Hukukun Temel Kavramları Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Yargı Örgütü

1. Soru

Öğretide  "subjektif hukuk" için hangi kavram kullanılmaktadır?

Cevap

Hak kavramı 


2. Soru

"Özel haklar"  nedir? 

Cevap

Özel haklar, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukuk kurallarından doğan haklardır


3. Soru

"Hak" nedir? 

Cevap

Hak, hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir


4. Soru

"Objektif hukuk" nedir? 

Cevap

Objektif hukuk, öğretide hukukun toplum yaşamını düzenleyen ve Devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yaptırımla  kuvvetlendirilmiş olan kuralların bütününü ifade eden haline denilmektedir 


5. Soru

Hukukta "şahıs" kime denilmektedir? 

Cevap

Hukukta hak sahibi olan varlıklara kişi (şahıs) denilmektedir


6. Soru

"Kamu hakları" ne anlama gelir? 

Cevap

Kamu hakları kamu hukukundan doğan, vatandaşların Devlet'e karşı sahip olduğu hakları ifade eder. Diğer ifadesiyle kamu hakları, kişiler ile Devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklardır


7. Soru

Genel nitelikli kamu hakları anayasanın hangi kısımında düzenlenmiştir? 

Cevap

Anayasa’nın ikinci kısmında 12. madde ve devamında "Temel Haklar ve Ödevler" başlığı altında düzenlenmiştir


8. Soru

Haberleşme hürriyeti ne tür bir haktır?

Cevap

Negatif statü hakkıdır? 


9. Soru

Sosyal ve ekonomik kamu hakları ne tür haklardır? 

Cevap

Pozitif statü hakları  


10. Soru

Aktif statü hakları ne tür haklardır? 

Cevap

Siyasal kamu hakları 


11. Soru

Dilekçe hakkı hangi hak kategorisine girmektedir? 

Cevap

Siyasal kamu hakları 


12. Soru

Özel nitelikli kamu hakları nedir? 

Cevap

Belli kişilerin kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleyen kamu hakları özel nitelikli kamu hakları olarak nitelendirilir 


13. Soru

Özel haklar niteliklerine göre kaça ayrılır?Bunlar hangileridir? 

Cevap

Mutlak haklar ve nisbî haklar olmak üzere ikiye ayrılır


14. Soru

Tek taraflı bir irade açıklaması (beyanı) ile hukuki bir durumu yaratmakta, değiştirmekte ya da ortadan kaldırmakta olan haklar ne tür haklardır?

Cevap

Yenilik doğuran haklar 


15. Soru

Kudret yetkileri hakları nedir? 

Cevap

Kudret yetkileri bir kişiye, başkasının mal varlığını etkileyecek şekilde hukuki işlem yapmak yetkisini veren haklardır


16. Soru

Mutlak haklar konularına göre kaç grupta incelenir? Bunlar hangileridir?

Cevap

İki grupta incelenir, mallar üzerindeki mutlak haklar ve şahıslar üzerindeki mutlak haklar


17. Soru

"Rehin hakları" ne tür haklardandır? 

Cevap

Sınırlı ayni hak


18. Soru

Rehin hakkı nedir?

Cevap

Rehin hakkı sahibine, alacağını borçlusundan alamaması halinde rehin verilmiş olan şeyi sattırıp paraya çevirmek yoluyla alacağını tahsil etmek yetkisini veren bir sınırlı ayni haktır 


19. Soru

Şahsiyet hakları nedir?

Cevap

Diğer bir ifadeyle kişilik hakları, bir insanın maddi, manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerinde sahip olduğu mutlak haklara denir 


20. Soru

Alelâde haklar nedir?

Cevap

Alelade haklar, hak sahibinin hakkını kullanmasıyla herhangi bir yeni hukuki ilişki doğurmayan haklardır 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi