Temel Zootekni Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Çevre Ve Hastalıklara Direnç

1. Soru

Hayvanlarda sıcak stresinin etkilerini azaltmak amacıyla yapılması önerilen düzenlemeler nelerdir?

Cevap

• Barınak koşulları
• Bakım besleme koşulları
• Genetik Yapı


2. Soru

Fumigasyon nedir?

Cevap

Tütsüleme ya da fumigasyon gaz formundaki özel kimyasal maddeler ile hastalık etkenlerinin öldürülmesi işlemidir.


3. Soru

Havyancılık işletmelerinde sürü sağlığı ve gıda güvenliğinin korunması amacı ile geliştirilmiş biyogüvenlik kuralları nelerdir?

Cevap

Havyancılık işletmelerinde sürü sağlığı ve gıda güvenliğinin korunması amacı ile geliştirilmiş biyogüvenlik kuralları genelde; hastalık etkenlerinin işletmeden uzak tutulması, hastalık etkenlerinin yok edilmesi ya da öldürülmesi, hastalıklara karşı yeterli bağışıklığın oluşturulması, işletmede ve sürülerde günlük kontroller ve otopsi, hayvanların yaşına ve fizyolojik ihtiyaçlarına uygun bakım ve beslenmesi ile sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması, güvenilir ve konusunda uzman personelle çalışılması gibi altı ana bölümde incelenmektedir.


4. Soru

Fizyolojik stres nedir?

Cevap

Fizyolojik stres etkenleri; günümüzde özellikle çiftlik hayvanları yüksek verim elde etmek amacıyla yetiştirilmektedir. Süt sığırlarında yüksek süt verimi veya tavuklardaki yüksek yumurta verimi de birer stres etkeni olarak değerlendirilir. Yaşamsal fonksiyonların değişmesine dönük olarak gerçekleşen her türlü etki stres etkeni olarak değerlendirilir. Bu açıklamadan yola çıkacak olursak, yüksek verim de hayvanlarda normal yaşamsal fonksiyonları az yada çok değiştirir. Bu sebepten dolayı verim düzeyide bir fizyolojik stres etkenidir.


5. Soru

"Soğuk bir ortama çıkan bir ineğin titremesi ya da sıcak stresine maruz kalan bir ineğin terlemesi " verilen örnekler hangi kavram ile ilişkilidir?

Cevap

Çevreye uyum yeteneği


6. Soru

Çevresel etkilerin değişimlerine karşın hayvanlarda oluşan bazı değişikliklere ne ad verilmektedir?

Cevap

Çevreye uyum


7. Soru

Hayvanın yetiştirildiği ortamdaki sıcak, soğuk, nem oranı veya rüzgâr hızından etkilenmesiyle ilişkili yaşadığı strese ne ad verilmektedir?

Cevap

Klimatik stres etkenleri


8. Soru

Hayvanlarda fizyolojik fonksiyonların ve davranışlarının değişmesine neden olan etkenlere maruz kalınması durumuna ne ad verilir?

Cevap

Stres


9. Soru

Bir arada yetiştirmeden kaynaklanan ve hayvan-hayvan etkileşimini içeren stres türü hangisidir?

Cevap

Sosyal stres


10. Soru

Hayvanlarda stres terimi ilk defa kim tarafından tanımlanmıştır?

Cevap

Hayvan yetiştiriciliğinde stres terimi ilk defa 1878 yılında Claude Bernard tarafından tanımlanmıştır.


11. Soru

"Hayvanların normal yaşam fonksiyonlarının işleyişini ciddi şekilde etkileyen durumdur. Bu çeşit bir stres durumunda hayvanların normal yaşamsal fonksiyonlarına dönmesi oldukça uzun sürer. Vücuttaki düzenleme mekanizmalarının etkisi bile stres durumundan geri dönüşü durduramayabilir." şeklinde açıklanan kavrama ne ad verilmektedir?

Cevap

Distres


12. Soru

Hayvan yetiştiriciliğinde ilk defa 1878 yılında Claude Bernard tarafından tanımlanan stres kavramı nasıl anlatılmıştır?

Cevap

Claude Bernard’a göre stres; hayvanların yaşamsal fonksiyonlarını sabit
düzeyde tutarken olumsuz çevresel etkenlere maruz kalma durumu olarak açıklamıştır. Burada yaşamsal fonksiyonlardan kastedilen; vücut sıcaklığının türe özgü düzeyde tutulması, kan akış hızının belli bir düzeyde devam etmesi, besin gereksinimlerinin karşılanması, oksijenin kanda yeterli düzeyde olması gibi durumlardır.


13. Soru

Biyogüvenlik kavramıyla anlatılmak istenen nedir?

Cevap

Biyogüvenlik ya da canlı güvenliği hastalık etkenlerinden arınmış ya da en aza indirilmiş bir ortamda hayvanların yetiştirilebilmesi için alınması gereken tedbirlerin tümünü içeren bir tanımdır.


14. Soru

Hayvanların yedikleri yemin yetersiz veya bozuk olması ya da yedikleri yemi tam olarak sindirememelerinden kaynaklanan beslenme yetersizlikleri sonucunda yaşadıkları strese ne ad verilmektedir?

Cevap

Metabolik stres etkenleri


15. Soru

Hayvanların olumlu koşullara (etkenlere) maruz kalması sonucunda yaşamsal fonksiyonlarında oluşan değişimleri ifade eden kavrama ne ad verilmektedir?

Cevap

Ostres


16. Soru

Çiftlik hayvanlarında sıcaklığın belli bir düzeyde tutulmasına ne ad verilmektedir?

Cevap

Termoregülasyon


17. Soru

Hayvanlarda sıcak stresini azaltmak amacıyla yapılması gereken barınak koşulları düzenlemeleri nelerdir?

Cevap

Barınak koşulları; Genelikle başlangıç maliyeti yüksek olduğundan dolayı, daha çiftlik yapılırken gerekli değişikliklerin yapılması lazımdır. Bu amaçla; gölgelik, fanla serinletme ve su ile serinletme şeklinde yapılabilir.


18. Soru

Bilimsel çalışmalar ve pratik saha tecrübelerine göre hayvancılık işletmelerinde hastalıkların ortaya çıkmasında yetersiz biyogüvenlik uygulamaları ile ilgili tespit edilen başlıca faktörler nelerdir?

Cevap

Bilimsel çalışmalar ve pratik saha tecrübelerine göre hayvancılı işletmelerinde hastalıkların ortaya çıkmasında yetersiz biyogüvenlik uygulamaları ile ilgili başlıca faktörler şöyle tespit edilmiştir.
• Hayvancılık işletmelerinin başta damızlık işletmeleri olmak üzere diğer hayvancılık işletmelerine çok yakın kurulması, işletmelerin etrafında yeterli biyogüvenlik alanı oluşturulmaması
• Fare, sıçan gibi hayvanlar ile yetersiz mücadele
• Temizlik ve dezenfeksiyonda yetersizlikler
• Yetersiz personel eğitimi, personelin biyogüvenlik uygulamaları konusunda yeterince teşvik edilmemesi

• İletişim ve bilgilendirme yetersizliği
• Biyogüvenlik ve bakım-yönetim ile ilgili diğer konular hakkında yetersiz kayıtlar
• Biyogüvenlik kurallarının yeterince uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesinde eksiklikler


19. Soru

Hayvanların herhangi bir çevre koşulundaki olumsuzluklardan en düşük
düzeyde etkilenerek yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve yavru verebilmeleri olarak tanımlanan kavrama ne ad verilmektedir?

Cevap

Adaptasyon


20. Soru

Hayvanlarda görülen stres etkenleri nelerdir?

Cevap

Hayvanlarda görülen stres etkenleri; klimatik stres, metabolik stres, fizyolojik stres ve sosyal stres etkenleri gibi alt başlıklarda incelemek mümkündür.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi