Hukukun Temel Kavramları 1 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Yargı Örgütü

1. Soru

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi hangi şartlarda istenebilir?

Cevap

Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir.


2. Soru

Kanunların şekle aykırılık sebebiyle iptali talebi ne zamana kadar yapılabilir?

Cevap

Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.


3. Soru

Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?

Cevap

Anayasa Mahkemesi on beş üyeden kurulur.


4. Soru

Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl için seçilirler?

Cevap

Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler.


5. Soru

Anayasa Mahkemesi bölüm ve Genel Kurulu nasıl çalışır?

Cevap

Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır.


6. Soru

Anayasa Mahkemesinde bireysel başvurulara neresi bakar?

Cevap

Bireysel başvurular bölümlerce karara bağlanır.


7. Soru

Siyasi partilere ilişkin başvurulara Anayasa Mahkemesinin hangi bölümü bakar?

Cevap

Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır.


8. Soru

Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer kaç gün içinde yazılı bildirim tarihinden itibaren başvuruda bulunabilirler?

Cevap

Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler.


9. Soru

Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda nasıl karar alınır?

Cevap

Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır.


10. Soru

Sayıştayda hangi çoğunlukla karar verilir?

Cevap

Daireler, bir başkan ile altı üyeden oluşur ve bu daireler birer hesap mahkemesidir. Daireler, bir başkan ve dört üye ile toplanır, hüküm ve kararlar oy çokluğuyla verilir.


11. Soru

Anayasa Mahkemesine üye olabilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?

Cevap

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırk beş yaşın doldurulmuş olması gerekir.


12. Soru

İdari yargı nelerden oluşur?

Cevap

İdari yargı, ilk derece idare ve vergi mahkemeleri; ikinci derece bölge idare mahkemeleri ve en üst yargı merci olan Danıştay’dan oluşur.


13. Soru

Ceza yargılaması içinde asıl görevli olan mahkeme neresidir?

Cevap

Ceza yargılaması içinde asıl görevli olan mahkeme, asliye ceza mahkemesidir.


14. Soru

Patent ve faydalı model taklitleriyle ilgili, tasarım taklitleriyle ilgili davalara hangi mahkemede bakılır?

Cevap

Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa ilişkin uyuşmazlıklara, patent ve faydalı model taklitleriyle ilgili, tasarım taklitleriyle ilgili davalara, marka taklitleriyle ilgili davalara, iptal davalarına ve ticaret unvanı iptali ve haksız rekabet davalarına bakmakla görevlidir.


15. Soru

Adli yargı alanındaki en yüksek mahkeme neresidir?

Cevap

Adli yargı alanındaki en yüksek mahkeme Yargıtay’dır ve bu mahkeme temyiz mahkemesi niteliğindedir.


16. Soru

Yargıtayın daireleri nelerdir?

Cevap

Yargıtay hukuk ve ceza dairelerinden oluşmaktadır. Yargıtay’da bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşan 12 hukuk ve 12 ceza dairesi bulunmaktadır.


17. Soru

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ne kadar süre için göreve seçilir?

Cevap

Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkanı, Başkanvekili ve üyeleri dört yıl için seçilir.


18. Soru

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara hangi mahkemede bakılır?

Cevap

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara sulh hukuk mahkemesinde bakılır.


19. Soru

Anayasa Mahkemesi raportörleri kaç yıl görev aldıktan sonra Anayasa Mahkemesine üye olarak seçilebilirler?

Cevap

En az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından Anayasa Mahkemesine üye seçilebilir.


20. Soru

Anayasa Mahkemesine avukatlar arasından seçilebilmek için en az kaç yıl fiilen mesleği yapmış olmak gerekir?

Cevap

Anayasa Mahkemesine üye olarak seçilebilmek için avukatların en az yirmi yıl fiilen
avukatlık yapmış olması gerekir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi