İşletme Fonksiyonları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Araştırma-Geliştirme Ve İnovasyon Fonksiyonu

1. Soru

Ar-Ge nasıl tanımlanır?

Cevap

Ar-Ge, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan sistematik ve düzenli çalışmalar olarak tanımlanabilir.


2. Soru

Frascati El Kitabına göre araştırma faaliyetleri içeriklerine göre kaça ayrılmaktadır?

Cevap

Frascati El Kitabına göre araştırma faaliyetleri içeriklerine göre üç temel gruba ayrılmaktadır: • Temel bilimsel araştırma, • Uygulamaya yönelik araştırma, • Deneysel geliştirme.


3. Soru

Temel bilimsel araştırma nedir ve neleri kapsamaktadır?

Cevap

Temel bilimsel araştırma, herhangi bir uygulama veya kullanım alanı göz önünde bulundurulmadan deneysel veya teorik olarak oluşan olayların veya yapılan gözlemlerin altında yatan nedenleri, mekanizmaları anlamaya ve bu yolla yeni bilgiler oluşturmaya ve temel anlayış kazanmaya yönelik özgün faaliyetleri kapsar.


4. Soru

Uygulamaya yönelik araştırma nedir, neleri kapsamaktadır?

Cevap

Uygulamaya yönelik araştırma, tanımlanmış belli bir amaca yönelik olarak bu alanda yeni bilgiler elde etmek için yapılan özgün araştırma faaliyetleridir.


5. Soru

Deneysel geliştirme nedir?

Cevap

Deneysel geliştirme, firma içinde araştırma veya deneyim sonucu kazanılmış bilginin kullanılmasıyla yeni malzemelerin, ürünlerin veya cihazların üretilmesine ya da yeni süreçler, sistemler ve yöntemlerin kurulmasına veya üretilmekte olan ürünlerin veya kurulmuş üretim tesislerinin geliştirilmesine yönelik yapılan sistematik faaliyetlerdir.


6. Soru

Şirketlerin Ar-Ge istatistikleri neler hakkında fikir verir?

Cevap

Şirketlerin Ar-Ge istatistikleri sanayinin durumunu, rekabet derecesini veya ilerlemenin cazibesini gösterebilir.


7. Soru

Ar-Ge performansını değerlendirmek için kullanılan göstergeler nelerdir?

Cevap

Genellikle Ar-Ge performansını değerlendirmek üzere kullanılan göstergeler arasında; • Ar-Ge için ayrılan bütçe, • Patent sayıları, • Hakemli yayın sayıları ve • Banka oranları sayılabilir.


8. Soru

Ar-Ge sürecinde geliştirilen ürün ve hizmetlerin firmalara sağlayabileceği ticari faydalar nelerdir?

Cevap

Geliştirilen ürün ve hizmetlerin firmalara sağlayabileceği ticari faydalar şöyle sıralanabilir: • Satışların artması, • Karlılığın artması • Uluslararası yeni pazarlara açılabilme, • Marka değerinin artması ve yenilikçi bir şirket olarak ün kazanılması, • Artan itibarla en başarılı profesyonelleri bünyeye çekme gücüne sahip olunması, • Yeni iş ortakları bulabilme, • Dış finansman sağlanmasının kolaylaşması.


9. Soru

Ar-Ge faaliyetleri aracılığıyla şirket içi süreçlerin analizi ve iyileştirilmesi firmalara ne gibi faydalar sağlar?

Cevap

Ar-Ge faaliyetleri aracılığıyla şirket içi süreçlerin analizi ve iyileştirilmesi yoluyla; • Firmalar maliyetlerini azaltabilir, • Müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirebilir ve • Ürünlerini daha hızlı bir şekilde pazara sokabilirler.


10. Soru

Ar-Ge kaynaklı genel riskler nelerdir?

Cevap

Ar-Ge yeni ve test edilmemiş fikirleri içerdiğinden dolayı her zaman bir risk faktörü taşımaktadır. Genel riskler şöyle sıralanabilir: • Yeni ya da yenilenmiş ürünlerin ya da servislerin düşünülenden daha zor veya daha pahalı olması, • Ticari açıdan başarılı olmayan bir ürünün ya da servisin geliştirilmesi, • Sonradan işe yaramaz hale gelen bir ürünün geliştirilmesi.


11. Soru

Ar-Ge yönetiminde önemli olan fonksiyonlar nelerdir?

Cevap

Ar-ge organizasyonunun geliştirilmesi için çok önemli olan kritik yönetim fonksiyonlarının, işlemlerin, birleşmelerin, araçların ve ölçümlerin belirlenmesi ve bütünleştirilmesi ve böylelikle başarılı bir Ar-Ge yönetimi elde edilmesi için 9 kilit uzmanlık boyutunun bir arada kullanılması gerekmektedir. Bu fonksiyonlar şöyle sıralanabilir: • Araştırma ve Geliştirme Stratejisi, • İnovasyon, • Portföy yönetimi, • Proje yönetimi, • Tedarik yönetimi, • İnsan kaynakları yönetimi, • Fikri mülkiyet hakları yönetimi, • Düzenlemeler ve standartlarla uyum, • Ar-Ge faaliyetleri (entegrasyon) yönetimi.


12. Soru

Araştırma ve geliştirme stratejisinin Ar-Ge yönetimindeki yeri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ar-Ge, şirketin genel iş planı içinde yer almalıdır. Ayrıca Ar-Ge stratejisi de şirketin genel iş stratejisine ve inovasyon stratejisine paralel olmalıdır. Plan, almak istenilen işin ve diğer iş faaliyetlerinin içerisinde ArGe’nin nasıl uyum içinde çalışabileceği konusunda yön göstermelidir. Net hedefler, zaman çerçeveleri ve bütçeleri üzerinden ayarlama yapılmalıdır. Ayrıca bu Ar-Ge stratejisi hazırlama aşamasında ne kadar para ve kaynak adamaya ihtiyaç olduğu da belirlenmelidir.


13. Soru

İnovasyonun Ar-Ge yönetimindeki yeri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ar-Ge yönetimi içinde inovasyon faaliyetlerinin amacı şirketin içindeki ve dışındaki yaratıcı bakış açılarını yakalayıp daha inovatif fikirler ortaya çıkarmaktır. Bu inovasyon faaliyetleri, şirketin inovasyon stratejisine uygun olmalıdır ve şirket içinde inovasyon kültürü ve ikliminin oluşturulması, müşterilerin taleplerine açık olunması ile fikirlerin geliştirilmesi süreçleri inovasyon faaliyetlerinin bir parçasıdır.


14. Soru

Portföy yönetiminin Ar-Ge yönetimindeki yeri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Portföy yönetimi şirketlerin belli stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere yürütülen programlar, projeler ve diğer faaliyetlerin yönetimi anlamını taşımaktadır. Portföy yönetiminde amaç şirketin genel iş stratejisine paralel olarak Ar-Ge proje veya programlarından oluşan portföy öncelliklerini belirlemek ve buna göre kaynakları verimli şekilde kullanmaktır. Portföy yönetimi; • Şirketin yatırım dağılım stratejisi, • Kaynak yönetimi, • Önceliklendirme vb. gibi süreçler ile bir arada yürütülür.


15. Soru

Proje yönetiminin Ar-Ge yönetimindeki yeri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Proje yönetimi, şirketin iş planına göre seçilmiş bir projenin hedeflerine ulaşması için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili tüm bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanmasıdır. Proje yönetimi projenin başlangıcındaki fikir aşamasından son kapanış aşamasına kadar geçen tüm faaliyetleri kapsar. İyi bir yönetim başarısızlık riskini azaltmak ve mümkün olduğunca çok sayıda fikrin farkına varmak açısından hayati önem taşımaktadır.


16. Soru

Bir projeye ait parametreler nelerdir?

Cevap

Projelerin yazımı ve yürütülmesi sırasında göz önünde bulundurulması gereken projeye ait parametreler ki bunlar aynı zamanda projenin kısıtlarını da oluşturmaktadır. Bu parametreler şöyle sıralanabilir: • Kapsam, • Kalite, • Zaman, • Kaynaklar, • Maliyet, • Risk.


17. Soru

Tedarik yönetiminin Ar-Ge yönetimindeki yeri kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tedarik yönetimi, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan ürünleri, hizmetleri veya sonuçları şirket dışından satın almak veya edinmek için ihtiyaç duyulan süreçleri kapsar.


18. Soru

İnsan kaynakları yönetiminin Ar-Ge yönetimindeki yeri nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnsan kaynakları yönetimi, çok boyutlu bir süreçtir ve Ar-Ge faaliyetlerini yerine getirecek ekibin işe alınması, geliştirilmesi ve yüksek kaliteye sahip insan kaynaklarının korunması ile şirketin Ar-Ge stratejisinde belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için ekip üyelerine liderlik yapılması onların yönetilmesi ve yönlendirilmesidir. Bu kişilerden oluşan proje ekibinin projede planlanan faaliyetleri başarıyla yapabilmesi için örgütlenmeye, yönetilmeye ve yönlendirilmeye ihtiyacı vardır.


19. Soru

Fikri mülkiyet hakları yönetiminin Ar-Ge yönetimindeki yeri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde edilen yeni ürün ve süreçler, hatta geliştirilecek yeni markaların şirket tarafından tescili ve koruma altına alınması çok önemlidir çünkü bu çıktılar Ar-Ge faaliyetlerinin ürünleridirler. ArGe yoğun şirketlerin mutlaka fikrî mülkiyet hakları yönetimi ve bunları korumaya dair bir stratejisi olmalıdır. Genel olarak fikrî mülkiyet hakları yönetim fonksiyonunun amacı şirket adına bir değer yaratmak için teknolojinin ve fikrî mülkiyetin yönetilmesi, korunması ve yükseltilmesidir. Bazı durumlarda elde edilen ürün formülasyonu veya üretim şartları izlenerek ticari sır olarak koruma altında tutulabilir.


20. Soru

Kurallar ve bunlara uyumun Ar-Ge yönetimindeki yeri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ar-Ge yönetimi içinde bu fonksiyonun amacı ArGe’yi daha kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli ürünlerin üretim döngüsünü tasarlamak üzere kullanmaktır. Şirketlerde Ar-Ge sürecinde ve sonrasında geliştirilen tüm üretim teknolojisi ve ürünlerde sağlık, güvenlik ve çevresel kurallar göz önünde bulundurulmalıdır. Şartlara uygunluk denetimleri ve bu denetimlere ait raporlar bu fonksiyona ait süreçlerdendir. Geriye çağrılan ürünler, kurallara uyulmaması nedeniyle durdurulan sevkiyatlar ve denetimlerde uygunsuzluk tespit raporları bu fonksiyonun göstergeleri olarak kullanılmaktadır.


21. Soru

Faaliyet yönetiminin Ar-Ge yönetimindeki yeri kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ar-Ge faaliyetlerinin etkin bir şekilde tasarlanması, kaynak bulunması ve yönetilmesi ve bu yolla da Ar-Ge ye yapılan yatırımın en üst düzeyde geri dönmesi bu fonksiyonun amacıdır.


22. Soru

Türkiye’de hangi kurumlardan Ar-Ge desteği alınabilir?

Cevap

Ar-Ge desteği alınabilecek belli başlı kurumlar şöyle sıralanabilir: • TÜBİTAK, • TÜBİTAK-TEYDEB, • KOSGEB, • Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, • TTGV, • BOREN, • SSM, • Üniversitelerin BAP Komisyonları.


23. Soru

İnovasyon kavramı kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yeni bir fikrin değer yaratan uygulaması olarak tanımlayabileceğimiz inovasyon, şirketlerin farklılaşmaları ve rekabet güçlerini artırarak, kârlı ve sürdürülebilir büyümelerini sağlayabilmeleri için en önemli unsur hâline gelmiştir.


24. Soru

İnovasyonun temel öğeleri nelerdir?

Cevap

İnovasyonun temel öğeleri şunlardır: • Özgün olmak, • Değer yaratmak, • Değiş tokuş değerine sahip olmak.


25. Soru

İnovasyon türleri nelerdir?

Cevap

İnovasyon, bir şirketin ürünlerinde, hizmetlerinde, üretim, dağıtım, pazarlama ve iş yapış yöntemlerinde yapılabilir. Sonuç olarak inovasyonun birden fazla çeşidi vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir: • Ürün İnovasyonu, • Hizmet İnovasyonu, • Süreç İnovasyonu, • İş Modeli İnovasyonu, • Deneyim İnovasyonu, • Pazarlama İnovasyonu, • Organizasyonel İnovasyon.


26. Soru

İnovasyon hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

Cevap

İnovasyon hakkında doğru bilinen bazı yanlışlar şöyle sıralanabilir: • İnovasyon icat demektir. • İnovasyon, Ar-Ge’den ibarettir. • İnovasyonlar, hiç beklemediğimiz anlarda aniden ortaya çıkar. • İnovasyon sadece ürün ve teknoloji ile ilgilidir. • Sadece büyük şirketler inovasyon yapabilir. • Ham maddede inovasyon mümkün değildir. • Gelişmiş ülke şirketleri inovasyonu başarır. • İnovasyon çok pahalıdır. • İnovasyon, şirketleri zora sokacak riskler içerir. • İnovasyon pazarlaması gereksizdir. • Farklı yapmak inovasyon değildir. • İnovasyon tek başına yapılmalıdır. • Küçük fikirler inovasyon değildir.


27. Soru

Günümüzde inavasyon niçin gereklidir?

Cevap

Günümüzde şirketlerin rekabet gücünü artıracak ve kârlı büyümelerini sağlayacak en önemli şey inovasyondur. Zira bugünün rekabet ortamında öne geçmek, hiç kimsenin düşünmediği çarpıcı bir yeni ürün bulmak, herkesten daha ucuza üret meyi sağlayacak yeni üretim yöntemleri geliştirmek, hiç kimsenin akıl edemediği ama çok ses getiren pazarlama stratejileri üretmek, mevcut yetkinlikleri yeni iş alanlarında uygulamak, kimsenin göremediği yepyeni sektörler yakalamak gibi çabalarla mümkün olabiliyor. İçinde yaşadığımız bu rekabet ortamında şirketlere çok fazla seçenek kalmıyor. Ya sürekli inovasyon yapan ve istikrarlı, kârlı bir büyüme elde eden mutlu bir şirket olacaksınız ya da mevcut duruma ayak uydurmaya çalışan edilgen, yarını belirsiz bir şirket olarak yaşayacaksınız. İşte inovasyon bunun için gereklidir.


28. Soru

İnovasyonda öğrenme sürecini hızlandırmak için neler yapılabilir?

Cevap

İnovasyonun başarıyla yönetimi, sürekli bir öğrenme süreci ile gerçekleşir. Öğrenme sürecini hızlandırmak ve etkin hâle getirebilmek için; • Deneyim paylaşımı ve başarıların yanında başarısızlıkların da firma içinde tartışılması için mekanizmalar oluşturulmalı, • İnovasyon yönetimi için geliştirilmiş araç ve teknikler öğrenilip uygulanmalı, • Basit denemelerle inovasyon yönetiminde farklı yaklaşımlar geliştirilmeli, • Düzenli olarak firmanın inovasyon yönetim performansı izlenip değerlendirilmeli, • Bu değerlendirmenin sonuçlarına göre uygulamalar iyileştirilmelidir.


29. Soru

İnovasyon yönetiminin önemli bileşenleri nelerdir?

Cevap

İnovasyonu yönetmek farklı seviyelerde çalışmayı gerektirir. Bu seviyeler şöyle sıralanabilir: • Ürünleri ve portföyü yönetme, • Süreç ve uygulamaları yönetme, • Üretim hattını ve verimliliği yönetme, • İnsanları ve projeleri yönetme.


30. Soru

Ürünleri ve portföyü yönetme bileşeni nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ürünlerin ya da hizmetlerin pazara sunulmasında olgunluk düzeyine varana dek büyümesine ve en sonunda da düşüşe geçmesine kadar olan yaşam döngüsünü yönetme. Ürünlerin kârlılıklarının en üst düzeye çıkması için ürünlerin pazardaki farklı evrelerinde farklı pazarlama stratejileri uygulamak gerekir. Düşüşe geçmiş olan bir ürün inovasyonla yeniden canlandırılabilir ya da daha iyisini yapabilecek olan bir üçüncü tarafa satılabilir ya da lisans verme yöntemiyle devredilebilir. Dengeli bir ürün portföyü, eski bir ürün düşüşe geçerken yerine gelen ürünün olgunluk evresine gelmek üzere olmasını sağlamalı ve böylece müşterilere verilen hizmetin ve markanın varlığının sürekliliği garanti altına alınmalıdır.


31. Soru

Süreç ve uygulamaları yönetme bileşenleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Şirket içinde yaratıcılığı ve inovasyonu harekete geçirme yeteneğini yönetme ve organizasyonun her bölümündeki süreçlerin iyi tanımlanmış ve geliştirilmiş ve uygun olacaksa farklı gereksinimlere göre uyarlanmış olmasını sağlama. Uygulamalar tutarlı planlama şablonları ile desteklenir ve ilgili çalışmalar şirketin bütünüyle paylaşılarak iyi uygulamalar teşvik edilir. Çoğu zaman intranet tabanlı iş akışı ile kolaylıklar sağlanarak araç ve tekniklerin diğer alanlarda da kullanılması sağlanır. Bu, iş yeri tasarımı, ortam ve rol modeller aracılığıyla kültürel olarak da teşvik edilir.


32. Soru

Üretim hattı ve verimliliği yönetme bileşeni nasıl açıklanabilir?

Cevap

Rapor verme, gözden geçirme, performans hedefleri ve ödüllere yapılandırılmış bir biçimde yaklaşarak, inovasyonun şirket içindeki ilerlemesini yönetme. Ürün hattını yönetmek, inovasyon projeleri portföyünü yöneterek bu projelere yapılan yatırımların ve kaynakların uygun bir biçimde tahsis edilmesini ve projelerde bir sinerji yaratılmasını sağlama ya da taklitlerden kaçınma ve pazara sunulma süresini kısaltma yolları aranması ile ilgili bir konudur. İnovasyonun gerçekleşmesini ve şirketin güçlü bir biçimde buna odaklanmasını sağlamak aşağıdaki ölçümlerle daha mümkün hâle gelebilir: • Çıktı ölçümleri; örneğin yeni ürünlerden elde edilen gelirlerin toplam gelire oranı, • Süreç ölçümleri; örneğin yeni önerilerin sayısı, uygulamaya geçmiş önerilerin toplam öneri sayısına oranı, • Geliştirme aşamasındaki inovasyonlar sayesinde gelecekteki olası gelirlerin ve kârların tahmini.


33. Soru

İnsanlar ve projeleri yönetme bileşeni nasıl açıklanabilir?

Cevap

Projeleri ve bu projeler üzerinde çalışan insanları yönetmek çalışmaları daha yakından izleyen etkin bir takım liderliği ve proje yöneticiliği rolü üstlenmeyi gerektirir. Bunun ardından da sık sık yenilenen bir döngü hâlinde, başlama, planlama, gerçekleştirme, gözden geçirme ve kapatma biçimindeki klasik evreler gelir. Bir inovasyon projesinin ürün geliştirme üzerine odaklanma olarak düşünülmesi elbette kolay olacaktır. Ama öncesi ve sonrası ile ilgili bölümlerde aynı derecede hatta çoğu zaman daha da önemlidir -örneğin fikir üretimi, yaratıcı ön tasarım süreçleri, ayrıca pazara dağıtımı ve ürünün pazarda benimsenme süreçleri. Dağıtım kanallarındaki, perakende pazarlamadaki, iletişim kanallarındaki, satış teknikleri ve fiyatlandırma yapılarındaki ve süregiden hizmet ve destek uygulamalarındaki inovasyon, müşterileri çoğu zaman ürünün kendisinden daha çok etkileyebilir.


34. Soru

Bir inovasyonun başarıya ulaşmasının önünde ne gibi engeller bulunmaktadır?

Cevap

İnovasyonun başarıya ulaşmasının önündeki bazı engeller şöyle sıralanabilir:: • Riskten kaçan kültürel yapı, • Geliştirme sürelerinin uzunluğu, • Ticarileştirilebilecek doğru fikirlerin seçilememesi, • Yeteri kadar büyük fikrin olmaması, • Müşteri iç görüsünün yeteri kadar sürece dahil edilmemesi.


35. Soru

İnovasyon için gereken uygun ortam nasıl olmalıdır?

Cevap

Bugüne kadar 1500’den fazla kurumsal müşteriyle çalışma yapmış olan Ideo Company’nin Başkanı Tom Kelley’nin bu konudaki yorumları ve önerileri şöyle: CEO’ların yaratmaya çalışması gereken önemli şeylerden biri, yöneticilerin yeni fikirler geliştirmek konusunda hızlı ama bunları yargılamak konusunda yavaş hareket ettikleri, fikir dostu bir ortamdır. Bugünün iş dünyasındaki çığır açan inovasyonların çoğunun kökeninde, başlangıçta yanıtlardan çok yeni sorular üreten embriyo halindeki fikirler var. Hızla karar alınan şirketlerde, bu türden kırılgan fikirler, çiçek açma fırsatını bulamadan reddedilebilir. Belirli bir departman ya da yerde bir yaratıcılık vahası yaratabilirsiniz; ama bundan çok daha iyisi, ekibinizdeki herkesin, alay konusu olma ya da eleştirilme korkusu yaşamadan yeni fikirler önerebileceğini düşünmesidir. Dolayısıyla eğer bir inovasyon kültürüne sahip olmak istiyorsanız, fikir üretme işini tek başına inovasyon departmanı olarak gördüğünüz birime bırakmayın. Tüm departmanların, sürekli olarak yeni fikirler üretmenin yalnızca hakları değil ama aynı zamanda görevleri olduğunu düşünmesini sağlayın.


36. Soru

Ar-Ge nedir?

Cevap

Ar-Ge, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan sistematik ve düzenli çalışmalardır.


37. Soru

OECD’nin Ar-Ge faaliyetlerini tanımlamada esas aldığı Frascati El Kitabına (2002) göre araştırma faaliyetleri içeriklerine göre hangi temel gruba ayrılırlar?

Cevap

Üç temel gruba ayrılırlar:

 • Temel bilimsel araştırma
 • Uygulamaya yönelik araştırma
 • Deneysel geliştirme

38. Soru

Ar-Ge sürecinde geliştirilen ürün ve hizmetler işletmelere ne tür ticari faydalar sağlarlar?

Cevap

Ar-Ge sürecinde geliştirilen ürün ve hizmetler şirkete;

 • satışların artması,
 • kârlılığın artması,
 • uluslararası yeni pazarlara açılınması,
 • markanın değerinin artması ve yenilikçi bir şirket olarak ün kazanılması,
 • artan itibarla en başarılı personeli bünyeye çekme gücünün kazanılması,
 • yeni iş ortakları bulunması,
 • dış finansman sağlanmasında kolaylıklar

gibi ticari faydalar sağlayacaktır.


39. Soru

Ar-Ge yeni ve test edilmemiş fikirleri içerdiğinden dolayı hangi risk faktörlerini taşımaktadır?

Cevap

Genel riskler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yeni ya da yenilenmiş ürünlerin ya da servislerin düşünülenden daha zor veya daha pahalı olması,
 • Ticari açıdan başarılı olmayan bir ürünün ya da servisin geliştirilmesi,
 • Sonradan işe yaramaz hale gelen bir ürünün geliştirilmesi

40. Soru

Ar-Ge yönetimi sürecinde yer alan portföy yönetimi uzmanlık boyutunun amacı nedir?

Cevap

Portföy Yönetimi Portföy yönetimi şirketlerin belli stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere yürütülen programlar, projeler ve diğer faaliyetlerin yönetimi anlamını taşımaktadır. Portföy yönetiminde amaç şirketin genel iş stratejisine paralel olarak Ar-Ge proje veya programlarından oluşan portföy öncelliklerini belirlemek ve buna göre kaynakları verimli şekilde kullanmaktır.


41. Soru

Proje yönetiminin parametreleri nelerdir?

Cevap

Projelerin yazımı ve yürütülmesi sırasında gözönünde bulundurulması gereken projeye ait parametreler ki bunlar aynı zamanda projenin kısıtlarını da oluşturmaktadır, şunlardır:

 • Kapsam
 • Kalite
 • Zaman
 • Kaynaklar
 • Maliyet
 • Risk

42. Soru

Tedarik yönetimi, Ar-Ge yönetimi sürecinde hangi amacı gerçekleştirir?

Cevap

Ar-Ge yönetimi içerisinde bu fonksiyonun amacı tedarikçilerle üretim ve tasarım arasındaki ilişkileri geliştirmek, yönetmek ve performansını artırmaktır. Bu fonksiyonun yerine getirilmesinde varsa şirketin inovasyon tedarik stratejisi, stratejik tedarikçi seçim kriterleri, açık inovasyon stratejisi, parça ve malzeme seçim kriterleri, üretme veya satın alma analizi, küresel ürün özellikleri, küresel tedarik süreçleri kullanılır.


43. Soru

Ar-Ge faaliyetleri (entegrasyon) yönetimi hangi amaçları gerçekleştirir?

Cevap

Ar-Ge faaliyetlerinin etkin bir şekilde tasarlanması, kaynak bulunması ve yönetilmesi ve bu yolla da Ar-Ge ye yapılan yatırımın en üst düzeyde geri dönmesi bu fonksiyonun amacıdır. Bu fonksiyonun gerçekleştirilmesinde mühendislik, dış gelişmeler, konuyla ilgili yasal düzenlemeler, uygulamalı araştırma ve şirket içi bilgi yönetim süreçleri ile diğer şirketlerle işbirlikleri ve ticarileştirme süreçleri etkin olarak kullanılır.


44. Soru

Türkiye'da Ar-Ge faaliyetlerine hangi kurumlar destek sağlamaktadır?

Cevap

Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerine destek sağlayan kurumlar;

 • TÜBİTAK
 • TÜBİTAK-TEYDEB
 • KOSGEB
 • Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
 • TTGV
 • BOREN
 • SSM
 • Üniversitelerin BAP Komisyonları

45. Soru

İnovasyonun sahip olduğu temel özellikler nelerdir?

Cevap

Bir şeyin gerçek anlamıyla inovasyon olabilmesi için üç temel öğeyi içermesi gerekir. İnovasyon özgün olmalı, ticari bir değer yaratmalı ve taşımalı ve de değiş tokuş değerine sahip olmalıdır.


46. Soru

İnovasyon türleri nelerdir?

Cevap

İnovasyon türleri aşağıdaki gibidir:

1. Ürün İnovasyonu,
2. Hizmet İnovasyonu,
3. Süreç İnovasyonu,
4. İş Modeli İnovasyonu,
5. Deneyim İnovasyonu,
6. Pazarlama İnovasyonu,
7. Organizasyonel İnovasyon.


47. Soru

Süreç inovasyonu nedir?

Cevap

Süreç inovasyonu, bir şirketin üretim, dağıtım gibi önemli süreçlerini yeniden geliştirmesi, iyileştirmesi ya da mümkün olanları sistem dışına çıkarmasını ifade eder. Yani, şirketin işini yaparken atması gereken tüm süreç adımlarıyla genel olarak tüm tedarik zincirinde yaratacağı devrimci çözümlerle maliyetlerini radikal biçimde düşürmesi, verimliliği olabilecek en üst düzeye çıkarması süreç inovasyonudur.


48. Soru

Organizasyonel inovasyon ne anlama gelir?

Cevap

Organizasyonel inovasyon; bir şirketin çalışma yöntemlerini geliştirmesi, farklılaştırması ve yeniden tasarlaması demektir. Aynı zamanda şirkette her konuda maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için yeni yöntemlerin geliştirilmesi de organizasyonel inovasyon kapsamına girer.


49. Soru

İnovasyon ile icat arasında nasıl bir fark vardır?

Cevap

İcat, bir fikrin veya ürünün ilk defa ortaya çıkması; inovasyon ise buluşun pratikte uygulama bulması, ekonomik bir değere dönüştürülmesidir. İnovasyon için buluşlardan yararlanılabilir.  İnovasyon, keşfedilmemiş olanı icat etmeyi değil; değer yaratma yollarını keşfetmeyi hedefler. Bu nedenle de fikirler ve kavramlar önem kazanır. İnovasyon, ticari başarıyı gerektirir. Diğer taraftan bir buluş yapmak, o buluşun ticari başarısını garantilemez. Buluştan ticari değeri olan bir ürün ortaya çıkmadığı sürece de değer yaratılmamış olur.


50. Soru

İnovasyonun başarıyla yönetimi, sürekli bir öğrenme süreci ile gerçekleşir. Öğrenme sürecini hızlandırmak ve etkin hale getirebilmek için neler yapılmalıdır?

Cevap

Öğrenme sürecini hızlandırmak ve etkin hâle getirebilmek için;

 • Deneyim paylaşımı ve başarıların yanında başarısızlıkların da firma içinde tartışılması için mekanizmalar oluşturulmalı,
 • İnovasyon yönetimi için geliştirilmiş araç ve teknikler öğrenilip uygulanmalı,
 • Basit denemelerle inovasyon yönetiminde farklı yaklaşımlar geliştirilmeli,
 • Düzenli olarak firmanın inovasyon yönetim performansı izlenip değerlendirilmeli,
 • Bu değerlendirmenin sonuçlarına göre uygulamalar iyileştirilmelidir.

51. Soru

Devrimsel inovasyon nedir?

Cevap

İnovasyonların, kaynağındaki fikirlerin küçüklüğüne veya büyüklüğüne göre değil sonuç olarak yarattığı değere göre değerlendirmeleri daha doğrudur. Bu ayrıma göre bakıldığında inovasyonlar evrimsel (artımsal) ya da devrimsel (radikal) inovasyon sınıflaması yapılabilirEtkileri çok daha büyük ve uzun süreli olan devrimsel inovasyonların ortaya çıkışı çok daha nadir olmaktadır. Devrimsel inovasyonlar, pazardaki evrimsel girişimlerin ötesine risk almayı gerektirir ve bu durumda başarısızlık olasılığı birden yükselir.


52. Soru

İnovasyon yönetiminde kıyaslama teknikleri nasıl bir fayda sağlar?

Cevap

Kıyaslama tekniklerinin kullanılması da inovasyon yönetiminde başarıya katkıda bulunur. Bu amaçla, inovasyon yönetimi uygulamalarının kıyaslanmasının sektördeki benzer şirketlerle veya farklı sektörlerden benzer iş süreçleri olan şirketlerle de yapılması büyük yarar sağlar. Diğer taraftan kıyaslama, şirketin mevcut performansının sistematik bir biçimde incelenmesini ve ortaya konmasını sağlayan bir tekniktir. Bu açıdan bakıldığında, kıyaslamanın iyi uygulama örneklerinden yararlanılarak hazırlanmış modellerin kullanılmasıyla yapılması da çok yararlı sonuçlar doğuracaktır.


53. Soru

İnovasyon yönetimi içerisinde üretim hattının yönetimi hangi amaçla gerçekleştirilir?

Cevap

Ürün hattını yönetmek, inovasyon projeleri portföyünü yöneterek bu projelere yapılan yatırımların ve kaynakların uygun bir biçimde tahsis edilmesini ve projelerde bir sinerji yaratılmasını sağlama ya da taklitlerden kaçınma ve pazara sunulma süresini kısaltma yolları aranması ile ilgili bir konudur.


54. Soru

İnovasyon sürecinde insanların ve projelerin yönetilmesinde hangi evreler izlenir?

Cevap

Projeleri ve bu projeler üzerinde çalışan insanları yönetmek çalışmaları daha yakından izleyen etkin bir takım liderliği ve proje yöneticiliği rolü üstlenmeyi gerektirir. Bunun ardından da sık sık yenilenen bir döngü hâlinde, başlama, planlama, gerçekleştirme, gözden geçirme ve kapatma biçimindeki klasik evreler gelir.


55. Soru

Boston Consulting Gruoup'a göre inovasyonun başarıya ulaşmasının önünde duran engeller nelerdir?

Cevap

Boston Consulting Group’un yaptığı bir araştırmada inovasyonun başarıya ulaşmasının önünde;

 • Riskten kaçan kültürel yapı,
 • Geliştirme sürelerinin uzunluğu,
 • Ticarileştirilebilecek doğru fikirlerin seçilememesi,
 • Yeteri kadar büyük fikrin olmaması,
 • Müşteri iç görüsünün yeteri kadar sürece dahil edilmemesi gibi engeller gelmektedir.

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi