Girişimcilik ve İş Kurma Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Girişimcilik İklimi

1. Soru

Bir ülkedeki girişimcilik iklimini etkileyecek olan ekonomik çevre faktörleri nelerdir?

Cevap

Ekonomik çevre, hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası, yaşanan finansal krizler, küresel düzeyde yaşanan gelişmeler, finans kuruluşlarının fon talebini kar- şılama düzeyi, enflasyon oranı, vergi uygulamaları, iş kurmayı etkileyen yasal alt yapı ve bürokrasinin yapısı gibi faktörleri içermektedir. Belirtilen bu faktörlerin girişimciler açısından doğuracağı sonuçlar, bir ülkedeki girişimcilik ikliminin girişimci yetiştirilmesi açısından önemini ortaya koyar.


2. Soru

Girişimci politika önlemleri nelerdir?

Cevap

Girişimcilik politika önlemlerini altı ana başlık altında kategorize edebiliriz. Bunlar;

• Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik edilmesi,
• Temel ve sonraki eğitimlerin her düzeyinde okullarda girişimcilik eğitiminin entegrasyonu,
• Girişimcilik engellerinin ortadan kaldırılması, işletmelerin pazara girmelerini kolaylaştırıcı tedbirlerin önceden alınması,
• Yeni kurulacak işletmeler için başlangıç sermayesi veren gerek kamu gerekse de finans kuruluşlarının oluşturulması, var olanların güçlendirilmesi,
• Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin arttırılması,
• İşletme inkübatörlerinin sayısının arttırılması,
• Danışmanlık hizmetlerinin arttırılması,
• Girişimcilik portallarının oluşturulması ve girişimcilere iletişim kanalları sağlanması,
• Ticari mülkiyet katılım oranlarını artırmak amacıyla gençlik, kadın, teknolojik girişimciler gibi hedef gruplar oluşturulması ve bunlara özgü spesifik teşvik unsurlarının yaratılmasıdır.


3. Soru

Girişimcilik iklimi nedir?

Cevap

Girişimcilik İklimi: Girişimci sayısının arttırabilmesi için gerekli olan ortamdır.


4. Soru

Girişimcilik iklimini etkileyen çevresel faktörler nelerdir?

Cevap

Girişimcilik iklimi, girişimciliği etkileyen kişilik faktörlerinin yanı sıra, girişimcilerin faaliyetlerini sürdürdüğü ortamdaki ekonomik, sosyal, yasal ve teknolojik gelişmeler gibi çevresel faktörlerden de etkilenmektedir.


5. Soru

Girişimcilerin ortaya çıkışında çevresel faktörleri ön plana çıkaran yaklaşımlar hangi faktörlerin önemi üzerinde durmuştur?

Cevap

Girişimcilerin ortaya çıkışında çevresel faktörleri ön plana çıkaran yaklaşımlar, pazar mekanizmalarını ve devlet/hükümet politikalarının etkisinin önemini vurgulamışlardır. Bu yakla- şım, girişimcinin ortaya çıkmasında; gelişmiş ülkeler için pazar mekanizmalarının, gelişmemiş ülkelerde ise hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdülemelerin etkili olduğunu savunmaktadır.


6. Soru

Ekonomik büyümedeki en önemli faktör nedir?

Cevap

Ekonomik büyümedeki en önemli faktör özel sektör yatırımlarının artırılmasıdır.


7. Soru

Girişimcilik iklimini etkileyen ve ülkeden ülkeye farklılık gösteren faktörler nelerdir?

Cevap

Girişimcilik iklimini etkileyen faktörler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu faktörler; sosyal ve kültürel altyapının varlığı, devlet yönetiminin yapısı, iş gücü ve finansal piyasaların gelişmişliği, teknoloji kullanım düzeyi, Ar-Ge harcamalarının büyüklüğü, Ar-Ge desteklerinin varlığı, girişimcilik eğitimlerine verilen önem, girişimcilik yeteneği ve kapasitesi, ticari hayatı ilgilendiren hukuki alt yapı ve fiziksel altyapı olanakları olarak sıralanabilir.


8. Soru

Eğitim aşamasında girişimcilik kültürünün oluşturulmasında ve düşüncesinin yerleştirilmesinde birincil amaç nedir?

Cevap

Girişimcilik kültürü ve düşüncesinin, eğitim-öğretim süresinde öğrencilere verilebilmesi ve onların ileride kabul edilebilir riskleri alarak düşüncelerini hayata geçirebilen, düşlerini gerçekleştirmeye çalışan bir girişimci olmalarını sağlayacak iklimin yaratılması birincil amaç olmalıdır.


9. Soru

Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayısı yüzde kaçtır?

Cevap

Türkiye'de üniversite mezunu işsiz sayısı yüzde 25'tir.


10. Soru

Teknoloji üretiminin en önemli unsuru nedir?

Cevap

Teknoloji üretiminin en önemli unsuru yeniliktir, inovasyondur.


11. Soru

Melek yatırımcı nedir?

Cevap

Melek Yatırımcı: Fikri olup, parası olmayan girişimcilere destek veren kişi yada kurum. Burada amaç katma değer yaratabilecek girişimlere destek olunmasıdır.


12. Soru

Fiyat istikrarı nedir?

Cevap

Fiyat İstikrarı: Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.


13. Soru

Kültür nedir?

Cevap

Kültür: Gruptaki bireylerin ortak nitelikleri olup, kişiden kişiye aktarılan öğrenilmiş bir yasam biçimidir.


14. Soru

McClleand'a göre girişimciliğe destek veren kültürlerin üç temel davranışı nelerdir?

Cevap

McClleand (l962), girişimciliğe destek veren kültürlerin üç temel davranışı öne çıkardığı ve bunların; l. yüksek sorumluluk üstlenme 2. hesaplı risk alma ve 3. performansa dönük geribildirim talep etme olduğu, üzerinde durmaktadır.


15. Soru

Kişilik yapısında girişimci ögeler arama çabaları en fazla hangi ögeler üzerinde durmaktadır?

Cevap

Kişilik yapısında girişimci öge- ler arama çabaları en fazla, “risk alma”, “başarma ihtiyacı” ve “denetim odağı”na sahip olma üzerinde yoğunlaşmıştır.


16. Soru

Girişimciliğin ortaya çıkışında çevreyi öne çıkaranların üzerinde durdukları konular nelerdir?

Cevap

Girişimciliğin ortaya çıkışında çevreyi öne çıkaranlar ise grup yapısının, toplumsal gelenek ve kültürel özelliklerin etkisini vurgulamışlardır.


17. Soru

Girişimciliğin ortaya çıkışında gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler arasındaki fark nedir?

Cevap

Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında pazar mekanizmaları etkili iken, gelişmekte olan ülkelerde, hükümet politikalarının belirlediği ekonomik güdüler daha baskındır.


18. Soru

İnsan sermayesinin geliştirilmesinde baskın rol oynayan faktör nedir?

Cevap

Kültürel farklılıklar insan sermayesinin geliştirilmesinde son derece baskın bir rol oynar.


19. Soru

Yeni teşebbüslere ve işletme kurma çabalarına destek veren faktörler nelerdir?

Cevap

Demokratik toplumlarda kişisel başarısızlık ve yapılan hatalar çok büyütülmez ve bunlara yüksek tolerans gösterilir. Bu da kişileri yenilikleri denemeye, teşebbüse geçmeye teşvik eder. Bazı değerler (bireycilik, belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi ve zaman yönelimi), uygun sosyal bağlam (sosyal hareketlilik, ekolojik niş ve pazar koşulları) ve kimi bireysel değişkenler (risk alma, başarma isteği ve kontrol odağı), hep birlikte yeni bir mantalite oluşturmakta, yeni teşebbüslere ve işletme kurma çabalarına destek vermektedir.


20. Soru

Girişimcilik niteliklerinin toplumdan topluma değişmesinin nedeni nedir?

Cevap

Girişimcilik niteliklerinin bazı toplumlarda daha ön plana çıkması ve bununla birlikte girişimci sayılarının bazı toplumlarda fazla olmasının temelinde, o toplumun insan sermayesine yapmış olduğu yatırım ve o toplumda var olan girişimcilik kültürüdür. Bunun temelinde, farklı düşünebilmeyi ve alışılmadık çözümler üretmeyi, ezbercilikten çok sorgulayıcı olmayı, yönetilmekten çok yönetmeyi ve sorumluluk almayı temel eğitim düzeyinde öğretebilen ve bu modeli sürdürebilen toplumlarda girişimci bireylerin sayısı arttırılabilmekte, diğer bir anlatımla girişimcilik iklimi girişimci yetiştirilmesine olanak vermektedir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi