Girişimcilik ve İş Kurma Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

İşletme Kurma

1. Soru

İşletmenin işletilmesindeki amaç nedir?

Cevap

İşletmenin işletilmesinden amaç; işletmenin fiilen çalışmaya başlaması yani, somut biçimde işletme alanına giren konu veya konularda faaliyete geçmesidir.


2. Soru

İşin fiilen kurulması aşamasında girişimcinin görevleri nelerdir?

Cevap

Girişimci, işin fiilen kurulması aşamasında iş yerini kiralama, makine-ekipman ve malzeme satın alınması, yasal kuruluş işlemleri, personel temini, gibi işlemleri yapar.


3. Soru

Girişimcinin işi başlatırken uyması gereken kurallar özellikle hangi mevzuat ve kanuna dayanır?

Cevap

girişimcinin işi başlatırken yapması gereken ve uyması gereken birtakım kurallar vardır. Bu kurallar içinde özellikle Vergi Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat yer alır.


4. Soru

Kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Cevap

Kurulan işletmenin basit usulde vergilendirilmesinin sağladığı bazı kolaylıklar şunlardır:

• Defter tutmazlar
• Vergi kesintisi yapılmaz ve muhtasar beyanname vermezler
• Geçici vergi ödenmezler.

• Katma değer vergisinden istisnadır.
• Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.

• Alınan ve verilen belgelerin kayıtları işletmelerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır.


5. Soru

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı kazancın tespit usulü bakımından kaça ayrılır?

Cevap

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı kazancın tespit usulü bakımından Basit Usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ve Gerçek Usulde Gelir Vergisine tabi olanlar olarak ikiye ayrılırlar.


6. Soru

Bir işletmenin basit mi yoksa gerçek usul gelir vergisine tabi olacağı nasıl belirlenir?

Cevap

Eğer kurulacak iş küçük ve belirli sınırlar içinde yer alıyorsa Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme ve daha büyük ölçekli bir iş ise Gerçek Usulde Gelir Vergisine tabi bir işletme kurabilir. Girişimci şahıs işletmesi türü olarak bu iki türden birini kuracağı işin büyüklüğüne göre tercih edebilir.


7. Soru

Basit usulde ticari kazanç nedir?

Cevap

Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki olumlu farktır.


8. Soru

Basit usule tabi olmanın genel şartları nelerdir? 

Cevap

Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak,
• İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedelinin toplamının; büyükşehir belediye sınırları içinde; 01.01.2018 tarihinden itibaren 7.400 TL diğer yerlerde; 01.01.2018 tarihinden itibaren 4.900 TL’yi aşmaması gerekir.

• Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alım- ları tutarının; 01.01.2018 tarihinden itibaren 100.000 TL veya yıllık satışları tutarını aşmaması ve yıllık satış tutarlarının 01.01.2018 tarihinden itibaren 148.000 TL’yi aşmaması durumunda basit usule göre vergiye tabi olabilirler.


9. Soru

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi işletme kurmak isteyenlerin tamamlamaları gereken evraklar nelerdir? 

Cevap

Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi İşletme kurmak için öncelikle bağlı bulunulan bölgedeki vergi dairesine aşağıdaki evraklarla başvurularak kayıt yaptırılır ve basit usulde vergi mükellefiyeti kazanılır.

• Bildirim formu doldurulur. (Ek-1)

• Kira kontratı veya tapu fotokopisi

• İkametgah ilmühaberi
• İşe başlama formu

• Nüfus cüzdanı örneği


10. Soru

Basit Usulde Gelir Vergisine tabi işletme kuran girişimcilerin ilgili meslek odası veya Ticaret Odasına kaydında gerekli belgeler nelerdir?

Cevap
 • Vergi dairesine kayıt belgesi

 • 3 fotoğraf

 • Nüfus cüzdanı örneği

 • Sicile kayıt belgesi

 • Alanında ustalık belgesi


11. Soru

Basit Usulde Gelir Vergisine tabi girişimcinin kurmuş olduğu işi esnaf ve sanatkarlar siciline kaydında gerekli evraklar nelerdir?

Cevap

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi (resimli)
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği
 • Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 • Sicil ilan bedeli dekont örneği


12. Soru

Basit usule tabi işletmelerin kullandıkları belgeler ve zarflar hangi kurum tarafından bastırılmaktadır?

Cevap

Basit usule tabi işletmelerin kullandıkları belgeler ve zarflar sadece Türkiye Es- naf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından bastırılmaktadır.


13. Soru

Gerçek Usulde Gelir Vergisine tabi işletme kurmak isteyen girişimcilerin vergi dairesine başvurusunda tamamlamaları gereken evraklar nelerdir? 

Cevap
 • İşe başlama bildirimi (Ek-1)

 • Onaylı nüfus cüzdan sureti

 • İkametgah senedi (Resimli)

 • Noter onaylı imza sirküleri (Basit Usulde vergilendirilenler hariç)

 • İş yerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi de-

  ğerini gösterir, belediyeden alınacak onaylı bir belge, iş yerinin kiralanmış

  olması halinde ise kira kontratının bir örneği

 • Nakil vasıtalarında,

  a. Plakasız yeni araçlarda fatura fotokopisi

  b. Plakalı araçlarda noter satış senedi


14. Soru

Gerçek Usulde Vergiye Tabi işletme kuran girişimci kurmuş olduğu işi ilgili Sanayi ve Ticaret Odasına kaydettirirken hangi evrakları tamamlamalıdır?

Cevap

Odaya kayıt için aşağıdaki gibi evraklarla başvurulur.

• Sicil tasdiknamesi (aslı)

• İlan gazetesi (aslı)
• İmza sirküleri (aslı)
• Nüfus kayıt örneği

• İkametgâh belgesi
• 2 adet fotoğraf


15. Soru

Gerçek kişiler Ticaret Siciline tescil için hangi evrakları hazırlamalıdır? 

Cevap

Gerçek kişiler Ticaret Siciline tescil için aşağıdaki gibi evraklarla kayıt yaptırır.

• İmza beyannamesi
• Vergi levhası fotokopisi
• Kira kontratı veya tapu fotokopisi
• Tutulan ticari defterin noter tasdikli kısmın fotokopisi
• İkametgah ilmühaberi
• Nüfus kâğıdı
• Taahhütname (Oda tarafından verilen)
• Odadan verilen matbu dilekçe


16. Soru

Gerçek Usulde Vergiye tabi girişimcinin işçi çalıştırması durumunda Çalışma ve İş Kurumuna kayıt yaptırırken hazırlaması gereken evraklar nelerdir? 

Cevap

Eğer girişimci işçi çalıştıracaksa Çalışma ve İş Kurumuna da kayıt yaptırır.
İş yerinde sigortalı işçi çalıştıracaksa önce iş yeri sicil numarası alınır. Bunun

için işletme kurucusu tarafından tanzim edilen iş yeri bildirgesi, işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce kuruma verilir. Bildirime eklenecek belgeler şunlardır.

• 2 adet SGK iş yeri bildirgesi (matbu)

• İş yeri yetkili bilgileri (matbu)
• Nüfus cüzdanı sureti
• İkametgâh ilmühaberi

• Belediye küşat ya da iş yeri açma izin belgesi fotokopisi
• Vergi levhası fotokopisi
• Bağlı bulunduğu oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti

• Kira kontratı veya tapu fotokopisi
• İş ihaleli ise ihale sözleşmesi
• Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-malimüşavirlerin belgesi
• İşveren vekillerinin noter tasdikli vekaletnameleri
• İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya iş yeri teslim tutanağı

Nakliye ve Hafriyat İşlerinde:
• 2 adet SGK iş yeri bildirgesi (matbu)
Girişimci daha önce sigortalı olmamışsa SGK’na Bağ-Kur kaydı yaptırır.


17. Soru

Uygulamada pek tercih edilmeyen ve yeni işe başlayan girişimciler için önerilmeyen şirket tipi nedir? 

Cevap

Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleri arasında sayılsa da uygulamada pek tercih edilen şirket değildir ve yeni işe başlayan girişimciler için kurulması önerilmez.


18. Soru

Şirket kurmak isteyen girişimcilerin kurabileceği şirket tipleri nelerdir? 

Cevap

Girişimci işi şirket kurarak yapmak isterse şahıs şirketi veya sermaye şirketi ku-rabilir. Şahıs şirketleri olarak kollektif veya komandit şirket kurabilirken; sermaye şirketi olarak limited şirket veya anonim şirket kurabilirler.


19. Soru

Sermayesi ve ortak sayısının azlığı nedeniyle birçok girişimci tarafından tercih edilen şirket tipi hangisidir?

Cevap

Girişimci, işi bir limited şirket kurarak yapmaya karar verebilir. Limited şirket, TTK’na göre T10.000 nakdi veya ayni sermaye ile bir veya fazla kişi tarafından kurulur. Sermayesi ve ortak sayısının azlığı nedeniyle birçok girişimci tarafından tercih edilen bir şirket modelidir.


20. Soru

Limited şirketin özellikleri nelerdir?

Cevap

Limited şirket bir sermaye şirketidir.
• En az 10.000 TL sermaye ile kurulur.
• Kişisel emek, ticari itibar sermaye olarak getirilemez.
• En az bir en fazla elli ortakla kurulabilir.
• Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de limited şirketi ortağı olabilir.
• Limited şirketin ticaret unvanı işletme konusu ve limited şirket olduğunu gösteren ibarelerden oluşur.
• Bankacılık faaliyetlerinde bulunamazlar. Diğer yasal ticari işlemleri yapabilirler.

• Ortakların sorumlulukları sermaye taahhütleri ile sınırlıdır.
• Ortaklar kamuya olan borçlarına karşı şirketteki payları oranında sorumludur.

• Hisse senedi çıkaramazlar.
• Tahvil çıkaramazlar.
• Ortakların sermaye payları en az 25 TL ve katları olmak zorundadır.
• Ortakların sermaye paylarının eşit olma zorunluluğu yoktur. Farklı sermaye paylarına sahip olabilirler.
• Ortaklık paylarının devri kolay değildir. Anonim şirketlere göre güçtür.
• Şirket kurumlar vergisi mükellefidir.
• Şirket yönetimi ortaklara verilebilir. Dışarıdan müdür de atanabilir.
• Şirket ortaklarının şirketi temsil etme hak ve yetkileri vardır.
• Ortak sayısı en fazla 50 ile sınırlandırıldığından halka açılamaz.
• Limited ortaklığın kanunen zorunlu organları, ortaklar genel kurulu ve müdürlerdir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi