Kurumsal İletişim Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Halkla İlişkiler

1. Soru

Sosyal sorumluluk faaliyetleri, neyin göstergesidir?

Cevap

Sosyal sorumluluk faaliyetleri, toplumsal duyarlılığın bir göstergesidir.


2. Soru

Sosyal sorumluluk kavramı, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sosyal sorumluluk en geniş anlamıyla kurumların toplum yararına yaptığı etik ve toplumsal faaliyetlerdir.


3. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk nasıl ifade edilmektedir?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini tamamlamak için bir kurum tarafından üstlenilmiş büyük çaplı faaliyetlerdir.


4. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez ne zaman ve nerede yer almıştır?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, ilk kez 1953’te yayınlanan Howard Bowen’in “Social Responsibility of the Business” adlı
kitabında yer almıştır.


5. Soru

Küreselleşme nasıl bir süreci ifade eder?

Cevap

Küreselleşme; 80’li yıllardan itibaren tüm dünyayı etkisi altına çok uluslu güçlerin yönlendiriciliğinde, tek kültür ve tüketim alışkanlıklarını hedefleyen bir uluslararası bütünleşme sürecini ifade eder.


6. Soru

Vakıf, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Vakıf, bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer ya da birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.


7. Soru

Türk şirketleri ağırlıklı olarak aile şirketi hüviyetinde olduğu için nasıl bir görünüm sergilemektedirler?

Cevap

Türk şirketleri ağırlıklı olarak aile şirketi hüviyetinde olduğu için, Batı’daki tarzda yatırımcı baskısından çok şirket gelenekleri daha baskın bir görünüm sergilemektedirler.


8. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk üzerine farklı modeller geliştirilmiş ve alana katkı sağlayan bazı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu modellerin ilki hangisidir?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluk üzerine farklı modeller geliştirilmiş ve alana katkı sağlayan bazı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu modellerin ilki Archie Carroll’un 1979 yılında geliştirdiği modeldir.


9. Soru

Organizasyonun yanı sıra toplumun refahını koruyan ve iyileştiren işletmelerin niçin ve nasıl önlem aldıklarını ve neden yükümlülük sahibi olduklarını tanımlayan beş varsayım dizisinden oluşan sosyal sorumluluk modeli, kim tarafından oluşturulmuştur?

Cevap

Organizasyonun yanı sıra toplumun refahını koruyan ve iyileştiren işletmelerin niçin ve nasıl önlem aldıklarını ve neden yükümlülük sahibi olduklarını tanımlayan beş varsayım dizisinden oluşan sosyal sorumluluk modeli, Keith Davis tarafından oluşturulmuştur.


10. Soru

Hangi amaç kurumsal sosyal sorumlulukla halkla ilişkiler kavramlarını birbirlerine yaklaştırmaktadır?

Cevap

Özellikle hedef kitlenin beklentilerinin tatmini ve toplum nezdinde olumlu bir imaj oluşturma amacı; kurumsal sosyal sorumlulukla halkla ilişkiler kavramlarını birbirlerine yaklaştırmaktadır.


11. Soru

Kurumsal itibar nedir?

Cevap

Kurumsal itibar, bir kurumun paydaşları tarafından paylaşılan ortak algı ve değere verilen isimdir.


12. Soru

Sosyal sorumluluk uygulamalarının artıları nelerdir?

Cevap

Sosyal sorumluluk uygulamaları bir yandan kurumsal itibarı arttırırken; diğer yandan paydaşlarının kuruma olan bağlılıklarını pekiştirmektedir.


13. Soru

Kurumsal Sosyal sorumluluk etkinliklerinde hangi model uygulanmaktadır?

Cevap

Kurumsal Sosyal sorumluluk etkinliklerinde; iki yönlü simetrik İletişim modeli uygulanmaktadır.


14. Soru

Bugünkü Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında temel olarak hangi konular yer almaktadır?

Cevap

Bugünkü Kurumsal Sosyal Sorumluluk; kurum imajı, halkla ilişkiler, çevresel sorumluluk, davalar, hükümetle ilişkiler, çalışan morali konularıyla gerçekten ilgilenilen kurum yöneticileri arasında en temel konular arasındadır.


15. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uzun vadede ne gibi faydaları bulunmaktadır?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluk uzun vadede; iş stratejisinin bir parçası olarak kuruma ve kurumun markalarına katma değer sağlamakta ve manevi sermayesini arttırmakta, dolayısıyla karlılığa katkıda bulunmaktadır.


16. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk, sadece çevre veya birtakım sosyal faaliyetlerle sınırlı bir alan değildir. Bu felsefenin altında yatan birincil amaç nedir?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluktaki birincil amaç, sosyal faaliyetlere yapılan yatırımın tüketicilerin tercihleri üzerinde etkili olabileceği gerçeğinden hareketle, kurumların verimliliğine katkı sağlayacağına duyulan inançtır.


17. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan işletmeler; bu uygulamalarından birtakım faydalar elde etmektedirler. Bu faydalardan finansal performansta iyileşme nasıl açıklanmaktadır?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluk alanında yapılan araştırmalarda; topluma karşı sorumluluk içinde yerine getirilen ticari uygulamalarla pozitif finansal performans arasında gerçek bir ilişki olduğu açık bir şekilde belirtilmektedir.


18. Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin kurumlara ve kurum yöneticilerine ne gibi faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kurumlara itibar, prestij ve piyasada daha saygın bir yer edinme imkanı sağlarken; kurum yöneticilerine de daha iyi vatandaş olma hakkı sağlamaktadır.


19. Soru

Sosyal sorumluluk etkinlikleri konusunda olumsuz düşünen birtakım çevreler de bulunmaktadır. Bu söylemi benimseyenlerin temel görüşü nedir?

Cevap

Sosyal sorumluluk etkinlikleri konusunda olumsuz düşünen birtakım çevreler de bulunmaktadır. Bu söylemi benimseyenlerin temel görüşü; kurumların karlılık ekseninde yürüyen bir işletme düzenleri olduğu, temel hedeflerin göz ardı edilmesinin kurumlara fayda sağlamayacağı yönündedir.


20. Soru

Sosyal sorunların çözümünün işletmelerin sorumluluğunda olmadığını düşünen çevreler, sosyal sorumluluk faaliyetlerine neden olumsuz yaklaşır.

Cevap

Sosyal sorunların çözümünün işletmelerin sorumluluğunda olmadığını düşünen çevreler; hem kampanyalar için ayrılan maliyeti hem de buna uygun personel istihdamını, karlılığı tehdit eden bir faktör olarak gördüğü için bu tür faaliyetlere olumsuz yaklaşır.


Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi
v