Yeni İletişim Teknolojileri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal Sosyal Medya

1. Soru

Sosyal medya kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sosyal medya, her yerden ulaşılabilen, kullanıcı tarafından üretilen içeriğin oluşturulmasını, erişilmesini ve değiştirilmesini sağlayan Web tabanlı ve mobil tabanlı internet uygulamaları olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medya, içerik ve uygulamaların atık tüm kullanıcılar tarafından bir katılımcı ve işbirlikçi biçimde değiştirildiği bir platformdur.


2. Soru

“Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik” kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik (User Generated Content), genel olarak kamuya açık ve son kullanıcılar tarafından hazırlanan çeşitli medya içeriğini tanımlar.


3. Soru

Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik kavramı (User Generated Content) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik (User Generated Content) için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD, 2007) tarafından daha kapsamlı bir tanım verilmektedir: (1) İnternet üzerinden kamuya açık hale getirilen içerik, (2) belli miktarda yaratıcı çabayı yansıtan içerik ve (3) profesyonel rutin ve uygulamalar dışında yaratılmış içerik.


4. Soru

Sosyal medya kurumlar açısından nasıl bir öneme sahiptir?

Cevap

Sosyal medyanın kurumlar açısından önemi şu şekilde sıralanabilir:

 • Sosyal medya bir diyalogdur.
 • Sosyal medya içeriği kullanıcı tarafından üretilmiştir.
 • Sosyal medya çok sayıda platform ve araç içerir.
 • Sosyal medya ölçme kolaylığı sağlar.
 • Sosyal medya, farklı gruplar arasında etkileşim sağlar.
 • Sosyal medya düşük maliyetli iletişim platformlarıdır.
 • Sosyal medya, kişisel, siyasi ve ticari kullanım için ilişkiler kurar.

5. Soru

Sosyal medyayı geleneksel medyadan farklı kılan özellikler nelerdir?

Cevap

Sosyal medyayı geleneksel medyadan farklı kılan özellikler şöyle özetlenmektedir:

 • Zaman ve mekândan bağımsız olması
 • Kullanımının kolay olması
 • Etkileşimi desteklemesi
 • Kullanıcının ürettiği içeriği paylaşmasına imkân sağlaması
 • Sosyal medyada diğer platformlarla bağlantılı olması
 • Ölçüm yapmayı kolaylaştırması

6. Soru

Kurumlar arasında sosyal medya iletişiminin tercih edilmesinin nedeni nedir?

Cevap

Kurumlar arasında sosyal medya iletişiminin tercih edilmesinin nedeni, internet üzerinden bilginin viral yayılımını sağlaması ve geleneksel medyayla karşılaştırıldığında halka ulaşma kapasitesindeki büyüklükle açıklanabilir. Ayrıca, geleneksel medyadan uzaklaşan internet kullanıcıları, markalar ve ürünler hakkında bilgi ve fikir almak için giderek daha fazla sosyal medya kanalına erişime ihtiyaç duymaktadır.


7. Soru

Sosyal medya yönetimi kurumların iletişim çalışmaları açısından nasıl avantajlar sağlamaktadır?

Cevap

Sosyal medya yönetimi kurumların iletişim çalışmaları açısından çeşitli avantajlar sağlamaktadır:

 • Kurumun görünürlüğünü arttırma/Çevrimiçi iletişim faaliyetlerini tamamlama
 • Müşteri ilişkilerini destekleme/Müşterilerin sorunlarını çözme
 • Hedef kitle ile iletişime geçme/İstek beklenti öğrenme
 • Kurumu farklılaştırma
 • Kurumun itibarını artırma

8. Soru

Kurumun hedef kitleleriyle iletişime açık olduğunu hissettirebilmesi için hangi adımları atması gerekmektedir?

Cevap

Kurumun hedef kitleleriyle iletişime açık olduğu hissettirebilmesi için konuşmaları desteklemesi, takip etmesi, aktif olarak katılması ve istek ve beklentileri karşılamaya yönelik adımlar atması gerekir.


9. Soru

Sosyal medyanın, medya kullanımıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Sosyal medya, hem bir sosyal hem de bir medya bileşenine sahip olduğuna göre dikkat edilecek noktalar şu şekilde verilmektedir: Medyayı kullanma ile ilgili olarak;

 • Dikkatli seçim yapılmalı
 • Uygulama seçilmeli veya yapılmalı
 • Etkinliklerin uyumu sağlanmalı
 • Medya planı bütünleştirilmeli
 • Herkes için erişim sağlamalı

10. Soru

Sosyal medyanın, sosyal yönüyle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Sosyal medya, hem bir sosyal hem de bir medya bileşenine sahip olduğuna göre dikkat edilecek noktalar şu şekilde verilmektedir: Sosyal olmakla ilgili olarak;

 • Aktif olma
 • İlginç olma
 • Mütevazı olma
 • Profeyonel olmama
 • Dürüst olma

11. Soru

İş dünyası açısından bakıldığında, sosyal medya platformları neleri yapabilmektedir?

Cevap

Sosyal medya platformları, akla gelebilecek her konuda veri ve bilgi birikimi yaratarak, yeni, yenilikçi ürün ve hizmetler için fikir ve ilham kaynağı yaratarak konuşmaları ve işbirliğini kolaylaştırmıştır. İş dünyasından bakıldığında, bu platformlar şunları yapabilir:

 • Yeni markalar, ürünler ve hizmetler başlatmak
 • Potansiyel yeni müşteri potansiyelini artırmak
 • Müşteri ilişkilerini güçlendirmek
 • Satışları artırmak
 • Yeni bir iş veya ürün satış başarısını ölçmek

12. Soru

Sosyal medya platformları nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Sosyal medya platformları; bloglar, mikrobloglar, sosyal ağ siteleri, içerik/medya paylaşım siteleri, işbirlikçi projeler, sanal dünyalardan oluşmaktadır.


13. Soru

Kurum bloglarının türleri nelerdir?

Cevap

Kurum bloglarının türleri şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Yönetici blogları
 • Kurum blogları
 • Ürün blogları
 • Müşteri hizmetleri blogları
 • Savunma blogları
 • Çalışan blogları

14. Soru

Bloglar, kurumlar açısından nasıl olanaklar sunmaktadır?

Cevap

Bloglar kurumlar açısından şu olanakları sunmaktadır:

 • Bilginin kolay sağlanması
 • Daha insani bir ses oluşturması
 • Güven ve itibarın artmasını sağlaması
 • Pazarlama kampanyalarına destek sağlaması
 • Gelişmiş müşteri hizmetleri sunması
 • Yeni bir hedef kitle oluşturma fırsatı sağlaması
 • Gelişmiş kurumiçi iletişimi gerçekleştirmesi

15. Soru

Sosyal medya pazarlaması ile markalara yönelik hangi hedefler karşılanabilmektedir?

Cevap

Sosyal medya pazarlaması ile markalara yönelik şu hedefler karşılanabilir:

 • Marka farkındalığı oluşturma
 • Markanın itibarını ve imajını geliştirme
 • Mesajın içselleştirilmesini teşvik etme
 • Tüketicileri bir marka tecrübesiyle buluşturma
 • Kulaktan kulağa olumlu söylentiler yaymak
 • Medya entegrasyonu en üst düzeye çıkarma
 • Tüketici davranışlarını araştırma
 • Yeni pazarlama stratejileri için fikir geliştirme
 • Trafiği kurumsal Web sitelerine yönlendirme
 • Arama motoru sıralamalarını iyileştirme
 • Ürün satışlarını artırma
 • Daha verimli Pazar bölümlendirmesi yapma
 • Daha yüksek reklam hasılatı elde tme
 • Daha iyi ürün destek ve servis teslimi sağlama

16. Soru

Pazarlama açısından sosyal medya yönetiminin planlanmasında hangi aşamalar yer almaktadır?

Cevap

Pazarlama açısından sosyal medya yönetiminin planlanmasında şu aşamalar yer almaktadır:

 • Sosyal medya stratejilerinin oluşturulması
 • Hedef kitlenin belirlenmesi
 • İçerik/Mesaj üreilmesi
 • Sosyal medya araçlarının belirlenmesi

17. Soru

Sosyal medya alanındaki tüketiciler arasındaki etkileşimlerin etkisi hangi noktalarda görülmektedir?

Cevap

Sosyal medya alanındaki tüketiciler arasındaki etkileşimlerin etkisi şu noktalarda gösterilmektedir:

 • İnternet, tüketici tarafından desteklenen iletişim için bir kitle medyası aracı haline gelmiştir.
 • Tüketiciler geleneksel reklam kaynaklarından (radyo, televizyon, gazete vs.) uzaklaşmaktadır.
 • Tüketiciler daha çok bilgi araması yapmak ve satın alma kararlarını vermek için çeşitli sosyal medyalara yönelmektedir.
 • Sosyal medya, tüketiciler tarafından, promosyon karışımının geleneksel öğeleri yoluyla iletilen kurumsal destekli iletişimlerden daha fazla ürün ve hizmetler ile ilgili daha güvenilir bir bilgi kaynağı olarak algılanmaktadır.

18. Soru

Kurumların sanal ortamlarda itibarı izlemek ve korumak amacıyla nelere dikkat etmesi gerekmektedir?

Cevap

Kurumların sanal ortamlarda itibarı izlemek ve korumak amacıyla şunlara dikkat etmesi gerekir:

 • Arama motorlarında ve toplumsal paylaşım ağlarında kurum ve marka ile ilgili anahtar kelimeleri takip etmek
 • İş alanı, kurum, marka ve ürünle ilgili önde gelen blogları takip etmek
 • Dijital iletişim ortamında özellikle sosyal medyada hedef kitlelere sistematik ve doğru bilgileri sağlamak
 • Kurumu ya da markayı ilgilendiren paylaşımları görmezden gelmemek

19. Soru

Klososky’nin çevrimiçi itibarı yönetmek için önerdiği işlemler nelerdir?

Cevap

Klososky, çevrimiçi itibarı yönetmek için üç adımlı bir işlem önermektedir. Bunlar; dinleme süreci, katılım politikasının oluşturulması, ölçüm ve raporlama sistemleridir.


20. Soru

Kurumların itibarını etkileyecek sosyal medya değerleri nelerdir?

Cevap

Kurumların itibarını etkileyecek sosyal medya değerleri şu şkelide ele alınmaktadır: Güven, Şeffaflık ve Katılım.


21. Soru

Büyük veriler kurumlar açısından hangi iyileştirmeleri sağlamaktadır?

Cevap

Büyük veriler, kurumlar açısından şu iyileştirmeleri sağlayabilir:

 • Hissedar değerini artırmak
 • Müşteri memnuniyetini artırmak
 • Yeni Pazar fırsatlarını değerlendirmek
 • Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek
 • Rakiplerin önüne geçmek

22. Soru

Sosyal medya pazarlamasında büyük veri toplamanın etkisi altında değişen uygulamalar nelerdir?

Cevap

Sosyal medya pazarlamasında büyük veri toplamanın etkisi altında değişen uygulamalardan bazıları şöyle sıralanabilir:

 • Geliştirilmiş müşteri hizmetleri
 • Daha bağlı çalışan sayısı
 • Yeni tahminler
 • Geliştirilmiş işletme marjları
 • Bireyselleştirilmiş algoritmalar

23. Soru

Temel sosyal medya analitik teknikleri nelerdir?

Cevap

Sosyal medya analitiği, farklı alanlardan çeşitli modelleme ve analitik teknikleri içeren ve giderek genişleyen bir alandır. Bu bağlamda temel sosyal medya analitik teknikleri şunlardır:

 • Fikir madenciliği veya duygu analizi
 • Konu modellemesi
 • Sosyal ağ analizi
 • Eğilim analizi
 • Görsel analitik

24. Soru

Sosyal medya analizlerinde kullanılan araçlar nelerdir?

Cevap

 Sosyal medya analizi için çeşitli sosyal medya analiz araçlarını şöyle sıralamak mümkündür:

 • Google Analytics
 • Facebook Insights
 • Twitter Analytics
 • Klout
 • Hootsuite
 • HowSociable
 • TweetReach

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi