Hukukun Temel Kavramları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması

1. Soru

Miras hukukunda vasiyet yapabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir? 

Cevap

On beş (15) 


2. Soru

Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir?

Cevap

İşçi 


3. Soru

Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmeye ne ad verilir? 

Cevap

Ticari işletme 


4. Soru

Ticaret hukukunda tacirin üstlendiği borç hangi durumlarda adi sayılır? 

Cevap

Bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği durumlarda veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır


5. Soru

Deniz ticaret hukukuna göre gemiler hangi makamlarca tescil olunur?

Cevap

Gemiler bağlama limanının tabi olduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur


6. Soru

Tüzel kişilerden biri olan derneklerin kurulabilmesi için en az kaç kişinin varlığı gerekir? 

Cevap

Yedi (7)


7. Soru

Vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve mal varlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü kimseye ne denir? 

Cevap

Vasi 


8. Soru

Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa  kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

Cevap

Tacir 


9. Soru

Birden çok kimsenin maddi olarak bölünmemiş olan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olmasına ne denir?

Cevap

Paylı mülkiyet 


10. Soru

İster gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişiye ne ad verilir? 

Cevap

Esnaf 


11. Soru

Reasürans nedir? 

Cevap

Sigortacının sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta ettirmesine reasürans denir


12. Soru

Müteselsil borçluluk hangi durumda oluşur? 

Cevap

Birden çok borçludan her birinin, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirmesi ile oluşur


13. Soru

Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk dalı nedir? 

Cevap

Devletler özel hukuku


14. Soru

Gerçek ya da tüzel kişilerin toplumsal ilişkilerinde ön plana çıkan haklarını konu alan özel hukuk dalı nedir? 

Cevap

Medeni Hukuk 


15. Soru

Taşınır mülkiyeti hangi işlem ile nakledilir?

Cevap

 Zilyetliğin devri ile nakledilir


16. Soru

Bir işverenden, iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran kimseye ne ad verilir? 

Cevap

Alt işveren 


17. Soru

Borçlar hukukunun genel ilkelerinden ilki nedir? 

Cevap

Sözleşmenin kuruluşu


18. Soru

Kanun ya da sözleşme uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyetine ne ad verilir?

Cevap

Elbirliğiyle mülkiyet


19. Soru

İş hukukunun en temel özelliği nedir?

Cevap

Bir özel hukuk sözleşmesi olan ve Borçlar Kanun'unda düzenlenen hizmet sözleşmesiyle taraflardan birinin korunmasını amaçlamasıdır


20. Soru

Ticaret Kanununda anonim şirket hangi tür şirket sayılır?

Cevap

Sermaye şirketi 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
13 Şubat 2023 Pazartesi