Kurumsal İletişim Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal İletişim Kavram ve Kuramlar

1. Soru

Rekabet ortamında firmalar, kurumsal iletişimi hangi sebeplerle etkin bir şekilde kullanmak zorundadır?

Cevap

Rekabet ortamında firmalar, sadece varlıklarını sürdürmek için değil ayakta kalmak, farklılaşmak, hedef kitle tarafından tercih edilmek adına kurumsal iletişimi etkin bir şekilde kullanmak zorundadır.


2. Soru

Kurum kavramı nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Kurum, bir sosyal grup ya da toplumda belli amaçları gerçekleştirmeye yönelik temel işlevleri karşılayan, süreklilik kazanmış, diğer kurumsal yapılarla ilişkili, ancak kendi alanında tek olan ve kendine özgü değerler taşıyan sistemdir (Özdemirci, 1999:367).


3. Soru

Kurumun başlıca özellikleri nelerdir?

Cevap

Kurumun başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Aktan ve Vural, 2006):
• Kurumlar bir arada yaşayan insanların davranışları ve eylemleri sonucunda oluşur.
• Kurumlar uzun yaşamlıdır ve zaman içerisinde değişir.
• Kurumların oluşmasında, kabul edilmesinde ve yaygınlaşmasında bilgi, öğrenme ve
tecrübe önemli rol oynar.
• Her toplumun kendine ait farklı alışkanlıkları, gelenekleri, değerleri ve inançları bulunduğundan kurumlar toplumlarda farklılık gösterir.
• Kurumlar hem formel hem de informel
kurallar bütünüdür.


4. Soru

İletişim kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

“İletişim, birbirlerine ortamlarındaki nesneler, olaylar ile ilgili değişmeleri haber veren bunlara ilişkin bilgilerini birbirlerine aktaran, aynı olgular, nesneler ve sorunlar karşısında benzer yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, benzer duygular taşıyıp bunları birbirine ifade eden insanların oluşturduğu topluluk ya da toplum yaşamı içinde gerçekleştirilen tutum, yargı, düşünce, duygu bildirişimleridir (Oskay, 1992: 15).


5. Soru

Yönetim kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Yönetim, belirli amaçları gerçekleştirebilmek için planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri vasıtasıyla kaynakların koordineli bir biçimde kullanılabilmesidir. Toplumsal hayat içerisinde biçimsel niteliğe sahip olan veya olmayan tüm gruplarca belirli amaçları gerçekleştirebilmek için yürütülen faaliyetlerin genel adıdır. Diğer bir ifade ile yönetim, değişmekte olan çevre koşullarında kaynakları verimli şekilde kullanarak kurumun amaçlarına etkin bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla iş birliği yapmaktır.


6. Soru

Kurumsallaşmış işletmelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kurumsallaşmış işletmelerin özellikleri incelendiğinde;
• Stratejik plana,
• İnsan kaynakları uygulamalarına,
• Bilgi sistemine,
• Kendine has kimlik yapısına,
• İç kontrol sistemine,
• Örgüt kültürüne sahip oldukları söylenebilir


7. Soru

Kurumsallaşma kavramı neyi açıklamaktadır?

Cevap

Kurumsallaşma, kuruluşların faaliyet gösterdikleri çevreleriyle (örgütsel çevre/örgütsel alan) olan uyum sürecini ve bu kuruluşlarda zamanla
oluşan ilerlemeyi açıklamaktadır.


8. Soru

Genel kurumlar deyince akla gelen hangi kurumlar vardır?

Cevap

Bir toplumda yaşayan bütün insanları ilgilendiren davranışları düzenleyen kurumlara “genel kurumlar” denir. Piyasa, hukuk, ahlâk ve din kurumu bu sınıflandırma içerisine girmektedir.


9. Soru

Kurumlar işlevsel açıdan kaça ayrılırlar?

Cevap

Kurumlar işlevsel açıdan “temel kurumlar” ve “yardımcı kurumlar” olarak ikiye
ayrılabilirler.


10. Soru

“Mihver (başat ) kurumlar” neyi ifade eder ve örnekleri nelerdir?

Cevap

“Mihver (başat ) kurumlar” kurumlar hiyerarşisinde en üst noktada bulunan kurumlardır. Mihver kurumlar, toplumda kişilerin anahtar rolüne benzer, diğer kurumları da kendi işlevi doğrultusunda yönlendirir. Örneğin, tarihsel olarak
Roma’da siyaset, Çin’de aile, Hindistan’da din, Amerika’da ekonomi mihver kurum örnekleridir. Mihver kurumlar diğer kurumları etkilemektedirler.
Bu bağlamda günümüzde sanayileşmiş ve sanayileşme yolundaki tüm toplumlarda ekonomi mihver kurum niteliği taşımaktadır (Aydın, 2000: 24).


11. Soru

Kurumsal iletişimde temel amaç nedir?

Cevap

Kurumsal iletişimde temel amaç, kurumun değerlerine sahip çıkmak, çalışanları motive etmek, güçlü marka yaratmak için güçlü kurum kültürü yaratmayı desteklemek ve aynı zamanda kurumsal varoluş anlamında bir kurumun kapsadıklarını bir araya getirmektir (Bat, 2012: 110). Kurumsal iletişimin
diğer bir amacı ise, ilişkide olduğu tüm kitlelerde şeffaf, güvenilir, sürekli ve güçlü bir kurum algısı yaratmak, bu algıyı korumak ve güçlendirmektir.


12. Soru

Kurumsal iletişimin, gerçekleştirmesi beklenen kaç amacı vardır?

Cevap

Kurumsal iletişimin, gerçekleştirmesi beklenen dört amacı bulunmaktadır (Okay, 2005: 9):
1. Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri desteklemek
(düzenleme),
2. Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturmak
(ikna etmek),
3. Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye bilgi
vermek (bilgiyi verme),
4. İyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri sosyalleştirmek
(bütünleştirme).


13. Soru

Stratejik kurumsal iletişimin hangi hususlar tarafından doğrudan etkilendiği düşünülmektedir?

Cevap

Stratejik kurumsal iletişimin aşağıdaki hususlar tarafından doğrudan etkilendiği düşünülmektedir (Vural ve Bat, 2013: 44).
- Araştırmalar aracılığıyla, çeşitli kitlelerin algısını
ölçme

- Farklı gruplarda, gönderilecek mesajları geliştirmede
bu algıları kullanma
- Hız ve kesinlik isteyen farklı müşteriler için
zengin bir algı yaratma
- Çeşitli kurumsal değerler üzerine görüşler ve
haberleri etkilemek için önleyici çalışmalar
aracılığıyla iletişim mesajlarını yönetme.


14. Soru

Bir kurum felsefesi kaç şekilde ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Bir kurum felsefesi iki şekilde ortaya çıkmaktadır
( Okay, 2013: 97):
1. Yazılı olarak. Kurum temellerinde /kurallarında ve/veya yönetim temellerinde / kurallarında temel davranışları yönlendirici bir biçimde, çalışma prensiplerini tespit etmek için saptanmış olabilir.

2. Veya daha çok sözlü olarak mevcut olabilir ve bu şekilde kurumsal düşünce ve davranışı belirleyebilir.


15. Soru

Kurumsal imaj nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kurumsal imaj, bir kurumun genel olarak kamuoyunda canlandırdığı kanaat, bir firmanın çevresel aktörlerinin o firmaya ilişkin görüşü, kuruluşun hedef kitlelerin zihninde oluşturduğu resim, firmanın hedef kitleleri tarafından algılanan
resmi, şirkete, örgüte veya işletmeye ilişkin bir algılama olarak tanımlanmaktadır (Bakan, 2005: 36-37).


16. Soru

Kurumsal davranış neyi kapsamaktadır?

Cevap

Kurumsal davranış, birinci olarak kurumun tüm akla gelen düşünce tarz ve tepkilerini; ikinci olarak da mümkün olan etkileşim ortakları (kamuoyu,
hedef grubu)’na karşı tüm bu davranış tarzlarını kapsamaktadır. (Okay, 2013: 180)


17. Soru

Kurum ikliminin niteliğini belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Kurum ikliminin niteliğini belirleyen faktörler aşağıdaki şekilde ortaya konulmuştur (Okay, 2013: 189):
• Çalışma faaliyetlerinin kendisi: İçerik ve çevre koşulları
• İletişim imkânları
• Sosyal alan ve ilişki kurma imkânları
• Personel geliştirme imkânları
• Eğitim imkânları
• Geniş anlamda çalışma koşulları.


18. Soru

Kurumsal iletişimi engelleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Kurumsal iletişimi engelleyen faktörler genel olarak;
• Kişisel faktörler
• Fiziksel ve teknik faktörler
• Dil engelleri
• Statüden kaynaklanan engeller
• Zaman engeli
• Sosyo- kültürel ve psikolojik engeller
• Aşırı bilgi yükü şeklinde ifade edilebilmektedir.


19. Soru

Kurumsal İletişim ağ modelleri nelerdir?

Cevap

Şirketlerde gruplar ve insanlar arasında iletişim farklı ağ modellerine göre olur. Buna göre kurumsal iletişim modelleri; dairesel model, zincir modeli,
merkezi model, serbest model ve “ Y” modeli olarak beş gruba ayrılabilir.


20. Soru

Kurumsal İletişimde kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Yazılı İletişim Araçları:

Kurum gazetesi ve dergisi, Broşür, bülten ve el kitapçıkları, afişler ve pankartlar, ilan-duyuru panoları, mektuplar, yıllık raporlar, rozetler ve damgalar.

Sözlü İletişim Araçları:

Görüşme ve toplantılar, konferans ve seminerler, telefonla görüşme


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi