Toplu İş Hukuku Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Grev ve Lokavt

Grev

1- Barışçı çözüm yollarından sonuç alamayan toplu iş uyuşmazlığının tarafları nasıl bir yol izlerler?

Cevap: mücadeleci çözüm yollarına giderler.

2- Grevin unsurları nelerdir?

Cevap: Grevin maddi ve manevi iki unsuru vardır.

3- Grevin manevi unsurunu açıklayınız.

Cevap: İşçilerin iş bırakmalarının grev olarak nitelendirilebilmesi için işçilerin işi topluca bırakmaları yetmez. İşçilerin işi ayrıca aralarında yaptıkları bir anlaşmaya veya bir kuruluşun kararına uyarak bırakmaları da gerekir.

4- Kanuni grevin unsurları nelerdir?

Cevap:

 • Mesleki amaç,
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirlenmiş usule uygun olması,
 • Grevin yasaklanmamış olması,
 • Grevin engellenmemiş olmasıdır.

5- Kanuna göre hangi işler ve yerlerde grev yapılamayacaktır?

Cevap: Kanunun 62. maddesinde aşağıda belirtilen işler ve yerlerde grev yapılamayacağı öngörülmüştür;

 1. Can ve mal kurtarma işlerinde,
 2. Cenaze işlerinde ve mezarlıklarda,
 3. Şehir şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğal gazdan başlayan petrokimya işlerinde,
 4. Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde,
 5. Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye hizmetlerinde,
 6. Hastanelerde

6- Grevin ertelenmesi nasıl olmaktadır?

Cevap: Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev, genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu uyuşmazlıkta grevi altmış gün süre ile erteyebilir.

7- Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa ne olacaktır?

Cevap: Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı işgünü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.

8- Grev oylaması nedir?

Cevap: Alınan grev kararının uygulanacağı işyerinde veya işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin iradeleriyle grevi engelleyebildikleri demokratik bir süreçtir.

9- İş sözleşmesinin süreli feshinin söz konusu olduğu grevlerde bildirim süreleri işler mi?

Cevap: İş sözleşmesinin süreli feshinin söz konusu olduğu hallerde, bildirim süreleri kanuni grevin devam ettiği süre boyunca işlemez. Kanuni bir grev süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin iş sözleşmesinin, grevin başlamasından önce yapılan süreli feshinde, bildirim sürelerinin işlemesi; grevle birlikte durur, grevin sona ermesiyle birlikte kaldığı yerden yeniden işlemeye başlar.

10- Sendikanın kusurlu hareketinden sorumluluk nasıl olmaktadır?

Cevap: Grev esnasında greve karar veren sendikanın kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde neden olunan maddi zarardan sendika sorumludur.

11- Grev gözcüsüne ilişkin bilgi veriniz.

Cevap: İşyerinde grev ilan etmiş olan işçi sendikası, kanuni bir grev kararına uyulmasını sağlamak için güç kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla, işyerinin giriş ve çıkış yerlerine, kendi üyeleri arasından en çok dörder grev gözcüsü koymaya yetkilidir.

Devlet Memurları ve Grev Sorunu

12- Kanun dışı grevin sonuçları nelerdir?

Cevap:

 • Hukuki sonuçlar,
 • Cezai sonuçlar.

Grev

13- Kanun dışı grevin hukuki sonuçları nelerdir?

Cevap: Kanun dışı grev yapılması halinde işveren, grevin yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını teşvik eden, greve katılan veya greve katılmaya ya da devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini haklı nedenle feshedebilir

14- Lokavtı tanımlayınız.

Cevap: İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır.

15- Lokavtın unsurları nelerdir?

Cevap: Lokavtın unsurları şunlardır:

 • İşçilerin topluca işten uzaklaştırılmaları,
 • İşten uzaklaştırmanın işyerinde yürütülen faaliyetin tamamen durmasına yol açacak nitelikte olması,
 • İşten uzaklaştırmanın işverenin veya bir kuruluşun verdiği karara uyularak gerçekleştirilmesidir.

16- Kanuni lokavtın unsurları nelerdir?

Cevap: Kanuni lokavtın unsurları şunlardır:

 • Mesleki amaç,
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirlenmiş usule uygun olması,
 • Lokavtın yasaklanmamış olması,
 • Lokavtın engellenmemiş olmasıdır.

Lokavt

17- Lokavt kararını kim alabilir?

Cevap: Lokavt kararı, uyuşmazlığın tarafı olan işveren sendikası veya işveren sendikası üyesi olmayan işveren tarafından alınabilir.

18- Lokavta maruz kalan işçiler ne yapabilirler?

Cevap: İşyerinde lokavta maruz kalan işçiler işyerinden ayrılmak zorundadır.

19- Kanuni lokavt nasıl sona erebilir?

Cevap: Kanuni bir lokavt, lokavt kararı alan işveren sendikası veya işveren sendikası üyesi olmayan işverenin aldığı bir kararla sona erdirilebilir. İşveren sendikası veya işveren sendikası üyesi olmayan işveren, lokavt kararı almaya yetkili olduğu gibi aldığı lokavt kararını ortadan kaldırmaya da yetkilidir.

20- Kanun dışı lokavtı tanımlayınız.

Cevap: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 59. maddesinde, kanuni lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavtın kanun dışı lokavt olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gözönünde bulundurularak, kanun dışı lokavt, mesleki amaç unsurunu bünyesinde barındırmayan veya Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilmiş usule uyulmadan ya da lokavt yasağı yahut lokavt engeli söz konusu olduğu hallerde yapılan lokavttır şeklinde tanımlanabilir.

Sıra-(Soruid) 1-(1016108) 2-(1016118) 3-(1016130) 4-(1016147) 5-(1016157) 6-(1016167) 7-(1016177) 8-(1016184) 9-(1016207) 10-(1016215) 11-(1016219) 12-(1016224) 13-(1016230) 14-(1016244)15-(1016246) 16-(1016255) 17-(1016261) 18-(1016271) 19-(1016762) 20-(1016765)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi