Halkla İlişkiler Yönetimi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Strateji Ve Taktikler

1. Soru

Neyin rolü, bir kurumun karşı karşıya kalabileceği, dış çevreden gelen fırsat ve tehditlere yönelik kesintisiz bir yanıt olarak düşünülebilir?

Cevap

Stratejinin rolü


2. Soru

Ne literatüründe strateji, kurum ve çevresi arasındaki etkileşimin en iyi uyumu sağlayacak şekilde yönetilmesidir?

Cevap

Yönetim literatüründe


3. Soru

Ne uzmanları, sıkça iletişim uzmanları olarak nitelendirilerek ve nadiren kuruma ait strateji belirlemeden sorumlu bir birlikteliğin içine dâhil edilirler?

Cevap

Halkla ilişkiler uzmanları


4. Soru

Basitçe düzenlenmiş haliyle strateji, bir kurumun her alanda bir uçtan bir uca uzun dönemli planıdır yani kurumun nasıl karar verdiğinin, neyi nasıl başarmak istediğinin tanımıdır. Unutulmamalıdır ki her kurum tek bütünleştirilmiş bir stratejiye sahip olmalıdır. Ne yönetimi proaktif ve reaktif olmak üzere iki yönlü hareket odağına sahiptir?

Cevap

Stratejik iletişim yönetimi


5. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimdeki rolünü ortaya koymak amacıyla Grunig ve Repper (1992) tarafından geliştirilen halkla ilişkilerin stratejik yönetim modeli, halkla ilişkiler uzmanlarına stratejik planlamada nelerini anlamaları açısından yol göstericidir?

Cevap

Kendi rol ve sorumluluklarını anlamaları açısından yol göstericidir.


6. Soru

Halkla ilişkiler uzmanları paydaşlarını dikkatlice araştırdıktan sonra her birinin kurum üzerindeki etkisini ya da kurumun paydaşlar üzerindeki etkisini ılımlaştırmaya ne kadar istekli ve eğilimli olduğuna göre öncelik vermelidir. Daha sonra en önemli ve en stratejik paydaşlardan başlayıp halkla ilişkilere ayrılmış kaynaklar tükenene kadar sıralı listelerde aşağıya inerek her biri için kesintisiz iletişim programları planlamalıdır. Tanımı bize ne evresi olduğunu anlamaktadır?

Cevap

Paydaş Evresi


7. Soru

Pazarlama uygulamacıları kurumun ürettiği ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyan hedef tüketicilere ulaşmaya çalışırken, halkla ilişkiler uzmanları kurumun hatalı ürün ya da hizmetlerinden kaynaklanan problemin farkına varan ve bu problem etrafında bir araya gelen kamu ile ilgilenmek durumundadır. Tanımı bize ne evresi olduğunu anlamaktadır?

Cevap

Kamu Evresi


8. Soru

İnsanlar çözülemeyen sorunları gündem haline getirirler. Heath ve Nelson gündemleri, “olgular, değerler ya da politikalarla ilgili tartışılabilir sorular” biçimde tanımlamışlardır. Gündem yönetimi bu belirli gruplarla ilgili politikaların planlaması ile stratejik planlamanın kurum tarafından bütünleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla halkla ilişkilerden ve kamu ilişkilerinden türemiştir. Tanımı bize ne evresi olduğunu anlamaktadır?

Cevap

Gündem Evresi


9. Soru

Kurumlar paydaş ya da kamu evresinden işe başlamak yerine halkla ilişkiler programlarını gündem evresine kadar ertelerse ve bir konu hakkında eğer kutuplaşma ortaya çıkmışsa genellikle ne iletişimi programlarını geliştirmek zorunda kalırlar?

Cevap

Kriz iletişimi programlarını geliştirmek zorunda kalırlar.


10. Soru

Kurumsal açıdan, halkla ilişkiler stratejisi, kurumsal misyon ve vizyonla örtüşmeli ve kurumsal hedeflere ulaşmaya katkı sağlamalıdır. Bu rol kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasında, dış çevreyi tanımlama için çevreyi tarama ve kurumun paydaşları ile ilişki kurması için tasarlanan iletişim nelerini de kapsar?

Cevap

İletişim stratejilerini de kapsar.


11. Soru

Bir kurumun seçtiği strateji endüstri ve Pazar yapısının doğasından oldukça etkilenir (Porter, 1980). Bununla birlikte kurumsal halkla ilişkiler stratejileri kurumun yüzleştiği geniş makro ortam koşullarındaki yönetim algılarından, özellikle kendi çevresindeki nelerinden de etkilenir?

Cevap

Dinamizm ve karmaşıklık seviyelerinden de etkilenir.


12. Soru

Proaktif halkla ilişkiler stratejileri kurumun sahip olduğu özellikler temelinde mevcut ve olmak istediği konumu öne çıkartarak planladığı nasıl dönemli stratejileridir?

Cevap

Uzun dönemli stratejileridir.


13. Soru

Kurumlar hem kendi alanlarıyla ilgili hem de toplum için önemli olan sosyal içerikli konulara yönelik eylemlerde bulunarak medyanın ilgisini çekmeyi amaçlarlar. Konuya ilgi gösterenleri harekete geçirmek kurumsal eylemlilik gücüne bağlıdır. Günümüzde kurumlar sosyal içerikli konulara eğilimini veya hareket biçimini sponsor olarak veya ne kampanyalarıyla göstermektedir?

Cevap

 Sosyal sorumluluk kampanyalarıyla göstermektedir.


14. Soru

Reaktif iletişim çalışmaları, proaktif çalışmaların aksine kriz meydana geldikten sonra yapılır. Bu aşamada kurumun itibarını koruması, hedef kitleleriyle anlaşma zeminini oluşturması gerekmektedir. Kriz sonucunda hedef kitlede oluşacak her türlü olumsuz algı, kurumun itibarına ne olarak yansıyacaktır?

Cevap

Negatif olarak yansıyacaktır.


15. Soru

Reaktif stratejiler 7 alt kategori altında toplanabilir. Bunlardan “taviz, sokulganlık, ilgi kesme, yeniden etiketleme” tanımı bize ne stratejileri olduğunu anlatmaktadır?

Cevap

Oyalayıcı Tepki Stratejileri


16. Soru

Reaktif stratejiler 7 alt kategori altında toplanabilir. Bunlardan “soruşturma, düzeltici hareket, zararı karşılama, tövbe” tanımı bize ne stratejileri olduğunu anlatmaktadır?

Cevap

Düzeltici Davranış Stratejileri


17. Soru

Stratejik planlama kurumların bugünden ulaşmak istedikleri geleceği planlaması ve amaçlarını bu doğrultuda yapılandırmasıdır. Kurumlar sürekli gelişen ve değişen koşullar karşısında başarılı olabilmek için neler geliştirmelidirler?

Cevap

Esnek ve hızlı stratejiler geliştirmelidirler.


18. Soru

Halkla ilişkilerde stratejik planlama süreci 4 temel adımdan oluşur; 1. adım, amaç ve hedeflerin tespiti, 2.amaç hedef kitle seçimi ve analizi, 3.amaç medya ve taktiklerin belirlenmesi ve zaman planlaması, 4.amaç nelere ne kadar ulaşıldığının değerlendirilmesidir?

Cevap

4.amaç “başta belirlenen amaç ve hedeflere” ne kadar ulaşıldığının değerlendirilmesidir.


19. Soru

İletişim biçiminin belirlenmesi için içerik, zamanlama, sunum, mesajın tonu, hedef kitlenin yapısı önemlidir. İletişim taktikleri “kontrol edilebilen” ve “kontrol edilemeyen” medya ayrımı temelinde 4 ana alt kategoriye ayrılır. “Kuruluşun güven oluşturmak için yapacağı çalışmaların geniş topluluklara ulaşmasını sağlar” tanımı bize ne medyası olduğunu anlatmaktadır?

Cevap

Haber Medyası


20. Soru

İletişim biçiminin belirlenmesi için içerik, zamanlama, sunum, mesajın tonu, hedef kitlenin yapısı önemlidir. İletişim taktikleri “kontrol edilebilen” ve “kontrol edilemeyen” medya ayrımı temelinde 4 ana alt kategoriye ayrılır. “Genellikle kuruluş dışından yapılan yayınları kapsar, geniş kitlelere ulaşımı sağlar. Kurum kontrolü vardır.” tanımı bize ne medyası olduğunu anlatmaktadır?

Cevap

Reklam ve Tanıtım Medyası


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi