Halkla İlişkiler Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Stratejik Yönetim Ve Halkla İlişkiler Yönetimi

1. Soru

Halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreçlerinden biri olan Tanıtım Çağının özelliği nedir?

Cevap

Tanım çağı örgütlerin sadece kâr elde etme amacıyla hareket ettikleri ve halkla ilişkiler faaliyetlerini bu amaca ulaşmak adına bir araç olarak kullandıkları bir dönem olarak betimlenmektedir.


2. Soru

Halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreçlerinden hangisinde iletişim iki yönlü bir hal almaya başlamıştır.

Cevap

1920-1970 yılları arasındaki dönem ise halkla ilişkiler faaliyetlerinin temel işlevinin “ikna” etme olarak tanımlandığı dönemdir. Bu dönemde yaşanan önemli bir gelişme halkla ilişkiler faaliyetleri bağlamında çeşitli “halk” kesimlerinin de dinlenilmeye başlanmasır. Bir başka deyişle, iletişim iki yönlü bir hal almıştır.


3. Soru

Chandler stratejiyi nasıl tanımlamıştır?

Cevap

Strateji bir örgüte ilişkin uzun dönemli amaçların belirlenmesi, bu amaçlara ulaşılması için gerekli olan hareket adımlarının planlanması ve kaynak tahsisinin yapılmasıdır (Chandler, 1962).


4. Soru

Peter Senge'e göre Olaylar düzeyinde düşünüldüğünde ortaya çıkan sorun çözme yaklaşımları nasıl olmaktadır?

Cevap

Olaylar düzeyinde düşünüldüğünde her bir olay birbirinden bağımsız olarak ele alınmakta ve bu olaylara tepkici (reaktif) bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Tepkici yaklaşım genelde günlük işlerde karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin olarak geliştirilmektedir. Bu düzeyde, sorunlarla karşılaşıldığı anda çözüm üretilmekte ve herhangi bir şekilde sorunlar arasında nedensellik ilişkisi aranmamaktadır. Bir başka ifadeyle, olaylar düzeyinde düşünüldüğünde yalnızca geçici çözümler üretilebilecektir.


5. Soru

Olaylar arası neden sonuç ilişkisinin kurulduğu ve proaktif yaklaşımların benimsendiği düşünce düzeyi hangisidir?

Cevap

Davranış kalıpları düzeyinde düşünüldüğünde ise olaylar arasında ilişki kurulmaktadır. Olaylar birbirinden bağımsız düşünülmemekte, olaylar arası neden sonuç ilişkisi kurulmaktadır. Bu düzeyde olaylara ilişkin tepkisel bir yaklaşım yerine, önlem alıcı (proaktif) bir yaklaşım geliştirilmektedir.


6. Soru

Stratejik Yönetim nedir?

Cevap

Örgütlerde var olan evrensel yönetim fonksiyonunu stratejik bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan stratejik yönetim, örgütlerde stratejilerin geliştirilmesini (formülasyonunu), geliştirilen bu stratejilerin uygulanmasını ve değerlendirilmesini içeren yönetsel bir süreç olarak tanımlanabilir (Carpenter ve Sanders, 2007: 7)


7. Soru

Stratejik yönetimin cevap aradığı temel soru nedir?

Cevap

Stratejik yönetimin cevap aradığı temel soru, neden bazı işletmeler diğerlerine göre daha başarılıolmakta ve neden bir zamanların başarılı işletmelerinin sadece küçük bir bölümü bu başarılı konumlarınıkoruyabilmektedirşeklinde özetlenebilir.


8. Soru

Vizyon kavramıneyi ifade eder?

Cevap

Vizyon kavramı tanım olarak örgütün gelecekte kendisini görmek istediği yeri ifade etmekte, misyon ise örgütün varlık nedenini açıklamaktadır.


9. Soru

Herhangi bir örgüt için uzun dönem belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken noktalar nelerdir?

Cevap

 1. Tahmin yapılabilecek azami süre
 2. Arzulanan nihai sonuca varış süresi
 3. Sektörün özellikleri


10. Soru

Rekabet üstünlüğü nedir?

Cevap

Rekabet üstünlüğü bir örgütün hedef kitlesinin gözünde üstün bir konum elde etmesi durumudur. Rekabet üstünlüğü işletmenin rakiplerinin yaratamadığı bir değeri yaratarak, onlara karşı üstünlük elde etmesidir.


11. Soru

Konumlandırma yaklaşımı örgütler arasındaki kâr farklarını hangi etmenlere bağlamaktadır?

Cevap

Konumlandırma yaklaşımı örgütler arasındaki kâr farklarını öncelikle örgütün faaliyet gösterdiği sektörün yapısına, ikinci olarak da bu sektör içerisinde örgütün tercih ettiği rekabetçi konuma bağlamaktadır.


12. Soru

Porter (1998) sektörel yapının beş temel güç tarafından şekillendirildiğini dile getirmektedir. Bu güçler nelerdir?

Cevap

 1. Sektör içi rekabetin yoğunluğu
 2. Alıcıların rekabet gücü
 3. Satıcıların rekabet gücü
 4. İkâme ürünlerin rekabet etkisi
 5. Yeni girişlerin rekabet etkisi


13. Soru

Örgütlerin hangi temel stratejiyi benimseyerek faaliyet göstereceklerini belirleme noktasında sahip olduğu üç temel stratejik alternatif nelerdir?

Cevap

Örgütler rakiplerine göre daha düşük maliyetle üretim yapıp, maliyet liderliği elde ederek, sürümden kazanma yolunu seçebilir (maliyet liderliği), ürettikleri ürünleri nitelikleri itibariyle rakiplerininkinden daha farklı kılarak tüketicilerden daha yüksek bedel talep edebilir (farklılaştırma) veya sektörün yalnızca küçük bir bölümüne hitap etmek üzere kendilerini odaklayabilirler.


14. Soru

Kaynaklara dayalı yaklaşım örgütlerin rekabet üstünlüklerinin nedenini, neye bağlamaktadır?

Cevap

Kaynaklara dayalı yaklaşım örgütlerin rekabet üstünlüklerinin nedenini, örgütlerin sahip olduğu kaynak yapısının eşsizliğine bağlamaktadır.


15. Soru

Temel Yetkinlik nedir?

Cevap

Örgütlerin sahip olduğu ve rekabet üstünlüğü sağlayan stratejik nitelikteki kaynaklar “temel yetkinlik” olarak nitelendirilmektedir.


16. Soru

Herhangi bir kaynağın Temel Yetkinlik olarak nitelendirilebilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekmektedir?

Cevap

 1. Birçok bağımsız yetenek ve teknolojiyi bünyesinde sentezlemiş olmalıdır.
 2. Açık ve kapalı bilgiyi uygun bir yapıda bütünleştirmelidir.
 3. Alıcıların tercihlerinde önemli bir yer tutmalıdır.
 4. Örgütü rakiplerinden farklı kılan özellikler içermelidir.
 5. Yeni sektörlere giriş yapılması sürecini kolaylaştırmalıdır.


17. Soru

Stratejik yönetim süreçlerinde başarılı olmayı arzulayan örgütlerin tüm stratejik yönetim sürecinde göz önünde bulundurması gereken faktörler nelerdir?

Cevap

 • Örgütler ve örgütlerin faaliyet gösterdikleri sektörler dinamik bir yapıya sahiptir.
 • Örgütlerin formüle ettikleri stratejilerle, bu stratejilere ilişkin uygulamalar birbirleriyle uyum içinde olmalıdır.
 • Stratejik yönetim süreçlerinde üst yönetimin desteği ve konuya olan yakın ilgisi oldukça önemlidir.


18. Soru

Anlamlı ve yararlı stratejik hedefler belirleyebilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Cevap

 1. Ölçülebilirlik: Stratejik hedefin başarısına ilişkin en az bir gösterge olmalıdır.
 2. Özelleşmişlik: Gerçekleştirilecek hedefe ilişkin açık bir tanım içermelidir. •
  Uyum: Stratejik hedefler işletmenin vizyonu ve misyonu ile uyumlu olmalıdır.
 3. Gerçekçilik: Stratejik hedefler işletmenin sahip olduğu kaynaklar ve içinde bulunduğu çevresel koşullar itibariyle erişilebilir olmalıdır. Bir başka ifadeyle, stratejik hedefler zorlayıcı fakat erişilebilir nitelikte olmalıdır.
 4. Zaman: Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için öngörülen zaman dilimi ve son tarihler belirlenip, ilgililerle paylaşılmalıdır.


19. Soru

Örgüt Yapısı nedir?

Cevap

Örgüt yapısı, örgütlerde yetki ilişkilerini, mevkileri ve biçimsel iletişim kanallarını ortaya koyan yapı olarak tanımlanabilir.


20. Soru

Bir işletmelerin stratejik anlamda en önemli paydaşları kimlerdir?

Cevap

İşletmelerin stratejik anlamda en önemli paydaşları hissedarlar, yönetim ve yönetim kuruludur.


21. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimi sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

 1. Analiz
 2. Strateji Formülasyonu
 3. Taktikler
 4. Değerlendirme


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi