Genel İşletme Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

İşletmelerde Üretim Ve Pazarlama

1. Soru

Kişisel satışın kapsamı nelerdir?

Cevap

Kişisel satış, ürün ve hizmetleri satın alanlara ürünleri ve işletmeyi tanıtan, onlara bilgi veren, satın almalarını sağlamaya çalışan ve ürün satın alanlarla yüz yüze ya da telefonda görüşmeler yoluyla yapılan etkinlikleri kapsar.


2. Soru

İmalathane sisteminin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Bu sistemde ürünler, özel alıcıların kişisel isteklerine göre değil, daha geniş bir alıcı kitlesinin genel ve olası istekleri dikkate alınarak üretilir. • Tüketici ve üretici arasında kişisel bir ilişki yoktur. • İşbölümü ve uzmanlaşmaya daha çok önem verilir. • Sermaye gereksinimi el işçiliğine oranla daha yüksektir. • Maliyetler üretim kapasitesinin kullanımına bağlıdır ve sabit giderler yüksektir. • Bu sistemde genellikle kişi işletmeleri yaygındır.


3. Soru

Üretim sistemleri nelerdir?

Cevap

• El işçiliği sistemi • Ev işçiliği sistemi • İmalathane sistemi • Fabrikasyon sistemi


4. Soru

Reklamın üstün yönleri nelerdir?

Cevap

• Reklam kamuya açıktır. • Yaygın bir biçimde kullanılır, mesaj istenildiği kadar tekrarlanır ve rakiplerin mesajlarıyla karşılaştırılır. • Basım teknikleriyle, renkler ve seslerle işletme ve ürünler, çekici bir biçimde gösterilebilir.


5. Soru

El işçiliği sistemi nedir?

Cevap

Sipariş temeline dayalı olarak işleyen bu üretim sistemi kişilere bağlı olma özelliği taşımaktadır.


6. Soru

Pazarlama karmasında dağıtımın rolü nedir?

Cevap

Dağıtımın rolü, ürünü hedef kitleye ulaştırmaktır.


7. Soru

Üretim nedir?

Cevap

Üretim, insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi işlemidir.


8. Soru

Pazarlama iletişimi nedir?

Cevap

Pazarlama iletişimi, işletme/ürün/hizmet ile hedef kitle arasındaki tüm iletişimi içermektedir.


9. Soru

Tüketim ürünleri nelerdir?

Cevap

Bireylerin kişisel ihtiyaç ve isteklerini gidermek amacıyla satın aldığı ürünlerdir. Kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler ve aranmayan ürünler olarak dört sınıfta incelenir.


10. Soru

Üretim sisteminin yapısı içerisinde bulunan girdi elemanının kapsamında bulunanlar nelerdir?

Cevap

Hammadde, işgücü, malzeme, enerji ve bilgi.


11. Soru

İmalathane sistemi nedir?

Cevap

İmalathane sistemi ile üretim, el işçiliğine dayalı olarak yürütülen ancak evlerden çok, imalathane olarak nitelendirilen bağımsız işyerlerinde gerçekleşmektedir.


12. Soru

Bir işletmenin, bir ürün için fiyat belirlerken elde etmeye çalıştığı genel işletme ve pazarlama amaçları nelerdir?

Cevap

• Kar sağlama amacı • Rekabete dönük amaçlar • Yaşamını sürdürme amacı • Satış hacmini arttırma amacı


13. Soru

Endüstriyel ürünler nelerdir?

Cevap

Endüstriyel ürünler, başka bir ürünün üretiminde kullanılan ürünlerdir. Hammaddeler, işlenmiş maddeler ve parçalar, yatırım ürünleri, yardımcı donatım, işletme gereçleri ve endüstriyel hizmetler olmak üzere beşe ayrılırlar.


14. Soru

Dağıtım kanalı nedir?

Cevap

Dağıtım kanalı, ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sistemdir.


15. Soru

Halkla ilişkiler nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler; bir marka, ürünü hizmet, düşünce, kişi, kurum veya işletmenin kitle iletişim araçlarını kullanarak tanıtılmasını sağlayan pazarlama iletişimi uygulamasıdır.


16. Soru

Satış özendirme araçları nelerdir?

Cevap

• Tüketicilere yönelik • Aracılara yönelik • Satış elemanlarına yönelik


18. Soru

Dolaysız dağıtım nedir?

Cevap

Dolaysız dağıtım üreticinin ürünlerini tüketiciye, herhangi bir aracıdan yararlanmaksızın, doğrudan satmasıdır.


19. Soru

Mühendislerin bakış açısıyla üretim olgusu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Mühendislerin bakış açısıyla üretim olgusu; hammaddelerin teknoloji kullanılarak çeşitli süreçlerden geçirilmesi yoluyla son ürün haline dönüştürülmesidir.


20. Soru

Müşteri kimdir?

Cevap

Müşteri, belirli bir mağaza ya da işletmeden alışveriş yapan kişi olarak tanımlanabilir.


21. Soru

Bir üretim sisteminde geri besleme neden ve niçin kullanılır?

Cevap

Bir üretim sisteminde sistemin geri besleme özelliği; çıktılar için önceden tanımlanan özellikler ile gerçekleşen özellikler arasındaki farklılığı gösteren, düzeltici kararların alınmasında kullanılabilecek bilgi akışıdır.


22. Soru

El işçiliği sisteminin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Alıcı sayısı sınırlıdır. • İşletmeler genellikle küçük bir birim halinde kurulmuştur. • Üretim çoğu kez tek bir alanda uzmanlaşmıştır. • Teknik yardımcı araçlar ve makinelere çok az yer verilmektedir. • Sermayeden çok işgücüne dayalı mesai harcanmaktadır. • Üretim yöntemi son derece basit ve ortaya çıkması olası sorunların çözümü kolaydır. • Sistem genellikle sipariş temeline dayalı olarak işler.


23. Soru

Üretim sisteminin yapısı içerisinde bulunan işlem elemanının kapsamında bulunanlar nelerdir?

Cevap

Fabrika, taşıma, servis, araçlar ve gereçler.


24. Soru

Pazarlama açısından ürün sınıflandırma ölçütleri nelerdir?

Cevap

Tüketim ve endüstriyel ürünler, dayanıklı ve dayanıksız ürünler.


25. Soru

Aracısızlaştırma nedir?

Cevap

Dağıtım kanalında bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasına aracısızlaştırma adı verilmektedir.


26. Soru

Bir üretim sürecini değerlemede kullanılan öğelerden önemli olan dördü hangileridir?

Cevap

Verimlilik, etkinlik, kapasite ve esneklik.


27. Soru

Akış tipi üretim nedir?

Cevap

Akış tipi üretimde makine ve tesisler yalnızca tek bir ürün üretecek biçimde tasarlanmıştır.


28. Soru

Sürekli üretimin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Üretim sırasında malzeme akışı süreklidir. • İşlerin rotası sabittir. • Tezgah ayarları çok seyrek değişir. • Eğer üretimin tümü için Pazar bulunabiliyorsa bu tip bir üretim avantajlıdır.


29. Soru

Değişim nedir?

Cevap

Değişim, ihtiyaç duyulan bir ürün ya da hizmetin bir kişi ya da kuruluştan, karşılığında bir şey vererek sağlanmasıdır.


30. Soru

Üretim sisteminin üç önemli elemanı nelerdir?

Cevap

Üretim sisteminin üç önemli elemanı; girdi, işlem ve çıktıdır.


31. Soru

Pazarlama karması nedir?

Cevap

Pazarlama karması, bir işletmenin pazarlama programını meydana getirirken, bir araya getirip eşgüdümlediği ürün, fiyat, dağıtım ve pazarlama iletişimi olmak üzere dört bileşenden oluşan bir değişkendir. Doğru ürünün, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyatta olması pazarlama karması kararlarının doğru alınması sayesinde olabilir.


32. Soru

Ürünün cinsine göre sınıflandırmanın özellikleri nelerdir?

Cevap

Fabrika binasının yapısı, kullanılan makineler, insan gücü yapısı belirli bir tip ürüne göre oluşturulabilir. Örneğin; demir-çelik üretimi, kömür üretimi, kimyasal maddelerin üretimi, tekstil üretimi gibi ürünlerin üretimi bu gruba girmektedir.


33. Soru

Seri üretimin örnekleri nelerdir?

Cevap

Seri üretim biçimine ev eşyası, hazır giyim, gıda gibi ürünlerin üretimleri örnek olarak verilebilir.


34. Soru

Yalın üretim nedir?

Cevap

Yalın üretim, en az maliyetle tüketici değerini en üste çıkarma amacını gütmektedir.


35. Soru

Üretim sisteminin yapısı içerisinde bulunan çıktı elemanının kapsamında bulunanlar nelerdir?

Cevap

Ürünler ve hizmetler.


36. Soru

Üretim süreci nedir?

Cevap

Üretim süreci, sisteme giren öğelerin bir fayda yaratacak biçimde bir ürün ya da hizmete dönüştürülmesidir.


37. Soru

Sipariş üretimi, üretimin yapıldığı sürelerin düzeni açısından kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Üç gruba ayrılmaktadır; • Az sayıda ürünün bir defada üretilmesi • Az sayıda ürünün talep geldikçe, belirsiz aralıklarla üretilmesi • Az sayıda ürünün belirli aralıklarda periyodik olarak üretilmesi


38. Soru

Ev işçiliği sisteminde karşılaşılabilecek başlıca sorunlar nelerdir?

Cevap

Talebin süresinde karşılanması, üretimin hızlandırılması, aletlerin ve makinaların işçilere sağlanması üretimin yönetiminde karşılaşılacak başlıca sorunlardandır.


39. Soru

Üretim sistemleri nelerdir?

Cevap

1. El işçiliği Sistemi
2. Ev işçiliğii Sistemi
3. İmalathane Sistemi
4. Fabrikasyon Sistemi


40. Soru

Pazar nedir?

Cevap

Pazar, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları ve ürün ya da hizmetlerin satışa sunularak, ürünlerin sahipliğinin aktarıldığı yerlerdir.


41. Soru

Analitik üretim nedir?

Cevap

Hammaddelerden ayrıştırma vasıtasıyla değişik ürünlerin elde edilmesi analitik üretimdir.


42. Soru

Sürekli üretim kaça ayrılır?

Cevap

• Kitlesel üretim • Akış tipi üretim


43. Soru

Verimlilik nedir?

Cevap

Verimlilik genellikle birim başına üretilen çıktı olarak ölçülmektedir.


44. Soru

Fabrikasyon sisteminin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Bu sistemde önceden elli olmayan tüketiciler için üretimde bulunulur. • Stoklu çalışma söz konusudur. • Bu sistemde çalışan işletmeler; büyük fabrika binalarına, depolara ve yönetim binalarına ihtiyaç duyarlar. • İşgücü sayıca fazladır. • Alıcılar geniş tüketici kitleleridir. • Üretim sürekli artma eğilimindedir ve stoklu çalışma söz konusudur. • Genellikle girişimci ve yönetici ayrı kişilerdir.


45. Soru

Etkinlik nedir?

Cevap

Etkinlik, üretim sistemlerinin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanır.


46. Soru

Pazarlamanın temel kavramları nelerdir?

Cevap

Bunlar; ihtiyaçlar ve istekler, tüketici, müşteri, endüstriyel müşteri, pazar, değişim, değer ve tatmin kavramlarıdır.


47. Soru

Tatmin nedir?

Cevap

Tatmin, bir bireyin beklentileri ve ürünle ilgili algılanan performans değerlendirmeleri arasında yapılan karşılaştırmanın yansımasıdır.


48. Soru

Kitlesel üretim nedir?

Cevap

Kitlesel üretim, belirli bir ürünü büyük miktarlarda üretmek için yapılan bir üretim biçimidir.


49. Soru

Tüketici kimdir?

Cevap

Tüketici, son kullanım amacıyla ürün ve hizmetleri satın alan, kullanan kişidir.


50. Soru

Fabrikasyon sistemi nedir?

Cevap

Fabrikasyon sistemi, imalathane sisteminin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak
için kurulan, daha büyük çaplı üretim yapan ve daha geniş bir kitlenin taleplerini
karşılayacak bir üretim sistemidir.


51. Soru

İstek nedir?

Cevap

İstek, insan ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, bireylerin alternatifler arasından elde etme arzusu gösterdikleri şeylere denir.


52. Soru

Montaj üretimi nedir?

Cevap

Çeşitli hammadde, yarı mamul ve ürünlerin sistemli bir şekilde bir araya getirilerek yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasına montaj üretimi denir (otomobil, buzdolabı, televizyon gibi).


53. Soru

Üretim sürecini değerlendirmede kullanılan öğeler nelerdir?

Cevap

Bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden özellikle dört tanesi önemlidir. Bunlar; verimlilik, etkinlik, kapasite ve esnekliktir.


54. Soru

Akış tipi üretimin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Ürün, üretimde kullanılan süreçler, makine ve araçlar standartlaştırılmıştır. • Otomasyona dayalı dolayısıyla sermaye yoğundur.


55. Soru

Akış tipi üretimin örnekleri nelerdir?

Cevap

Petrol rafinerileri, plastik, çimento, şeker, kağıt üretimi bu üretim biçimine örnek olarak verilebilir.


56. Soru

Tek üretim nasıl olur?

Cevap

Tek üretimde, belirli bir zaman diliminde tek bir ürün üretilir ve üretim işlemi tekrar edilmez. Aynı sürede, aynı kalitede ve aynı ölçüde yalnızca bir ürün meydana getirildiği için, her üretilen ürün, kendisinden bir önceki ya da sonrakinden değişiklik olur.


57. Soru

Akıcı üretimin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Hattın bir ucundan başlayan üretim, tek tek iş merkezlerine uğrayarak hattın sonuna kadar gider. • Üretime ilişkin hazırlıklar önceden yapılır ve üretime ilişkin girdiler üretim merkezlerine zamanında verilmek üzere hazır bulundurulur. • Her çalışanın yapacağı iş önceden tanımlanmış ve süresi kesin olarak belirlenmiştir. • Hammaddelerin depolanma yeri ile son ürünün depolanma yerinin doğru seçilmesi, makinelerin yerleşim düzeyinin uygun olması ve malzeme akışının kesintisiz ve zamanında yapılması oldukça önemlidir.


58. Soru

Sürekli üretim nedir?

Cevap

Üretim yapmak için takip edilecek yöntemler gereği olarak, teçhizatların organize edilip sıralandığı bir üretim sistemidir.


59. Soru

Sürekli üretim türleri nelerdir?

Cevap

Bu tip üretim biçimi, kitlesel üretim ve akış tipi üretim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


60. Soru

Seri üretim nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Bir ürünün özel bir sipariş ya da pazardaki talebi karşılamak amacıyla, belirli bir
süre üretilmesidir. Üretilen seri tamamlandıktan sonra, bir başka ürünün serisinin üretimine geçilir


61. Soru

Değer nedir?

Cevap

Değer, tüketicinin satın almayı düşündüğü ürün ya da hizmetin, onun ihtiyaç ve isteklerini ne kadar karşılayacağıdır.


62. Soru

Tam zamanında üretim (JIT) nedir?

Cevap

İşe değer katmayan her türlü atığın ve değişkenliğin yok edilmesi ve malzemelerin gerektiği yer ve zamanda çekilmesi bu üretim biçiminin temelini oluşturmaktadır.


63. Soru

Sipariş üretimi kaç gruba ayrılır?

Cevap

Sipariş üretimi, üretimin yapıldığı sürelerin düzeni açısından üç gruba ayrılır:
• Az sayıda ürünün bir defada üretilmesi,
• Az sayıda ürünün talep geldikçe, belirsiz aralıklarla üretilmesi,
• Az sayıda ürünün belirli aralıklarda periyodik olarak üretilmesi


64. Soru

Primer (birincil) üretimin çeşitleri nelerdir?

Cevap

Doğada bulunan hammaddelerin çıkarılması biçimindeki üretimdir. Madenler, kömür, orman ürünleri ve petrol gibi madenlerin çıkarılması primer üretimdir.


65. Soru

Üretim akışı ve miktarına göre sınıflandırma nedir?

Cevap

Üretilecek ürünlerin miktarı ile bu ürünlerin üretim esnasında fabrika içinde izledikleri yola göre yapılan sınıflandırmadır.


66. Soru

Üretim akışı ve miktarına göre sınıflandırmanın üretim biçimleri nelerdir?

Cevap

• Tek üretim (proje tipi üretim) • Seri üretim • Akıcı üretim • Sipariş üretim • Sürekli üretim • Yalın üretim


67. Soru

Amerikan Pazarlama Derneği’nin yapmış olduğu tanıma göre pazarlama nedir?

Cevap

Müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve onun paydaşlarına yarar sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur.


68. Soru

Tek üretim nedir?

Cevap

Tek üretimde, belirli bir zaman diliminde tek bir ürün üretilir ve üretim işlemi tekrar edilmez.


69. Soru

Pazarlama iletişimi karmasının alt bileşenleri nelerdir?

Cevap

• Reklam • Satış özendirme • Halkla ilişkiler • Kişisel satış • Doğrudan pazarlama


70. Soru

Tek üretimin örnekleri nelerdir?

Cevap

Gemiler, binalar, barajlar ve köprüler bu üretim biçiminin örneklerindendir.


71. Soru

Fabrikasyon üretimi nedir?

Cevap

Hammaddelerin biçimini değiştirerek değerini arttıran ve böylece yeni ürünler oluşturan üretim biçimidir (konfeksiyon, mobilya ve ayakkabı üretimi gibi).


72. Soru

Sipariş üretim nedir?

Cevap

Bu üretim biçiminde, tüketicinin ya da alıcı işletmenin zaman, miktar ve kalite açısından özel olarak belirlediği bir ürün üretilir.


73. Soru

Kitlesel üretimin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Alıcı ile üretici karşı karşıya gelmezler. • Üretim büyük miktarlarda yapılır ve ürünler birbirinin aynısıdır. • İşin büyük bir kısmı üretime başlamadan önceki hazırlık aşamasında tamamlanır. • Kitlesel üretimde bulunabilmek için pazarın yeterli büyüklüğe sahip olması gerekmektedir. • Kitlesel üretim yapan işletmeler, ileri düzeyde gelişmiş üretim teknolojisi ve üretim sistemleri kullanarak ürünler üretirler. • Üretilen ürün miktarı çok olduğu için parça başı sabit maliyet giderleri düşüktür.


74. Soru

Üretim yöntemine göre sınıflandırma kaça ayrılır?

Cevap

Primer (birincil) Üretim

Analitik ve Sentetik Üretim

Fabrikasyon Üretimi

Montaj Üretimi


75. Soru

Üretim akışı ve miktarına göre sınıflandırma kaç gruba ayrılır?

Cevap

Üretim akışına ve miktarına göre sınıflandırma; tek üretim, seri üretim, akıcı üretim, sipariş üretim, sürekli üretim ve yalın üretim olmak üzere altı grupta incelenebilir.


76. Soru

Fabrikasyon sistemi nedir?

Cevap

Fabrikasyon sistemi, imalathane sisteminin zayıf yönlerini ortadan kaldırmak için kurulan, daha büyük çaplı üretim yapan ve daha geniş bir kitlenin taleplerini karşılayacak bir üretim sistemidir.


77. Soru

Endüstriyel ürünler kaç sınıfa ayrılır?

Cevap

Hammaddeler 
İşlenmiş maddeler ve parçalar 
Yatırım ürünleri 
Yardımcı donatım 
İşletme gereçleri 
Endüstriyel hizmetler


78. Soru

El işçiliği sistemi nedir?

Cevap

Sipariş temeline dayalı olarak işleyen bu üretim sistemi kişilere bağlı olma özelliği taşımaktadır.  Bu üretim sisteminde teknik yardımcı araçlar ve makinelere çok az yer verilmektedir. Ayrıca bu sistemde işletmenin küçük olması ve kullanılan yardımcı araç ve gereçlerin azlığı sabit sermaye ihtiyacını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu durumda, bu üretim sisteminde çalışanlar, sermayeden çok işgücüne dayalı mesai harcamaktadırlar.  Bu üretim sisteminin en
güçlü özelliği, üretim yönetiminin son derece basit olması ve ortaya çıkması olası sorunların çözümünün kolay olmasıdır. 


79. Soru

Aracısızlaştırma nedir?

Cevap

Dağıtım kanalında bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldı-
rılmasına “aracısızlaştırma” adı verilmektedir


80. Soru

Pazarlama açısından ürünler nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Sınıflandırma ölçütlerinden en yaygın olanı, ürünleri satın alma ya da kullanım amacına göre tüketim ürünleri ve endüstriyel ürünler biçiminde iki kümede ele alan sınıflandırmadır.
Pazarlama açısından diğer bir sınıflandırma biçimi dayanıklılık ölçütüne göre
yapılmasıdır; bu sınıflandırmada ürünler dayanıklı ve dayanıksız olarak ikiye ayrı-
lır.


81. Soru

Sentetik üretim nedir?

Cevap

Hammaddelerin bir araya getirilerek yeni ürünlere dönüştürülmesi sentetik üretimdir.


82. Soru

Tüketim ürünleri kaç sınıfta incelenir?

Cevap

Tüketim ürünleri; kolayda, beğenmeli, özellikli ve aranmayan ürünler olmak üzere dört ayrı sınıfta incelenir.


83. Soru

Üretim nedir?

Cevap

Üretim, insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi işlemidir.


84. Soru

Dağıtım kanalı nedir?

Cevap

Dağıtım kanalı, ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya
da örgütlerin oluşturduğu sistemdir


85. Soru

Ev işçiliğinin özelliği nedir?

Cevap

Ev işçiliğinin özelliği, üretimin girişimcilerin hesabına bağımsız işçilerce, kâr ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde, çoğu kez evlerinde yapılmasıdır.


86. Soru

Akıcı üretim nasıl olur?

Cevap

Akıcı üretimde, standartlaştırılmış ürünlerin üretilmesi amacıyla sağlanmış özel makinelerle kesintisiz olarak ve belirli bir üretim hattı çerçevesinde üretim gerçekleştirilir.


87. Soru

Reklam nedir?

Cevap

Reklam; ürünlerin, hizmetlerin ya da düşüncelerin tüketicilere duyurulması ve benimsetilmesi için, bir ücret karşılığında kişisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır.


88. Soru

Pazarlama karması kapsamında ürün kavramının önemi nedir?

Cevap

Ürün ve hizmetle ilgili çalışmalar pazarlamanın temelini oluşturmaktadır. Ürün planlama ve geliştirme, bir işletmenin pazarlama eylemlerinin başlangıcıdır.


89. Soru

Kapasite nedir?

Cevap

Kapasite, üretim sisteminin gerçekleştirebileceği üretim düzeyini ölçer.


90. Soru

Esneklik nedir?

Cevap

Esneklik, bir üretim sisteminin beklenmedik talep değişikliklerine yanıt verebilmesi ya da ürün üretimine kolaylıkla geçebilmesi olarak tanımlanır.


92. Soru

Ev işçiliği sisteminin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Üretim, girişimcilerin hesabına bağımsız işçilerce, kar ve zararı girişimcilerin olmak üzere kendi işyerlerinde, çoğu kez de evlerinde yapılır. • Bu sistemi uygulayan bir işletme değişik kişilere üretim yaptırır (halı, kilim, tekstil, süs eşyası gibi).


93. Soru

Endüstriyel müşteri kimdir?

Cevap

Ticari amaçlı ürün ya da hizmetleri satın alan müşterilere endüstriyel müşteri denir.


94. Soru

Pazarlama eylemleri nelerdir?

Cevap

Pazarlama eylemleri; pazarla, ürünle, fiyatla, dağıtımla ve pazarlama iletişimiyle ilgili olmak üzere beş ana başlık altında sıralanabilir.


95. Soru

Yalın üretimin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Üretimin her aşamasında israfı yok etmeyi hedefler. • Stoksuz üretimi öngörür. • Tedarikçilerle ilişkiler sistemin en önemli desteklerindendir. • İç ve dış paydaşların beklentilerini temel alır. • Üretim ve ürün esnekliği vardır. • Her süreçte sürekli gelişmeyi ve kaliteyi amaçlar. • İnsan odaklı bir örgütlenme anlayışı vardır. • İletişim ve kararlara katılım bulunmaktadır. • Ekip çalışmaları önemli bir seviyededir.


96. Soru

Pazarlamanın temel kavramları nelerdir?

Cevap

İhtiyaçlar ve istekler, tüketici, müşteri, endüstriyel müşteri, Pazar, eğişim, değer ve tatmindir.


97. Soru

İhtiyaçlar kaça ayrılır?

Cevap

Farklı açılardan ele alınan ihtiyaçlar fiziksel, toplumsal ve bireysel olarak bölümlendirilebilir.


98. Soru

Tek üretimin özellikleri nelerdir?

Cevap

• Aynı sürede, aynı kalitede ve aynı ölçüde yalnızca bir ürün meydana getirilir. • Sipariş üzerine çalışılır. • Üretim, alıcının isteklerine uygun bir şekilde planlanarak gerçekleştirilir. • Genelde yapım yerinde üretim özelliği göstermektedir.


99. Soru

Seri üretim nedir?

Cevap

Bir ürünün özel bir sipariş ya da pazardaki talebi karşılamak amacıyla, belirli bir süre üretilmesidir.


100. Soru

Akıcı üretim nedir?

Cevap

Akıcı üretimde, standartlaştırılmış ürünlerin üretilmesi amacıyla sağlanmış özel makinelerle kesintisiz olarak ve belirli üretim hattı çerçevesinde üretim gerçekleştirilir.


101. Soru

Üretimde kullanılan başlıca üretim biçimleri nelerdir?

Cevap

• Üretim yöntemine göre sınıflandırma • Ürünün cinsine göre sınıflandırma • Üretim akışı ve miktarına göre sınıflandırma


102. Soru

Üretim yöntemine göre üretim biçimleri nelerdir?

Cevap

Üretim yöntemine göre sınıflandırmada üretimin yapılmasında uygulanan genel yöntemler göz önüne alınır. Üretim yöntemine göre üretim biçimleri; • Primer (birincil) üretim • Analitik ve sentetik üretim • Fabrikasyon üretimi • Montaj üretimi


103. Soru

Primer (birincil) üretim nedir?

Cevap

Yeryüzünde kullanılan her üretiminde yer alan ürünlerin üretimine birincil üretim denmektedir.


104. Soru

Üretim biçimleri nelerdir?

Cevap

Üretim yöntemine göre sınıflandırma
• Ürünün cinsine göre sınıflandırma
• Üretim akış ve miktarına göre sınıflandırma


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi