İstatistik Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Regresyon Ve Korelasyon Çözümlemesi

1. Soru

Regresyon terimi ilk olarak ne zaman, kim ve niçin kullanmıştır?

Cevap

Regresyon terimi 19. yüzyılda İngiliz istatistikçisi Francis Galton tarafından bir biyolojik inceleme için ortaya atılmış ve Galton bu terimi babaların boyları ile oğullarının boyları arasındaki ilişkiyi araştırmak için kullanmıştır.


2. Soru

Korelasyon ve regresyon analizi arasındaki fark nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Korelayon analizi ve regresyon analizi tanımları her ne kadar birbirine benzer gözükse de korelasyon analizi ve regresyon analizi bir bozuk paranın iki farklı yüzü gibidirler.


3. Soru

Bağımlı Değişken nedir?

Cevap

Bağımlı değişken araştırmacının üzerinde çalıştığı değişken olup bu değişken üzerinde meydana gelen değişimlerin ya da bu değişkenin toplam değişkenliğinin açıklanılmasına
çalışılmaktadır


4. Soru

Pearson korelasyon katsayısının eksi r değerleri neyi ifade eder?

Cevap

Pearson korelasyon katsayısının eksi r değerleri değişkenler arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösterir.


5. Soru

Perason korelasyon katsayısı r, -1 ve +1 ve sıfır değerlerine yaklaştıkça nasıl değiştiği ifade edilir?

Cevap

Perason korelasyon katsayısı r, -1 ve +1 değerlerine yaklaştıkça ilişkinin derecesinin arttığı ifade edilirken sıfır değerine yaklaştıkça ilişkinin derecesinin azaldığı/zayıfladığı ifade edilir.


6. Soru

Korelasyon analizi nedir?

Cevap

İki değişken arasındaki ilişkiyi tanımlamaya ve ölçmeye korelasyon analizi adı verilir.


7. Soru

Tek bağımsız değişken içeren regresyon analizine ne ad verilir?

Cevap

Araştırmanın tek bağımsız değişken içermesi durumunda yapılan regresyon analizine basit doğrusal regresyon analizi adı verilmektedir.


8. Soru

Doğrusal regresyon denkleminin tahmini için en çok kullanılan teknik hangisidir?

Cevap

Doğrusal regresyon denkleminin tahmini için en yaygın kullanılan teknik en küçük kareler tekniğidir.


9. Soru

Korelasyon analizinin niçin kullanılır ve regresyon analizinden farklılık nokta nedir?

Cevap

İlgilenilen iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi için korelasyon analizi kullanılır. Korelasyon analizinin regresyon analizinden farklılık gösterdiği nokta, korelasyon analizinin değişkenler arasındaki ilişkinin yalnızca derecesini göstermesidir.


10. Soru

Korelasyon katsayısı anlamlılığının test edilme adımlarını ifade ediniz?

Cevap

Korelasyon katsayısı anlamlılığının test edilme adımları şöyle sıralanabilir: • Adım 1: Hipotezlerin ifade edilmesi, • Adım 2: Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi, • Adım 3: İstatistiksel test, • Adım 4: İstatistiksel kararın verilmesi.


11. Soru

İki ya da daha fazla, oranlı ve eşit aralıklı ölçeğe uygun şekilde ölçümlenmiş değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini belirlemek için hangi korelasyon katsayısı kullanılmalıdır?

Cevap

İki ya da daha fazla, oranlı ve eşit aralıklı ölçeğe uygun şekilde ölçümlenmiş değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılmalıdır.


12. Soru

İki değişken arasındaki korelasyonun yüksek olması bu iki değişkeni birini diğerinin nedeni olmasını gösterir mi?

Cevap

İki değişken arasında yüksek korelasyon olması bu iki değişkenden birinin diğerinin nedeni olabileceğini göstermez. Korelasyon analizi iki değişken arasındaki nedensellik için kullanılmaz. Nedensellik araştırması için farklı istatistik tekniklerinin kullanılması gerekir.


13. Soru

Regresyon analizi yapabilmek için en az kaç değişkene ihtiyaç duyulmakta ve ihtiyaç duyulan değişken türlerini tanımlayınız?

Cevap

Regresyon analizinde en az iki farklı değişken tanımlamasına ihtiyaç duyulmaktadır: Bunlar sırasıyla bağımlı ve bağımsız değişken kavramlarıdır. Bağımlı değişken araştırmacının üzerinde çalıştığı değişken olup bu değişken üzerinde meydana gelen değişimlerin ya da bu değişkenin toplam değişkenliğinin açıklanmasına çalışılmaktadır. Bağımsız değişken ya da değişkenler ise ilgilenilen bağımlı değişkende meydana gelen değişim ya da toplam değişkenliğinin üzerinde etkisi olabileceği düşünülen değişken ya da değişkenlerdir.


14. Soru

Regresyon denklemi, bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenden meydana geliyorsa ve değişkenler arasındaki ilişki doğrusal ise yapılan regresyon analizine ne denir?

Cevap

Bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenden meydana gelen doğrusal ilişkiye basit doğrusal regresyon analizi denir.


15. Soru

Araştırmacılar, bağımlı değişkende meydana gelen değişim içerisinde bağımsız değişkenin payının ne olduğunu öğrenmek için kullanılan istatistiğin adı nedir?

Cevap

Bağımlı değişkende meydana gelen değişim içerisinde bağımsız değişkenin payını gösteren istatistiğe belirlilik katsayısı adı verilir.


16. Soru

Bir araştırmada örneklem sonuçlarına göre belirlenen korelasyon değerinin evren değeri için test edilmesine ne denir?

Cevap

Bir araştırmada örneklem sonuçlarına göre belirlenen korelasyon değerinin evren değeri için test edilmesine korelasyon katsayısı anlamlılık testi denir.


17. Soru

İki değişkenler arasındaki ilişkiyi öğrenmek için dağılım grafikleri yeterli midir?

Cevap

İki değişken arasındaki ilişkinin yalnızca grafikler ile incelenmesi yeterli olmayacaktır. İlişkinin derecesini gösteren istatistiklere ihtiyaç duyulmaktadır.


18. Soru

Regresyon terimi ilk nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Regresyon terimi 19. yüzyılda İngiliz istatistikçisi Francis Galton tarafından bir biyolojik inceleme için ortaya atılmıştır.


19. Soru

Regresyon analizinde ihtiyaç duyulan değişkenler nelerdir?

Cevap

Bağımlı ve Bağımsız değişkenlere ihtiyaç duyulmaktadır.


20. Soru

Korelasyon analizi nedir?

Cevap

İki değişken arasındaki ilişkiyi tanımlamaya ve ölçmeye korelasyon analizi adı verilir


21. Soru

Değişkenler arasındaki bu ilişkinin matematiksel bir fonksiyonla ifade edilmesine ne ad verilir?

Cevap

Değişkenler arasındaki bu ilişkinin matematiksel bir fonksiyonla ifade edilmesi, regresyon analizinin konusunu oluşturur.


22. Soru

Birden fazla bağımsız değişken içeren regresyon analizine ne ad verilir?

Cevap

Araştırmanın birden fazla bağımsız değişken içermesi durumunda yapılan regresyon analizine çoklu doğrusal regresyon analizi adı verilmektedir.


23. Soru

Belirlilik katsayısı ne için hesaplanır?

Cevap

Bağımlı değişken y’de ortaya çıkan toplam değişkenliğin, x değişkenin değişkenliği tarafından açıklanan kısmını/oranını tespit etmek için belirlilik katsayısı hesaplanır.


24. Soru

İki değişken arasındaki Pearson korelasyon katsayısı r=0,67 olarak belirlendiyse korelasyon hakkında ne söylenebilir?

Cevap

İki değişken arasında güçlü yönde pozitif korelasyon vardır.


25. Soru

Regresyon analizi nedir?

Cevap

Bir veya birden çok değişkenin başka bir değişken üzerindeki ilişkisini açıklamaya regresyon analizi adı verilir.


26. Soru

Değişkenler arasında var olabilecek ilişkinin derecesini tespit etmek için kullanılan en basit şekli nedir?

Cevap

Değişkenler arasında var olabilecek ilişkinin derecesinin tespit edilebilmesi amacı ile çeşitli teknikler kullanılabilir. En basit şekli ile iki değişken arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için bu değişkenlerin dağılım grafikleri çizilebilir.


27. Soru

Pearson korelasyon katsayısı ne için kullanılır?

Cevap

İki ya da daha fazla, oranlı ve eşit aralıklı ölçeğe uygun şekilde ölçümlenmiş değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı kullanılır.


28. Soru

Bir regresyon analizi tercih edildiğinde, regresyon çözümlemesinden elde edilen sonuçların güvenilirliliği aşağıdaki hangi varsayımların geçerliliğine bağlıdır?

Cevap

Bir regresyon analizi tercih edildiğinde, regresyon çözümlemesinden elde edilen sonuçların güvenilirliliği aşağıdaki beş varsayımın geçerliliğine bağlıdır. Eğer
varsayımlar geçerli değilse diğer regresyon modelleri ve çözümlemesi yaklaşımlarına başvurulmalıdır. Bu varsayımlar:
• e rassal değişkeni x’in değerlerinden istatistiksel olarak bağımsızdır.
• e rassal değişkeni normal dağılıma sahiptir.
• e rassal değişkeninin sıfır aritmetik ortalamaya sahiptir.
• ei ve ej gibi birbirinden farklı iki hatanın istatistiksel olarak bağımsız olmalıdır.
• ei rassal değişkenleri xi’lerin tüm değerleri için sabit bir varyansa sahiptir,
şeklinde sıralanırlar.


29. Soru

Regresyon analizi nedir?

Cevap

Değişkenler arasındaki ilişki için gerekli fonksiyonun veya eşitliğin hesaplanması ve
tahminlerin oluşturulması işlemi regresyon analizi olarak adlandırılır


30. Soru

Bağımsız Değişken nedir?

Cevap

Bağımsız değişken ya da değişkenler ise ilgilenilen bağımlı değişkende meydana gelen değişim ya da toplam değişkenliğinin üzerinde etkisi olabileceği düşünülen değişken ya da değişkenlerdir.


32. Soru

Korelasyon Katsayısı nedir?

Cevap

Korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini ifade eder.


33. Soru

Bir araştırmada Pearson korelasyon katsayısı -0.90 ise ne söylenebilir?

Cevap

Bu araştırmada ilgilenilen değişkenlerden birinin değeri artarken diğerinin azaldığı söylenebilir.


34. Soru

.40 olan korelasyon katsayısı için ne söylenebilir?

Cevap

Zayıf yönde pozitif ilişki vardır.


35. Soru

Evrendeki x ve y değişkenlerinin korelasyon değeri nasıl sembolize edilir?

Cevap

Evrendeki x ve y değişkenlerinin korelasyon değeri ? ile sembolize edilir ve bu sembol “ro” şeklinde okunur.


36. Soru

Basit doğrusal regresyon denklemi parametre tahminlerini bulmak için kullanılan eşitlikler hangi teknik yardımı ile geliştirilmiştir?

Cevap

En küçük kareler tekniği ile geliştirilmiştir.


37. Soru

Regresyon Denklemi nedir?

Cevap

İki değişken arasındaki ilişkinin gösteriminde kullanılan fonksiyona veya eşitliğe regresyon denklemi adı verilir


38. Soru

Korelasyon katsayısının anlamlılık testindeki adımsal süreçlerden ilki hangisidir?

Cevap

Adım 1: Hipotezlerin ifade edilmesidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi