Halkla İlişkiler Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Uygulama Ve Değerlendirme

1. Soru

Halkla ilişkiler programlarının görünen kısmı, diğer bir değişle bizlerin maruz kaldığı bölüm, o programın sadece uygulama kısmını oluşturmaktadır. Buzdağının görünen kısmı olarak değerlendirdiğimiz uygulama sürecinin bizlere, o programla ilişkili iletileri anlatması, kabul ettirmesi ve bizleri işbirliğine geçirmesi beklenir. İknanın temelini oluşturan bu beklentiler ile kurumlar veya kuruluşlar belirledikleri ne hedeflerine ulaşırlar?

Cevap

İletişim veya pazarlama hedeflerine ulaşırlar.


2. Soru

Araştırma sürekli bir geri-bildirim/ ileri-bildirim fonksiyonunun parçasıdır; araştırmanın planlanması ve doğru veri, kamuoyuna yönelik geçerli analizlere ve değerlendirmelere, programın etkinliğine ve son olarak nelerin doğru tahmin edilmesine yardımcı olacak yolları açar?

Cevap

Davranışsal çıktıların doğru tahmin edilmesine yardımcı olacak yolları açar.


3. Soru

Halkla ilişkiler araştırmaları, işletmenin / kurumun şu andaki ve gelecekteki halkla ilişkiler konumunu anlamaya ve incelemeye yarayacak çevresel eğilim ve gelişmeleri izlemek amacıyla kullanılmaktadır.Halkla ilişkiler mesajlarının değerlendirilmesi ve ölçümü, planlanan eylemlerin arzu edildiği şekilde gerçekleşmesi, eğer öyle gerçekleşmiyorsa nelerin uygulanması açısından çok önemlidir?

Cevap

Düzeltici stratejilerin uygulanması açısından çok önemlidir.


4. Soru

Halkla ilişkiler kampanyalarının hedef kitlelere ulaştığı süreç olarak görülen uygulama programı, saptanan faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu kişilerin ve birimlerin belirlenmesi, neyin ne zaman yapılacağı yani zaman programı ile bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli neyin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları kapsar?

Cevap

Bütçenin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları kapsar.


5. Soru

Bir faaliyet, başlangıcından bitimine kadar birçok aşamayı kapsar. Her bir aşamadan sorumlu olacak kişilerin saptanması ve bu kişiler arasında neyin sağlanması da sonderece önemlidir?

Cevap

Eşgüdümün (uyumun, düzenin)


6. Soru

Uygulama planının hazırlanmasında ele alınması gereken bir önemli husus, neyin ne zaman yapılacağının saptanması yani faaliyet takviminin belirlenmesidir. Programın ne zaman başlayacağını ve biteceğini doğru biçimde saptamak neyin programının başarısında çok önemli rol oynar?

Cevap

Halkla ilişkiler programının başarısında çok önemli rol oynar.


7. Soru

Halkla ilişkiler kampanyalarının uygulama aşamasında, temeli araştırmalara dayanan ve plana dökülmüş çalışmaların gerçekleştirilmesi sağlanır. Buzdağının görünen kısmını oluşturan uygulama kısmı halkla ilişkiler kampanyasının yada uygulamasının ayrıntılarda yer alan süreçlerinin yerinde ve zamanında devreye sokulmasıyla sağlıklı şekilde yürür. Bu aşamada yapılması gereken iletişim araçlarının hazır hale getirilmesi, iletişim taşıyıcılarının somut olarak ayarlanması ve tüm araçların ne biçimde kullanılmasıdır?

Cevap

Entegre edilmiş biçimde kullanılmasıdır.


8. Soru

Uygulama planını genel hatları ile ortaya koyabilmek için projenin konusu, kim ya da kimler tarafından gerçekleştirileceği, paydaşları, zaman dilimi, genel olarak ne planlaması gibi başlıkların tanımlanması gerekir?

Cevap

Bütçe planlaması gibi başlıkların tanımlanması gerekir.


9. Soru

Halkla ilişkiler kampanyalarının dikkat çekiciliği, belirlenen hedeflere ulaşmada ön koşuldur. Bu nedenle halkla ilişkiler uygulamalarında yaratıcı olmak, ne de çok daha yardımcı olacaktır?

Cevap

Sorunun çözümünde


10. Soru

Bir faaliyet, başlangıcından bitimine kadar birçok aşamayı kapsar. Neden, sorumlu olacak kişilerin saptanması ve bu kişiler arasında eşgüdümün sağlanması da son derece önemlidir?

Cevap

Her bir aşamadan sorumlu olacak kişilerin saptanması 


11. Soru

Yaratıcılık her gün giymek için seçtiğimiz kıyafetlerden, yeni bilgisayar uygulamalarının geliştirilmesine kadar çok geniş bir yelpazede yer alan ve farkında olarak ya da olmayarak uyguladığımız seçimlerdir.Ancak yaratıcılık, belli bir program çerçevesinde, belli bir amaca, belirli yollarla ve araçlarla uygulanarak, nasıl bir çerçevede ele alınmalıdır?

Cevap

Stratejik bir çerçevede ele alınmalıdır.


12. Soru

Gün içerisinde maruz kaldığımız iletilerin binleri geçtiği göz önüne alındığında, iletişimcilerin belirledikleri hedeflere ulaşması giderek ne hale gelmektedir?

Cevap

Giderek güçleşmektedir.


13. Soru

Halkla ilişkilerde yaratıcılık, var olmayan bir şeyi hiç yoktan yaratmanın ötesinde, var olanlar arasında daha önce yapılmamış, yapılmış olandan farklı ve etki yaratabilecek yeni bağlantı yolları bulabilmek ve bunları ne yapabilmektir?

Cevap

Bunları hayata geçirebilmektir.


14. Soru

Halkla ilişkiler çalışmalarında yaratıcılık boyutunun sağlam temellerle değerlendirilmesi için öncül koşul, uygulanabilir olması ve bu çalışmayı gerçekleştirecek bütçe olanaklarının sağlanmasıdır. Ayakları yere basmayan, yeterli bütçesi olmayan çalışmaların başarısından söz etmek olanaksızdır. Bu zeminde hazırlanmış programların başarısızlıkla sonuçlanması sadece kampanyanın başarısızlığı şeklinde değerlendirilmeyecek, aynı zamanda neyin itibarına da gölge düşürecektir?

Cevap

Kurum veya kuruluşun  itibarına da gölge düşürecektir.


15. Soru

Halkla ilişkiler yönetiminin planlama sürecinde elde edilen araştırma verileri ışığında tasarlanan yaratıcı süreç, projeyi faklı kılacak, hedef kitlede farkındalık yaratacak ve dikkat çekecek şekilde hazırlanmalıdır.Yaratıcı fikirler ve bunların nasıl işleyeceği hangi stratejide yer alır?

Cevap

Yaratıcı stratejide yer alır.


16. Soru

Canlı Domino Dünya Rekoru insanların ard arda oturarak dizildikten sonra domino taşları gibi bir uçtan diğer uca devrilmeleriyle gerçekleşir. Bu sanki bir dizi domino taşı düşüyormuş izlenimi verir. Kuyruk 4,2 km uzunluğunda olup, o kadar insanın devrilmesi yaklaşık olarak 10 dk süren bu rekor en son 2000 yılında 9,234 kişi ile nerede kırılmıştır?

Cevap

Singapur’da kırılmıştır.


17. Soru

Zamanlama çizelgesinin hazırlanmasından önce dikkat edilmesi gereken önemli husus projenin uygulanacağı tarihtir. Büyük araştırmalar, stratejiler ve uygulamalar içeren bir halkla ilişkiler projesinin yanlış bir tarihte planlanması tüm çalışmayı ne hale getirir?

Cevap

Tüm çalışmayı başarısız kılar.


18. Soru

Zamanlama çizelgesinin halkla ilişkiler projesinin uygulama aşamalarına göre hazırlanması, projeyi uygulayanlar için bir kontrol listesi sağlar. Burada dikkat edilecek husus, projede yer alan uygulamaların ve işlerin bu çizelge içinde yer almasıdır. Eğer bir uygulama ya da iş çizelgede yer almamış veya unutulmuş ise halkla ilişkiler yöneticisini neler bekleyebilir?

Cevap

Büyük krizler bekleyebilir.


19. Soru

Halkla ilişkiler programlarının bütçesini hazırlamak, uygulama programının planlanmasında ele alınması gereken önemli bir konudur. Hazırlanan planın gerçekçi yani uygulanabilir olup olmadığı hazırlanan bütçeye bakılarak değerlendirilir. Halkla ilişkiler programlarının belirli bir bütçeye dayandırılarak yürütülmesi gerekir. Bütçesi olmayan bir programın hedeflerinden ne yapması kaçınılmazdır?

Cevap

Sapmalar göstermesi kaçınılmazdır.


20. Soru

Bireyler ya da nesneler bir takım özelliklere sahiptir. Ölçme kavramı bireylerin ya da nesnelerin özelliklerinin neler olduğunun, bu özelliklerin oluş derecelerinin bir takım sembollerle ifade edilmesidir. Gösterilen bu semboller sayı cinsinden ifade edilir. Değerlendirme süreci ise ölçme sonuçlarının belirlenmiş, güvenilir ve geçerli bir ölçütle kıyaslanmasıdır. Araştırmacı bu kıyaslama sonucunda ölçülen nesne ya da birey hakkında bir karara varır. Ölçü bir tanımlama işlemiyken, değerlendirme ne işlemidir?

Cevap

Ölçülen hakkında yargıya varma işlemidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi