Hadis Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kur’An Sünnet Bütünlüğü

1. Soru

Kur’ân–ı Kerim nasıl bir kitap olarak tanımlanmaktadır?

Cevap

Kur’ân-ı Kerîm, Yüce Allah’ın doğru yolu göstermek üzere bütün insanlığa gönderdiği ve korunmasını kendi üzerine aldığı (Hicr 15/9) İlâhî kitap olarak tanımlanmaktadır.


2. Soru

Kaynağı büyük ölçüde hadisler olan ve geleneksel anlayışta genellikle hadis ile eş anlamlı olarak kullanılan nedir?

Cevap

Sünnet ‘tir.


3. Soru

Sünnet neye dayanmaktadır?

Cevap

Hadis kitapları yanında, çeşitli siyer kaynakları, sözlü gelenek ve İslâm toplumu tarafından canlı biçimde yaşatılarak sürdürülen fiilî geleneğe dayanmaktadır.


4. Soru

Bir beşer olarak Kur’ân’ın ilk muhatabı ve uygulayıcısı kimdir?

Cevap

Hz. Peygamber’dir


5. Soru

Kur’ân ve Sünnet’i anlamanın ve aralarındaki ilişkiyi en doğru şekilde kurmanın yolu nedir?

Cevap

Tefsir, hadis ve fıkıh bilginlerinin ortaya koyduğu usûller ve esaslara göre hareket etmektir.


6. Soru

Kur’ân’ın kendi kendini açıkladığı ve Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı yaşanır hâle getirdiği ilkesi ihmâl edildiği takdirde nasıl bir tehlike ortaya çıkar?

Cevap

Herkesin kendi anlayışına göre âyetleri ilkesiz ve bireysel bir yaklaşımla istediği tarafa çekme tehlikesi ortaya çıkar.


7. Soru

Hz. Peygamber’in görevi nedir?

Cevap

Vahyi Cebrail vasıtasıyla aldığı şekliyle iletmenin yanında, öncelikle kendi şahsında olmak üzere uygulama, etrafındaki kişilere gösterip uygulamalarını sağlama ve Kur’ân’ın öngördüğü esaslar çerçevesinde örnek bir toplum inşâ etmeye yönelikti.


8. Soru

Tahrif edilmemiş ilâhî hakîkatlerde hiçbir ihtilâfın bulunmayışı neyin neticesidir?

Cevap

Tevhid inancının neticesidir.


9. Soru

Kur’ân-ı Kerîm bize dünyevî ve uhrevî her konuda evrensel ve yegâne hayat modeli olarak kimi sunmaktadır?

Cevap

Hz. Peygamber’i.


10. Soru

Sadece Kur’ân âyetlerinden hareketle kurgulanan bir din nasıl sorunlar oluşturur?

Cevap

Kaos üretir ve modellik etme özelliğine sahip olamaz.


11. Soru

Vahiy yoluyla indirilen İlâhî emirlerin tebliğinin gözle görülür hâle gelmesi ve dinî terminolojinin anlam zenginliğini kazanması ne ile mümkündür?

Cevap

Allah Resûlü’nün varlığı ve rehberliği ile mümkündür.


12. Soru

Hadislerin büyük ölçüde yazılı vesîkalarda toplanıp tasnif edildiği tarih nedir?

Cevap

Hicrî II. ve III. Yüzyıllar


13. Soru

Günümüzde dinî düşünce ve uygulama konusundaki kargaşanın en önemli sebepleri nelerdir?

Cevap

Hz. Peygamber’in dinin anlaşılmasındaki vazgeçilmez rolünü göz ardı eden, kendilerine Ehl-i Kur’ân diyenlerin anlayışı ve herhangi bir usûle dayanmadan sadece Kur’ân’ı referans alma gibi yaklaşımlardır.


14. Soru

Yüzü aşkın âyeti kerîmede Hz. Peygamber’in ve Sünnetinin önemine yapılan vurgu neyi ortaya koymaktadır?

Cevap

Kur’ân Sünnet bütünlüğünü.


15. Soru

Kim Resûl’e itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur,( Nisâ 4/8). âyette işaret edilen itaat neyi içermektedir?

Cevap

Kur’ân konusunu içerdiği gibi sünnet konusunu da içermektedir.


16. Soru

Ancak beşer cinsinden birine uymayı ifade etmekte olup, bu yönüyle itaatten ayrılan nedir?

Cevap

İttiba.


17. Soru

Kur’ân’a göre Allah’ın sevgisine ulaşmak ve onu sevebilmek ne ile mümkündür?

Cevap

Allah Resûlünü sevmekle mümkündür.


18. Soru

Yüce Allah, insanlara ideâl örnek olarak kimi göstermiştir?

Cevap

Allah Resûlü’nü.


19. Soru

Hâyır! Rabbine and olsun ki, onlar aralarında ihtilâf ettikleri meselelerde seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar , (Nisâ 4/65) ayeti ve buna benzer ayetlerde ifade edilen denir?

Cevap

Hz. Peygamber’in kararlarına rızâ göstermek, gönül huzuru ile bu kararların gereğini yerine getirmektir.


20. Soru

Allah Teâlâ kendisi istediği şeyleri helâl ve haram kıldığı gibi , bu yetkiyi kime de vermişti?

Cevap

Allah Resûlü’ne.


21. Soru

Allah Teâlâ kendisi istediği şeyleri helâl ve haram kıldığı gibi bu fiilleri Resûlü’ne de nisbet etmiş ve bu yetkiyi ona da verdiğini hangi ayettlerde göstermiştir?

Cevap

Onlara temiz şeyleri helâl pis şeyleri haram kılar, (A‘râf 7/157) , Allah’ın ve Resûlü’nün haram kıldığını haram saymazlar( Tevbe 9/29).


22. Soru

Kur’ân Sünnet bütünlüğünü açıkça gösteren ve Allah Resûlü’nün dini doğru anlamak ve yaşamak için örnek alma/itaat zorunluluğunu ifade eden bir diğer husus nedir?

Cevap

Kur’ân dışında da Hz. Peygamber’e vahiy geldiğine delâlet eden âyetlerdir.


23. Soru

Vahyin inmeye başladığı ilk andan itibaren Müslümanların en önemli meselesi ne olmuştur?

Cevap

Kur’ân’ın anlaşılıp uygulanması.


24. Soru

Âyetlerin Hz. Peygamber’in bizzat kendisi ve İslâm toplumu tarafından tam olarak ve kalıcı biçimde uygulanması için vahiy nasıl indirilmiştir?

Cevap

Belirli bir süreçte indirilmiştir.


25. Soru

Kur’ân, Allah Resûlü’nün tebliğ sorumluluğunu hangi emirle beyan etmiştir?

Cevap

Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni (tam olarak) tebliğ et’’ ( Mâide 5/67).


26. Soru

Allah Resûlü Kur’ân’ın sadece tebliğ edicisi/ulaştırıcısı değil aynı zamanda neyidir?

Cevap

Beyân edicisi (mübeyyin), açıklayıcısıdır.


27. Soru

Aralarında anlam bakımından zıtlık olduğu düşünülen âyetlerin anlaşılması konusunda açıklayıcı hükümler ortaya koyan nedir?

Cevap

Sünnet’tir.


28. Soru

Hadis ile meşgul olurken neyi gözetmek son derece önemlidir?

Cevap

Edeb’i.


29. Soru

Hadis okuyan kişinin, hadis öğrenirken veya mütalâa ederken nelere dikkat etmesi gerekir?

Cevap

Hâlis bir niyete sâhip olmalı, abdestli olmalı, hadis tahsilinden önce Kur’ân’ı ezberlemelidir.


30. Soru

Allah’ın kulunu sevmesine örnek ayet veriniz?

Cevap

İman edip sâlih amel işleyenler için Rahmân (Allah, yer ve göktekiler nezdinde) bir sevgi yaratacaktır. (Meryem 19/96) ,De ki! Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. (Âli İmrân 3/31)


31. Soru

Allah’ın kulunu sevmesine örnek hadis veriniz?

Cevap

(Müellif dedi ki:) Bize Kuteybe tahdîs yoluyla bildirdi, (O da dedi ki:) bize Abdülazîz b. Muhammed, Süheyl b. Ebû Sâlih, babası, Ebû Hureyre vasıtasıyla tahdîs etti ki Allah Resûlü -sallallâhü aleyi ve sellem- şöyle buyurmuştur: Allah bir kulu sevdiği vakit, Cebrâil’e: ‘Ben filân kimseyi sevdim, sen de onu sev’ diye emreder. Râvi dedi ki: (Cebrâil) gökte nidâ eder. Sonra da o kişi için yeryüzü ahâlisi arasında bir sevgi iner. İşte bu Allah’ın: ‘İman edip sâlih amel işleyenler için Rahmân (Allah, yer ve göktekiler nezdinde) bir sevgi yaratacaktır’ âyetinin anlamıdır. Allah bir kula buğzettiği vakit, Cebrâil’e: ‘Ben filân kimseye buğzettim’ der. (Cebrâil) gökte nidâ eder. Sonra da o kişi için yeryüzüne bir nefret iner. Ebû Îsâ (et-Tirmizî) dedi ki: Bu hasen sahîh bir hadistir. Hadisi (ayrıca) Abdurrahmân b. Abdullah b. Dînâr, babasından o da, Ebû Sâlih’ten, o da, Ebû Hureyre vasıtasıyla Peygamber’den -sallallâhü aleyhi ve sellembenzer şekilde rivâyet etmiştir. (Tirmizî, Tefsîru’lKur’ân 20, hadis no: 3457)


32. Soru

İslâm dininin insanlığı ulaştırmak istediği en yüce hedef nedir?

Cevap

Allah Teâlâ’nın rızâsını ve sevgisini kazanmaktır.


33. Soru

31.soruda seçilen hadisten öğrendiklerimiz nelerdir?

Cevap

• Âyetlerle hadisler arasında tam bir uyum vardır. İlim ehlinin vazifesi bu bütünlüğü tespit edip ortaya koymaktır. Allah Teâlâ’nın gönüllerine sevgi lutfedeceği kimseler iman ile sâlih ameli birleştirenler olacaktır. • Mü’minler arasında sevilen bir kişi, Allah katında da sevilir. İhlâslı, samimi kişilerin nefretini kazanmış kişi Allah katında da sevilmez. • Allah Teâlâ’nın kulunu sevmesi gizli kalmaz; meleklerin ve sâlih kimselerin sevmesiyle bu sevgi ortaya çıkar. • Allah Teâlâ sevdiği kulunu meleklere ve sâlih insanlara da sevdirir. Bütün sevgilerin kaynağı Allah’tır. • İnsanlar İslâm toplumundaki değerlendirmelere bakarak (efkâr-ı umûmiyye) Yüce Allah’ın katındaki durumlarının ne olduğunu tahmin edebilirler. • Farzlar yanında nâfile ibadetlere de devam etmek, kişiyi Allah Teâlâ katında sevilen biri hâline getirir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi