Borçlar Hukuku Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Haksız Fiiller Iı Ve Sebepsiz Zenginleşme

1. Soru

Haksız fiil sonucu tazminat davası kim tarafından kime karşı açılır? 

Cevap

Haksız fiil sonucu tazminat davası haksız fiilden zarar gören kimse tarafından, haksız fiilden sorumlu olan kimse veya kimselere karşı açılır. 


2. Soru

Haksız fiil sonucu tazminat davasında davacı hangi hususları ispatla yükümlüdür?

Cevap

Haksız fiil tazminat davasında davacı, haksız fiil sorumluluğu için aranan şartların mevcut olduğunu, yani hukuka aykırı fiili, -şayet kusursuz sorumluluk söz konusu değilse- kusuru, zararı ve uygun nedensellik bağını ispatla yükümlüdür. 


3. Soru

Tazminat davasında tazminatın üst sınırı nedir?

Cevap

Tazminat davasında tazminatın üst sınırı haksız fiil neticesinde meydana gelen zarardır. 


4. Soru

Tazminat davasında zararın miktarının tam olarak ispat edilememesi halinde, zarar nasıl belirlenir?

Cevap

Zararın miktarının tam olarak ispat edilememesi halinde, hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. 


5. Soru

Denkleştirme nedir? 

Cevap

Haksız fiil bir kimseye zarar verirken, aynı zamanda ona maddi bazı yararlar sağlamışsa, bunların tespit edilen zarar miktarından düşülmesi gerekecektir. Buna denkleştirme (yararların indirilmesi) denir. 


6. Soru

Bedensel zarar kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Bedensel zarar kavramı, haksız fiille beden bütünlüğü (fiziki varlığı ve/veya ruh sağlığı) ihlal edilen bir kimsenin malvarlığında meydana gelen azalmayı ifade eder. 


7. Soru

Bedensel zarar kalemleri özellikle nelerdir?

Cevap

Bedensel zarar kalemleri özellikle şunlardır:

1. Tedavi giderleri

2. Kazanç kaybı

3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar


8. Soru

Bedensel zararın hesaplanmasında hangi unsurlar zarardan indirilemez?

Cevap

Bedensel zararın hesaplanmasında, faile kısmen ya da tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile üçüncü kişilerce yardım amacıyla yapılan ödemeler (bağışlanan paralar) zarardan indirilmez. 


9. Soru

Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle nelerdir?

Cevap

Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

1. Cenaze giderleri

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. 


10. Soru

Ölüm halinde ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin kimler olduğu nasıl tespit edilir? 

Cevap

Ölen kimsenin birine destek olup olmadığı fiili duruma göre tespit edilir. Burada önemli olan, haksız fiile maruz kalan kimse ölmeseydi, onun bu kişilere (örnek olarak eşine, çocuklarına vs) sürekli ve düzenli olarak bakmaya devam edeceğinin veya ileride bakacağının (örnek olarak, ölen bir çocuğun ileride anne babasına bakacağının) kuvvetle muhtemel olmasıdır. Ölümün meydana gelmesi yüzünden, bu kimseler ölenden ileride alacakları muhtemel yardımı kaybetmiş olurlar. 


11. Soru

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken hangi unsurlar dikkate alınır? 

Cevap

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanırken, yıllık muhtemel yardım miktarı ile yardımın muhtemel süresi göz önünde bulundurulur; bu hesaplamada ayrıca, destek ihtiyacının ileride ortadan kalkma ihtimali de dikkate alınır. 


12. Soru

Haksız fiilde tazminatın amacı nedir? 

Cevap

Haksız fiilde tazminatın amacı, bir kimsenin uğramış olduğu zararın, sorumlu tutulan bir başka kimse tarafından kısmen veya tamamen karşılanması, ortaya çıkan zararın tazmini, zarar verici olay hiç gerçekleşmeseydi, içinde bulunacak olan farazi durumun yeniden oluşturulmasını sağlamaktır. 


13. Soru

Manevi tazminatın amacı nedir?

Cevap

Manevi tazminat, bir kimsenin kişilik hakkına (bir kimsenin hayatı, sağlığı, vücut bütünlüğü, ismi, resmi, özel hayatı, sırları, şeref ve haysiyeti vs) hukuka aykırı tecavüz nedeniyle meydana gelen acı, elem ve ızdırabın giderilmesi amacını taşır. 


14. Soru

Manevi zararın tazmin şekli nasıldır? 

Cevap

Manevi zararın tazmin şekli ya bir miktar paranın ödenmesi şeklinde ya da yapılan saldırıyı kınayan karar verilmesi ve bunun yayınlanması gibi başka şekildedir. 


15. Soru

Birden fazla kimse aynı zarardan ne şekilde sorumlu olur? 

Cevap

Birden fazla kimsenin aynı zarara sebebiyet vermesi halinde müteselsil sorumluluk söz konusu olur. 


16. Soru

Haksız fiilde birden fazla sorumluluk sebebinin bulunması halinde hâkim nasıl karar verir? 

Cevap

Bu durumda hakim, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkanı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir. 


17. Soru

Haksız fiil sorumluluğunda zamanaşımı süresi ne kadardır? 

Cevap

Haksız fiilde tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 


18. Soru

Sebepsiz zenginleşme nedir? 

Cevap

Sebepsiz zenginleşme haklı bir sebep olmaksızın bir kimsenin malvarlığının diğer bir kimsenin malvarlığı aleyhine artmasıdır. 


19. Soru

Sebepsiz zenginleşmenin koşulları nelerdir? 

Cevap

Sebepsiz zenginleşmenin koşulları;

1. Zenginleşme

2. Yoksullaşma veya başkası aleyhine zenginleşme

3. Nedensellik

4. Zenginleşmenin sebepsizliği (haksızlığı) 


20. Soru

Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç nasıl bir borçtur ve borcun konusu nedir? 

Cevap

Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç geri verme borcudur. Geri verme borcunun konusu ise, sebepsiz zenginleşenin malvarlığındaki sebepsiz artıştır. 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi