Hukukun Temel Kavramları Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hukuki İlişkiler Ve Haklar

1. Soru

Hukukta "hakkın kazanılması" ne anlama gelmektedir?

Cevap

Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına hakkın kazanılması adı verilir


2. Soru

Bir hakkın kazanılmasına yol açan olgular kaç tanedir? Bunlar hangileridir?

Cevap

Bir hakkın kazanılmasına (doğumuna) yol açan olgular üç tanedir. Bunlar; hukuki  olay, hukuki fiil ve hukuki işlemdir


3. Soru

Hukuki olay nedir?

Cevap

Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylara hukuki olay denir 


4. Soru

Hukuki fiiller kaça ayrılır? Bunlar hangileridir? 

Cevap

Hukuki fiiller, hukuka uygun fiiller ve hukuka aykırı fiiller olmak üzere ikiye ayrılır


5. Soru

Her hukuki işlemde kaç unsur bulunur? Bunlar hangileridir?

Cevap

Her hukuki işlemde, irade açıklaması ve hukuki sonuç olmak üzere iki unsur bulunmaktadır


6. Soru

Maddi fiiller nedir?

Cevap

Maddi fiiller, bir irade açıklamasına yönelik olmayan fiillerdir. Maddi fiil söz konusu olduğunda, kanundan dolayı hukuki sonuç ortaya çıkmaktadır


7. Soru

"Kanuna aykırılık" hangi durumlarda ortaya çıkar?

Cevap

Objektif bir hukuk kuralını ihlal ediliyorsa  kanuna aykırılık ortaya çıkar


8. Soru

"Sözleşmeye aykırılık" hangi durumda ortaya çıkar?

Cevap

Kişinin hukuk düzenince onaylanmayan davranışı, borcun yerine getirilmesini engelliyorsa sözleşmeye aykırılık durumu ortaya çıkar


9. Soru

Hukuka aykırı fiiller kaça ayrılır? Bunlar hangileridir?

Cevap

Hukuka aykırı fiiller, haksız fiiller ve borca aykırı fiiller olmak üzere ikiye ayrılır


10. Soru

"Hakkın aslen kazanılması" nedir?

Cevap

Kişinin o ana kadar kimsenin malı olmayan bir şey üzerinde kendi fiili ile kendi lehine bir hak kurmasına, hiçbir aracı olmadan şey üzerinde ilk defa hak kurmasına, kazanmasına "hakkın aslen kazanılması" denir


11. Soru

Sahipsiz taşınırlar üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasına imkan veren hukuki duruma "hukuk terminolojisinde" ne ad verilir?

Cevap

İhraz


12. Soru

Hakkın devren kazanılması nedir?

Cevap

Bir kişinin bir hakkı o zamana kadar sahibi olan kişiden elde etmesi hakkın devren kazanılmasıdır


13. Soru

Hakların kazanılmasında "İyiniyet kavramı" ne anlama gelir?

Cevap

İyiniyet kavramı, bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir sebebin mevcudiyeti veya o hakkı kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında gerekli özeni göstermesine rağmen kişide var olan, makul görülebilen bir yanlış bilgi ya da bilgisizliği ifade eder 


14. Soru

Karine nedir?

Cevap

Mevcut ve bilinen olgulardan, bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunu çıkarmaktır. 


15. Soru

 TMK 712. madde, iyiniyetli olan kişinin, taşınmazı kaç yıl  süre ile davasız ve aralıksız elinde bulundurması halinde taşınmazın     mülkiyetini  zamanaşımı yoluyla kazanmasına imkân vermektedir?

Cevap

On yıl (10)


16. Soru

Alacağın devri nedir?

Cevap

Alacağın devri, bir alacağın alacaklı tarafından yazılı şekilde bir başkasına devredilmesidir


17. Soru

Taşınırlar üzerindeki mülkiyet hakkının iyiniyetle kazanılıp kazanılamayacağı neye göre belirlenmektedir?

Cevap

Taşınırlar üzerindeki mülkiyet hakkının iyiniyetle kazanılıp kazanılamayacağı, o taşınır malın sahibinin elinden rızası ile çıkıp çıkmamasına göre belirlenmektedir


18. Soru

Hak sahibinin sahip olduğu bir hakkın, hukuki işlem, hukuki fiil ya da hukuki olay sonucunda bir başka kişiye devredilmesiyle ne tür bir hak kaybı gerçekleşir?

Cevap

Hakkın nisbi kaybı gerçekleşir


19. Soru

Asıl hakka bağlı bir yetki olarak hukuki ilişkinin içeriğini oluşturan edimin yerine getirilmesini, yükümlü olan kişiden istemek yetkisine ne ad verilir? 

Cevap

Talep hakkı


20. Soru

Mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya var olan bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan
kaldırılmasının talep edildiği dava türüne ne ad denir? 

Cevap

İnşai Dava 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi