Hadis Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hadis Kaynaklarında Sünnet Tasavvuru

1. Soru

Sözlükte, sünnet ne anlama gelmektedir?

Cevap

Takip edilen yol ve davranış tarzı anlamına gelir.


2. Soru

Hadis âlimlerinin ıstılahına göre sünnet nedir?

Cevap

Risâlet öncesi dönem de dâhil olmak üzere Hz. Peygamber’in (s.a.v.) söz, fiil ve davranışları ile yaratılış ve ahlâkî özelliklerini ifade eder.


3. Soru

Allah Resûlü’nün sünnetinin muhafaza edilip sonraki nesillere ulaşmasında ilk halka olması itibariyle en önemli görevi üstlenmiş, hadisleri ezberleyerek, yazarak ve uygulayarak muhafaza etmiş olan ilk nesile ne ad verilir?

Cevap

Sahâbe.


4. Soru

Sahâbeye mü’min olarak mülâki olan müteakip nesil’e ne ad verilir?

Cevap

Tâbi‘ûn.


5. Soru

Sahâbenin Hz. Peygamber’in huzurunda yaptığı ve reddedilmeyen/onaylanan davranışlarına ne denir?

Cevap

Takrîr


6. Soru

Ashâbın sünneti öğrenme ve öğretme noktasındaki iştiyâkının arkasında yatan sebeplerden birisi de Hz. Peygamber’in hangi hadisidir?

Cevap

Allah, benden bir hadisi işitip de onu ezberleyerek başkasına aktaran kimsenin yüzünü ak etsin. Çünkü nice ilim sahibi, onu kendisinden daha anlayışlı kişiye nakleder ve nice ilim sahibi dinde ince anlayış sahibi değildir (Tirmizî, İlim 7, hadis no: 2868; Ebû Dâvûd, İlim 10, hadis no: 3662)


7. Soru

Çok hadis rivâyet eden sahâbîlere ne ad verilir?

Cevap

Muksirûnun


8. Soru

Hz. Peygamber’in gündelik hayatındaki davranışlarını takip edenlere ne ad verilir?

Cevap

Sünen-i zevâid.


9. Soru

Bir kişinin mü’minliğinin ön şartı nedir?

Cevap

Kur’ân’ı baş tâcı etmek ve Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı Nebevî sünnet .


10. Soru

Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnetten temel ilkeler tespit etmek ve sosyal hayatı bu ilkelere dayalı olarak düzenlemek, dönüştürmek ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak iddiasıyla ileri sürülen arayışlar neyi ifade eder?

Cevap

Nebevî uygulamanın sürdürülmesi açısından bir kopmayı ifade eder.


11. Soru

Ashâb neyi , başka herkesin -bu kişi bir diğer sahâbî veya devlet adamı dahi olsa- sözü ve uygulaması karşısında tercih etmiştir?

Cevap

Sünneti


12. Soru

Sahâbe-i kirâm’ın Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünneti ve hadisleri söz konusu olduğunda etrafındaki insanların da aynı hassasiyeti göstermelerini talep etmelerine örnek olaylardan biri hangisidir?

Cevap

Abdullâh b. Mugaffel (r.a.) ise naklettiği hadise muhalif hareket etmekte ısrar ettiğini gördüğü yakınına Sana Allah Resûlü’nün bu yaptığın şeyi yasakladığını naklediyorum ve sen hâlâ yapmaya devam ediyorsun. Seninle asla konuşmayacağım (M?? üslim, Sayd ve zebâih 10, hadis no: 5165).


13. Soru

Hadis kaynaklarında, ilk neslin Hz. Peygamber’in sünneti söz konusu olduğunda yöneticilere karşı çıkmaktan dahi çekinmediklerine dair örneklerden biri hangi olaydır?

Cevap

Hz. Ali, Hz. Osmân’ın halîfeliği döneminde hacc- ı temettu ve hacc-ı kırâna izin vermemesi kendisine sorulunca Biz kimsenin sözüne dayanarak, Peygamber’in (s.a.v.) sözünü bırakacak değiliz diyerek sergilemiştir (Buhâri, Hac 34, hadis no: 1563; Nesâî, Menâsikü’l-hacc 49, 2735; 56 Ahmed b. Hanbel, cilt III, s. 157, hadis no: 1151).


14. Soru

Âyet-i kerîmelerde geçen çok sayıdaki doğru yol, doğruluk kelimesini hangi anlamlarda kullanılmıştır?

Cevap

Bazen genel anlamda Kur’ân-ı Kerîm’i, bazen Sevgili Peygamberimizin ortaya koyduğu örnekliği, bazen de her ikisini içine alacak şekilde istikâmet anlamında kullanılmıştır.


15. Soru

Allah Resûlü’nün etrafında halkalanmış ilk kutlu nesil sahâbe-i kirâm’ın ayrım gözetmediği hususlardan biri hangisidir?

Cevap

Bilgi edinmekle bu bilgiyi uygulamak arasında hiçbir ayırım gözetmemiştir.


16. Soru

Kur’ân ve Sünnet arasındaki ilişki ortaya konulurken mutlaka dikkate alınması gereken husus nedir?

Cevap

İlk dönem uygulamaları.


17. Soru

Sünnetin bir hayat tarsi olduğunu anlatan ayetlerden biri hangisidir?

Cevap

Her kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Resûlüne karşı bir duruşu tercih eder, (Rasûlü örnek alan) mü’minlerin yolundan başkasına uyarsa onu döndüğü yolda terk ederiz. Sonra da kendisini cehenneme atarız. (en-Nisâ 4/115)


18. Soru

Sünnetin bir hayat tarsi olduğunu anlatan hadislerden biri hangisidir?

Cevap

(Müellif dedi ki:) Bize Ebû Bekir İbn Ebî Şeybe tahdîs yoluyla bildirdi. (O da dedi ki:) Bize Muhammed b. Bişr el-‘Abdî tahdîs yoluyla bildirdi. (O da dedi ki:) Bize Zekeriyyâ b. Ebî Zâide tahdîs yoluyla bildirdi. (O da dedi ki:) Bize Abdülmelik b. ‘Umeyr, Ebü’l-Ahves vasıtasıyla tahdîs etti ki Abdullâh şöyle demiştir: Nifakı malûm münâfıkdan yahut hastadan başka hiç birimiz namazdan geri kalmazdık. Hasta olan dahi iki kişi arasına girerek mutlaka namaza gelirdi. Resûlullâh -sallallâhü aleyi ve sellembize sünen-i hüdâyı öğretti. Ezan okunan mescidde namaz kılmak da sünen-i hüdâdandır. (Müslim, Mesâcid ve mevâdi‘u’s-salât 45, hadis no: 1519)


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi