Hijyen ve Sanitasyon Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Temel Kavramlar Ve Yaklaşımlar

1. Soru

 İnsanın, gerekli bedensel ve zihinsel faaliyetleri yerine getirebilmesi için hangi tür koşulların oluşması gerekir?

Cevap

İnsanın gerekli bedensel ve zihinsel faaliyetleri yerine getirebilmesi için yeterli, dengeli, sağlıklı tüketimin sağlanması ve desteklenmesi, çalışılan iş yerinde güvenli ve çalışılabilir ortamın, günlük yorgunluğun giderileceği, dinlenilebilecek sağlıklı bir mekânın oluşturulması şarttır.


2. Soru

Sabah işine gitmek üzere kalkan bir kişi hangi faaliyetleri yapar?

Cevap

Sabah işine gitmek üzere kalkan bir kişi ilk olarak yüzünü yıkar, kahvaltısını eder, iş yerine ulaşmak üzere yola çıkar, işine gelir ve çalışmaya başlar.


3. Soru

Dünya Sağlık Örgütü, 1948 yılında sağlığı nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında sağlığı “sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal (akılsal) ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli” olarak tanımlamıştır.


4. Soru

Toplumu oluşturan her bir kişinin sağlıklı olma durumu bireysel etkenlere bağlı olduğu gibi çevresel faktörlerden de etkilenmektedir. Bu faktörler nelerdir?

Cevap

Bireyin kendisinin dışında, yaşadığı ortamdan etkilendiği bir gerçektir. Yaşanılan yerdeki temiz ve solunabilir hava imkânı, güvenliğinin sağlanması, atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi, iş yerindeki çalıştığı ortamın aydınlanma durumu, temiz ve güvenli kullanılabilecek su ihtiyacının sağlanması gibi etmenler de bireyi etkileyen çevresel faktörler olarak sıralanabilir.


5. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) sağlık tanımlamasını tam karşılayacak yaşam alanların sağlanması için, Lalonde tarafından geliştirilen ve DSÖ tarafından da benimsenen 4 ana belirleyicinin olması şarttır. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. Çevre, 2. Yaşam tarzı, 3. İnsan biyolojisi, 4. Sağlığı koruma sistemleri


6. Soru

Dünya sağlık örgütüne göre Hijyen kelimesinin tanımı nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Yunan mitolojisinden etkilenilerek dünya tıp literatüründe geçen "hijyen" kelimesi DSÖ’ye göre “sağlık hâlinin korunması, devam ettirilmesi ve hastalıkların engellenmesi amacıyla yapılan uygulamalar ve yardımcı koşulların hepsini birden kapsayan işlemlerin bütünüdür” olarak tanımlanmıştır.


7. Soru

Enfeksiyonlardan korunmak, hastalıkları azaltmak, olumsuz sağlık koşullarını ortadan kaldırmak hijyenik yaşam şartlarının sağlanması ile mümkündür. Hijyenik koşulların oluşmasında, ilk basamakta bireysel olarak neler yapılabilir?

Cevap

Bireysel olarak; el ve yüz yıkama, boyun, ayak, kulak, burun temizliği, ağız ve diş temizliği, saçların bakımı ve tuvalet alışkanlığının tekniğine uygun ve temizliği tam olarak sağlayacak şekilde yaşam içinde uygulanması, hijyenik koşulların oluşmasında ilk basamağı teşkil etmektedir.


8. Soru

Okul hijyeninin amacı nedir?

Cevap

Okul hijyeninin amacı: Çocukluk çağından itibaren sağlıklı yaşamanın kuralları ve faydaları anlatılarak, günlük hayatta hijyenik yaşamın kurallarına uymanın yaşam kalitesini ne kadar olumlu etkilediği öğretilir. Aynı zamanda geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ortamlarda yetişmeleri sağlanır.


9. Soru

Sanitasyon kelimesi temizlik kavramından tamamen farklıdır. Bu farklar nelerdir?

Cevap

Temizlik tanım olarak sadece kir, pas, leke, toz gibi istenmeyen etmenlerin ortadan kaldırılmasını tanımlar. Sanitasyonun kapsamı ise daha geniştir. Sanitasyonda esas insan, çevre, gıda ve işletmenin korunması, sağlığı tehdit eden ve etmesi mümkün olan bütün faktörlere engel olunmasıdır. İnsan sağlığını etkileyen çevre de sanitasyonun kapsamına girdiği için çevrede bulunan bütün canlıların sağlığı da sanitasyon programına dâhil olmaktadır. Yaşanılan her ortamda uygun çalışma alanlarının oluşturulması, binaların çalışmaya elverişli olup olmadığı, mekânlarda pest kontrollerinin yapılması, iş yerlerinde kişisel koruyucu donanımların temini ve kullanılması, fiziksel (aşırı ışık ve kırılma, yetersiz aydınlatma, titreşim, termal konfor şartlarının sağlanması), kimyasal (gaz, buhar, sıvı, katı, tozlar ve karışımları), biyolojik ve ergonomik tehlikelerin önlenmesine ilişkin alınan her türlü tedbir, sanitasyonun çalışma konuları arasındadır.


10. Soru

Katı atıkların bileşimine ve miktarına etki eden en önemli etmenler nelerdir?

Cevap

İklimsel şartlar, tarımsal faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri, Coğrafi yapı, İnsanların kültürel yapısı, Bölgenin veya ülkenin ekonomik yapısı ve tüketicilerin tüketim tercihleri.


11. Soru

Bileşimlerine göre katı atıklar kaç gruba ayrılır ve bu grupların isimleri nelerdir?

Cevap

Bileşimlerine göre katı atıklar 2’ye ayrılır. Bunlar; organik katı atıklar ve inert katı atıklardır.


12. Soru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bir atığın tehlikeli sayılabilmesi için; hangi özellikleri taşıması gereklidir?

Cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bir atığın tehlikeli sayılabilmesi için; patlayıcı, oksitleyici, alevlenir veya yüksek oranda alevlenir, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, aşındırıcı, enfeksiyon yapıcı, üreme sistemine toksik, hassaslaştırıcı ve ekotoksik özelliklere sahip olması gerekmektedir.


13. Soru

Tıbbi atıkların bertaraf alanlarına getirilmesi ve bertaraf edilmesinden büyük şehirlerde hangi kurum yada kuruluş sorumludur?

Cevap

Tıbbi atıkların bertaraf alanlarına getirilmesi ve bertaraf edilmesinden büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri sorumludur.


14. Soru

Katı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi amacıyla uygulanan faaliyetlerin tümüne ne ad verilmektedir?

Cevap

Katı atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi amacıyla uygulanan faaliyetlerin tümüne “katı atık yönetimi” denilmektedir. Az atık üretiminin sağlanması, oluşan atıkların tekrar kullanılabilirlik durumlarının değerlendirilmesi, çevreye ve canlılara zarar vermeyecek şekilde yok edilmesi amacıyla atıkların biriktirilmesi, toplanması, taşınması gibi faaliyetler katı atık yönetiminin kapsamına girmektedir.


15. Soru

Aynı özellikte olan atıkların biriktirilmesi ve toplanması işlemlerinden sonra mümkünse geri dönüşümü veya geri kazanımı mümkün değilse de bertaraf edilmesi işlemine geçilmektedir. Bu bertaraf işlemleri kaç farklı şekilde yapılmaktadır ve isimleri nelerdir?

Cevap

Üç farklı şekilde bertaraf işlemi yapılmaktadır. Bunlar; 1. Gömme (Depolama) Metodu, 2. Termal Bertaraf Yöntemleri ve 3. Kompost Metodu


16. Soru

Katı atıkların bertaraf edildiği gömme metodunda, II. Sınıf düzenli depolama alanında hangi tür atıklar depolanır?

Cevap

Belediye atıkları ve tehlikesiz atıklar


17. Soru

Katı atıkların yok edilmesinde kullanılan "Termal" bertaraf yönteminde amaçlanan nedir?

Cevap

Atıkların yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak hacimce azaltılması, zararının engellenmesi, zararlı maddelerin tutulması ve yok edilmesi amaçlanır. Bunların yanı sıra enerji, mineral ve kimyasal maddelerin tekrar kazanılması da sağlanmaya çalışılır.


18. Soru

Katı atıkların yok edilmesinde kullanılan Termal bertaraf yöntemleri kaç gruba ayrılır ve isimleri nelerdir?

Cevap

Katı atıkların yok edilmesinde kullanılan Termal bertaraf yöntemleri; Yakma , piroliz ve gazifikasyon olarak üç gruba ayrılır.


19. Soru

Atık suların arıtılmasında kaç farklı yöntem uygulanır ve bunların isimleri nelerdir?

Cevap

Atık suların arıtılmasında üç farklı yöntem uygulanır ve bunlar; Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerdir.


20. Soru

Atık su içindeki organik maddelerin uzaklaştırılması amacıyla, biyolojik yöntemde hangi sistemler kullanılmaktadır?

Cevap

Biyolojik yöntemde; Biyolojik filtreler, aktif çamur ve modifikasyonları, stabilizasyon havuzları ve modifikasyonları ile anaerobik sistemler kullanılmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi