İcra İflas Hukuku Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Haciz, Borcun Taksitle Ödenmesi, İhtiyati Haciz

1. Soru

Haciz isteme süresi ne kadardır? 

Cevap

Haciz isteme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıldır. 


2. Soru

Haciz için yetkili icra dairesi neresidir? 

Cevap

Haciz için yetkili icra dairesi, takibin yapıldığı icra dairesidir. 


3. Soru

Hacze adi iştirakin şartları nelerdir? 

Cevap

Hacze adi iştirakin şartları şunlardır: 

1. Takip yapmış olma

2. Öncelik

3. Belge ile ispat 


4. Soru

Haciz nedir? 

Cevap

Haciz, para alacaklarının ödenmesini sağlamak için, icra dairesi tarafından, borçluya ait mal ve haklara hukuken el konulmasıdır. 


5. Soru

İhtiyati haciz kararı verilirken hangi tür alacaklarda alacaklıdan teminat istenmez? 

Cevap

Alacak ilama dayanıyorsa alacaklıdan teminat istenmez. İlam niteliğinde bir belgeye dayanıyorsa da mahkeme teminat istenip istenmeyeceğine karar verir. 


6. Soru

Haczin amacı nedir? 

Cevap

Haczin amacı, borçlunun mallarını paraya çevirerek alacaklıyı tatmin etmektir. 


7. Soru

Borçlunun ihtiyati hacze itiraz süresi ne kadardır? 

Cevap

Borçlu huzurunda yapılan haczin tatbiki veya haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. 


8. Soru

Muaccel olmamış alacaklar için ihtiyati haciz istenebilmesinin şartları nelerdir? 

Cevap

Muaccel olmamış alacaklar için ihtiyati haciz istenebilmesinin şartları; 

1. Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması

2. Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemesi, kaçırması veya kendisinin kaçmaya hazırlanması yahut kaçması ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunmasıdır. 


9. Soru

Kesin haciz nedir? 

Cevap

Kesin haciz, takibin kesinleşmesinden sonra satıştan önceki aşamayı ifade eden ve satış talep etme imkanı veren haciz türüdür. 


10. Soru

Taşınmazların haczinde hangi imkan iyiniyetli üçüncü kişilerin hak kazanımını engeller? 

Cevap

Taşınmazların haczinin tapuya şerh verilmesi iyiniyetli üçüncü kişilerin hak kazanımını engeller. 


11. Soru

Geçici haciz nedir? 

Cevap

Geçici haciz, itirazın geçici kaldırılması aşamasında söz konusu olan ve kesin hacze dönüşmedikçe satış hakkı vermeyen hacizdir. 


12. Soru

Haciz kim tarafından, hangi süre içinde, nerede yapılır? 

Cevap

Haciz icra müdürü tarafından, haciz talebinden itibaren 3 gün içinde,malların bulunduğu yerde, borçlunun huzurunda yapılır. 


13. Soru

İhtiyati haciz nedir? 

Cevap

İhtiyati haciz, kesin hacze dönüşmedikçe satış imkanı vermeyen, takip hukuku içerisinde para alacakları için kabul edilmiş bir geçici hukuki korumadır. 


14. Soru

Hacze imtiyazlı iştirak nedir? 

Cevap

Hacze imtiyazlı iştirak, bazı kimselerin (borçlunun eşi, çocukları gibi) borçluya karşı yapacakları takipte korunmalarını sağlamak için, kendileri yapamasa da, başka bir alacaklının koydurduğu hacze takip yapmadan katılabilmesidir. 


15. Soru

Haciz talebi nasıl yapılır? 

Cevap

Haciz talebi, takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı icra dairesinden yazılı veya tutanağa geçirecek şekilde sözlü olarak veya UYAP üzerinden elektronik imza ile imzalamak suretiyle elektronik ortamda gerçekleşir. 


16. Soru

Süresinde haciz talep edilmemesinin sonucu nedir? 

Cevap

Alacaklı süresinde haciz istemez veya haciz talebi geri alındıktan sonra, 1 yıllık süresinde yenilenmezse, takip dosyası işlemden kaldırılır. 


17. Soru

Geçici haciz ile ihtiyati haciz arasındaki fark nedir? 

Cevap

Geçici haciz takibin bir aşamasıdır. İhtiyatı aciz ise takipten önce veya sonra talep edilebilecek olan bir geçici hukuki korumadır. 


18. Soru

Haczin konusu nedir? 

Cevap

Haczin konusu borçlunun haczi kabil taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki alacakları ve diğer parasal malvarlığı değerleridir. 


19. Soru

İhtiyati haciz kararı nasıl kaldırılır? 

Cevap

İhtiyati haciz kararı borçlunun itirazı veya teminat karşılığında kaldırılabilir. 


20. Soru

Hacizde en son hangi tür mallar haczedilir? 

Cevap

Hacizde tertip gereği en son çekişmeli mallar haczedilir. 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi