Girişimcilik ve İş Kurma Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Franchising Ve İşletme Satın Alma

1. Soru

Franchising anlaşmalarının sona erme nedenleri nelerdir? 

Cevap

Yerine getirilmeyen taahhütler ve gerçekçi olmayan beklentiler nedeniyle franchising anlaşmaları sona erebilmektedir.


2. Soru

Satın alma sürecinde girişimcinin dikkat etmesi gereken konular nelerdir? 

Cevap

Daha önce de ifade edildiği gibi satın alma sürecinde girişimcinin acele etmemesi ve karşısına çıkan seçenekleri son derece dikkatli bir şekilde analiz etmesi girişimin başarısı için çok önemlidir. Satın alınması düşünülen işletmenin dışından analize başlayıp, işletmenin içine doğru genişleyen detaylı bir çalışma gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmaların sonucunda girişimci öncelikle işletmenin satılmasının ardında yatan gerçek nedenleri tespit etmeye çalışmalıdır. Çünkü satışı gerçekleştiren kişi her zaman gerekçeleri açık ve doğru bir şekilde paylaşmayabilir.

Girişimci ilk aşamada öncelikle işletme ile ilgili bulabildiği kadar dış kaynaklı bilgiye erişmelidir. Sonrasında ise işletmenin içerisine yönelip, finansal kayıtları incelemeli, çalışanlardan ve işletmenin mevcut sahibinden bilgiler almalıdır.

Dış kaynaklı bilgilere erişim sözkonusu olduğunda, girişimci, satın almayı düşündüğü işletme ile ilgili olarak müşterilerle ve işletmenin halen iş yaptığı tedarikçilerle görüşebilir. Bunun dışında girişimci, işletme ile ilgili medyada çıkan haberleri ve yazıları takip edebilir.


3. Soru

Schumpeter yapmış olduğu girişimcilik tanımında hangi konulara ağırlık vermiştir?

Cevap

Schumpeter’in yapmış olduğu tanımlamada, girişimcilik sürecinde teknolojik buluşların ve özellikle yenilik konusunun yeri ağırlıklı bir şekilde vurgulanmıştır.


4. Soru

Halen faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işletmenin satın alınmasının girişimciye sağlayabileceği üstünlükler nelerdir? 

Cevap

Görece düşük risk, olası konum üstünlüğü, yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı, çalışan ekipmanlar ve bilinen üretim kapasitesi, mevcut stoklar ve ticari itibar, önceki sahip ya da sahiplerin tecrübeleri, finansman kolaylığı girişimcinin sağlayabileceği üstünlüklerdir.


5. Soru

Franchisor ve franchisee'nin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Anlaşmanın kapsamı işin yapısına, franchisor’un amaçlarına ve örgüt kültürüne göre değişebilmektedir. İş modeline ve sistemine franchisor sahiptir ancak belli bir ödeme karşılığında franchisee’nin bu iş modelini ve sistemini kullanmasına izin vermektedir. Ayrıca franchisor, franchisee’yi ulusal tanıtım faaliyetleri, personelin eğitimi ve yönetimi, ürün, hizmet ve sistem geliştirme konularında desteklemektedir. Franchisee ise genellikle elde ettiği kârın belli bir yüzdesini franchisor’a ödemekle yükümlüdür


6. Soru

Franchisor açısından franchising'in yararları nelerdir?

Cevap

Büyüme riskinin azaltılması, maliyet üstünlükleri, 


7. Soru

Franchising anlaşmasına konu olabilecek maliyetler nelerdir?

Cevap

Franchise giriş ödemesi, sigorta, açılış ürün stokları, genel giderler, ücretler, muhasebe işlemleri, yasal ve profesyonel ödemeler, yasal izinler ve sertifikalardır.


8. Soru

Girişimciliğin ekonomik kalkınma sürecinde yeni değer yaratması boyutunu ilk defa vurgulayan kişi kimdir?

Cevap

Girişimciliğin, ekonomik kalkınma sürecinde yeni değer yaratması boyutunu ise ilk defa vurgulayan kişi, bir ekonomist olan Joseph A.Schumpeter’dir.


9. Soru

Franchising nedir?

Cevap

Franchising, belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin (franchisor), bir başka işletmeye (franchisee) belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili koşulları sağlaması şartıyla sözkonusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini verdiği bir anlaşmadır.


10. Soru

Franchise anlaşmasına konu olabilecek unsurlar nelerdir?

Cevap

1. Mevcut bir pazara ve belli bir imaja sahip ürünler ve hizmetler

2. Patentli bir formül ya da tasarım

3. Ticari isimler ve ticari markalar

4. Finansal getirilerin denetimi için finansal yönetim sistemi

5. Alanında uzman kişilerden alınacak yönetim desteği

6. Reklam ve satın alma faaliyetlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanma

7. Genel merkez tarafından sunulan faydalar

8. Test edilmiş bir iş modelidir.


11. Soru

Özellikle hangi sektörde faaliyet gösteren işletmeler franchising yöntemi ile büyümektedir?

Cevap

Özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin franchising yön- temi ile büyüdüğü ifade edilebilir.


12. Soru

Potansiyel franchisee adayının franchisor hakkında bilgi toplamada kullanabileceği kaynaklar nelerdir? 

Cevap

franchisee adayı farklı kaynaklardan franchisor hakkında bilgi toplayabilir. Bilgi toplanabilecek kaynaklar arasında (1) bağımsız, üçüncü parti bilgi kaynakları, (2) franchisor’ın kendisi ve (3) mevcut ve eski franchisee’ler sayılabilir.


13. Soru

Türkiye'de franchising sistemi ile işini kurmak isteyenlere destek olan kuruluş hangisidir? 

Cevap

Türkiye’de UFRAD - Franchising Derneği franchising sistemi ile işini kurmak isteyen girişimcilere destek olmaktadır.


14. Soru

Franchisor ve franchisee nedir?

Cevap

Anlaşma dahilinde, franchising veren işletme (franchisor), alan işletmeye (franchisee) belli bir coğrafi bölge dahilinde kendisini kanıtlamış olan bir iş sistemini kullanma izni vermektedir.


15. Soru

ABD verilerine göre yılda kaç işletme alınıp satılmaktadır? 

Cevap

ABD’de tipik olarak yılda 500.000 işletme alınıp satılmaktadır.


16. Soru

ABD içinde gerçekleştirilen franchise yatırımlarının yüzde kaçı 5 yılın sonunda yaşamlarına devam etmektedir? 

Cevap

International Franchise Association (IFA)’nın yapmış olduğu çalışmalara göre, ABD içerisinde gerçekleştirilen franchise yatırımlarının %97’si beş yılın sonunda yaşamlarına devam etmektedirler.


17. Soru

Franchisee açısından franchising'in yararları nelerdir?

Cevap

Ürünün ve hizmetin tanınırlığı, yönetim uzmanlığı, finansal destek, operasyonel ve yapısal denetim, pazara ilişkin bilgi birikimidir.


18. Soru

Franchising anlaşmalarının getirebileceği olumsuzluklar nelerdir?

Cevap

Kısıtlamalar, kârın paylaşılması ve maliyetlerdir.


19. Soru

Mevcut bir işletmenin satın alınmasının girişimci açısından riskleri nelerdir? 

Cevap

Düşük performans, girişimcinin kendine duyduğu aşırı güven, önemli çalışanların kaybı, aşırı değerlenmiş işletme girişimci açısından risk yaratan unsurlardır. 


20. Soru

İşletme satın alma sürecinin ilk kuralı nedir? 

Cevap

ilk bakışta çok iyi görünen satın alma frsatları, tam bir felaketle sonuçlanabilir. İşletme satın alma sürecinin ilk kuralı “Anlaşmaya varmak için acele etmemek”tir. Bu süreçte kestirme ve kısa yolların tercih edilmesi girişimciyi sıklıkla kötü sürprizlerle karşı karşıya bırakacaktır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi