Halkla İlişkiler Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Halka İlişkiler Birimlerinin İşlevleri Ve Örgütlenmesi

1. Soru

James Grunig ve Todd Hunt, halkla ilişkilere ait tarihsel süreci ya da gelişim sürecini hangi başlıklar altında ele almıştır?

Cevap

  1. Basın Ajanslığı / Tanıtım Modeli
  2. Kurumsal Bilgi Modeli
  3. Çift Yönlü Asimetrik Model
  4. Çift Yönlü Simetrik Model


2. Soru

Basın Ajanslığı / Tanıtım Modelinde, halkla ilişkilerin ya da halkla ilişkiler uzmanının başarısı neye göre belirlenir.

Cevap

Bu modelde, halkla ilişkilerin ya da halkla ilişkiler uzmanının başarısı, medyada işgal edilen yer ve zamana göre belirlenir. Kısacası sütun/cm ölçümü, halkla ilişkiler başarı ölçümünün en gözde teknikleri arasındadır.


3. Soru

Kurumsal Bilgi Modeline göre halkla ilişkiler uzmanının görevi nedir?

Cevap

Bu modelde yer alan iletişim şeklinde, ‘gerçeklik’ en önemli unsurdur. Bu modele göre, halkla ilişkiler uzmanının görevi, gerekli bilgiyi ya da mesajı, ihtiyacı olanlara (alıcıya), gerçekliğini bozmadan iletmek olarak tanımlanmaktadır. Bu modele göre, halkla ilişkilerin ya da uzmanının rolü, kamuları ikna etmek ve etkilemek değildir. Asıl görev, doğru bilgiyi iletmektir ve bu rolle de sınırlıdır.


4. Soru

Çift Taraflı Asimetrik Modele yöneltilen temel eleştiri nedir?

Cevap

Çift Taraflı Asimetrik Model, Grunig tarafından “bir kurumun istediğini, kendi davranışlarında değişiklik yapmaksızın ya da herhangi bir özveride bulunmaksızın elde etmesi” olarak tanımlamakta ve mesleki etik anlamında sorunlu bulunmaktadır.


5. Soru

Çift Yönlü Simetrik Modelin gerçek hayatta uygulanmasını engelleyen özelliği nedir?

Cevap

modele göre ...değişmesi gereken sadece kamular değil, aynı zamanda kurumların kendileridir. Böylece kurumlar, sadece kamularını anlamak ve onları değiştirmekle yetinmeyip, sürdürülebilir güven duyulan iletişim süreçleri için, kendileri de değişmek zorundadırlar. Modelde çift taraflı bilgi akışı, çift taraflı ikna ve çift taraflı ve dengeli güç dağılımı söz konusudur. Gerçek anlamda çift yönlü olabilmek için ise, tarafların birbiri üzerinde eşit ya da eşite yakın bir etki alanına sahip olması gerekmektedir. Bu nokta, modele ait gerçekleşme şansını engelleyen esas nokta olarak kabul edilebilir.


6. Soru

Halkla ilişkilerin Stratejik İletişim faaliyet alanında yer alan etkinlikler nelerdir?

Cevap

Sorunların analizini yapmak ve kurumsal amaçlara yönelik çözümler geliştirmek.


7. Soru

Halkla ilişkilerin Çevresel Faktörleri Takip faaliyet alanında yer alan etkinlikler nelerdir?

Cevap

Sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimleri takip etmek


8. Soru

Ülkemizdeki çağdaş anlamda ilk halkla ilişkiler birimi hangisidir?

Cevap

Ülkemizde çağdaş anlamda ilk halkla ilişkiler birimi olarak, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 1962’de kurulan Yayın ve Temsil Şubesi kabul edilmektedir.


9. Soru

Halkla ilişkiler birimlerinin örgütlenme biçiminde etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler birimlerinin örgütlenmesi, bağlı bulunulan kurumun yapısına, faaliyet alanına, kurumun halkla ilişkileri ve görev alanını tanımlama düzeylerine ve yönetim hiyerarşisindeki konumlandırılmalarına bağlı olarak farklılık arz etmenin yanı sıra, ilginçtir ki departmanın adlandırılmasında da farklılıklar göstermektedir.


10. Soru

Halkla ilişkiler birimlerinin organizasyon şeması içerisinde konumlanmasında kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler birimlerinin organizasyon şeması içerisinde konumlanmasında dikkat çekici iki yöntem gözlenmektedir. Bunlardan ilki, halkla ilişkilerin bağımsız bir birim olarak yapılanması ve organizasyon şemasında diğer tüm birimlerle koordineli olarak çalışabilecek şekilde konumlanmasıdır. Bu yöntemde, halkla ilişkiler de; finans, insan kaynakları gibi kendi başına bir birim olarak yer alıp, tanımlanmış bir sorumluluk alanına sahip olarak görevlerini yürütmektedir.

İkinci yöntem daha çok halkla ilişkilerin yönetim fonksiyonu olarak kabul edildiği yapılarda kendisini gösterir. Bu yapılanma daha çok bağımsız bir halkla ilişkiler birimi oluşturmak yerine, üst yönetime bağlı halkla ilişkiler danışmanlığının konumlanmasıyla gerçekleşir.


11. Soru

Halkla ilişkiler birimlerinin örgütlenme şeklini belirleyen etmenler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler birimleri, bağlı oldukların kurumun yapısı, amaçları, büyüklüğü ve dolayısıyla çevreleriyle ilişkilerinin yoğunluğuna göre farklı büyüklüklerde ve farklı şekillerde örgütlenmişlerdir


12. Soru

Halkla İlişkiler şirketlerinin sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Halkla İlişkiler Şirketleri, hedef kamuların tutumlarıyla ilgili bilgiler edinme, değişimleri gözleme ve analiz etme; yenilikçi fikirler üretme; kampanya geliştirme ve yönetme; tanıtım faaliyetleri geliştirme ve yürütme, bu süreçlerde gerçekleştirilmesi gereken tüm çabaları yerine getirmekten sorumludur.


13. Soru

Halkla ilişkilere ait hizmetlerin kurum dışından edinildiği ilk örnek nedir?

Cevap

Halkla ilişkilere ait hizmetlerin kurum dışından edinildiği ilk örneğin - gazeteci Ivy Lee’nin, 1919 yılında Rockefeller şirketinde danışman olarak göreve başlaması olduğu kabul edilmektedir.


14. Soru

Halkla İlişkiler Şirketlerinin organizasyon yapısında yer alan birimler nelerdir?

Cevap

Halkla İlişkiler Şirketlerinin organizasyon yapısında yer alan birimler arasında; Medya İlişkileri, Müşteri Hizmetleri, İdari İşler ve son zamanlarda çokça karşılaşılan Sosyal Medya Uygulamaları ya da Online Halkla İlişkiler adlı birimler, ilgili Müdür Yardımcılıkları altında ya da bağımsız olarak konumlanmaktadırlar.


15. Soru

Halkla ilişkilerin uluslararası örgütlenmesi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Küreselleşmenin bir gereği olarak Halkla İlişkiler faaliyetleri uluslar arası bir boyuta taşınmıştır. Erdoğan (2005:203-204) halkla ilişkilerin uluslararası örgütlenmesini; “bir firmanın, kurumun veya devletin/Cumhurbaşkanlığının, diğer ülkelerin halklarıyla (firmalarıyla, devletleriyle, kurumlarıyla vs) ortak faydaya dayalı ilişkiler kurmak için yaptığı planlı ve örgütlü faaliyet” olarak tanımlamıştır.


16. Soru

Halkla ilişkilerin İmaj Yaratma hizmet alanındaki faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Genel olarak hedef kitlelerin/grupların algılarını yönetmeye odaklanan iletişim alanı, bağlı bulunulan organizasyon ya da ajans müşterisi konumundaki organizasyon için imaj yönetimine odaklı faaliyetler yürütülmektedir. Şöyle ki; bunlar, üzerinde çalışılan kurum, organizasyon, marka, şehir ve kişiler gibi üzerinde çalışmaya değer odağın, ilgili kamuları tarafından, amaca uygun bir şekilde algılanmasını sağlayacak iletişim hizmetleridir.


17. Soru

Finansal Halkla İlişkiler nedir?

Cevap

PRSA (Public Relations Society of America, 2005) finansal halkla ilişkileri; “yatırımcı güveni yaratma, finans çevresiyle, endüstrideki diğer şirketlerle ve ilgili meslek kuruluşlarıyla, medya ve yürütme organı olumlu ve etkili ilişkiler kurma amaçlı olarak yürütülen faaliyetler


18. Soru

Halkla ilişkilerinFon veya Yardım Toplama hizmet alanındaki faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Fon ve yardım toplama kar amaçlı kuruluşlar için sosyal projelerin bir uzantısı olarak uygulama alanı bulmaktadır. Ayrıca yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları da, asıl amaçları ya da toplumsal katkı alanlarını bu etkinliklere odaklamış olabilirler. Halkla İlişkiler uzmanları hem kârsız gruplar adına fon toplayabilmekte hem de ticari organizasyonlara (çoğu zaman şirketlere) bağlı olarak, paydaş sivil toplum örgütlerinin fon bulmalarına destek verebilmektedir.


19. Soru

Halkla ilişkilerin Danışmanlık hizmet alanındaki faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Danışmanlık; Bir örgütün yönetimine karar süreçlerinde eylem seçenekleriyle ve iletişimle, özlüce “ne yapılacağı” ile ilgili öneriler sunmaktır (PRSA, 2005). Yönetim süreçlerindeki danışmalık, genel olarak iletişim ve kamularla diyalog yönündeki uygulamaları temel almaktadır. Kastedilmek istenen, yönetimin teknik veya finansal konuları değildir. Öyle bir bakış açısı, halkla ilişkiler uzmanlarının yetkilerini abartmak ya da diğer uzmanlık alanlarına izinsiz dâhil olmak anlamına gelmektedir.


20. Soru

Halkla ilişkilerin Kamusal İşler hizmet alanındaki faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Kamusal işler (Public Affairs); Kurumların, kamu beklentilerine kendini uyarlaması ve devlet yetkilileriyle ve ilgili örgütlerle etkileşimi bu kapsamda ele alınmaktadır. Lobicilik ve devlet yürütme organı ilişkileri kurma ve geliştirme ile kurum ve ilgili örgütler arasındaki ilişkilerin (Sivil Toplum Kuruluşları gibi) yönetimi, bu alanın en önemli örnekleri arasındadır. Lobicilik faaliyetleri, karar vericilere odaklanabileceği gibi, kamuoyunu etkileme çalışmalarına da odaklanabilir. Kamuoyu herhangi bir yönde etkilenebilmekte ve özellikle de medya desteği sağlanabilirse, yasa koyucular/karar vericiler dolaylı olarak etki altına alınmaktadır. Bu anlamda yürütülecek kamuoyu oluşturma çabaları da, bizzat lobiciliğin halkla ilişkiler bazlı yönelimiyle ilgilidir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi