İlk Dönem İslam Tarihi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hz.Muhammed'in Peygamberlik Öncesi Hayatı

1. Soru

Ebrehe Kâbe’yi yıkmak amacıyla Mekke’ye yürüdüğünde Kureyş kabilesinin başında kim vardır?

Cevap

Peygamberin dedesi Abdülmuttalib


2. Soru

Kâbe inşaatı tamamlandıktan sonra Hacerülesvedin yerine konması sırasındaki anlaşmazlık nasıl giderilmiştir?

Cevap

Kureyş’in ileri gelenlerinden Ebu Ümeyye b.Muğire ,’’Benî Şeybe kapısından Kâbe’ye ilk giren kimsenin vereceği karara uyulmasını teklif etmiş, Kureyşliler bu teklifi benimseyip beklemeye başlamışlardır. Kapıdan Hz. Muhammed’in girdiği görülünce orada bulunanlar’’ işte El-Emin işte Muhammed geldi diyerek memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Hz. Muhammed bir örtü getirterek, Hacerülesvedi onun üzerine koydu, bütün kabile reislerinin katılmasıyla örtüyü kaldırdı, konulacağı hizaya da gelince taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışmanın da önüne geçilmiş oldu.


3. Soru

Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir?

Cevap

Ficâr Savaşı adı verilir.


4. Soru

Peygamberimiz kaç yıl süreyle Halime’nin süt anneliğinde kalmıştır?

Cevap

4-5 yaşına kadar


5. Soru

Hz. Muhammed(S.A.V)’in Mekke toplumundaki lakabı nedir?

Cevap

Muhammed’ül-Emin


6. Soru

Peygamberimizin süt annesinin yanındayken vuku bulan hadise nedir?

Cevap

’’Şakk-ı sadr’’(göğsün yarılması)


7. Soru

Hz. Muhammed’in (S.a.v) şeceresi tam olarak nedir?

Cevap

Arapların, Hz. İbrahim’in oğlu, Hz. İsmail’in soyundan gelen, Adnâniler kolundan,Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesine mensup Abdullah b.Abdülmuttalib’in oğludur.


8. Soru

Araplar arasında yeni doğan erkek çocuklarının bakımı için ne tür bir gelenek vardı?

Cevap

Emzirilmek ve belli bir yaşa kadar büyütülmek üzere havası ve suyu temiz, hayat tarzı da sade olan çöle gönderilmesi.


9. Soru

Ficâr harpleri sırasında Peygamberimiz kaç yaşlarındadır?

Cevap

Rivayetlerde on dört, on beş, on yedi veya yirmi olduğu belirtilmektedir.


10. Soru

Peygamberin süt kardeşleri kimlerdir?

Cevap

Abdullah, Üneyse, Şeyma


11. Soru

Bu geleneğin en önemli amacı nedir?

Cevap

Çocukların şehir yerine daha sağlıklı olan çöl havasında büyümesini sağlamak, ayrıca konuşma çağında fasih Arapça öğrenmelerine imkân vermekti.


12. Soru

İslam öncesi Arabistan’ında savaş yapmanın yasak oldu haram aylar hangileridir?

Cevap

Zilkade,Zilhicce,Muharrem,Recep


13. Soru

Peygamberin doğum tarihinin kesin olarak bilinmemesinin nedeni nedir?

Cevap

O sırada Araplar arasında kullanılan belirli bir takvimin olmaması.


14. Soru

Arapların iki önemli ana kolu hangileridir?

Cevap

Adnâniler ve Kâhtaniler


15. Soru

Fil vak’ası nedir?

Cevap

Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere yola çıktığında en önde olan Mahmud adındaki filin Kabe’ye yaklaştığında yürüyememesi hadisesidir.


16. Soru

Peygamberimizin katılmak durumunda kaldığı Ficâr harbi hangisidir?

Cevap

’’Eyyâmü’l-Ficari’l-evvel’’ denilen birinci grup ficâr savaşlarının dördüncüsü ve aynı zamanda en şiddetlisi olup müttefik Kureyş –Kinâne ve Kays-Aylân kabileleri arasında olmuştur.


17. Soru

Peygamberimizin dedeleri kimlerdir?

Cevap

Baba tarafından dedesi Abdülmuttalib b.Haşim, babaannesi Fatıma bint Amr,anne tarafından dedesi Vehb b. Abdülmenâf, anneannesi de Berre bint Abdüluzza’dır.


18. Soru

Peygamberin gençlik dönemi özellikleri nelerdir?

Cevap

Cahiliye devrinin yaygın kötü alışkanlıklarının hiçbirine bulaşmamıştır, putlara tapmamış, putlar için kesilen kurban etinden yememiş, içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmuştur.


19. Soru

Peygamberimiz kaç yaşındayken çobanlık yapmıştır?

Cevap

On yaşlarında iken


20. Soru

Peygamberimiz dedesi ve diğer Kureyşliler’in yaptığı gibi düşünme faaliyetlerini yapmak için nerede inzivaya çekilmiştir?

Cevap

Hira Dağı


21. Soru

Ebrehe San’a de niçin büyük bir kilise yaptırmıştır?

Cevap

Arapların Kâbe’yi ziyaretini engellemek için.


22. Soru

Abdülmuttalib Peygamberimiz kaç yaşındayken bakım ve himayesini üstlenmek üzere Ebu Talib’e vermiştir?

Cevap

Sekiz yaşındadır.


23. Soru

Peygamberimiz bu ticaret faaliyeti sırasında hangi bölgelere seyahat etmiştir?

Cevap

Mekke’nin güneyinde Yemen yolu üzerinde on günlük mesafedeki Hubâşe panayırına,bir veya iki defa Yemen’e,ayrıca Doğu Arabistan’daki Muşakkar ve Debâ panayırlarına gittiği tespit edilebilmekte hatta Habeşistan’a gittiği tahmin edilmektedir.


24. Soru

Peygamberimiz hangi olaydan sonra Allah’ı düşünmeye, iman ve ibadet araştırmaları yapmaya başlamıştır?

Cevap

Kâbe’nin tamiri ve Hâcerülesvedin yerine konulmasından sonra.


25. Soru

Bu çocukların isimleri nedir?

Cevap

Erkek çocukları Kasım ve Abdullah,kız çocukları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm,ve Fatımâ’dır.Erkek çocukları Kasım ve Abdullah küçük yaşta vefat etmiş kızları peygamberlik dönemine ulaşmış ve Medine’ye hicret etmişlerdir.


26. Soru

Peygamber’in doğumunu mevlidinde anlatan kimdir?

Cevap

Süleyman Çelebi(ö.825/1422) asıl adı Vesîletü’nnecat olan eserinde Peygamber’in doğumunu edebi bir dille anlatır.


27. Soru

Peygamberin Peygamberlik dışındaki vasıfları nelerdir?

Cevap

Bir şahıs, aile reisi, eğitimci, devlet başkanı, hâkim ve bir kumandandır.


28. Soru

Peygamberimiz ticaret hayatına nasıl başlamıştır?

Cevap

Ebu Talib’e yardım etmek amacıyla ticaret hayatına başlamış ve amcasının yaşlandığı yıllarda kendisi ticarete devam etmiştir.


29. Soru

Hz.Hatice Mekke’de hangi sıfatlarla anılmaktaydı?

Cevap

İffeti ve güzel ahlakı sebebiyle ‘’Tahire’’ticaretle meşgul olmasından dolayı da ‘’Tacire’’diye anılmaktaydı.


30. Soru

Peygamberin doğumunda yardımcı ebe olarak bulunanlar kimlerdir?

Cevap

Şifa bint Avf, Fatıma bint Abdullah, Ümmü Eymen.


31. Soru

Peygamberimizin soyu kime dayanmaktadır?

Cevap

Yirmibirinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasyla Hz. İbrahim’in oğlu Hz.İsmail’e dayanmaktadır.


32. Soru

Peygamberimiz kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir ortamda hangi davranışıyla kız çocuklarını değerli kıldığını göstermiştir?

Cevap

Sadece erkek çocukları için kesilmekte olan Akikâ kurbanını kız çocukları için de keserek ayrımı ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.


33. Soru

Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim’de nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

‘’En güzel örnek’’


34. Soru

Peygamber’e ‘’Muhammed’’ ismini kim vermiştir ve neden bu ismi vermiştir?

Cevap

İsmi veren dedesi Abdülmuttalib’tir. Gökte Allah ve yerde insanlar onu hayırla ansınlar, ondan övgüyle bahsetsinler diye.


35. Soru

Kureyşliler ne zaman Kâbe’yi tamir etmeye karar vermişlerdir?

Cevap

Miladi 605 yılında Peygamber efendimizin otuz beş yaşlarında iken.


36. Soru

Kâbe’nin tamiri için Mekke’ye davet edilen marangoz ve inşaat ustası kimdir?

Cevap

Bâkûm er-Rûmî


37. Soru

Peygamber yüzmeyi kaç yaşında nerede öğrenmiştir?

Cevap

Altı yaşındayken Yesrib’de bir gölette öğrenmiştir.


38. Soru

Peygamberimizin anne ve babası kimdir?

Cevap

Babası Kureyş’in Benî Haşim kolundan Abdullah b.Abdülmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup Vehb b.Abdülmenâf’ın kızı Âmine’dir.


39. Soru

Peygamberimiz kaç yaşındayken amcası Ebu Talib ile birlikte ticaret kervanıyla Suriye’ye gitmiştir?

Cevap

Dokuz (veya on iki)


40. Soru

Peygamberin genel kabule göre doğumu ne zamandır?

Cevap

Fil Vak’ası’ndan 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında pazartesi günü sabah doğru dünyaya gelmiştir. Farklı hesaplamalara göre Peygamber’in doğum tarihi 20 Nisan(9Rebîülevvel)571 veya 17 Haziran(12 Rebîülevvel)569 Pazartesi şeklinde belirlenmektedir.


41. Soru

Peygamberimizin annesi nerede vefat etmiş ve Peygamberimiz annesi vefat ettiğinde kaç yaşındadır?

Cevap

Medineye yaklaşık 190 km uzaklıkta bulunan Ebvâ denilen yerde vefat etmiştir.Vefat ettiğinde Peygamberimiz altı yaşındadır.


42. Soru

Peygamberin ilk çocuğu Kâsım hangi Künye ile anılmıştır?

Cevap

Ebü’l Kasım


43. Soru

Peygamberimiz doğduğunda ilk emziren kimdir?

Cevap

Süveybe,Esas olarak Süt anneliğini Halime yapacaktır.


44. Soru

Hilfü’l-fudûl ne demektir?

Cevap

Ticaretten kaynaklanan bazı sıkıntıların giderilmesi için ‘’erdemli insanların yemini’’anlamında bir kurul oluşturulmuştur.


45. Soru

Hz. Hatice hangi soydandır?

Cevap

Hz.Hatice Kureyş’in ileri gelenlerinden Huveylid b.Esed’in kızı olup soyu dedelerinden Kusay’da Hz.Muhammed’in nesebi ile birleşir.


46. Soru

Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındadır ve bu evlilikten kaç çocuğu olmuştur?

Cevap

Peygamberimzi Hz.Hatice ile evlendiğinde yirmi beş yaşındadır ve bu evlilikten iki erkek ve dört kız çocuğu olmuştur.


47. Soru

Suriye kervan ticareti sırasında Peygamberimizin nübüvvetinin farkına vararak bu konuda Ebu Talib’i uyaran Yahudi kimdir?

Cevap

Bahira


48. Soru

Hilfü’l-Fudûl’un ilk icraatı ne olmuştur?

Cevap

Topluca Âs b.Vâil’in yanına gidip Zübeydli tâcirin hakkını geri almak ve mazluma hakkını iade etmek oldu.


49. Soru

Süveybe Peygamberimizi emzirdiği için Peygamberimiz kiminle süt kardeşi olmuştur?

Cevap

Amcası Hamza


50. Soru

Peygamber’in ana rahmine düştükten sonra meydana gelen olağanüstü olaylar neler olarak görülmüştür?

Cevap

Âmine’nin hamileliğe bağlı herhangi bir sıkıntı çekmemesi, Peyagamber’in sünnetli doğması, melekler tarafından yıkanması, iki omzu arasında peygamberlik mührünün bulunması, Sasani sarayının on dört burcunun yıkılması, Mecusi ateşgedelerindeki sönmeyen ateşin sönmesi, Save gölünün suyunun çekilmesi, Semâve vadisini sel basması, doğum gecesi Kâbe içindeki putların yıkılması rivayetler arasındadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi