla çıkarılmayan veya re- zorbe edilemeyen maddeler aracılığıyla belirlenebilir.


48. Soru

Jugstaglomerular hücre nedir?

Cevap

Afferent arteriyolün bowman kapsülüne girdiği yerde, arteriyolün duvarında özelleşmiş hücrelere jugstaglomerular hücreler denir.


49. Soru

Klirens nedir?

Cevap

Klirens, bir dakikada oluşan idrarla atılan maddeyi içeren plazma miktarıdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi