Bireyler Arası İletişim Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Bireylerarası İletişimde Dinleme Ve Konuşma

1. Soru

İşitme yetisi nasıl kazanılmaktadır?

Cevap

Ses dalgalarının kulağa ulaşmasıyla beyne çeşitli iletiler gitmesi sonucu işitme yetisi kazanıl­maktadır. İşitmek, uygun koşullar altında, kendili­ğinden gelişir.


2. Soru

Dinleme, nasıl bir süreci ifade etmektedir?

Cevap

Dinlemek ise etkin bir süreçtir. Karmaşık bir niteliğe sahip olan dinleme, odaklanılmayı gerek­tiren hem düşünsel hem de duygusal bir süreçtir. Dinleme, çevredeki varlıklara, olaylara, farklı kav­ramlarla durumlara ilişkin iletileri anlam­landırma sürecinin temel edimlerinden biridir. Dinlemek; iletişimde bulunulanların sesine, sözcük seçimine, tonlamasına, hızına ve beden diline karşı duyarlı olunmasını gerektirir.


3. Soru

Dinleme süreci nedir?

Cevap

Dinleme süreci, iletiyi anlamak için art arda gelerek birbirini tamamlayan eylemler bütünüdür.


4. Soru

Dinleme sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Seslerin kulağa ulaşması, işitme; seslere dikkatle yönelerek onları ileti olarak seçme, dikkat etme; anlamlandırılan iletiyi yorumlama, anlamlandırma; iletiye ilişkin belli bir iz oluşturma, anımsama; son olarak da iletiyi cevaplandırma, tepki verme olarak sıralanabilir. Her dinlemede ilk üç aşama (işitme, dikkat etme, anlamlandırma) birbirini izler.


5. Soru

Etkin dinleme nedir?

Cevap

Alınan iletiyle ilgili, geri bildirimde bu­lunmak için çaba harcanan dinlemedir. Etkin dinleme, kişinin kendisinin söyleyeceklerini dü­şünmeyi bırakıp konuşmacının sözlerine yoğunlaşarak ile­tiyi anlamasını gerektirir.


6. Soru

Etkin dinleme iletişimin etkisini nasıl arttırmaktadır?

Cevap

Etkin dinleme;

 • iletişim becerilerinin geliştirmesini,
 • konuşanın sadece sözcüklerini duymayı değil, sözcüklerin derin anlamına ulaşılmasını,
 • iletişim boyunca doğal, önyargısız ve iletişim odaklı olunmasını,
 • dış etkenlere karşın, dikkatin dağılmamasını,
 • konuşmacıyla dinleyicinin birbirlerini anlamasını sağlayarak iletişimin etkisini artırır.

7. Soru

Etkin dinlemenin yönlendirilmesinde etkili olan beceriler nelerdir?

Cevap

Etkin dinleme aşağıdaki becerilerle yönlendirilir:

 • Beden dilini kullanma,
 • Özetleme,
 • Netleştirme,
 • Yargılamadan uzak durma,
 • Olumlu yaklaşma,
 • Sorumluluk alma.

8. Soru

Etkin dinleme becerilerinden biri olan netleştirmenin en temel yolu nedir?

Cevap

İletinin içeriğini anlamakla kalma­yarak iletinin taşıdığı olası yan anlamları da ortaya çıkarabilecek açıklayıcı karşılıklar verebilmek, netleş­tirmenin en temel yoludur.


9. Soru

Netleştirme ilkeleri nelerdir?

Cevap

Netleştirme ilkeleri şunlardır:

 • Söz kesme!
 • Az konuş, çok dinle!
 • Anlaşılanların dogruluğunu denetle!
 • Yanlışları düzelt!
 • Belirsizlikleri gider!

10. Soru

Konuşma nedir?

Cevap

Konuşma, düzenli devi­nimlerle konuşma organ­ları tarafından sesin söze dönüştürülerek iletilerin aktarıldığı, insana özgü ya­ratıcı bir yetenektir.


11. Soru

Konuşmanın boyutları nelerdir?

Cevap

Konuşmanın boyutları;

 • Konuşma için, öncelikle fizyolojik özelliklerin tam olması gerekir. Bunlar, insanın bedeniyle ilgili­dir.
 • Konuşma, psikolojik özellikler de taşır. Bu özellikler, uyaran (ileti) ile tepki (geri bildirim) sürecinde kendini gösterir.
 • Konuşma eyleminden söz edilebilmesi için, en az iki kişi gereklidir. Dolayısıyla konuşma, toplumsal özellikler de taşır.

12. Soru

Etkili ve doğru konuşmanın bileşenleri nelerdir?

Cevap

Etkili ve doğru konuşmanın bile­şenleri şu başlıklar altında sıralanabilir:

 • Ses tonu
 • Vurgu
 • Konuşmanın hızı
 • Sesin yoğunluğu
 • Hoşbeş etmek
 • Bilgi edinmek
 • Ayrıntıları öğrenmek
 • Bireysel izlenmimleri paylaşmak
 • Sürekli görüşmek

13. Soru

Konuşmaya başlamak için hangi noktalara dikkat edilmelidir?

Cevap

Konuşmaya başlamak için şu noktalara dikkat etmek yararlı olacaktır:

 • Kendiniz olun,
 • Rahat davranın,
 • Yılmayın

14. Soru

Konuşmalarda hangi durumlar için sorular yöneltilmektedir?

Cevap

Soru sormak, iletişime sürerlik kazandırmanın temel yollarından biridir. Konuşmalarda;

 • örnek verilmesi,
 • konunun pekiştirilmesi,
 • anlatılanların özetlenmesi,
 • konunun netleştirilmesi,
 • eksikliklerin tamamlanması için sorular yöneltilebilir.

15. Soru

Türkçe’de kullanılan soru sözcükleri nelerdir?

Cevap

Türkçe’de kullanılan soru sözcükleri şunlardır:

 • Ne?
 • Kim?
 • Nerede?
 • Neden?
 • Ne zaman?
 • Nasıl?

16. Soru

Kapalı ve açık uçlu soruların yanı sıra başka kaynaklarda belirtilen soru türleri nelerdir?

Cevap

apalı ve açık uçlu soruların yanı sıra dört ayrı soru türü sıralayan kaynaklar da bulunmaktadır. Bu soru türleri şunlardır:

 • Açıklama/Netleştirme soruları
 • Yansıtma soruları
 • Yorumlama soruları
 • Hedef soruları

17. Soru

Açık soru türü hangi alan için kullanılmaktadır?

Cevap

Açık sorular, daha çok bilgi için kullanılmaktadır.


18. Soru

Açıklama/Netleştirme soruları hangi alan için kullanılmaktadır?

Cevap

Açıklama/Netleştirme soruları ayrıntılar için kullanılmaktadır.


19. Soru

Kapalı sorular hangi alan için kullanılmaktadır?

Cevap

Kapalı sorular, kesin bilgi ya da evet/hayır cevabı için kullanılmaktadır.


20. Soru

Hedef sorularının daha çok hangi alanda kullanılmaktadır?

Cevap

Hedef sorular, belli bir kişinin cevabı için kullanılmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi