Temel Veteriner Anatomi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Anatominin Tanımı Ve Temel Anatomik Kavramlar

1. Soru

Anatomi nedir?

Cevap

Anatomi biyolojinin bir alt koludur, canlı vücudunu oluşturan organların normal şekil, yapı, büyüklüğünü, doğal duruş ve komşuluk ilişkilerini inceler ve açıklar. Anatomi terimi Grekçe kökenli olup ana + tome sözcüklerinden türemiştir, kesip parçalara ayırmak anlamına gelir. Kesme işlemi araştırma amacıyla bilimsel yöntemler kullanılarak yapılır.


2. Soru

Sistematik anatomi ve karşılaştırmalı sistematik anatomi kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Anatomi, canlıyı birtakım sistemler halinde inceliyorsa (sindirim, solunum, boşaltım sistemleri vb.) sistematik anatomi; sistematik anatomi, sistemleri evcil hayvanlar arasında karşılaştırmalı olarak inceliyorsa karşılaştırmalı sistematik anatomi olarak adlandırılır.


3. Soru

Sistematik anatomi, fonksiyonel olarak birbirinden farklı hangi sistemlere ayrılır?

Cevap

Anatomi eğitiminde yaygın olarak kullanılan sistematik anatomi, fonksiyonel olarak birbirinden farklı şu sistemlere ayrılır.

Hareket sistemi (Lokomotor sistem)

Sinir sistemi (Systema nervosum)

Sindirim sistemi (Systema digestorium)

Duyu oganları (Organa sensuum)

Solunum sistemi (Systema respiratorium)

Boşaltım ve üreme sistemleri (Systema urogenitale)

Dolaşım sistemi (Systema vasorum)


4. Soru

Planum medianum nedir?

Cevap

Planum medianum: Dört ayak üzerinde duran bir hayvanın, baş, kuyruk doğrultusunda tam ortasından dikey olarak geçtiği ve onu sağlı sollu olmak üzere iki eşit yarıma ayırdığı farzedilen düzlemdir.


5. Soru

Planum dorsale (frontale) nedir?

Cevap

Planum dorsale (frontale): Dört ayak üzerinde duran bir hayvanı sırt ve karın yönünde olmak üzere ikiye ayıracak şekilde yatay olarak geçtiği farzedilen planumdur.


6. Soru

Dexter, Sinister, Anterior, Posterior, Superior ve Inferior terimlerinin anlamları nelerdir?

 
Cevap

Dexter: Sağ

Sinister: Sol

Anterior: Ön, önde olan

Posterior: Ard, arkada olan

Superior:Üst, üstteki

Inferior: Alt, alttaki


7. Soru

Proximalis, Distalis, Palmaris ve Plantaris terimleri hangi anlamlara gelmektedir?

Cevap

Proximalis: Bacakta gövdeye yakın bulunan

Distalis: Bacakta gövdeden uzak, yere daha yakın bulunan

Palmaris: Palma (avuç içi), ön ayakta bükücü taraftaki

Plantaris: Planta (ayak tabanı), arka ayakta bükücü tarafta olan


8. Soru

Memelilerdeki büyük vücut boşlukları nelerdir?

Cevap

Memelilerde üç büyük vücut boşluğu vardır. Bunlar göğüs boşluğu (cavum thoracis), karın boşluğu (cavum abdominis), leğen boşluğu (cavum pelvis)’dur.


9. Soru

Palpation nedir?

Cevap

Dokunma duyusundan yararlanarak elle yapılan muayeneyi tanımlar. Parmaklar ve el ayası kullanılarak organlar hakkında fikir edinmeyi amaçlar.


10. Soru

Thymus nedir?

Cevap

Thymus: Organizmanın savunma sistemini oluşturan birincil lenf organlarından biridir. Yeni doğanlarda çok büyükken vücudun gelişimine paralel olarak yavaş yavaş gerilemeye başlar. Gelişimini tamamlayanlarda tamamen kaybolur veya çok az bir parçası kalır.


11. Soru

Pleura nedir?

Cevap

Göğüs boşluğundaki organları örten seröz membrandır. Pleura iki lateral konumlu yarım koni şeklindeki pleura kesesini şekillendirir.


12. Soru

Karın boşluğunun sınırlarını yazınız.

Cevap

Karın boşluğu önde diaphragma, yukarıda bel omurları ve onlarla ilişkili kaslar, yanlarda ve altta karın kasları ile sınırlandırılmıştır. Gerisinde ise leğen boşluğu yer alır. Karın boşluğu ile leğen boşluğunun sınırını linea terminalis verir.


13. Soru

Leğen boşluğunun sınırlarını yazınız.

Cevap

Leğen boşluğunun iskeletini üstte sağrı kemiği ve ilk kuyruk omurları, yanlarda ve altta kalça kemiği şekillendirir. Bu kemiksel çatıya ilgili kaslar ve ligamentlerin (bağlar) katılmasıyla leğen boşluğu çevrelenmiş olur. Leğen boşluğunun önde linea terminalis’le sınırlandırılmış bir giriti vardır. Arkada yer alan çıkıtı sindirim kanalının son bölümleri rectum ve anus, dişilerde idrarı dış ortama taşıyan kanal urethra, üreme organlarından vagina ve vulva etrafını saran kaslar, akzarlar, bağ doku ile kapatılmıştır.


14. Soru

Peritoneum nedir?

Cevap

Karın boşluğu ile leğen boşluğunun ön bölümünü saran, bu boşluklardaki organları örten seröz zar peritoneum’dur. Peritoneum duvarını sardığı yerlere göre üç kısma ayrılır.


15. Soru

karın boşluğu kaç bölgeden oluşur?

Cevap

Karın boşluğundaki organların yerini belirlemek amacıyla karın boşluğu iki enine (transversal) düzlemle üç bölgeye ayrılır. Düzlemlerden biri son kaburgalardan diğeri ise kalça kemiğinde yer alan tuber coxae denilen çıkıntıların önünden geçirilir. Bu iki transversal düzlem ile oluşan ana bölgeler regio abdominis cranialis, regio abdominis media ve regio abdominis caudalis’dir.


16. Soru

Diaphragma üzerindeki deliklerden neler geçmektedir?

Cevap

Diaphragma geçiş vermeyen bir bölme değildir, üzerinde üç delik yada geçit vardır. Bu deliklerden yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla vücudun en büyük atar damarı (aorta), yemek borusu (esophagus) ve vücudun arka bölümünün kirli kanını toplayan damar (vena cava caudalis) geçer.


17. Soru

Veteriner Anatomi’de incelen hayvanlar nasıl gruplanır?

Cevap

Veteriner Anatomi’de incelen hayvanlar aşağıda belirtildiği şekilde gruplanır. Otla beslenenlerden (herbivora) at (Equus caballus), tek toynaklılar (perisso- dactyla) takımı içinde bulunan equidae ailesinde; sığır (Bos taurus), koyun (Ovis aries), keçi (Capra hircus) ise çift toynaklılar (artiodactyla) takımına ait bir alt takımda (ruminantia) yer alır.

Et ve otla beslenenlerden (omnivor) domuz (Sus scrofa domesticus) domuzgiller (suidae) ailesinden gevişgetirmeyen bir çift toynaklıdır.

Etçiller (carnivora) takımının üyesi olan köpek (Canis familiaris), köpekgiller(canidae); kedi (Felis catus) ise aynı takımın kedigiller (felidae) ailesinin bir üyesidir. Veteriner Anatomide incelenen kanatlı hayvanlardan bazılarının Latince karşılıkları ise şu şekildedir.
Kaz - Anser anser domesticus

Tavuk-Gallus gallus domesticus

Ördek - Anas platyrhynchos domesticus

Hindi-Meleagris gallopavo

Güvercin - Columba domestica


18. Soru

Latus, Lateralis, Axialis ve Abaxialis terimlerinin anlamlarını yazınız.

 
Cevap

Latus: Yan, geniş

Lateralis: Yanal, dış yan

Axialis: Eksene ait, eksene yakın olan

Abaxialis: Eksenden uzak olan


19. Soru

Mesenterium nedir?

Cevap

Bağırsakları sararak onları karın boşluğunun üst duvarına asan peritoneum dublikatörüne mesenterium denir. Mesenterium sardığı bağırsak bölümüne göre mesoduodenum, mesocolon, mesorectum gibi isimler alır.


20. Soru

Peritoneum leğen boşluğunun hangi kısımlarını örter?

Cevap

Peritoneum atta 3.-4. sağrı omuru, gevişgetirenlerde 1., etçillerde ise 1.-2. kuyruk omuru bölgesine kadar leğen boşluğunu örter. Daha gerideki bölgeler peritoneum’la örtülü değildir. Leğen boşluğunun yan duvarını örten peritoneum yan duvardan ayrılarak boşluğu üst ve alt konumlu iki yarıma ayıran enine bir dürüm oluşturur.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi