İşletme Fonksiyonları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal İletişim Fonksiyonu

1. Soru

İletişi, niçin örgütsel performansın temelini oluşturur?

Cevap

Tüm işletmelerin başarısında iletişim temel faktördür. Bu nedenle iletişim taktikleri ve stratejilerinin iyi anlaşılması ve işletme faaliyetlerinin bütünün kapsayacak şekilde uygulanması kritik bir önem taşımaktadır. İşletmeler faaliyet gösterebilmeleri için gerekli kaynaklara iletişim aracılığıyla ulaşırlar. İşletmeler ihtiyaç duydukları sermaye, iş gücü, ham madde gibi birincil kaynaklara iletişim aracılığıyla sahip olurlar. Yine yasallık, itibar gibi işletmelerin faaliyet göstermelerine olanak sağlayan ikincil kaynakları da iletişim aracılığıyla oluştururlar. Bu nedenle iletişim, örgütsel performansın temelini oluşturmaktadır. Bir kurumun kaynaklara ulaşmadaki çabaları ve faaliyetlerini gerçekleştirdiği ortamdaki etkisi büyük ölçüde paydaşlarıyla ne kadar profesyonel bir iletişim kurabildiğine bağlıdır.


2. Soru

Bir kurumun iletişim sistemi neleri kapsar?

Cevap

Bir kurumun iletişim sistemi, paydaşlarıyla iletişim kurmak üzere başvurduğu stratejik mecralar ve bu mecralar aracılığıyla yaymak üzere oluşturduğu mesaj içeriğinden oluşur. İletişim sistemi; pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler, yatırımcı ilişkileri ve kurum içi iletişimi kapsar. En geniş anlamda, kurumun sosyal sorumluluk ve iyi yurttaşlık göstermeye çalıştığı tüm girişimleri iletişim sistemi içinde değerlendirebiliriz.


3. Soru

İşletmelerde iletişimi yönetmek neden önemlidir?

Cevap

Tüm işletmelerin başarısında iletişim temel faktördür. Bu nedenle iletişim taktikleri ve stratejilerinin iyi anlaşılması ve işletme faaliyetlerinin bütünün kapsayacak şekilde uygulanması kritik bir önem taşımaktadır. İletişim yönetiminin temel işlevi, marka ya da kurum imajının hedeflendiği şekilde olumlu, saygın, güvenilir şekilde oluşturulmasıdır. Dolayısıyla iletişimi yönetmek paydaşların gözünde güçlü bir marka imajı, kurum imajı oluşturmak açısından önemlidir.


4. Soru

Kurumların paydaş yaklaşımını benimsemesi nasıl olmuştur?

Cevap

1980’li yıllardan itibaren yöneticiler kurumlarının sadece yatırımcılar veya tüketiciler gibi belirli bir hedef gruba değil, çok daha fazla sayıda çeşitli gruplara bağlı olduğunu fark etmeye başladılar. Kurumların iletişimleri sadece yatırımcı ve tüketicilerle sınırlı değil, toplum, çalışanlar, devlet gibi farklı grupları da kapsayacak şekilde geniş boyutlu düşünülmelidir. Bu farkındalığın sonucunda kurumların üzerlerinde hissettikleri sorumluluk artmış, devlet ve toplumun da baskısıyla paydaş yaklaşımı kurumlar için gereklilik haline gelmiştir.


5. Soru

Paydaş yaklaşımı iş dünyasında neyi değiştirmiştir?

Cevap

Paydaş yaklaşımının benimsenmesi ticarette neoklasik ekonomi teorisinden sosyoekonomik teoriye geçildiğini göstermektedir. Neoklasik ekonomi teorisine göre kurumun amacı kendisi ve hissedarları için en yüksek kârı sağlamaktır. Buna karşıt sosyoekonomik teori ise kurumun sorumluluğunun çok daha geniş olduğunu söylemektedir. Kurum çevresindeki tüm paydaşlara karşı sorumludur ve toplumun refahını gözetmekle yükümlüdür.


6. Soru

Paydaş yaklaşımı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Paydaş yaklaşımında, kurumun iletişim içinde olduğu kişi ve gruplar temel olarak; • Hükümetler, • Yatırımcılar, • Politik gruplar, • Tedarikçiler, • Tüketiciler, • Ticaret birlikleri, • Çalışanlar ve • Topluluklar olarak sıralanabilir. Kurumun her bir paydaşa karşı olan sorumluluğu eşit seviyededir, her iki taraf birbirini eşit derecede etkilemekte ve birbirlerine bağlıdırlar.


7. Soru

Etkili bir paydaş iletişimi gerçekleştirebilmek adına paydaşların tanımlanması için ne yapılmalıdır?

Cevap

Etkili bir paydaş iletişimi gerçekleştirilebilmesi için paydaşların tanımlanmasında başvurulabilecek en basit yöntem aşağıdaki soruları sormaktır: • Kurumun paydaşları kimlerdir? • Beklenti ve/veya çıkarları nelerdir? • Bu paydaşların kurum açısından sağladığı avantajlar ve riskler nelerdir? • Kurumun tüm paydaşlarına karşı sorumlulukları (ekonomik, yasal, etik) nelerdir? • Kurum bu paydaşların beklentilerine cevap vermek adına onlarla en iyi şekilde nasıl iletişim kurabilir?


8. Soru

Marka imajı kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

İş gücü planlaması, iş gören temini, eğitim ve geliştirme, performans değerlemesi, iş değerlemesi, ücret yönetimi, kariyer planlaması gibi faaliyetler işletmede insan kaynağı sisteminin kurulmasıyla ilgili oldukları için, teknik kapsam çerçevesinde ele alınmaktadır.


9. Soru

İletişim yönetiminin marka imajı üzerindeki rolü nedir?

Cevap

İmaj, bir markanın her bir çağrışımının eşit oranda belirleyici olduğu bir sonuçtur. Bu nedenle de tüm çağrışımların birikimsel etkisi olarak zorlu bir süreç yönetimi, süreklilik, tutarlılık ve istikrar gerektirir. Fakat imaj kimilerine göre bir yanılsama, hakikilikten çok yönlendirilmiş ya da yaratılmış bir şey olarak algılanabilmektedir. Gerçek ve imajın karşıt anlamlarda kullanılması ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. İletişim yönetimi bu noktada, gerçek ile imaj arasındaki farklılığı ortadan kaldırma amacını taşır. Yönetilmesi gereken temel olgu imajdır. İmajın hedeflenen kitlelerde oluşmasını sağlayan temel kavram ise çağrışımdır.


10. Soru

Kurumsal imaj nedir?

Cevap

Kurumsal imaj, tüm deneyimlerin, inançların, duyguların ve bilgilerin etkileşimi sonucunda hedef kitlenin zihninde oluşan, kurum hakkındaki bir bütün değerlendirmedir. Kurumsal imaj, görsel, sözlü ve kurumsal davranışla ilgili tüm unsurları içerisinde barındırır.


11. Soru

Kurumsal imaj ve kurumsal itibar kavramları arasındaki fark kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kurumsal imaj, bireyin kurum hakkındaki inanç ve düşüncelerinin bütününden oluşan bir değerlendirmedir. Kurumsal itibar ise kurumu çağrıştıran, ona atfedilen değerlerdir.


12. Soru

Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj arasındaki kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kurumsal kimlik ve imaj arasındaki etkileşim ele alındığında, kimlik planlaması ve uygulamalarının da nihai hedefinin imaj olduğunu söylemek mümkündür. Kurum imajı işletmeyi oluşturan bütün görsel, sözel ve davranışsal ögelerin kapsamında değerlendirir. Bu ögelerin kurumun misyonunu desteklemesi için tam olarak planlanıp yönetilmesi gerekir.


13. Soru

İyi bir kurumsal kimliğin kurumsal imaj üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

İyi bir kurumsal kimlik kurumsal imajı iki şekilde etkiler. İnsanlar şirket ve onun kimliği arasında ilişki kurarlar. Kimlik unsurları insanların kurum hakkındaki imajlarını hatırlamalarını sağlar. Bu zihinsel bir resim de (binanın şekli gibi) olabilir ve/veya duyusal bir his de (kurumla etkileşimin tatmin edici olup olmaması gibi) olabilir. Yani kurumsal imajın; • Akılcı ve • Duygusal olmak üzere iki boyutu vardır.


14. Soru

Kurum ile ilişkilendirilen imaj çağrışımları nelerdir?

Cevap

İlgili çağrışımlar şöyle sıralanabilir: • Yaygın ürün özellikleri, faydaları veya tutumlarının kalitesi, • Tüketiciler/paydaşlarla ilişkiler, • Sosyal sorumlulukla ilgili değerler ve programlar, • Kurumsal güvenilirlik, uzmanlık.


15. Soru

Yaygın ürün özellikleri, faydaları veya tutumlarının kalitesine ilişkin bir imaj neyi ifade eder?

Cevap

Böylesi bir imaj çağrışımı ürün özellikleri, faydaları ve tutumlarıyla ilgili olarak insanların kurumla ilişkilendirdikleriyle ilgilidir. Bunlardan birisi yüksek kalitedir. Kurumla ilgili algı, ürünün yüksek kaliteli olarak algılanmasını sağlayabilir. Bir diğer ürün çağrışımı ise yenilikçiliktir. Kurumun, özellikle ürün tanıtımı ve geliştirmeyle ilgili olarak yeni ve benzersiz pazarlama programları geliştirmesidir.


16. Soru

Tüketiciler ve paydaşlarla ilişkilere ilişkin bir imaj neyi ifade eder?

Cevap

Kurum tüketicilerini önemseyip onlarla etkileşime girerek, tüketici odaklı bir kurumsal imaj yaratmaya odaklanmış olabilir. Bazen, kurumsal imaj çağrışımları çalışanların özelliklerini yansıtabilir. Kurumun imajının ilişkilendirilmesi sadece tüketici veya çalışanlarla sınırlandırılmayıp daha geniş bir paydaş grubunu kapsayacak şekilde genişletilebilir.


17. Soru

Sosyal sorumlulukla ilgili değerler ve programlara ilişkin bir imaj neyi ifade eder?

Cevap

Kurum çevreyle ilgili duyarlılık göstererek, çevreyi korumaya yönelik programlar geliştirebilir, doğal kaynakları daha etkili kullanmaya çalışabilir. Sosyal sorumluluk değerler ve programlar altında değerlendirilebilir. Bu imaja sahip bir kurum toplumsal programlara destek olan, sanatsal ve sosyal aktiviteleri destekleyen, genel olarak toplumun refah düzeyinin artması için çabalayan bir kurum olarak algılanabilir.


18. Soru

Kurumsal güvenilirlik ve uzmanlığa ilişkin bir imaj neyi ifade eder?

Cevap

Güvenilirlik; uzmanlık, dürüstlük ve beğenilirlikle ilgilidir. Ürünlerini üretme ve satmada, hizmet sunmada yetenekli olan bir kurum o işin uzmanı olarak görülür. Güvenilirlik, kurumun dürüstlüğü, doğruluğu ve paydaşlarına yönelik duyarlılığıyla ilişkilidir. Beğenilirlik ise kurumun beğenilir, etkileyici, prestijli, dinamik vs. olarak görülüp görülmemesiyle ilgilidir.


19. Soru

Kurumsal imajın kurum için sağladığı stratejik avantajlar nelerdir?

Cevap

Kurumsal imajın kurum için sağladığı stratejik avantajlar kısaca şöyle açıklanabilir: • Ayırt edicilik: Kurumsal imaj paydaşların kurumu tanımasına ve ayırt etmesine yardımcı olur. Tutarlı bir şekilde iletişimi yapıldığında kurumsal imaj paydaşlar gözünde farkındalık, tanınırlık ve hatta güven yaratabilir. Kurumun belirgin ve güçlü bir imajının olması kurum içini de etkileyerek çalışanların motivasyonunun arttırılması ve morallerinin yüksek tutulmasına yardımcı olur. Güçlü bir kurumsal imaj çalışanlarda kuruma aidiyet duygusu yaratır. • Etki: Kurumsal imaj paydaşlar gözünde ayrıcalıklı bir konum kazanılmasını sağlar. Kurumu destekleyen paydaşlar ürün ve hizmetlerini satın alarak, kuruma yatırım yaparak ya da kurumun kararlarına karşı çıkmayarak kurumun performansını olumlu yönde etkilerler. • Paydaşlar: Her bireyin kurumla ilişkili olarak birden fazla paydaş rolü olabilir. Eğer kurumlar kendileriyle ilgili tutarlı bir imaj yansıtabilirlerse, farklı paydaş gruplarının gözündeki kurumsal imajlar arasında bir çatışma olmaz. Örneğin kurum çalışanları genellikle aynı zamanda kurumun müşterisidir. Eğer kurum iç ve dış iletişiminde tutarlı bir strateji izlemezse çalışanların kurumun dürüstlüğüyle ilgili algılarını tehlikeye sokabilir.


20. Soru

Kurum imajını oluşturan kaynaklar nelerdir?

Cevap

Kurum imajını oluşturan kaynaklar şöyle sıralanabilir: • Yönetim kalitesi, • Ürün ya da hizmetlerin kalitesi, • Finansal mükemmeliyet, • Uzun dönemli bir yatırım olarak kurumun değeri, • Kurum kaynaklarının kullanımı, • İçinde yaşanılan yere ve çevreye karşı sorumluluk, • Yenilikçilik, • Yetenekli insanlara cazip gelme, onlar› geliştirme ve tutma yeteneği.


21. Soru

Kurumsal itibar ne demektir?

Cevap

Kurumsal itibar en basit tanımıyla, paydaşların zaman içerisinde kurum hakkındaki genel değerlendirmeleridir. Bu değerlendirme paydaşın kurumla doğrudan deneyimleri, kurumun hareketleri ve/veya diğer rakiplerin hareketleriyle karşılaştırmayla ilgili bilgi sağlayan diğer her türlü iletişim ve sembolizm biçimine dayalıdır.


22. Soru

Kurumsal itibarın temel nitelikleri nelerdir?

Cevap

Kurumsal itibarın temel nitelikleri şöyle sıralanabilir: • Dinamik bir kavramdır. • Oluşturulması ve yönetilmesi zaman alır. • Kurumsal itibar ve kurumsal imaj kavramları arasında çift yönlü bir ilişki vardır: Kurumsal itibar büyük ölçüde paydaşların kurum hakkında oluşturdukları, kurumun davranışı, iletişim ve sembollerine dayanan imajlara bağlıdır. Aynı zamanda kurumsal itibar paydaşların kurumla ilgili imajlarını etkileyebilir. • Rakiplerin bulunduğu ortamda kurumun algılanan değerini belirginleştirir. • Farklı paydaşların ekonomik, sosyal ve kişisel altyapılarına bağlı olarak aynı kurum hakkında farklı itibarları olabilir.


23. Soru

Kurumsal itibarın avantajları nelerdir?

Cevap

İyi itibara sahip bir kurum, paydaşlarının değerleriyle örtüşen bir kurumsal imaja sahip demektir. Güçlü bir kurumsal itibar çok değerlidir, çünkü paydaşların kuruma olan güven ve inançlarını kuvvetlendirir. Kuruma güven duyulması, ürün ve hizmetlerini satın almada, iş başvurularında, çalışanların motivasyonlarında, hisselerinin satılmasında ve kriz ortamlarında çok önemli bir avantaj sağlar. Rekabet avantajı yaratacak bir kurumsal itibar oluşturulması için kurumsal kimliğin çok iyi yönetilmesi gerekir. Başarılı bir kurumsal kimlik yönetimi paydaşların gözünde arzu edilir bir imaj oluşturmaya hizmet eder.


24. Soru

Arzu edilen bir imaj ve itibar kazanarak devam ettirmek için izlenebilecek örnek stratejiler nelerdir?

Cevap

Arzu edilen bir imaj ve itibar kazanarak devam ettirmek için izlenecek stratejiler kısaca şöyle açıklanabilir: • Ekolojiyle bağdaşabilir ürün-pazar stratejileri: Avrupa’daki lider kurumlar, Avrupa’da yapılan tescilli ürünler üzerinde, şirketin doğaya saygı ve önem gösterdiğinin simgeleyen Eko etiketi kullanmaya başladılar. Bu strateji dünyanın diğer bölgelerinde tescilli Eko etiket olmaksızın pazarlanan rakip ürünlere karşı rekabet avantajı sağlıyor. • Güvenilirlik ve sorumluluk: Şirket kalite, hizmet ve yenilik konularında tüketicisine güven vermelidir. Aynı zamanda örgütsel, sosyal ve doğal değerleri ihtiyatla koruyarak, bu sorumlu davranışından dolayı paydaşları gözünde itibar kazanmalıdır. • Pazarlama iletişimiyle itibar: Kurumsal itibar, kurumun reklam, promosyon, doğrudan pazarlama, kişisel satış, halkla ilişkiler gibi tüm iş faaliyetleri ve iletişiminden meydana gelir. Bütün paydaşlar kurumun tüm bu pazarlama iletişimi faaliyetlerinden etkilenirler ve bu da onların gözündeki kurumun itibarını etkiler. • Yönetim uygulamaları ve politikalarıyla kurumsal iletişim yönetimi: Kurum yöneticileri çalışanlarda güven duygusu oluşturmak ve çalışanların elde tutulmasını sağlamak için itibar elde etmek zorundadır. İyi bir kurumsal itibar, yönetim kurulu üyelerinden ve kilit yetkililerden başlar. Sağlam bir itibar şirketin sıkı çalışması, paydaşlarına sağladığı dürüst kazançlar, politikaları ve uygulamaları, sağlam standartları ile kazanılır.


25. Soru

Pazarlama iletişiminde kimlik kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kimlik; markayı rakiplerinden ayırt eden, markanın ethos, hedef ve değerlerini yansıtan farklılaştırıcı çerçeve olarak tanımlanabilir. Marka yönetimi açısından marka kimliği, marka için anlamı, yönelimi ve amacı belirlemeye yardımcı referans çerçeve olarak ele alınmaktadır. Genel anlamda kimlik kavramı; • Dayanıklılık, • Bütünlük, • Gerçekçilik gibi üç özellik temelinde değerlendirilmektedir. İŞL106U-İŞLETME FONKSİYONLARI Ünite 7: Kurumsal İletişim Fonksiyonu 4 Bu özellikler, günümüz rekabet ve iletişim ortamında, çok parçalı ve yaygın pazarlama iletişim uygulamalarını yönetme zorluğuna karşı geliştirilen bir çözüm olarak kimlik kavramsallaştırılmasını gündeme getirmiştir. Kimliğin marka yaratma ve yönetim süreçlerinde bütünlükçü bir strateji kaygısı ile ortaya çıktığı açıktır. Dolayısıyla kimlik, görsel kimliği de içerecek şekilde çok yönlü ve boyutlu bir planlama çerçevesini işaret etmektedir. Kimlik, kurumsal ya da marka vizyonunu, kültürü, değerleri, hedefleri ve konumlandırmayı da içeren üst stratejik bir referans çerçevedir. İlham verici olması da beklenir. Tanımlanmış kimlik öğelerinin tüm işletme ve iletişim uygulamalarına rehberlik etmesi beklenmektedir.


26. Soru

Kurumsal kimlik kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kurum kimliği, marka kimliğinde olduğu gibi kurum imajının öncülüdür. Marka yönetiminden farklı olarak kurumsal kimliğin yönetimi, şirketin tüm paydaşlarını hedef alır. Kurumsal kimlik sadece logo ve diğer görsel tasarım unsurlarıyla sınırlı değildir. Çok daha kapsamlı bir kavram olan kurumsal kimlik tüm iletişim biçimleri (kurumsal reklam, sponsorluk vs.) ve kurumun pazar ortamındaki bütün davranışlarını kapsar. Kurumun ne yaptığı, nasıl yaptığı, benimsediği stratejiler ve değerleri gibi birçok ifadeyi içerir ve paydaşların gözünde kurumu diğer rakiplerden farklılaştırır. Kurumsal kimlik kavramı, yöneticilerin paydaşların sahip olmasını arzu ettikleri ve tutundurmaya çalıştıkları kurumsal nitelikleri ifade eder. Bu tanım, daha öncede bahsettiğimiz kimlik ve imaj kavramlarının ayrımı açısından son derece anlamlıdır.


27. Soru

Kurumsal kimlik karmasını oluşturan bileşenler nelerdir?

Cevap

Kurumsal kimlik karmasını oluşturan bileşenler kısaca şöyle açıklanabilir: • Düşünce; yönetsel vizyon, kurum felsefesi, strateji, performans, marka mimarisi, kurum sahipliğinin yapısı ve kurumsal tarihten oluşur. • Ruh; farklılaştırıcı değerler, alt kültürler, çalışanlar arası yakınlık ve içsel imajdan oluşur. • Ses; tüm kurumsal iletişimdir ve onun tüm planlanmış-planlanmamış iletişimi, sembolleri, çalışanları, kurumsal davranışı ve dolaylı iletişiminden oluşur.


28. Soru

Kurumsal misyon, vizyon ve değer kavramlarını tanımlayarak kurumsal kimlik ile ilişkisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kurumun düşünce, ruh ve sesinin bir çıktısı olan kurumsal kimlik, kurumun temel misyonu, stratejik vizyonu, değerleri ve kurum kültürü anlayışını yansıtmalıdır. Misyon ve vizyon kurumun temel olarak kim ve nesini temsil eder. Kurumun ne yaptığını, ne olarak bilinmek ve anlaşılmak istediğini gösterir. • Kurum misyonu; genellikle kurumun kültürünü oluşturan inançlar, dayandığı strateji, paydaşları tarafından nasıl anlaşılmak istediğiyle ilgili ifadelerden oluşur. Kısacası kurumun var olma nedeni ve görevidir. • Kurum vizyonu; kurumun ulaşmak istediği noktayı, gelecekteki resmini ve ufkunu ifade eder. Kurumun öngörülen geleceği, hedefleri ve paylaşılan değerleriyle ilgili ifadelerden oluşur. Değişimin yönünü belirtir. • Kurum değerleri; kurumun dikkate aldığı temel ilkelerdir. Bu ilkeler kurumu farklılaştıran, ona kişilik ve özellikler katan hedeflerden oluşur. Değerler ile kastedilen iyiyi, doğruyu, güzeli ve çirkini tanımlayan standartlardır. Kurum değerleri, davranış ve tutumları yönlendirir.


29. Soru

Kurum değerlerini belirlemek için sorulması gereken sorular nelerdir?

Cevap

Kurum değerlerine aşağıdaki sorulara yanıt aranarak karar verilebilir: • Değerler, kurumla övünmeyi sürdürmek için özdeşleşebilecekleri rehberler olarak görülüyor mu? • Değerler, organizasyonun bütününde karar alma ve günlük iletişim için gerçekten bir temel oluşturuyor mu? • Değerler, kaynak tahsisi ile görev ve insan sorunlarını çözme yolunda yeni bir kurallar seti sağlar mı?


30. Soru

Kültür ve kurum kültürü kavramları nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kültür; bir toplumda geçerli olan ve gelenek hâlinde devam eden her türlü dil, duygu, düşünce inanç ve yaşayış özellikleridir. Bir toplumun yaşam biçimini gösterir. O toplumun sevdikleri, sevmedikleri, yasakladıkları, inançları, inanmadıkları ve değerlerinin hepsini kapsar. Kurum kültürü; çalışanların keşfettiği, geliştirdiği temel fikirler ve düşüncelerden oluşur. Tüm kurum üyelerince paylaşılır ve kurumu diğer örgütlerden ayıran anlam ve özellikleri içinde barındırır. Bu özellikleriyle kurum kültürü, davranış düzenleyici ve örgütte yapılan her şeyin yapılış biçimini belirleyen bir çerçevedir. Özetle kurum kültürü, kurumca paylaşılan değerler bütünüdür.


31. Soru

Kurum kültürünü oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Kurum kültürü, kurumun sahip olduğu; dil, hikâyeler ve kahramanlar, seremoniler ve törenler, fiziksel semboller, örgütsel uygulamalar gibi sembollerin bütününden oluşur.


32. Soru

Güçlü bir kurum kültürünün özellikleri nelerdir?

Cevap

Güçlü kurum kültürü, kurumun değerlerinin ve amaçlarının çoğunluk tarafından paylaşıldığı kültürdür: • Ayırt edicidir. • Kararlı bir yapıdadır. • İfade edilmeden de anlaşılabilir. • Semboliktir. • Bütünleştiricidir. • Kabul görmüştür. • Üst yönetimin bir yansımasıdır.


33. Soru

Kurumsal kimlik unsurlarının saptanmasında başvurulan kriterler nelerdir?

Cevap

Kurumsal kimlik unsurlarının saptanması ve değerlendirilmesinde üç temel kritere başvurulabilir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir: • Merkezilik: Kurum çalışanları tarafından geniş ölçüde benimsenen kurum özellikleri nelerdir? • Süreklilik: Kurum çalışanları tarafından geçmişi günümüze ve geleceğe bağlantıda sıklıkla kullanılan kurum özellikleri nelerdir? • Benzersizlik: Kurumu rakiplerinden farklılaştırma yeteneği bağlamında kurum çalışanlarının en benzersiz bulduğu kurum özellikleri nelerdir?


34. Soru

Kurumsal kimliğin biçimleri nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kurumsal kimliği daha iyi anlamak için dört farklı biçimini ele alarak tanımlamak mümkündür: • Algılanan kimlik: Kurumun çalışanları gözünde merkezilik, süreklilik ve benzersizlik açısından en çok benimsenen kurum özelliklerden oluşan bir bütündür. • Yansıtılan kimlik: Kurumun iletişimler ve semboller aracılığıyla iç ve dış paydaşlarına duyurduğu kurumsal özellikler bütünüdür. • Arzulanan kimlik (veya ideal kimlik): Üst düzey yöneticilerin kurumun o yönde gelişmesi için çabaladıkları kurumun ideal resmidir. • Uygulanan kimlik: Kurumun davranışları ve girişimleriyle hem bilinçli olarak hem bilinçli olmadan yaydığı sinyaller bütünüdür.


35. Soru

Kurumun imaj, itibar ve kimliği arasındaki uyumu analiz etmek için sorulması gereken tanımlayıcı sorular hangi unsurlara dayanmalıdır?

Cevap

Sözü geçen temel unsurlar kısaca şöyle açıklanabilir: • Vizyon: Üst yönetimin kurumla ilgili beklentileri • Kültür: Kurumun tüm çalışanları tarafından hissedilen ve paylaşılan kurum değerleri • İmaj: Paydaşların kurum hakkındaki imaj veya izlenimleri.


36. Soru

Halkla ilişkiler kavramını tanımlayarak işlevi kısaca nasıl açıklanabilir?

Cevap

Halkla ilişkiler, bir kurum ve bu kurumun hitap ettiği kitle ile arasında iletişim, anlayış, yardımlaşma ve kabule dayanan bağlar oluşturmayı ve bu bağları korumayı amaçlayan idari bir fonksiyondur. Halkla ilişkiler kurumun kendisi ve kamu yararına faaliyetler düzenlemesi konusunda danışmanlık yapar. Hitap ettiği kitle ile arasında iyi niyete dayalı bir ilişki oluşturmasına yönelik planlı ve sürekli bir çabadır.


37. Soru

Halkla ilişkilerin başlıca özellikleri nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin özellikleri şu başlıklarda özetlenebilir: • İdari bir fonksiyondur. • Değişik faaliyet ve amaçları içine alan geniş kapsamlı bir uygulama alanıdır. • Halkla iki yönlü iletişime etkileşime dayalı bir uzmanlık alanıdır. • Tek bir topluluktan değil birden çok topluluktan oluşan halk ile muhatap olur. • Kısa dönemden çok uzun dönem ilişkilere dayanır.


38. Soru

Kurumsal iletişimin geleneksel anlamda halkla ilişkilerden ayrıldığı noktalar nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin geleneksel anlamda halkla ilişkilerden ayrıldığı noktalar şöyle sıralanabilir: • Yönetimin karar verme aşamasına dış perspektif katmanın öneminden dolayı kurumsal iletişim üst yönetimle bağlı olmalıdır. • Etkili bir kurumsal iletişim genellikle paydaşlarıyla çift yönlü simetrik modele dayalı bir iletişim kurar. Halkla ilişkiler uzmanları ise genellikle kamuyu bilgilendirmeye dayalı, tek yönlü iletişime başvururlar. Halkla ilişkiler açısından da çift yönlü iletişim ideal olarak görülse de gerçek hayatta uygulama alanı çok bulamamıştır. • Kurumsal iletişim açısından stratejik planlama proaktif planlama ile eş değerdir. • Kurumsal iletişimin hedefindekiler paydaşlar olarak tanımlanır. Paydaşlar, kurumun faaliyetlerinden çeşitli şekillerde etkilenen ve farklı beklentileri olan birçok grubu kapsar.


39. Soru

Kurumsal iletişim nedir?

Cevap

Kurumsal iletişim, yönetim disiplini içinde gelişen ve kurumsal mesajların tutarlılığını ve şeffaflığını sağlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Kurumun tüm iletişimlerinin tutarlı bir şekilde yönetilmesi, kurum kimliğinin geliştirilmesi, ilgili çevrelere etkili şekilde iletilmesi ve arzulanan kurumsal imaj ve kurumsal itibarın elde edilmesini içerir. Bu bağlamda kurumsal iletişim, bir kurumun içsel ve dışsal tüm iletişim çabalarının bütünleşik bir yaklaşımla yönetilmesidir. Özetle kurumsal iletişim, kurumun iç ve dış sosyal paydaşlarıyla ilgili tüm iletişim, politika ve uygulamaları kapsayan bir yönetim biçimidir.


40. Soru

Kurumsal iletişimin alt başlıkları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişim; • Yönetimsel iletişim, • Pazarlama iletişimi ve • Örgütsel iletişim olmak üzere üç alt başlıkta toplanabilir.


41. Soru

Yönetimsel iletişim kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yönetimsel iletişim, üst yönetimin amaç ve hedeflerinin (vizyon) içsel paydaşlarla iletişimini üstlenir. Yönetimsel seviye, kurumdaki kilit kaynakların edinimi ve elde tutması üzerinde yetkisi olan tüm çalışanları kapsar. Diğer bir deyişle yönetim, sadece üst düzey yöneticileri değil kurumdaki diğer çeşitli birimleri ve birim yöneticilerini de kapsar.


42. Soru

Pazarlama iletişimi kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Pazarlama iletişimi özellikle ürün, hizmetler ve markaların satışını destekleyen reklamcılık, sponsorluk, satış promosyonu gibi iletişim biçimlerinden oluşur.


43. Soru

Örgütsel iletişim kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Örgütsel iletişim, halkla ilişkiler, kamu ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, kurumsal reklamcılık, çevre iletişimi, kurum içi iletişim gibi iletişim biçimlerini kapsar.


44. Soru

Kurumsal iletişimin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimin sorumlulukları şöyle sıralanabilir: • Markanın arkasındaki kurumu ayrıntılarıyla anlatmak (kurumsal marka), • Kurumun arzulanan kimliği ve marka özellikleri arasındaki uyumsuzlukları minimum seviyeye indirecek girişimlerde bulunmak, • İletişim alanında kimin hangi görevleri üstleneceğini belirlemek, • İletişimle ilgili konularda karar vermeyi kolaylaştıracak etkili prosedürleri formüle etmek ve uygulamak, • Kurumsal amaçları içsel ve dışsal olarak destekleyecek girişimleri harekete geçirmek.


45. Soru

Kurumsal iletişimin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişiminin fonksiyonları; kurumsal reklam, sosyal sorumluluk, medya ilişkileri, iç iletişim, yatırımcı ilişkileri, hükûmetle ilişkiler ve kriz yönetimi olarak sıralanabilir.


46. Soru

Kurumsal reklam nedir?

Cevap

Kurumsal reklam, sadece ürünleri ve hizmetleri değil kurumun bütününün imajını güçlendirmeye yönelik bir iletişim biçimidir.


47. Soru

Kurumsal reklam türleri nelerdir?

Cevap

Kurumsal reklam türleri genel olarak üç temel kategoriye ayrılabilir: • Kurumun imajını güçlendirmeye yönelik kurumsal reklam, • Finansal ilişkilere yönelik kurumsal reklam, • Savunucu kurumsal reklam.


48. Soru

Kurumsal reklamın faydaları nelerdir?

Cevap

İyi bir kurumsal reklam programının kuruma sağlayacağı katkılar şöyle sıralanabilir: • Kurumun imajını belirginleştirir ve güçlendirir. • Kurumsal reklam, ürün reklamı kadar doğrudan ve hemen olmasa da uzun vadede satışlarda artış sağlar. • Daha güçlü bir kurumsal itibarın oluşmasına destek olur. • Yeni iş gücünün kazanılması ve var olan iş gücünün kuruma bağlılığının sürdürülmesinde yardımcı olur.


49. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumun toplum içinde oynadığı rol ve amacı ile ilgili temel sorular soran bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın merkezinde; • Ekonomik, • Sosyal ve • Çevresel kaygılardan oluşan üç temel konuya karşı sorumluluk vardır. Kurumsal sosyal sorumluluğun görevi, yükümlülüklerini yerine getiren iyi kurumsal vatandaşlar yaratmaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların çeşitli eylemlerinin paydaşları üzerindeki çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini ölçerek ve olumsuz etkileri azaltarak toplumun ve kurumun birlikte gelişmesine katkı sağlayabilecek süreçleri hayata geçirmektir.


50. Soru

Başarılı bir kurum içi iletişimin temel kriterleri nelerdir?

Cevap

Başarılı bir iç iletişimin kriterleri şunlardır: • Bilginin açık ve dürüst bir şekilde değişimi, • Açık ve anlaşılması kolay materyallerin kullanılması, • Zamanında dağıtım, • Güvenilir kaynaklar, • Çift yönlü geribildirim sistemi, • Üst düzey yöneticilerin çalışanlardan beklentilerini açık olarak ifade edilmesi, • İletişimin sürekli olarak geliştirilmesi, • Kaynaklar arasındaki mesajların birbirleriyle uyumlu olması.


51. Soru

Yatırımcı ilişkilerinin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Yatırımcı ilişkilerinin temel amaçları şunlardır: • Kurumun vizyonu, stratejisi ve potansiyelinin yatırımcılara, analizcilere, medyaya ve ilgili diğer çevrelere anlatılması. Yatırımcı ilişkilerinin en kritik görevlerinden birisi finansal sonuçların ve gelecekle ilgili beklentilerin çok anlaşılabilir şekilde ilgili çevrelere iletilmesidir. • Kurumun hisse senedi fiyatlarının, kazanç beklentileri, endüstrinin geleceği ve ekonomi ile uyumlu olmasının sağlanması.


52. Soru

Kriz yönetiminin önemli noktaları nelerdir?

Cevap

Kriz yönetiminin önemli noktaları şöyle sıralanabilir: • Kurumun kilit sözcülerinin belirlenmesi, • Üst düzey yöneticiler ve kurum sözcüsüne medya eğitimi verilmesi, • İletişim ekibinin oluşturulması ve medyadan gelecek soruların nasıl yanıtlanacağı, bilginin kontrollü bir şekilde nasıl duyurulacağının planlanması, • Medyanın buluşacağı ve bilgilendirileceği güvenli kriz masalarının oluşturulması, • İlgili dış birimlerle (örneğin; polis, itfaiye vb.) kurulacak irtibatların tespit edilmesi.


53. Soru

Kurumların paydaşlarıyla iletişimlerine ve onlara karşı sorumluluklarına standartlar getiren uluslararası paydaş girişimlerine örnek veriniz.

Cevap

Bunlara örnek olarak kurumlar için insan hakları, çalışma koşulları, çevre duyarlılığı ve şeffaflık gibi konularda ilkeler belirleyen Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Anlaşması gösterilebilir. 


54. Soru

Etkili bir paydaş iletişimi gerçekleştirilebilmesi için paydaşların tanımlanmasında sorulacak soruları sıralayınız.

Cevap

Bu sorular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kurumun paydaşları kimlerdir?
 • Beklenti ve/veya çıkarları nelerdir?
 • Bu paydaşların kurum açısından sağladığı avantajlar ve riskler nelerdir?
 • Kurumun tüm paydaşlarına karşı sorumlulukları (ekonomik, yasal, etik)
  nelerdir?
 • Kurum bu paydaşların beklentilerine cevap vermek adına onlarla en iyi şekilde nasıl iletişim kurabilir?

55. Soru

Kurumsal kimlik, kurumsal imajı nasıl etkilemektedir?

Cevap

İyi bir kurumsal kimlik kurumsal imajı iki şekilde etkiler. İnsanlar şirket ve onun kimliği arasında ilişki kurarlar. Kimlik unsurları insanların kurum hakkındaki imajlarını hatırlamalarını sağlar. Bu zihinsel bir resim de (binanın şekli gibi) olabilir ve/veya duyusal bir his de (kurumla etkileşimin tatmin edici olup olmaması gibi) olabilir. Yani kurumsal imajın akılcı ve duygusal olmak üzere iki boyutu vardır.


56. Soru

Kurumlarla ilişkilendirilen imaj çağrışımlarını sıralayınız.

Cevap

İmaj çağrışımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yaygın ürün özellikleri, faydaları veya tutumlarının kalitesi,
 • Tüketiciler/paydaşlarla ilişkiler,
 • Sosyal sorumlulukla ilgili değerler ve programlar,
 • Kurumsal güvenilirlik, uzmanlık.

57. Soru

Kurumsal imajın, kurum için çeşitli stratejik avantajlarını sıralayarak açıklayınız.

Cevap

Ayırt edicilik: Kurumsal imaj paydaşların kurumu tanımasına ve ayırt etmesine yardımcı olur. Tutarlı bir şekilde iletişimi yapıldığında kurumsal imaj paydaşlar gözünde farkındalık, tanınırlık ve hatta güven yaratabilir. Kurumun belirgin ve güçlü bir imajının olması kurum içini de etkileyerek çalışanların motivasyonunun arttırılması ve morallerinin yüksek tutulmasına yardımcı olur. Güçlü bir kurumsal imaj çalışanlarda kuruma aidiyet duygusu yaratır.
Etki: Kurumsal imaj paydaşlar gözünde ayrıcalıklı bir konum kazanılmasını sağlar. Kurumu destekleyen paydaşlar ürün ve hizmetlerini satın alarak, kuruma yatırım yaparak ya da kurumun kararlarına karşı çıkmayarak kurumun performansını olumlu yönde etkilerler.
Paydaşlar: Her bireyin kurumla ilişkili olarak birden fazla paydaş rolü olabilir. Eğer kurumlar kendileriyle ilgili tutarlı bir imaj yansıtabilirlerse, farklı paydaş gruplarının gözündeki kurumsal imajlar arasında bir çatışma olmaz. Örneğin kurum çalışanları genellikle aynı zamanda kurumun müşterisidir. Eğer kurum iç ve dış iletişiminde tutarlı bir strateji izlemezse çalışanların kurumun dürüstlüğüyle ilgili algılarını tehlikeye sokabilir.


58. Soru

Kurum imajını oluşturan kaynakları sıralayınız.

Cevap

 • Yönetim kalitesi,
 • Ürün ya da hizmetlerin kalitesi,
 • Finansal mükemmeliyet,
 • Uzun dönemli bir yatırım olarak kurumun değeri,
 • Kurum kaynaklarının kullanımı,
 • İçinde yaşanılan yere ve çevreye karşı sorumluluk,
 • Yenilikçilik,
 • Yetenekli insanlara cazip gelme, onları geliştirme ve tutma yeteneği


59. Soru

Kurumsal kimlik kavramını açıklayınız.

Cevap

Bir kurumu meydana getiren çalışanları, ürünleri, hizmetleri, sembolleri gibi nitelikleri olarak tanımlanabilir. 


60. Soru

Kurumsal itibarıntemel niteliklerini sıralayınız.

Cevap

 • Dinamik bir kavramdır.
 • Oluşturulması ve yönetilmesi zaman alır.
 • Kurumsal itibar ve kurumsal imaj kavramları arasında çift yönlü bir ilişki vardır: Kurumsal itibar büyük ölçüde paydaşların kurum hakkında oluşturdukları, kurumun davranışı, iletişim ve sembollerine dayanan imajlara bağlıdır. Aynı zamanda kurumsal itibar paydaşların kurumla ilgili imajlarını etkileyebilir.
 • Rakiplerin bulunduğu ortamda kurumun algılanan değerini belirginleştirir.
 • Farklı paydaşların ekonomik, sosyal ve kişisel altyapılarına bağlı olarak aynı kurum hakkında farklı itibarları olabilir.


61. Soru

Kurum yöneticileri arzu edilen bir imaj ve itibar kazanıp sürdürmek için hangi stratejileri izleyebilir? Sıralayarak açıklayınız.

Cevap

Ekolojiyle bağdaşabilir ürün-pazar stratejileri: Avrupa’daki lider kurumlar, Avrupa’da yapılan tescilli ürünler üzerinde, şirketin doğaya saygı ve önem gösterdiğinin simgeleyen Eko etiketi kullanmaya başladılar. Bu strateji dünyanın diğer bölgelerinde tescilli Eko etiket olmaksızın pazarlanan rakip ürünlere karşı rekabet avantajı sağlıyor.

Güvenilirlik ve sorumluluk: Şirket kalite, hizmet ve yenilik konularında tü keticisine güven vermelidir. Aynı zamanda örgütsel, sosyal ve doğal değerleri ihtiyatla koruyarak, bu sorumlu davranışından dolayı paydaşları gözünde itibar kazanmalıdır.

Pazarlama iletişimiyle itibar: Kurumsal itibar, kurumun reklam, promosyon, doğrudan pazarlama, kişisel satış, halkla ilişkiler gibi tüm iş faaliyetleri ve iletişiminden meydana gelir. Bütün paydaşlar kurumun tüm bu pazarlama iletişimi faaliyetlerinden etkilenirler ve bu da onların gözündeki kurumun itibarını etkiler.

Yönetim uygulamaları ve politikalarıyla kurumsal iletişim yönetimi: Kurum yöneticileri çalışanlarda güven duygusu oluşturmak ve çalışanların elde tutulmasını sağlamak için itibar elde etmek zorundadır. İyi bir kurumsal itibar, yönetim kurulu üyelerinden ve kilit yetkililerden başlar. Sağlam bir itibar şirketin sıkı çalışması, paydaşlarına sağladığı dürüst kazançlar, politikaları ve uygulamaları, sağlam standartları ile kazanılır.


62. Soru

Uluslararası Kurumsal Kimlik Topluluğu'na göre kimlik kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Uluslararası Kurumsal Kimlik Topluluğu, kimliği; markayı rakiplerinden ayırt eden, markanın ethos, hedef ve değerlerini yansıtan farklılaştırıcı çerçeve olarak tanımlamaktadır.


63. Soru

Kurumsal kimlik karmasını oluşturan bileşenleri sıralayarak açıklayınız.

Cevap

Düşünce; yönetsel vizyon, kurum felsefesi, strateji, performans, marka mimarisi, kurum sahipliğinin yapısı ve kurumsal tarihten oluşur.

Ruh; farklılaştırıcı değerler, alt kültürler, çalışanlar arası yakınlık ve içsel imajdan oluşur.

Ses; tüm kurumsal iletişimdir ve onun tüm planlanmış-planlanmamış iletişimi, sembolleri, çalışanları, kurumsal davranışı ve dolaylı iletişiminden oluşur.


64. Soru

Kurum kültürü kavramını açıklayınız.

Cevap

Kurum kültürü; çalışanların keşfettiği, geliştirdiği temel fikirler ve düşüncelerden oluşur. Tüm kurum üyelerince paylaşılır ve kurumu diğer örgütlerden ayıran anlam ve özellikleri içinde barındırır. Bu özellikleriyle kurum kültürü, davranış düzenleyici ve örgütte yapılan her şeyin yapılış biçimini belirleyen bir çerçevedir. Özetle kurum kültürü, kurumca paylaşılan değerler bütünüdür. Kurum kültürü, kurumun sahip olduğu;

 • Dil,
 • Hikâyeler ve kahramanlar,
 • Seremoniler ve törenler,
 • Fiziksel semboller,
 • Örgütsel uygulamalar gibi sembollerin bütününden oluşur.

65. Soru

Kurumsal kimlik unsurlarının saptanması ve değerlendirilmesinde başvurularacak ölçütleri sıralayarak açıklayınız.

Cevap

Kurumsal kimlik unsurlarının saptanması ve değerlendirilmesinde üç temel kritere başvurulabilir. Bunlar; merkezilik, süreklilik  ve benzersizliktir.

Merkezilik: Kurum çalışanları tarafından geniş ölçüde benimsenen kurum özellikleri nelerdir?

Süreklilik: Kurum çalışanları tarafından geçmişi günümüze ve geleceğe bağlantıda sıklıkla kullanılan kurum özellikleri nelerdir?

Benzersizlik: Kurumu rakiplerinden farklılaştırma yeteneği bağlamında kurum çalışanlarının en benzersiz bulduğu kurum özellikleri nelerdir?


66. Soru

Kurumsal kimlikle ilişkili olarak; algılanan kimlik, yansıtılan kimlik, arzulanan kimlik ve uygulanan kimlik kavramlarını tanımlayınız.

Cevap

Algılanan kimlik: Kurumun çalışanları gözünde “merkezilik, süreklilik ve benzersizlik” açısından en çok benimsenen kurum özelliklerden oluşan bir bütündür.

Yansıtılan kimlik: Kurumun iletişimler ve semboller aracılığıyla iç ve dış paydaşlarına duyurduğu kurumsal özellikler bütünüdür.

Arzulanan kimlik (veya ideal kimlik): Üst düzey yöneticilerin kurumun o yönde gelişmesi için çabaladıkları kurumun ideal resmidir.

Uygulanan kimlik: Kurumun davranışları ve girişimleriyle hem bilinçli olarak hem bilinçli olmadan yaydığı sinyaller bütünüdür.


67. Soru

Bir kurumun imaj, itibar ve kimliği arasındaki uyumu analiz etmeye yarayan üç temel unsuru sıralayınız.

Cevap

Vizyon: Üst yönetimin kurumla ilgili beklentileri

Kültür: Kurumun tüm çalışanları tarafından hissedilen ve paylaşılan kurum değerleri

İmaj: Paydaşların kurum hakkındaki imaj veya izlenimleri


68. Soru

Halkla ilişkiler kavramını tanımlayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler, bir kurum ve bu kurumun hitap ettiği kitle ile arasında iletişim, anlayış, yardımlaşma ve kabule dayanan bağlar oluşturmayı ve bu bağları korumayı amaçlayan idari bir fonksiyondur.


69. Soru

Kurumsal iletişimi geleneksel anlamda halkla ilişkilerden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

 • Yönetimin karar verme aşamasına dış perspektif katmanın öneminden dolayı kurumsal iletişim üst yönetimle bağlı olmalıdır.
 • Etkili bir kurumsal iletişim genellikle paydaşlarıyla çift yönlü simetrik m odele dayalı bir iletişim kurar. Halkla ilişkiler uzmanları ise genellikle kamuyu bilgilendirmeye dayalı, tek yönlü iletişime başvururlar. Halkla ilişkiler açısından da çift yönlü iletişim ideal olarak görülse de gerçek hayatta uygulama alanı çok bulamamıştır
 • Kurumsal iletişim açısından stratejik planlama proaktif planlama ile eşdeğerdir.
 • Kurumsal iletişimin hedefindekiler paydaşlar olarak tanımlanır. Paydaşlar, kurumun faaliyetlerinden çeşitli şekillerde etkilenen ve farklı beklentileri olan birçok grubu kapsar.


70. Soru

Kurumsal iletişim nedir?

Cevap

Kurumsal iletişim, yönetim disiplini içinde gelişen ve kurumsal mesajların tutarlılığını ve şeffaflığını sağlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Kurumun tüm iletişimlerinin tutarlı bir şekilde yönetilmesi, kurum kimliğinin geliştirilmesi, ilgili çevrelere etkili şekilde iletilmesi ve arzulanan kurumsal imaj ve kurumsal itibarın elde edilmesini içerir. Bu bağlamda kurumsal iletişim, bir kurumun içsel ve dışsal tüm iletişim çabalarının bütünleşik bir yaklaşımla yönetilmesidir. Özetle kurumsal iletişim, kurumun iç ve dış sosyal paydaşlarıyla ilgili tüm iletişim, politika ve uygulamaları kapsayan bir yönetim biçimidir.


71. Soru

Kurumsal iletişimin fonksiyonlarını sıralayınız.

Cevap

Kurumsal iletişiminin fonksiyonları; kurumsal reklam, sosyal sorumluluk, medya ilişkileri, iç iletişim, yatırımcı ilişkileri, hükûmetle ilişkiler ve kriz yönetimi olarak sıralanilir. 


72. Soru

Kurumsal reklamı tanımlayınız.

Cevap

Kurumsal reklam, sadece ürünleri ve hizmetleri değil kurumun bütününün imajını güçlendirmeye yönelik bir iletişim biçimidir.


73. Soru

Kurumsal reklam kategorilerini sıralayarak açıklayınız.

Cevap

Kurumun imajını güçlendirmeye yönelik kurumsal reklam: Birçok kurumsal kimliklerini desteklemek ve imajlarını güçlendirmek için kurumsal reklama başvurur. Kurumlar birleştiklerinde veya yeni iş alanlarına girdiklerinde yeni vizyonlarını ve stratejilerini açıklama gereği hissederler ve kurumsal reklam aracılığıyla paydaşlarına iletirler.

Finansal ilişkilere yönelik kurumsal reklam: Kurumun finansal toplulukların gözünde imajını güçlendirmede kullandığı araçlardan birisidir. Bu tip kurumsal reklamlar potansiyel yatırımcıların kuruma yönelik ilgilerini arttırmayı amaçlar.

Savunucu kurumsal reklam: Özel ilgi gruplarından gelen dışsal tehlikelere tepki vermek amacıyla kullanılan kurumsal reklamlardır. Savunucu kurumsal reklam genellikle tartışmalı konularla ilgilenir. Mevcut duruma itiraz eden gruplara yanıt verme yolu olarak görülebilir. Örneğin çevre örgütleri tarafından çeşitli iddialarla eleştirilen bir kurum, bu iddialara savunucu kurumsal reklam aracılığıyla cevap verebilir.


74. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını tanımlayınız.

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumun toplumun çıkarlarına gösterdiği saygının sonucu olarak tüketiciler, çalışanlar, hissedarlar, topluluklar ve çevre üzerindeki etkileri konusunda tüm kurumsal faaliyetleriyle ilgili sorumluluk almasıdır. Kısacası, kurumun sadece kârlılığa odaklanmanın ötesine geçerek paydaşları üzerindeki sosyal etkilerini gözeterek davranmasıdır.


75. Soru

Etkili bir kriz yönetimi için neler yapılmalıdır?

Cevap

Etkili bir kriz yönetimi için bilgi kontrollü bir şekilde duyurulmalıdır. Resmî olmayan bilgiler veya zarar verici dedikoduların ortalıkta dolaşmaması sağlanmalıdır. Medyanın sorularına etkili bir şekilde cevap verilememesi gazetecilerin ulaşabildikleri başka kaynaklara yönelmesine neden olabilir. Bu nedenle olası bir kriz durumuna karşı hazırlıklı olunması ve kriz gerçekleşmeden önce iletişimcilerin sorumluluklarının saptanması gereklidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi