Genel İşletme Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

İşletmelerde Yönetim

1. Soru

İşletmelerde bulunan üretim sistemlerinin bileşenleri nelerdir?

Cevap

• Girdiler: Hammadde, insan kaynakları, teknoloji, bilgi. • Dönüşüm Süreci: Çalışanların faaliyetleri, yönetim faaliyetleri, teknoloji ve üretim yöntemleri. • Çıktılar: Ürün ve hizmetler, finansal sonuçlar, bilgi, insanla ilgili çıktılar.


2. Soru

Yönetim nedir?

Cevap

Yönetim, başkaları vasıtasıyla, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yaptırılmasıdır.


3. Soru

Etkililik nedir?

Cevap

Etkililik, mevcut kaynaklar ile en iyi sonuçlara ulaşmadır.


4. Soru

Verimlilik nedir?

Cevap

En az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmedir.


5. Soru

Yönetim faaliyeti ile amaçlanan nedir?

Cevap

Yönetim faaliyeti ile amaçlanan, en az kaynak kullanımı ile en yüksek düzeydeki amaçlara ulaşmak; işlerin ekili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.


6. Soru

Değişen çevre içerisinde yönetimin dört unsuru nedir?

Cevap

• İşi yapacak insanlar • Etkililik ve verimlilik • Yönetimin işlevleri • İşletmenin amaçları


7. Soru

Beşeri yetenek nedir?

Cevap

Beşeri yetenek; bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsar.


8. Soru

Profesyonel yönetim nedir?

Cevap

Bir işletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin belli bir siyasal görüş bağlılığa ya da aile mensupluğuna dayalı olarak değil, uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulmasıdır.


9. Soru

Yönetim piramidinde yer alan kademeler nelerdir?

Cevap

• Üst kademe yönetim • Orta kademe yönetim • Alt kademe yönetim • Yönetsel görevi olmayan çalışanlar


10. Soru

Yönetim piramidinde bulunan unvanlar nelerdir?

Cevap

• Üst kademe yönetim: Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, genel direktör. • Orta kademe yönetim: Bölüm müdürleri ve bölüm müdür yardımcıları. • Alt kademe yönetim: Kısım müdürleri, ustabaşılar ve hat yöneticileri.


11. Soru

Ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi aşamasında sağlanan girdilerin, çalışanların faaliyetleriyle uyumlaştırılması için gösterilen çabalar nelerdir?

Cevap

Planların ve politikaların hazırlanması, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi.


12. Soru

Kavramsal yetenek nedir?

Cevap

Kavramsal yetenek; yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görebilmesini ifade eder.


13. Soru

Teknik yetenek nedir?

Cevap

Teknik yetenek; yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eden belirli grevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan işe özgü bilgi ve teknikleri kapsar.


14. Soru

Yöneticilerin lider rolü nedir?

Cevap

Yöneticinin emrinde çalışanları motive etme, onlara liderlik etme le ilgili sorumluluklarını kapsar.


15. Soru

Yönetim konusunda çalışan araştırmacıların, yöneticilerin ne yaptıklarını anlamak için yaptıkları sınıflandırma nedir?

Cevap

Yönetim konusunda çalışan araştırmacılar uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda yöneticilerin tam olarak ne yaptığını tanımlamak için üç özel sınıflandırma yapmışlardır: Yönetsel yetenekler, yönetsel roller ve yönetimin fonksiyonları.


16. Soru

Yöneticinin başarısı hangi ölçütle değerlendirilir?

Cevap

Yöneticinin başarısı yönetmekle görevli olduğu birimin amaçlarına ne derece ulaştığına bağlı olarak değerlendirilir ve bu da yöneticinin başarısının büyük ölçüde başkalarına bağlı olduğu anlamına gelir.


17. Soru

İşletmelerin kuruluş amacı nedir?

Cevap

İşletmeler, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün ya da hizmet üretmek amacıyla kurulmuş sistemlerdir.


18. Soru

İnsan ilişkilerinde başarılı olan yöneticilerin ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

İnsan ilişkilerinde başarılı olan yöneticiler; iletişim, güdüleme, liderlik, ilham verme ve güven oluşturmayı nasıl yapacaklarını bilen kişilerdir.


19. Soru

Yöneticilerin, bir yönetici olmakla ilgili görev ve faaliyetlerini yerine getirmek için ihtiyacı olduğu yetenekler nelerdir?

Cevap

Teknik yetenekler, insan ilişkileriyle ilgili beşeri yetenek ve kavramsal yetenek.


20. Soru

Yönetim piramidinde bulunan görevler nelerdir?

Cevap

• Üst kademe yönetim: İşletmenin tamamını ilgilendiren faaliyetleri yerine getirmek, örgütsel amaç, politika ve stratejileri oluşturmak. • Orta kademe yönetim: İşletmenin belirli birimlerini ilgilendiren faaliyetleri yerine getirmek, üst yönetimin belirlediği plan, politika ve stratejileri birim düzeyine dönüştürüp uygulamak. • Alt kademe yönetim: Yönetsel görevi olmayan çalışanları yönetmek ve kısa dönemli operasyonel kararlar almak.


21. Soru

Yönetici kimdir?

Cevap

Yönetici; yönetim işini yapan, insanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmaları için yönlendiren ve yöneten kişidir. Ayrıca, yönetimi bir meslek olarak yapan profesyonel yöneticiler, karı ve riski başkasına ait olmak üzere mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirerek yönetir ve bunun karşılığında ücret alır.


22. Soru

Ailesel yönetim nedir?

Cevap

Ailesel yönetim; bir işletmenin yönetiminde, sahipliğin, temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluşması durumudur.


23. Soru

Siyasal yönetim nedir?

Cevap

Sahipliğin, temel politik karar organlarının ve önemli yönetim kademelerinin belirli bir grubun mensuplarından oluştuğu yönetim türüdür.


24. Soru

Kavramsal yeteneğin ilgili oldukları alanlar nelerdir?

Cevap

Kavramsal yetenek; stratejik düşünmek, uzun dönemde işletmenin karşılaşabileceği fırsat ve tehditleri öngörebilmek ve örgütün güçlü ve zayıf yönlerini bir bütün olarak değerlendirebilmekle ilgilidir.


25. Soru

Yöneticilerin temsil rolleri nelerdir?

Cevap

Sosyal ya da resmi yapının gereği olarak yerine getirilmesi gereken sorumlulukları içerir. İşletmeye gelen misafirlerin karşılanması, çeşitli törenlere katılarak işletmeyi temsil etmek ya da resmi evrakların imzalanması örnek olarak gösterilebilir.


26. Soru

Ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi için hangi girdilerin sürekliliğinin sağlanması gereklidir?

Cevap

Ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi için hammadde, insan kaynakları, sermaye, teknoloji, bilgi gibi birbirinden oldukça farklı girdilerin en uygun koşullarda elde edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması gereklidir.


27. Soru

Yöneticilerin birleştirici rolleri nelerdir?

Cevap

İşletme sahipleri ile çalışanları ya da işletmenin çevresi ile işletme arasındaki irtibatın sağlanması yöneticinin birleştirici rolü kapsamındadır.


28. Soru

Güdülenme nedir?

Cevap

Kişilerin belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır.


29. Soru

Güdüleme nedir?

Cevap

İnsanları belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların tamamıdır.


30. Soru

Liderlik nedir?

Cevap

Liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel ya da grupsal amaçların gerçekleştirilmesi için bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir.


31. Soru

Lider nedir?

Cevap

Lider, başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişidir.


32. Soru

İletişim nedir?

Cevap

İletişim, mesaj, gönderici ve mesajı alan olmak üzere üç önemli unsuru olan; bilgi, duygu, görüntü ve sesin seçilen kanallar aracılığıyla iletilmesi ya da işlenmesi sürecidir.


33. Soru

Kaynak (gönderici) nedir?

Cevap

İletişimi başlatan, belirli bir kişiye ya da gruba gönderilecek bir fikri ya da düşüncesi olan ve bunları mesaja dönüştüren kişidir.


34. Soru

Mesaj nedir?

Cevap

İletilecek olan düşünce, fikir, bilgi ya da duygunun somutlaştırılmış ifadesidir.


35. Soru

Yöneticinin bilgi yayma rolü nedir?

Cevap

Yöneticiler, işletme dışından ya da içinden toplanan bilgilerin örgüt üyeleri ile paylaşılmasını ifade eder ve bilgilendirme toplantıları yoluyla yerine getirilebilir.


36. Soru

Yöneticinin sözcü rolü nedir?

Cevap

Yöneticinin; işletmenin durumu, planları, politikaları, faaliyetleri gibi konularda işletme dışındakilere bilgi verilmesidir.


37. Soru

Yöneticiler karar verme ile ilgili faaliyetlerini yerine getirirken hangi rolleri üstlenirler?

Cevap

Girişimci rolü, sorun çözücü rolü, kaynak dağıtıcı rolü ve arabulucu rolü.


38. Soru

Yöneticilerin girişimci rolü nedir?

Cevap

İşletmeyi pek çok yönden daha iyi hale getirmek için çevredeki değişim, gelişim ve yeniliklerin izlenmesi ve işletmeye kazandırılması ile ilgilidir.


39. Soru

Yöneticilerin sorun çözücü rolü nedir?

Cevap

Astlar arasında yaşanan çeşitli çatışmalar, önemli müşteriler ile yaşanan büyük sorunlar, çalışanların greve gitmeleri, bölümler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ya da malzeme yetersizliği gibi durumlar yöneticinin sorun çözümüne yönelik olarak karar verici rolünü üstlendiği durumlardan bazılarıdır.


40. Soru

Yöneticilerin kaynak dağıtıcı rolü nedir?

Cevap

Yönetici, işletme kaynaklarını tüm işletme birimleri arasında dengeli bir şekilde dağıtırken çeşitli kararlar vermek durumundadır. Bu noktada özellikle kaynakların israfından kaçınılması ve kararların organizasyon için önemli kişilerce kabul edilebilir olması önem kazanmaktadır.


41. Soru

Yöneticilerin arabulucu rolü nedir?

Cevap

Yöneticinin işletme içi ve işletme dışı konularla ilgili çeşitli sorunların çözümüne yönelik kararlar alırken astları, üstleri, mevkidaşları ya da işletme içi ya da dışı danışmanlar ile fikir alışverişinde bulunmasını ifade eder.


42. Soru

İşletmelerin kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi, bu yöndeki faaliyetlerini etkin ve verimli şekilde yürütebilmesi için yöneticilerin yerine getirmesi gereken fonksiyonlar nelerdir?

Cevap

Planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol.


43. Soru

Alıcı nedir?

Cevap

Mesajın ulaştırılmak istendiği kişiler, gruplar, birimler ya da kurumlardır.


44. Soru

İletişim kanalı nedir?

Cevap

Mesajın göndericiden alıcıya ulaşmak üzere takip ettiği yoldur.


45. Soru

İletişim araçları nedir?

Cevap

Mesajın alıcıya ulaştırılması için yararlanılan araçlardır.


46. Soru

İşletmelerde bulunan iletişim türleri nelerdir?

Cevap

• Biçimsel iletişim o Aşağı doğru o Yukarı doğru o Yatay o Çapraz • Biçimsel olmayan iletişim


47. Soru

Kontrol nedir?

Cevap

Kontrol, örgütsel faaliyetlerin yerine getirilmesi ile ulaşılan sonuçların, önceden belirlenmiş olan amaç, hedef ve standartlara uygunluk düzeyini belirlemek ve beklenen uyum gerçekleşmemişse gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyettir.


48. Soru

Kontrol sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

• Standartların belirlenmesi • Fiili performansın ölçülmesi • Fiili performansın standartlarla karşılaştırılması • Gerekliyse düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi


49. Soru

Kontrol türleri nelerdir?

Cevap

• İleri dönük kontrol • Eş zamanlı kontrol • Geriye dönük kontrol


50. Soru

İleri dönük kontrol nedir?

Cevap

Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbir alınması anlamına gelmektedir.


51. Soru

Eş zamanlı kontrol nedir?

Cevap

Bugüne dair bir kontrol türü olup standartlara uygunluğu sağlamak üzere faaliyetlerin ve süreçlerin izlenmesi ve gerekli ayarlamaların yapılmasıdır.


52. Soru

Geriye dönük kontrol nedir?

Cevap

Tamamlanmış bir faaliyete ilişkin bilgi toplamak, bu bilgiyi değerlendirmek ve gelecekte yapılacak benzer faaliyetleri geliştirmek üzere tedbirler almaktır.


53. Soru

Yöneticilerin monitör rolü nedir?

Cevap

Yöneticinin monitör rolü; periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplamayı içerir.


54. Soru

Örgütleme fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Neyin, nasıl ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesidir.


55. Soru

Yöneltme fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Motivasyon, liderlik ve insanları bir araya getirecek diğer faaliyetlerin belirlenmesidir.


56. Soru

Kontrol fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Faaliyetlerin planlandığı şekilde yerine getirilmesini sağlamak için izlenmesi, sapmalar için düzeltici önlem alınması.


57. Soru

Planlama nedir?

Cevap

Planlama, amaçlar ile bunlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi ya da belirlenmesidir.


58. Soru

Planlamanın başlıca özellikleri nelerdir?

Cevap

• Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir. • Planlama geleceğe dönük bir süreçtir. • Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir. • Planlama esnek ve dinamik bir süreçtir.


59. Soru

Amaç nedir?

Cevap

Amaç en basit bir tanımla, bir örgütün ileride gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durumu ifade eder.


60. Soru

Planlamayı daha etkin kılmak için amaç ve hedeflerin sahip olması beklenen nitelikler nelerdir?

Cevap

• Amaçlar açık ve anlaşılabilir, ölçülebilir ve eğer mümkünse sayısal olarak ifade edilebilir olmalıdır. • Amaçlar, işletmenin temel sonuç alanlarına yönelik olmalı ve önemli sonuçlar üzerine odaklanmalıdır. • Amaçlar; iddialı, zorlayıcı fakat ulaşılabilecek düzeyde ve gerçekçi olmalıdır. • Amaçlar için bir zaman dilimi belirlenmelidir. • Amaçlar, mümkünse belirli ödüllere bağlanmalıdır. • Amaçlar, örgüt çalışanları tarafından paylaşılabilir, özgün, belirli ölçüde esnek ve birbiriyle uyumlu olmalıdır.


61. Soru

Yönetsel hiyerarşide hedefler ve planlar nelerdir?

Cevap

• Üst yönetim: Stratejik hedefler • Orta yönetim: Taktik hedefler • Alt yönetim: Operasyonel hedefler


62. Soru

Planlama sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

• Örgütsel amaçların belirlenmesi • Gelecekteki olası olayların ve varsayımların belirlenmesi • Seçeneklerin belirlenmesi • En iyi alternatiflerin seçimi • Uygun alt planların hazırlanması • Planların uygulanması


63. Soru

Bölümlendirmenin kriterleri nelerdir?

Cevap

• Fonksiyonlara göre • Ürün temeline göre • Coğrafi temele göre • Müşteri temeline göre • Süreç temeline göre


64. Soru

Yetki ve sorumluluk nedir?

Cevap

Yetki, yöneticilerin görev alanlarında karar alma, emir verme ve kaynakları dağıtmaya ilişkin resmi ve meşru hakkıdır. Yetki sahibi kişi, işin yapılmasından sorumludur.


65. Soru

Yetki devri nedir?

Cevap

Yöneticilerin sahip oldukları yetkilerinin bir kısmını astlarına devretmesidir.


66. Soru

Komuta birliği nedir?

Cevap

Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olmasıdır.


67. Soru

Kontrol alanı nedir?

Cevap

Bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetebileceği ast sayısını ifade eder.


68. Soru

Merkezileşme derecesi nedir?

Cevap

Karar verme yetkisinin örgütsel kademeler arasında dağıtımı ile ilgilidir.


69. Soru

Biçimselleşme nedir?

Cevap

Bir işletmede işlerin ne derece standardize edildiği, kural ve prosedürlerin iş görenlerin davranışlarına ne derece rehberlik ettiği ile ilgilidir.


70. Soru

Yöneltme nedir?

Cevap

Yöneltme, yöneticilerin astlarına emir verme ya da başka yollarla ne yapılması gerektiğini bildirmesidir.


71. Soru

Etkin bir yöneltme sistemi için sağlanması gereken koşullar nelerdir?

Cevap

• Örgütte takım ruhunun gerçekleştirilmesi • İş göreni tanımak • Görev kişiliği gelişmemiş kimseleri örgütten uzaklaştırmak • İş gören ile işletme arasındaki ilişkileri yakından tanımak • Yöneticisinin çevresine iyi bir örnek oluşturması • İş görenlerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi • Danışmalı yürütme düzeninin kurulması • Örgütte iyi bir iletişim düzeninin olması • Yöneticinin ayrıntılar içinde boğulmaması • Bir disiplin sistemi gerekliliği


72. Soru

Örgütsel yapının oluşturulmasında dikkate alınan konular nelerdir?

Cevap

• İşbölümü ve uzmanlaşma • Bölümlendirme • Komuta zinciri • Merkezileşme derecesi • Biçimselleşme


73. Soru

Bölümlendirmenin temel amacı nedir?

Cevap

Belirli amaçlarla bir araya getirilmiş işlerin yapılmasında yüksek etkinlik ve verimliliğe ulaşmak ve bu şekilde tüm işletmede verimlilik elde etmektir.


74. Soru

Yöneticinin kişilerarası rollerinin kapsadığı çalışmalar nelerdir?

Cevap

Yöneticinin kişilerarası rolü; astlık-üstlük ilişkilerini, işletme içindeki ve dışındaki gruplar ve bireyler arasında bağlantı oluşturmayı, ilişkilerin yapılandırılmasına dayalı çalışmaları kapsar.


75. Soru

Örgütleme nedir?

Cevap

Örgütleme, planda belirlenen amaçlara ve bunlara erişmek için belirlenen yollara uygun bir örgüt yapısı oluşturularak; bu yapı içerisinde yer alan işler, kişiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulmasıyla ilgilidir.


76. Soru

Örgütleme fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde izlenen süreç nedir?

Cevap

• Amacı gerçekleştirmek için hangi görev, iş ve faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirlemek. • Bu görevleri anlamlı bir şekilde gruplayarak işleri oluşturmak. • Bu işleri çeşitli kriterlere göre gruplayarak iş gruplarını ya da faaliyetleri oluşturmak. • Bu iş gruplarını kademeler itibariyle farklılaştırarak ve yine belli kriterlere göre gruplayarak mevkileri, pozisyonları oluşturmak. • Bu pozisyonları yine belli kriterlere göre bir araya getirerek bölümleri oluşturmak. • Tüm bu görev, iş, iş grubu ve pozisyonlarla ilgili tanımları yapmak. • Bu mevkilere getirilecek iş görenleri seçmek ve atamak.


77. Soru

Plan nedir?

Cevap

Planlar, amaç ve hedeflere varmak için belirlenmiş yollar ve kararlar topluluğudur.


78. Soru

Plan türleri nelerdir?

Cevap

• Süre açısından planlar o Uzun vadeli (+5 yıl) o Orta vadeli (1 – 5 yıl) o Kısa vadeli (- 1 yıl) • Kullanılma seçenekleri açısından planlar o Sürekli planlar: Politika, program, prosedür ve kural o Tek kullanımlık planlar: Program, proje, bütçe • Hazırlanma düzeyi açısından planlar o Stratejik planlar o Taktik planlar o Operasyonel planlar


79. Soru

Örgüt yapısı nedir?

Cevap

Örgüt yapısı, bir işletme içerisindeki işlerin, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi sonucunda oluşan biçimsel yapıdır.


80. Soru

Planlama fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Amaçların belirlenmesi, stratejinin oluşturulması, faaliyetlerin koordinasyonu için planların geliştirilmesidir.


81. Soru

Yöneticilerin bilgi sağlama rolleri nelerdir?

Cevap

Monitör rolü, bilgi yayma rolü ve sözcü rolü


82. Soru

Yöneticinin kişilerarası rolleri nelerdir?

Cevap

• Temsil rolü • Lider rolü • Birleştirici rolü


83. Soru

Yönetim nedir?

Cevap

Yönetim, başkaları
vasıtasıyla, işlerin etkili ve
verimli bir şekilde
yaptırılmasıdır


84. Soru

Etkililik nedir?

Cevap

Etkililik, mevcut kaynaklar
ile en iyi sonuçlara ulaşma.
Verimlilik, en az kaynak
kullanımı ile en fazla çıktıya
ulaşabilmedir


85. Soru

Yönetim sürecinin, bu süreci işleten gruplar açısından ele alındığında üç farklı türü olduğu görülür, bunlar nelerdir?

Cevap

Yönetim sürecinin, bu süreci işleten gruplar açısından ele alındığında üç farklı
türü olduğu görülür. Bunlar: Ailesel yönetim, siyasal yönetim ve profesyonel yönetimdir (Koçel, 2011).


86. Soru

Profesyonel yönetim nedir?

Cevap

Profesyonel Yönetim, bir
işletmede temel karar
organlarını ve hiyerarşik
yapıdaki diğer bütün
kademelerin, uzmanlık ve
yetenek esasına göre seçilen
kişiler tarafından
doldurulmasıdır.


87. Soru

Üst kademe yönetiminin görevleri nelerdir?

Cevap

Üst kademe yönetim: işletmenin bir bütün olarak görüldüğü, tüm işletmeyi ilgilendiren uzun dönemli genel politika ve stratejilerin belirlendiği ve işletme ile dış
çevre arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği yerdir. Üst kademe yönetimde görevli
olan yöneticiler, organizasyon yap›s›n›n en tepe noktasında ya da bu noktaya yakındırlar. Örgüt çapında kararlar almakla ve örgütün bütününü etkileyen planlar
yapmakla sorumlu olan üst kademe yöneticiler genellikle genel müdür ya da genel
direktör gibi unvanlara sahiptirler.


88. Soru

Orta kademe yönetiminin görevleri nelerdir?

Cevap

Orta kademe yönetim: Örgütsel hiyerarşide alt kademe ile tepe yönetim yani üst kademe yönetim arasında yer alan tüm yönetim düzeylerini içerir. Bu kademede görev yapan yöneticiler, genellikle başlıca işletme birimlerinin yönetiminden
sorumludurlar ve alt kademe yöneticilerin işlerini koordine ederler. Genellikle bölge müdürü, proje lideri, bölüm müdürü gibi unvanlara sahip olan orta kademe yöneticiler, üst yönetimce belirlenen plan, politika ve stratejilerin sorumlu oldukları
birimlere uyarlanmasını ve kendilerine bağlı birimlere iletilmesini sağlar.


89. Soru

Yönetici nedir, görevleri nelerdir?

Cevap

Yönetici yönetim işini yapan, insanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmaları için yönlendiren ve yöneten kişidir. Başkalarına neyi nasıl yapacaklarını
söyler, yapılan çalışmaları izler ve kontrol eder. Yönetici, yönetim alanında birikmiş bilgi birikimine ilaveten kendi bireysel beceri ve yeteneklerini kullanarak başkalarıyla ile birlikte çalışır ve yönetmekte olduğu birimi, amaçlarıyla birlikte çalışır
kişiler vasıtasıyla ulaştırır.


90. Soru

Yöneticilerin, bir yönetici olmakla ilgili görev ve faaliyetlerini yerini getirmek için
üç temel yeteneğe ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Yöneticilerin, bir yönetici olmakla ilgili görev ve faaliyetlerini yerini getirmek için
üç temel yeteneğe ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir. Bunlar teknik yetenek, insan ilişkileriyle ilgili beşeri yetenek ve kavramsal yetenektir.


91. Soru

Yönetsel yeteneklerden teknik yetenek nedir?

Cevap

Teknik yetenek: Yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eden belirli
görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan işe özgü bilgi ve teknikleri kapsar.
işletme yönetiminin herhangi bir alanı (pazarlama, satın alma, muhasebe, insan
kaynakları, üretim gibi) ile ilgili uzmanlık bilgisi, analiz yeteneği, alana ilişkin araç
ve teknikleri öğrenme ve kullanabilme becerisi teknik yetenek ile ifade edilir.


92. Soru

Henry Mintzberg yöneticilerin ne iş yaptığını en iyi şekilde tanımlayabilmek amacıyla, yönetim işi gerçekleştirilirken hayata geçirilen rolleri incelemiş ve yöneticilerin üstlendiği 10 adet farklı  ancak birbiri ile önemli düzeyde ilişkili rol olduğunu belirlemiştir. Bu roller üç ana başlık altında toplanabilmektedir, bunlar nelerdir?

Cevap

Henry Mintzberg yöneticilerin ne iş yaptığını en iyi şekilde tanımlayabilmek amacıyla, yönetim işi gerçekleştirilirken hayata geçirilen rolleri incelemiş ve yöneticilerin üstlendiği 10 adet farklı  ancak birbiri ile önemli düzeyde ilişkili rol olduğunu belirlemiştir. Bu roller üç ana başlık altında toplanabilmektedir: Kişilerarası roller, bilgi sağlama rolü ve karar verici rolü.


93. Soru

Temsil rolü neleri kapsar?

Cevap

Temsil rolü: Sosyal ya da resmi yapının gereği olarak yerine getirilmesi gereken sorumlulukları içerir. Bu sorumluluklara örnek olarak işletmeye gelen misafirlerin karşılanması, çeşitli törenlere katılarak işletmeyi temsil etmek ya da resmi evrakların imzalanması verilebilir.


94. Soru

Yöneticiler karar verme ile ilgili faaliyetlerini yerine getirirken girişimcilik, sorun çözme,
kaynak dağıtımı ve arabuluculuk rollerini üstlenirler. Buna göre girişimci rolünün görevleri nelerdir?

Cevap

Girişimci rolü: işletmeyi pek çok yönden daha iyi hâle getirmek için çevredeki
değişim, gelişim ve yeniliklerin izlenmesi ve işletmeye kazandırılması ile ilgilidir.


95. Soru

Yönetim fonksiyonlarından ilki olarak kabul edilen planlama nedir?

Cevap

Yönetim fonksiyonlarından ilki olarak kabul edilen planlama, amaçlar ile bunlara
ulaştırılacak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesidir. Planlama ile neyin,
ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından, hangi sebeple, hangi maliyet-süre ve kalitede yapılacağı gibi sorulara cevap aranır.


96. Soru

Planlamadan bahsedebilmek ve planlama sürecine başlayabilmek için öncelikle yapılması gereken şey nedir?

Cevap

Planlamadan bahsedebilmek ve planlama sürecine başlayabilmek için öncelikle amacın ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda planlama sürecinin anlatımına geçmeden önce amaç kavramı hakkında bilgi verilmesi faydalı olacaktır


97. Soru

Örgütsel amaçların belirlenmesi sürecini açıklayınız?

Cevap

Örgütsel amaçların belirlenmesi: Planlama süreci örgütsel amaçların belirlenmesiyle başlar. Örgütsel amaçlar işletmenin genelini ve işletme içerisindeki tüm bölümleri kapsayacak şekilde oluşturulmalı ve bölümlerde yapılacak planlara yol gösterici nitelikte olmalıdır. Örgütsel amaçlar belirlenmedikçe planlama süreci sonuçlandırılamaz.


98. Soru

Amaç nedir?

Cevap

Amaç en basit tanımla, bir örgütün ileride gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durumu ifade eder. Gelecekteki işletme faaliyetlerine rehberlik eden amaçlar ve hedefler, işletmenin belirlediği ve varmak istedi¤i genellikle kavramsal sonuçlardır.


99. Soru

Örgütlemenin amacı nedir?

Cevap

örgütleme, planda belirlenen amaçlara ve bunlara erişmek için belirlenen yollara uygun bir örgüt yapısı (organizasyon) oluşturularak; bu yapı içerisinde yer alan işler, kişiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulmasıyla ilgilidir. Örgütleme aşamaları boyunca yönetici, tüm çalışanların yerine getireceği her
bir faaliyeti ve çalışanlarının bu faaliyetleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyacakları tesis ve ekipmanların tümünü belirlemeye çalışır.


100. Soru

iş bölümü ve uzlaşma nedir?

Cevap

İş Bölümü ve Uzmanlaşma
Bir işletme içerisindeki işlerin ayrı ayrı görevlere bölünmesi diğer bir ifadeyle, bir
işin tamamının tek bir işgören tarafından yapılması yerine, işin her biri farklı  kişilerce yapılacak görevlere ayrışmasıdır.


101. Soru

Ürün temeline göre bölümlendirme nedir?

Cevap

Ürün temeline göre bölümlendirme: Her ürün için ayrı bölümlerin oluşturulmasına dayanan bölümlendirme türüdür


102. Soru

Komuta zinciri nedir?

Cevap

Komuta Zinciri
Organizasyonun en tepesinden en alt noktasına kadar bir yetki hattı ile kimin kime rapor vereceğinin belirlenmesidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi