Genel İşletme Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

İşletmelerin Kuruluşu Ve Büyümesi

1. Soru

Yatay ve dikey içsel büyüme nedir?

Cevap

Bir işletmenin kendi pazarı içinde nüfuz ve etkinliğini artırarak genişlemesidir. İşletme yeni şubeler açarak, fabrika sayılarını artırarak bunu gerçekleştirir. Üç farklı stratejiye sahiptir. Bunlar: Pazara nüfuz etme, ürün farklılaştırma, Pazar farklılaştırmadır. Dikey büyüme ise: Birbirinden farklı faaliyet gösteren işletmelerin birleşmeleri ile olur. İleri doğru dikey büyüme ve geriye doğru dikey büyüme olarak iki türü vardır.


2. Soru

Finansal, hukuki ve örgütsel araştırmalar nelerdir?

Cevap

Finansal araştırmalar, ortaya konmak istenen proje için gerekli finansal kaynak miktarı ve bu miktarın ne şekilde temin edileceğine dair konuların araştırılmasıdır. Hukuki araştırmalar, İşletmelerin kurulacağı yerin seçimi, kurulması ve üretim için gerekli izinlerin (ruhsatların) alınması, sermaye ihtiyacı, vergi tahakkuku, kredi sağlama olanakları gibi konularda araştırmalar yapılmasıdır. Örgütsel araştırmalar ise, işletmenin içinde çalışacak insan gücünün belirlenmesine karar verilir. Örgütsel araştırmalar sürecinde, işletmede kimlerin çalışacağı, hangi yetki ve sorumluluklarla görev yapacakları, işletmenin nasıl işgücüne ve bölümlendirmeye sahip olması gerektiği gibi konulara karar verilir.


3. Soru

İçsel büyüme nedir ve nasıl yapılır?

Cevap

İşletmelerin sahip oldukları kaynakları kullanarak büyümelerin içsel büyüme adı verilir. İçsel büyüme ya borçlanma, yeni sermaye bulma yoluyla yapılır. Borçlanma veya yeni sermaye bulma uzun zaman alan bir iş olduğu için dışsal büyümeye göre daha zor ve yavaş olur.


4. Soru

İşletmelerde küçülme nasıl olur?

Cevap

İşletmelerde küçülme, çalışanların giderlerini azaltma, işten çıkarma, erken emeklilik, ayrılma veya kısa dönemli işten çıkarma gibi yöntemlerle yapılır ve sonuç olarak işletmelerdeki hiyerarşiyi azaltır. İşletmelerde küçülmenin amacı, hiyerarşiyi azaltmak, daha hızlı karar vermek, iletişimi daha iyi hâle getirmek ve verimliliği arttırmaktır.


5. Soru

Bir işletmeyi küçülmeye iten nedenler nelerdir?

Cevap

• İşletmedeki maliyetleri düşürmek, • İşletmedeki karar sürecini hızlandırmak • Rakiplerin yaptıklarına daha kısa sürede cevap verebilmek • İşletmenin iç ve dış çevresinde yaşanan iletişimle ilgili sorunları azaltabilmek • Sonuç odaklı bir işletme haline gelebilmek • Müşteri odaklı bir işletme olabilmek • Verimliliği artırmaktır.


6. Soru

İşletmelerin büyümelerinin getirdiği sakıncalar nelerdir?

Cevap

Bürokrasi, çalışanları olumsuz etkilemesi ve koordinasyon sorunudur. Bürokrasi arttıkça faaliyet prosedürleri artar ve esnek olmayan kurallar uygulanır. Bu da zaman içinde, değişime direnen, mevcut yapıyı korumaya çalışan çalışanlar için uygun bir ortam yaratır. Bu yüzden de örgütlerde yenilikler ortaya çıkmaz ve örgüt gelişemez. İşletme büyüdükçe çalışan sayısı da artar. İşletmede aynı işi yapan veya aynı statüde olan çalışan sayısı arttıkça işi yerine getirmeme veya sonuçlandırmamalar artar. İşletmenin büyümesiyle, müşteri ve çalışan sayısı artacaktır. Dış yapıya ve müşterilere gösterilen önem ile işletme çalışanlarına verilen değer birbirini dengelemelidir.


7. Soru

Konsorsiyum nedir?

Cevap

Belli bir işin yapılması için kurulan birlik veya ortaklıktır.


8. Soru

Kartel nedir?

Cevap

Aynı sektörde ve aynı işi yapan iki veya daha fazla işletmenin, hukuki bağımsızlıklarını yitirmeden yaptıkları anlaşmalardır. İşletmelerin bu anlaşmaları yapmalarındaki başlıca sebep pazardaki rekabeti azaltmaktır ya da ortadan kaldırmaktır.


9. Soru

Kartel çeşitleri nelerdir?

Cevap

Miktar kartelleri, fiyat kartelleri, pazarlama kartelleri, satın alma kartelleridir.


10. Soru

Konsern nedir?

Cevap

Aynı iş kolunda çalışan az sayıda işletmenin bir araya gelmesinden oluşur. Amaç karı arttırmadır. Anca burada işletmelerin sayısı kartellerde olduğu gibi çok değil az sayıdadırlar. Birbirleri ile çok daha sıkı işbirliği içindedirler. Konserndeki işletmeler finansal ve örgüt yapılarında değişiklikler yapılarak rekabete daha elverişle hale gelirler.


11. Soru

Tröst nedir?

Cevap

Bu birleşmelerde işletmeler yasal ve ekonomik özgürlüklerini kaybederler. İlk kez ABD’de ortaya çıkmış ve gelişmişlerdir. Günümüzde işletmeler arasında az kullanılan bir birleşme şeklidir. İki veya daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını yitirerek sermaye ve yönetimlerini birleştirmeleridir. Bu tür birleşmeler tekelci yapılara yol açtıkları için birçok ülkede yasaklanmışlardır.


12. Soru

Holding nedir?

Cevap

Bir şirketin başka şirketlerin hisse senetlerinin büyük bir bölümünü satın alarak onların yönetim ve denetimini ele geçirmesiyle oluşan şirketler grubudur. Anonim şirket biçimlerinde oluşurlar. Holdingi oluşturan tüm şirketler veya işletmeler yasal olarak varlıklarını ve görünüşlerini korurlar. Fakat ekonomik bakımdan bağımsızlıklarını bir ölçüde kaybetmişler, zayıflatılmışlardır. Çünkü ana şirket bağlı şirketlerin yönetimini ele geçirdiğinden bu şirketlerin her türlü politika ve stratejilerini saptar ve yönetir. Holdingler, genellikle, aynı üretim dalında veya birbirleriyle ilişkisi olan konularda çalışan işletmelerin hisse senetlerinin büyük bir bölümünü ele geçirerek piyasada tekel yaratmak amacıyla kurulurlar. Holdingler büyük bir şirketler grubu olmanın çeşitli üstünlüklerinden yararlanırlar. Ülkede sermaye birikiminin hızlanmasında ve sermaye piyasasının gelişmesinde holdinglerin büyük bir olumlu payı vardır. Öte yandan, tekelci bir güç oluşturmaları en önemli sakıncalarını oluşturur.


13. Soru

Merger (tam birleşme) nedir?

Cevap

İngilizcesi merger olan bu birliktelik Türkçeye tam birleşme olarak çevrilir. İki veya daha fazla işletme tek işletme haline gelmesi durumudur. Ya bir işletmenin başka bir işletmeyi alıp kendi bünyesine katması ile olur ya da her iki işletmenin yeni bir işletme olarak ortaya çıkması şeklinde olur.


14. Soru

Centilmenlik anlaşması nedir?

Cevap

Birkaç işletmenin aralarında iş birliği kurmak, rekabeti sınırlandırmak ve sektördeki durumlarını güçlendirmek amacıyla yaptıkları anlaşmadır. Bu anlaşma türünde, işletmenin hukuki yapısı korunur. Genellikle sözlü bir anlaşmadır ve yazıya dökülmez. Örneğin, günümüzde bankalar arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Ancak, bankalar aralarında faizi oranlarını belirli düzeyde tutacaklarına dair bir centilmenlik anlaşması yapabilirler.


15. Soru

Girişimci kimdir?

Cevap

Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan kişi girişimcidir. Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişi olarak tanımlanabilir.


16. Soru

Girişimci fikrinin doğmasına neden olan en önemli faktör nedir?

Cevap

Kâr elde etme ya da kazanç isteğidir.


17. Soru

Girişimcilerin kazanç elde etme dışında işletme kurma sebepleri nelerdir?

Cevap

Girişimciler; • Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteğiyle • Kendi işini kurarak, kendi işinin patronu olmak isteğiyle, • Çok fazla ürünün yer aldığı pazarda, üretilen ürün ve hizmetlerle, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek isteğiyle • İş arayanlara iş yaratma isteğiyle girişimci işletme kurmak ister.


18. Soru

Yatırım nedir?

Cevap

İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcamadır. Örneğin, kurulacak bir araba fabrikası için yatırım, kurulacağı arazi, bina, montaj hattı, teknoloji gibi unsurlardır. Ancak yatırımdan bahsedildiğinde sadece, mal üreten ve/veya hizmet veren işletmeler akla gelmemelidir. Ülkelerde ulaşım için yapılan her türlü düzenlemeler, hastanelerin daha iyi hizmet verebilmesi için yapılan değişiklikler ve eğitimin daha iyi bir düzeyde olabilmesi için yapılan harcamaların hepsi de yatırıma birer örnektir.


19. Soru

Yatırım projesi nedir?

Cevap

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içinde ve yapılması gereken işlerin nasıl ve hangi bütçe içinde yapılacağını gösteren bir plan türüdür. Yatırım projesi ise işletmenin kuruluş fikrinin benimsenmesi sonucunda başlatılan ve kuruluşuna kadar süren tüm çabaların, başlangıç ve bitiş noktalarının gösterildiği bir kuruluş planlamasıdır.


20. Soru

Ön araştırma nedir?

Cevap

Girişimci, işletme kurmadan önce çeşitli araştırmalar yapar. Girişimcinin, bu araştırmaları yapmasının sebebi, çok sayıda alternatif proje arasından, uygulayabileceği en iyi projeye karar vermektir. Ön proje, kesin projeden önce yapılan araştırmalardan oluşur. Girişimci, ön projeye göre kararını netleştirir.


21. Soru

Fizibilite Çalışmaları Nedir?

Cevap

Kurulmak istenen işletmenin üreteceği malın maliyetinin, satış fiyatının, müşteri beklentilerinin, kurulacağı yerin araştırmalarının yapıldığı aşamadır. İşletme kurma faaliyeti için belirlenen en önemli ve en kapsamlı çalışmadır.


22. Soru

Piyasa araştırması ve talep tahmini nedir?

Cevap

İşletmelerin kuruluş aşamalarında piyasa araştırması, işletmenin üreteceği ve pazarlayacağı ürün ve hizmetlerin üretim miktarının ne kadar olacağını ve nasıl üretileceğini saptamak için yapılan işlemdir.


23. Soru

Büyüklük ve kapasite seçimi nedir?

Cevap

Piyasa araştırması ve talep tahmini çalışmalarından elde edilen bilgilere göre, işletme büyüklüğünün belirlenmesidir.


24. Soru

Teknik araştırmalar nedir?

Cevap

Ekonomik araştırmalar tamamlandıktan sonra gelen araştırma aşamasıdır. Projenin teknik olarak yapılabilirliğini araştırmak için, teknik elemanlar tarafından yapılan analizdir. Bir işletme kurulmadan önce hangi üretim teknolojilerinin kullanılacağı, iş akış şemaları, makineler, yerleşim planı, fabrika binasının inşaatı gibi konuların konunun uzmanı elemanlarca incelenmedir.


25. Soru

Dışsal büyüme çeşitlerinden biri olan yatay birleşme nedir?

Cevap

Bir işletmenin kendisi ile aynı sektörde yer alan işletmelerle birleşmesidir.


26. Soru

Dikey büyüme nedir?

Cevap

Farklı faaliyetler gerçekleştiren ancak birbirlerini bütünleyen işletmelerin birleşmeleridir.


27. Soru

İleri doğru dikey büyüme nedir?

Cevap

İşletmenin ürünlerinin tüketicilere veya müşterilerine ulaştırabilmesi için pazarlama ve dağıtım kanalları ile birleşmeleridir. El işi yapan birinin yaptıklarını satmak için dükkan açması buna güzel bir örnektir.


28. Soru

Geriye doğru dikey büyüme nedir?

Cevap

İşletmenin ürünlerini başka işletmelerin ürettikleri girdilere bağlı kalmadan kendisinin üretmeye başlamasıdır. Yani salça üreten bir işletmenin kendi domatesini üretmesi geriye doğru dikey büyümedir.


29. Soru

Dışsal büyüme nedir?

Cevap

Bir işletmenin başka işletmelerin tamamını veya bir bölümünü ele geçirerek ya da yönetimlerini kontrol altına alarak büyümelerine verilen addır. İşletmelerin kendi kaynakları büyümek için yeterli olmadığında dış büyüme kaçınılmaz olur.


30. Soru

Dışsal büyüme şekilleri nelerdir?

Cevap

Dikey birleşme, yatay birleşme ve çapraz birleşmedir.


31. Soru

Dışsal büyüme şekillerinden biri olan dikey birleşme nedir?

Cevap

İşletmenin dağıtım veya pazarlama işletmesiyle birleşmesidir. Böylece dağıtım veya pazarlama maliyetlerinde de azalma olur. hazır giyim üreticisi bir işletmenin kumaş işletmesiyle birleşmesi veya mobilya işletmesinin bir mobilya mağazası ile birleşmesi buna bir örnektir.


32. Soru

Çapraz birleşme nedir?

Cevap

Farklı sektördeki işletmelerin birbirleri ile birleşmeleridir. Kumaş üreten bir işletmenin kağıt üreten bir şirket ile birleşmesi çapraz birleşmeye bir örnektir.


33. Soru

Büyümenin işletmeye kazandırdığı yararlar nelerdir?

Cevap

Pazarda yer edinme, tanınma ve marka olma, AR- GE farkı, uluslar arası ilişkiler ve uzmanlık.


34. Soru

Pazarda yer edinme ve marka olmak nasıl açıklanır?

Cevap

Özellikle büyük işletmelerin yüksek pazar payına sahip oldukları bir gerçektir. Yüksek pazar payına sahip olan işletmelerin de birçok avantajları vardır. Büyük işletmeler, pazarda iyi bir yerde oldukları için, tedarikçiler büyük ölçekli işletmeleri diğer ölçekteki işletmelere göre daha çok tercih ederler. Günümüzde marka olmak, tanınmak, bir işletme için çok önemli bir rekabet unsurudur. Tanınan ve marka olan işletmenin ürününün satışları daha yüksek olacağı için, kârı artacaktır. Ancak, tanınan ve marka olan bir işletme olabilmek için, işletmenin büyük bir işletme olması gereklidir çünkü büyük işletmelerin tanınması ve pazarda isim yapması daha kolay olmaktadır.


35. Soru

Verimlilik nedir?

Cevap

Emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji ve bilginin etkin ve doğru bir şekilde kullanılmasıdır.


36. Soru

İktisadilik nedir?

Cevap

Kurulacak işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği karın aynı dönemde kullanılan sermayeye oranıdır. Bu oranın en yüksek çıkacağı coğrafik alanı işletmenin kuruluş yeri olarak seçmek gereklidir.


37. Soru

Kesin proje nedir? Projenin uygulanması ve deneme üretimi nasıl olur?

Cevap

Proje kapsamında işletmenin kuruluşunda hangi unsurlar gerekiyorsa işletmenin kurulacağı yer kapasitesi büyüklüğü ve insan kaynakları gibi ayrıntılı bilgilerin kesinleştirilmesidir. Kesin proje kesinleştirildikten sonra, projede yer alan tüm unsurların gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada, siparişler verilir ve fiziksel yatırımlar başlar. İşletmenin kurulacağı yerin alımı, işletmenin inşaatı, elektrik, su gibi tesisatların döşenmesi, üretim için gerekli donanım ve makinenin alınması gibi unsurlar bu aşamada tamamlanır. Tamamlandıktan sonra da işletme üretime hazır hâle getirilir. Projenin uygulanma aşaması tamamlandıktan sonra işletme, kuruluş aşamasını tamamlar. Ancak, üretime geçmeden önce, girişimci üretimde karşılaşabileceği aksaklıkları belirlemek için, deneme üretimine geçer. Son kontroller yapıldıktan ve sorunlar çözüldükten sonra, işletme kesin üretime geçer.


38. Soru

Bir işletmenin kuruluşu sırasında yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığından işletmenin kurulması için izin almak • Ticaret Sicil Memurluğuna yeni kuruluş tescili için gerekli belgelerin verilmesi ve ilanında bulunmak • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğu’ndan tescil ve ilan işlemleri yerine getirmek • Tutulması zorunlu olan defterlerin kırtasiyeden alınması ve notere onaylattırılması • Vergi dairesine vergi mükellefiyetinin tescili, vergi levhası, yazar kasa levhasının onayı ve damga vergisinin yatırılması • Maliye Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu matbaa işletmelerine gerekli belgelerin bastırılması • Sanayi Odası ya da Ticaret Odasına kayıt işlemlerinin yaptırılması


39. Soru

Kuruluş dosyası hazırlama süreci nedir?

Cevap

Noterden ticaret unvan tasdiknamesi almak ardından iş yerinin bulunduğu belediye başkanlığından işe başlama belgesi almak, gerekli belgeleri Ticaret Sicil Memurluğuna vererek işletmenin kuruluşunun tescil edilmesini istemek.


40. Soru

Bir işletmenin kuruluş yerinin seçimini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Üretim işletmelerinde üretilecek ürünün temel kaynağı olan hammadde, pazara yakınlık, ulaştırma ve işgücü, enerji ve su kaynakları, iklim koşulları, teşvik ve sınırlamalarıdır. Hammadde, üretim işletmelerinde üretilecek ürünün temel kaynağıdır. Üretim öncesi hammaddeye yakınlık, işletme için maliyet bakımından ne kadar önemliyse üretim sonrası pazara yakınlık da pazarlama maliyetleri için o kadar önemlidir. İşletmeler için girdilerin üretim sürecine zamanında ulaştırılması, çıktıların müşteriye zamanında ulaştırılması açısından önemlidir. Günümüzde işletmeler için en önemli unsur, nitelikli işgücü (çalışanları) bulmaktır. İster üretim işletmesi isterse hizmet işletmesi olsun, her iki işletme türünde de işgücü olmadan üretim veya hizmet yapılamaz. İşletmelerin kuruluş yerinin seçiminde diğer bir faktör enerji kaynağına yakınlıktır. Özellikle üretim işletmelerinde, üretim için kullanılacak enerji türünün, elektrik, kömür, petrol veya yeşil enerjinin belirlenmesi ve bu karara göre işletmenin yerinin enerji kaynağına yakın kurulması, işletmeye maliyet avantajı sağlayacaktır. İklim koşulları, üretilecek veya işlenecek ürünler üzerinde etkilidir, bu durum özellikle turizm sektöründe yer alan işletmeler için geçerlidir. Her ülkenin geçerli kanunları, kuruluş yeri seçimini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Hükümetler, ülkenin bölgelerine göre farklı teşvik veya sınırlamalar uygulayabilirler. Hükümetlerin uyguladığı vergi ve harçlar, işletme yeri seçimini etkiler. Bazı bölgeler fazla gelişmediği için devlet tarafından verilen teşvik primleri fazladır. Bu yüzden, girişimci karar vermeden önce fayda maliyet analizi yaparak avantajlı olan yeri tercih etmelidir.


41. Soru

Bir işletmenin büyüme nedenleri nelerdir?

Cevap

• İşletmenin karlarını artırmak istemleri • Piyasada iyi bir yer edinerek hammaddeye daha kolay ve uygun şartlarda ulaşmak istemeleri • Büyük işletmelerin yenilikleri takip etmesi ve satın almasının daha kolay olması • İşletmelerin büyüdükçe iş arayanların veya yöneticilerin de çalışmak istediği daha fazla tercih edilen işletmeler olmaları • Büyük işletmelerin diğer işletmelerle yerel yönetimle resmi dairelerle ve medyayla da ilişkilerinin iyi olması.


42. Soru

Girişimci kimdir?

Cevap

Kâr elde etmek için üretim faktörlerini bir araya getirip verimli bir biçimde kullanan kişi girişimcidir.


43. Soru

Girişimcilerin işletme kurma amaçları nelerdir?

Cevap

Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteğiyle,
• Kendi işini kurarak, kendi işinin patronu olmak isteğiyle,
• Çok fazla ürünün yer aldığı pazarda, üretilen ürün ve hizmetlerle, tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermek isteğiyle,
• İş arayanlara iş yaratma isteğiyle girişimci işletme kurmak ister.


44. Soru

Yatırım nedir?

Cevap

Yatırım: İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcamadır.


45. Soru

Yatırım projesi nedir?

Cevap

Yatırım projesi işletmenin kuruluş fikrinin benimsenmesi sonucunda başlatılan ve
kuruluşuna kadar süren tüm çabaların, başlangıç ve bitiş noktalarının gösterildiği
bir kuruluş planlamasıdır


46. Soru

Fizibilite çalışmaları hangi alanda yapılır?

Cevap

Bu çalışmada, kurulmak istenen işletmenin üreteceği malın maliyeti, satış fiyatı, müşteri beklentileri, kurulacağı yer ile ilgili araştırmalar yapılır


47. Soru

Ekonomik araştırmalar hangi konuları kapsar?

Cevap

Piyasa araştırması ve talep tahmini
• Kuruluş yerinin seçimi,
• Büyüklük ve kapasite seçimi konuları 


48. Soru

Hukuki araştırmalar hangi konularda yapılır?

Cevap

İşletmelerin kurulacağı yerin seçimi, kurulması ve üretim için gerekli izinlerin (ruhsatların) alınması, sermaye ihtiyacı, vergi tahakkuku, kredi sağlama olanakları gibi konular hukuksal araştırma yapılarak sağlanır.


49. Soru

Örgütsel araştırmalar sürecinde neye karar verilir?

Cevap

Örgütsel araştırmalar sürecinde, işletmede kimlerin çalışacağı, hangi yetki ve sorumluluklarla görev yapacakları, işletmenin nasıl işgücüne ve bölümlendirmeye sahip olması gerektiği gibi konulara karar verilir


50. Soru

Verimlilik nedir?

Cevap

Verimlilik, emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji ve bilginin etkin kullanımıdır


51. Soru

Kuruluş yeri neresidir?

Cevap

İşletmelerin belirledikleri amaçlara ulaşmaları için faaliyetlerini sürdürecekleri yerdir


52. Soru

Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Hammadde

Pazara yakınlık

Ulaştırma

İşgücü

Enerji ve Su Kaynakları

İklim koşulları

Teşvik ve Sınırlamaları


53. Soru

İşletmelerde büyüme nedir?

Cevap

İşletmelerde büyüme, işletmenin kuruluşundan itibaren, yapısın oluşturan
maddi ve beşeri unsurlarda oluşan gözlenen ve ölçülebilir değişmeler ve gelişmelerdir.


54. Soru

İşletmelerin büyüme nedenleri nelerdir?

Cevap

 • İşletmelerin kârlarını arttırmak istemeleri
 • Piyasada iyi bir yer edinerek ham maddeye daha kolay ve uygun şartlarda
  ulaşmak istemeleri
 •  Büyük işletmelerin yenilikleri takip etmesi ve satın almasının daha kolay olması
 •  İşletmeler büyüdükçe, iş arayanların veya yöneticilerin de çalışmak istediği, daha fazla tercih edilen işletmeler olmaları
 •  Büyük işletmelerin, diğer işletmelerle, yerel yönetimle, resmî dairelerle ve
  medyayla da ilişkilerinin iyi olmasıdır.


55. Soru

İşletmelerde büyüme kaç türlüdür?

Cevap

İşletmelerin büyümesi, iki türlüdür: içsel ve dışsal büyüme.


56. Soru

İçsel büyüme kaç türlüdür?

Cevap

İçsel büyüme yatay veya dikey olmak üzere iki türlü bir büyümedir.


57. Soru

Yatay büyüme nedir?

Cevap

Yatay büyüme, işletmelerin kaynaklarını kullanarak büyümesidir.


58. Soru

Yatay büyümede hangi stratejiler kullanılır?

Cevap

Yatay büyüme, pazara nüfuz etme, ürün farklılaştırma ve pazarı farklılaştırma
olmak üzere üç farklı strateji ile sağlanabilir.


59. Soru

Dikey büyüme nedir?

Cevap

Dikey büyüme, farklı faaliyetler gerçekleştiren ancak birbirlerini bütünleyen işletmelerin birleşmeleridir.


60. Soru

Dikey büyüme türleri nelerdir?

Cevap

Dikey büyüme, ileri doğru dikey büyüme ve geriye doğru dikey büyüme olmak üzere iki türlüdür.


61. Soru

Dışsal büyüme nedir?

Cevap

Dışsal büyüme; işletmelerin, başka işletmeleri ele geçirerek büyümeleridir.


62. Soru

Büyümenin yararları nelerdir?

Cevap

 • Pazarda yer edinme
 • Tanınmak ve marka olmak
 • Ar-ge farkı
 • Uluslararası bağlantılar
 • Uzmanlık


63. Soru

Büyümenin sakıncaları nelerdir?

Cevap

 • Bürokrasi
 • Çalışanların olumsuz etkilenmesi
 • Koordinasyon sorunu


64. Soru

Büyümenin sakıncaları başa çıkma yöntemleri nelerdir?

Cevap

 • Büyükten küçüğe yaklaşımı
 • Küçükten büyüğe yaklaşımı


65. Soru

Hukuki birleşme türleri nelerdir?

Cevap

Hukuki birleşme türleri; centilmenlik anlaşması, konsorsiyum, kartel, konsern, tröst, holding ve merger (tam birleşme) olarak sayılabilir


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi