Kültürlerarası İletişim Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kültürlerarası İletişim Nedir?

1. Soru

Kültürlerarası iletişim nedir?

Cevap

Kültürlerarası iletişim de “farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalı” olarak, bu sorun alanlarını incelemek için oluşturuldu (Roth, 1996:20 akt. Kartarı, 2006:23).


2. Soru

Kültürlerarası iletişim disiplininin amacı nedir?

Cevap

Kültürlerarası iletişim disiplininin amacı, farklı kültürlere mensup insanlar arasında gerçekleşen etkileşim sürecini bütün yönleriyle anlamak, açıklamak ve bu tür iletişim süreçlerinin olası sonuçları hakkında öngörüler geliştirerek etkin iletişimin yollarını aramaktır. Bu amaca ulaşabilmek için sürecin analitik olarak ele alınması, süreci oluşturan bileşenlerin tanınması ve birbirleriyle olan ilişkilerinin betimlenip anlaşılması gerekir.


3. Soru

Hall'a göre " iletişim " nedir?

Cevap

Hall ise kültürleri birbirleri ile karşılaştıkları durumlarda inceledi. Faklı kültürlere mensup insanların karşılaşmalarını kültürel karşılaşma olarak adlandırdı ve kültürel karşılaşma durumlarını kendi bağlamları içinde ele alarak anlamaya çalıştı. Yöntemsel olarak diğerinden çok farklı olan bu yaklaşım iletişim davranışlarının anlaşılmasına ve iletişim sürecine kültür penceresinden bakılmasına olanak sağladı. Hall, etkin iletişim için kültürün hangi niteliklerinin öğrenilmesi gerektiğini gösteren kuramsal dayanaklar oluşturdu. Hall’e göre, iletişim, kuralları olan, çözümlenebilen ve araştırmacıların bireylerarası etkileşimin kültürel kalıplarını kuramsal olarak ifade edebilecekleri bir alandır.


4. Soru

Hall'a göre " kültür " nasıl tanımlanır?

Cevap

Edward T. Hall, kültürle iletişimi birbirinden ayırmaz. Ona göre, kültür  insan toplulukları tarafından, insanın temel gereksinmelerini karşılamak üzere üretilen, yaratılan her türlü insan yapısı ürünler bütünüdür.

Barınma ihtiyacının karşılanması temeline dayalı mimariden, sözel iletişim  gereksinmesi nedeniyle yaratılan dillere, yeme gereksinmesinin karşılanması için geliştirilen gastronomiye kadar her şey kültür kavramı altında toplanır. Bütün bunlar ancak topluluk halinde yaşanırsa yaratılabilecek, geliştirilebilecek şeylerdir. Topluluk olmanın temeli ise etkileşime, başka deyişle iletişime dayanır.  O halde kültür, topluluğu bir arada tutan, iletişimin ürünü, sonucu ve sebebidir. Yani “ iletişim kültür, kültür de iletişimdir ” (Hall, 1959:169).


5. Soru

Kültürel ve normatif sistemler neden birbirinden farklıdır?

Cevap

Kültür kavramını ortak sembolik sistem anlayışı ile tanımlamaya çalışanlar kültürel ve normatif sistemleri birbirinden ayırmak gerektiğini savunurlar. Onlara göre, normatif, yani kural koyucu sistem özellikle karar verme ve etkileşim modellerinin incelenmesi için uygundur. Kültür ise sistem merkezlidir ve kararlara temel oluşturan sistemi ifade eder. Başka ifadeyle kültür bir tiyatro oyununda sahne ve dekor ile oyuncuların rollerini kapsarken normatif sistem sadece oyuncuların replikleri ve yönetmenin komutlarından ibarettir.


6. Soru

Kültürlerarası İletişim disiplininde de kültür kavramı bu kitapta nasıl tanımlanır?

Cevap

Kültürlerarası İletişim disiplininde de kültür kavramı, konuya hangi yaklaşımla bakıldığına bağlı olarak farklı şekillerde tanımlanır. Bu kitapta, kültürlerarası karşılaşmaları daha kolay analiz edebilmek için, kültür “sembol, anlam ve normların tarihsel aktarım sistemi” olarak tanımlanacaktır.


7. Soru

Kültürlerarasılık nedir?

Cevap

Kültürlerarasılık, etkileşime katılan tarafların farklı kültürlere mensup olmaları halinde ortaya çıkan durumdur.


8. Soru

Süreç yaklaşımına göre " iletişim " nedir?

Cevap

Kültürlerarası iletişimin üçüncü temel kavramı iletişimdir. İletişim başlıca iki şekilde kavranır. İletişimi bir süreç olarak kavrayan Süreç Yaklaşımına göre, iletişim birçok bileşenleri olan bir süreç içinde gerçekleşir. İletişim tek bir eylem değil çok boyutlu bir süreçtir. 


9. Soru

Anlam Yaratma Yaklaşımı’na göre, " iletişim " nedir?

Cevap

İletişimin açıklanmasında ikinci yaklaşım Anlam Yaratma Yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre, iletişim bir anlamın karşı tarafın zihnine aktarılması durumudur. Dolayısıyla anlık bir şeydir. Okuduğumuz bir metin, dinlediğimiz bir konuşma, izlediğimiz bir film, gördüğümüz bir fotoğraf zihnimizde bir anlam ya da çeşitli anlamlar yaratır. 


10. Soru

Kodlama nedir?

Cevap

Kodlama içsel bir eylemdir ve sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekilde bir araya getirilmesini ifade eder. Söz gelişi matematikte kullandığımız semboller koddur. Kodlar, topluluğun kullandığı dilin kurallarına veya topluluk kültürünün normlarına uygun olarak düzenlenir.


11. Soru

Erol Mutlu Kodlamayı nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Erol Mutlu kodlamayı “bir mesajın, iletişim kanalının özelliklerine uygun olacak şekilde, bir simgeleştirme süreci aracılığıyla fiziksel olarak iletilebilecek veya taşınabilecek hale getirilmesi” olarak tanımlar (Mutlu, 1995: 219-220).


12. Soru

İnsan iletişiminde kodlama nasıl tanımlanır?

Cevap

İnsan iletişiminde kodlama, " iletişim kurabilmek için çeşitli görsel ve sessel sinyallerin belli kurallara veya kodlara göre düzenlenmesi " demektir.


13. Soru

Etkin İletişim nasıl tanımlanır?

Cevap

Bir ileti algılandığında onu oluşturan kodların açılması, sembollerin anlaşılması gerekir. Bu süreçte algılanan iletiden bir anlam çıkarılır. Eğer çıkarılan anlam kaynağın aktarmak istediği anlamla örtüşüyorsa bu iletişime “etkin iletişim” denir. Etkin iletişim niyet edilen anlam ile karşı tarafın çıkardığı anlamın aynı olması durumudur.


14. Soru

Algılama ne demektir?

Cevap

Algılama, insanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayrımında olması ve onları yorumlama süreci (Mutlu, 1995: 30-31) olarak tanımlansa da burada algılamayı uyaranların duyu organlarınca fark edilip zihinsel süreçlere dâhil edilmesi anlamında kullanacağız.


15. Soru

İletişimin birinci işlevi nedir?

Cevap

İletişimin birinci işlevi bilgi ya da enformasyon aktarmaktır. Enformasyon işlenmemiş veri anlamında kullanılmaktadır. Enformasyon işlenip özümsenince bilgi olur.


16. Soru

İletişim Sürecinin Özellikleri nelerdir?

Cevap

İletişim süreci, sürece katılanların niteliklerine, yani yaşlarına, cinsiyetlerine, sosyal durumlarına ve mensup oldukları kültürlere bakmaksızın burada açıklayacağımız özelliklere gösterir. Düşüncelerimizi ve duygularımızı doğrudan  doğruya aktaramadığımız için, onları semboller aracılığıyla aktarırız. Bu semboller ses, nesne, hareket, renk, temas olabilir. Kültür semboller yoluyla nesilden nesle aktarılır ve nesilleri birbirine bağlar. İletişim sürecinde her ileti bir sonuç doğurur. Başka deyişle algılanan her iletiye bir tepki verilir. İletişim dinamik bir süreçtir. İletişim sürecine katılanlar iletileri algılar, anlamlandırır, yanıt verir, tepki gösterir. 


17. Soru

İletişim sürecinde " Bağlam " ne demektir?

Cevap

İletişim süreci belirli bir bağlamda gerçekleşir. Bağlam, iletişim süreci gerçekleşirken içinde bulunulan fiziki ortamı, zamanı ve sosyal ilişkiler ağını ifade eder.


19. Soru

Kültür içi iletişim süreçlerinde durum nasıldır?

Cevap

Kültür içi iletişim süreçlerinde de aynı durum söz konusundur; etkileşimde bulunanlar süreç içinde hem gönderen hem  alıcı olurlar.


20. Soru

Kültürlerarası iletişim nasıl bir süreçtir?

Cevap

Kültürlerarası iletişim süreci, kültür içi süreçlerden farklı olarak anlamlandırma evresinde kültür farklılıklarının etkisiyle anlamın değişebildiği, yanlış anlamaların  ortaya çıkabildiği bu nedenle de alıcı üzerinde istenmeyen etkilerin yaratılabildiği bir süreçtir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi