Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi Ve Uygulamaları

1. Soru

Tarih boyunca etkinlikler neden yaygın bir yol olarak kullanılmıştır?

Cevap

Tarih boyunca etkinlikler, grup çalışmalarıyla ortak amaçlara ulaşmak, toplanmak, sosyalleşmek gibi ihtiyaçları gidermek ve olanakları sıralamak için yaygın bir yol olmuştur.


2. Soru

Etkinlikler ne tür organizasyonlardır?

Cevap

Etkinlikler paylaşımları, sosyalleşmeyi ve eğlenmeyi mümkün kılan organizasyonlardır.


3. Soru

Etkinlikler aracılıyla iletişimin yarattığı fırsatlar nelerdir?

Cevap

Etkinlikler aracılıyla iletişim, katılımcılara değişik iletişim tasarımları ile katma değer sağlayarak, tüketim deneyimi ve tüketicilerin şirket, marka ve toplulukları ile bir araya gelme fırsatı yaratır. Aynı zamanda etkinlikler katılımcılara sosyalleşme ve katılımcıların ilginlik düzeyini arttırıcı ortamlar yaratır. Bunlarla beraber tüketicinin kurumsal ve pazarlama mesajlarını diğer iletişim araçlarının performansına göre daha net algılaması olasıdır.


4. Soru

Etkinlik çalışmalarının en iyi uyum sağladığı alan hangisidir?

Cevap

Etkinlik çalışmalarının en iyi uyum sağladığı alan olarak sosyal bilimler görülmektedir.


5. Soru

Etkinlik çalışmalarının en iyi uyum sağladığı alan neden sosyal bilimlerdir?

Cevap

Etkinlik çalışmalarının en iyi uyum sağladığı alanın sosyal bilimler olmasının temel nedeni insan ve davranış disiplinlerine yakın olmasıdır.


6. Soru

Etkinlik kavramının ikinci plana itilmesine neden olan etkenler nelerdir?

Cevap

Uygulanan halkla ilişkiler çalışmaları kavramın önemini ve etkilerinin ne derece farklı olacağını unutturmuştur. Özellikle uygulana gelen halkla ilişkiler etkinliklerinin planlama süreci içinde yer almaması, bütünleşik pazarlama iletişim çalışmalarına ters düşmesi, kurum vizyon, misyon ve değerleri ile bağdaşmaması, kavramı ikinci plana itmiştir.


7. Soru

Halkla ilişkiler uygulamalarının en basit hali ile işaret edileceği alan nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler uygulamalarının en basit hali ile işaret edileceği alan, yaptıkları etkinlik uygulamalarıdır.


8. Soru

Etkinlikler neden önemlidir?

Cevap

Etkinlikler biz tüketicilere ulaşan en yalın iletişim biçimidir. Bu bağlamda tüketiciler ya da hedef kitle kurum ya da kuruluşu yaptığı etkinlik ile değerlendirebilmektedir. Yalın olduğu kadar aynı zamanda riske de açık olan etkinlikler, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kurumsal hedeflere ulaşmada temsil rolünde olmaktadır. Bu temsil durumu halkla ilişkilercilere etkinliğin uygulanma sırasında oldukça önemli bir sorumluluk yüklemektedir.


9. Soru

Etkinlik kavramının son derece titizlikle hazırlanmasındaki en önemli unsur nedir?

Cevap

Etkinlik kavramının son derece titizlikle hazırlanmasındaki en önemli unsur, gerçekleşebilecek sonuçların birçok unsuru da bağlayıcı olmasından kaynaklanmaktadır.


10. Soru

Etkinlik çalışmaları hangi disiplinlerden yararlanır?

Cevap

Etkinlik çalışmaları; doğasında teorilerin, bilginin, metodolojilerin ve metotların taslak şeklinde yer aldığı ve olgunlaşmış birçok disiplinden beslenen alan olarak görülür. Aynı zamanda boş zaman ve turizm gibi alanlarla da yakından ilişkili olduğunu belirtilir.


11. Soru

Etkinlik çalışmalarında bilgi yaratma ve araştırma sürecinde neler yer alır?

Cevap

Etkinlik çalışmalarında bilgi yaratma ve araştırmada sürecinde yer alanlar şöyle sıralanabilir: • Disiplinlerarası yaklaşım, • Disiplin perspektifi, • Yakın ilişkili profesyonel alanlar, • Yönetim ihtiyaçları, • Aksettirici profesyonel uygulamalar, • Kuram araştırması, • İç gözlem ve düşünce, • Politika ihtiyacı.


12. Soru

Etkinlik türünün belirlenmesinde hangi değişkenler önemlidir?

Cevap

Etkinlikler ile ilgili farklı sınıflamalara rastlansa da, etkinliğin büyüklüğü ve ölçeği etkinlik türünün belirlenmesinde önemli bir değişken olarak gösterilir. Bunun yanı sıra ilgili alanlara göre (kamu, spor, sanat, festival, turizm vs.) sınıflandırmaların yapıldığı da görülür.


13. Soru

Etkinlikler kaç kategoride ele alınır?

Cevap

Etkinlikler genel olarak iki kategoride ele alınır; • Sıradan, gündelik etkinlikler ve • Özel etkinlikler.


14. Soru

Özel etkinlik nedir?

Cevap

Özel bir etkinlik normal programın dışında bir kerelik ya da seyrek olarak normal bir programın dışında karşılaşılan ya da sponsorların/organizatörlerin kurguladıkları aktiviteler olarak tanımlanabilir.


15. Soru

Düzeyenler bakımından etkinlikler nelerdir?

Cevap

Düzenleyenler bakımından etkinlikler şöyle sıralanabilir: • Hükümet birimleri, • Etkinlik organizatörleri, • Halka açık alan yöneticileri, • Turizm acenteleri, • Kongre büroları, • Medya, • Sivil Toplum Örgütleri (STÖ), • Spor, • Sanat, • Ahlaki kuruluşlar ve organizasyonlar


16. Soru

Etkinliklere ilişkin sektörler nasıl ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Etkinliklere ilişkin sektörler genellikle organizasyon yapısının doğası ve amacına göre ortaya çıkmaktadır.


17. Soru

Hükümet kuruluşları ya da sosyal-özel guruplar hangi etkinlikleri kullanır?

Cevap

Hükümet kuruluşları ya da sosyal-özel guruplar genellikle spor, sağlık ve sosyal bütünleşmeleri teşvik eden etkinlikleri kullanır.


18. Soru

Özel girişimciler hangi tür etkinlikleri kullanır?

Cevap

Özel girişimciler kar amacı güden sponsorluk, duyurum, alış-verişi körükleyen organizasyonları kullanırlar.


19. Soru

Gönüllüler tarafından yürütülen kar amacı gütmeyen etkinlikler hangi amaçları gerçekleştirmek için kullanılır?

Cevap

Gönüllüler tarafından yürütülen kar amacı gütmeyen etkinlikler; • Bağış, • Sanat, • Siyasi parti katılımı, • Toplum projelerine katılım gibi amaçları gerçekleştirmede etkinlikleri araç olarak kullanırlar.


20. Soru

Ölçeklerine göre etkinlikler nelerdir?

Cevap

Ölçeğe göre etkinlikler dört grupta toplanabilir: • Mega etkinlikler, • Hallmark (damga) etkinlikler, • Büyük etkinlikler, • Yerel etkinlikler


21. Soru

Tüm ekonomiyi ve küresel medyayı etkileme gücüne sahip olan etkinliklere ne denir?

Cevap

Tüm ekonomiyi ve küresel medyayı etkileme gücüne sahip olan etkinliklere mega etkinlikler denir.


22. Soru

Genellikle rekabetçi bir çerçevede tasarlanan büyük olayları kapsayan etkinlikler hangi tür etkinliklerdir?

Cevap

Genellikle rekabetçi bir çerçevede tasarlanan büyük olayları kapsayan etkinlikler mega etkinlikler arasında yer alır.


23. Soru

Olimpik Oyunlar, Paralimpik Oyunlar, FIFA Dünya Kupası, Dünya Atletizm Şampiyonası gibi etkinlikler hangi etkinlik grubuna girer?

Cevap

Sayılan ilgili etkinlikler mega etkinlikler grubunda yer alır.


24. Soru

Hallmark etkinlikler nedir?

Cevap

Hallmark etkinlikler kavramı, bir kasaba, bir şehir veya bir bölge ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen etkinlikleri ifade eder.


25. Soru

Hallmark etkinliklerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Hallmark etkinlikler; temel olarak farkındalığı arttırıcı özelliklere sahiptir.


26. Soru

Hallmark etkinliklerin başarısı neye bağlıdır?

Cevap

Bu tür etkinliklerin başarısı; benzersiz oluşları, tek oluşları, statülü oluşları, ilgi ve dikkat çekmelerine bağlıdır.


27. Soru

Rio Karnavalı, Fransa (Bisiklet) Turu, Münih’teki Oktoberfest, İskoçya’daki Edinburg Festivali gibi organizasyonlar hangi etkinlik grubu içerisinde yer alır?

Cevap

Sayılan ilgili organizasyonlar Hallmark etkinlikler arasında yer alır.


28. Soru

Medya ilgisi, ziyaretçi sayısı ve ekonomik etkiler bakımından baskın bir güce sahip olan etkinlik türü hangisidir?

Cevap

Medya ilgisi, ziyaretçi sayısı ve ekonomik etkiler bakımından baskın bir güce sahip olan etkinlik türü majör etkinlik olarak da adlandırılan büyük etkinliklerdir.


29. Soru

ngiltere Formula 1 Grand Prix’i ve The Isle of Man gibi organizasyonlar hangi etkinlik grubu içerisinde yer alır?

Cevap

Sayılan ilgili etkinlikler büyük etkinlikler arasında yer alır.


30. Soru

Yerel etkinlikler nedir?

Cevap

Yerel etkinlikler büyüklük esasına göre en dar coğrafik alanı temsil etmektedir. Bir ulusun kültürel özelliklerini taşıyan veya dar bir coğrafik alana yayılmış her tür etkinlik bu kategori altında sınıflandırılır.


31. Soru

En düşük düzeyli ekonomik etkiye sahip etkinlik türü hangisidir?

Cevap

Yerel etkinlikler diğer etkinlikler ile karşılaştırıldığında son derece düşük düzeyli ekonomik etkiye sahiptir.


32. Soru

Manisa’daki Mesir Macunu Şenlikleri, Eskişehir’deki Uluslararası Eskişehir Festivali, Uçurtma Şenliği gibi organizasyonlar hangi etkinlik grubuna girer?

Cevap

Sayılan ilgili organizasyonlar yerel etkinlik grubuna girer.


33. Soru

Getz’e göre etkinliğin özel olma durumunu etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Getz (1997), etkinliğin özel olma durumunu etkileyen faktörleri; • Amaçların çok yönlülüğü, • Festival ruhu, • Temel ihtiyaçların karşılanması, • Özgünlük, • Kalite, • Orijinallik, • Gelenek, • Esneklik, • Konukseverlik, • Somutluk, • Temalandırma, • Sembolik unsurların güçlü kullanımı, • Elde edilebilirlik ve • Elverişlilik şeklinde sıralamaktadır.


34. Soru

Berridge etkinlik türlerini nasıl sınıflandırmaktadır?

Cevap

Berridge etkinlikleri; • İşletme ve kurumsal etkinlikler, • Nedene dayalı ve para toplama kampanyaları, • Fuar ve sergi etkinlikleri, • Eğlence ve boş zaman etkinlikleri, • Festivaller, • Hükümet ve belediye etkinlikleri, • Hallmark (damga) etkinlikler, • Pazarlama etkinlikleri, • Toplantı ve konferans etkinlikleri, • Sosyal/yaşam döngüsü etkinlikleri ve • Spor etkinlikleri olarak sınıflandırmaktadır.


35. Soru

Pazarlama etkinlikleri nedir?

Cevap

Pazarlama etkinlikleri ticari amaçla tasarlanmış, bir ürün ya da hizmetin farkındalığını ve satışlarını arttırmayı amaçlayan, alıcı ve satıcıları biraraya getiren takvimlenmiş ya da benzeri etkinliklerle birleştirilmiş organizasyonlardır.


36. Soru

Etkinlik pazarlaması kavramı ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?

Cevap

Etkinlik pazarlaması kavramı, değişen pazarlama iletişimi ve tüketici davranışları sonucunda 80’li yılların sonlarında deneyimsel pazarlama stratejileri doğrultusunda Almanya’da ortaya çıkmıştır.


37. Soru

Etkinlik pazarlaması hangi toplumlarda ve neden önem kazanmıştır?

Cevap

Gerçek anlamda yaşanmışlık ile marka değerleri ile iletişime geçerek, öncelikle gelişmiş toplumlarda bir değer algısı olarak önem kazanmıştır.


38. Soru

Etkinlik pazarlamasının amacı nedir?

Cevap

Deneyimsel tüketim ile yaşam standartlarını ve kalitesini geliştirmek isteyen tüketicilerin duygusal faydalarına yönelik tecrübelerini zenginleştirme amacı gütmektedir.


39. Soru

Wolhfei ve Whelan’a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında yenilikçi temelleri kaç unsurda ele alınır?

Cevap

Wolhfei ve Whelan’a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında yenilikçi temelleri dört unsurda ele alınır. Bunlar; • Deneyim-yönelme, • Etkiletişim, • Kişisel kabul ve • Dramaturgi’dir.


40. Soru

Etkinlik pazarlaması nedir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması, bir sponsorluk ya da yaratılmış bir etkinliğin etrafında iletişimi koordine etme girişimidir. Etkinlik pazarlamasında etkinlik, hedef kitleyi belirlenmiş bir zaman ve yer bağlamında bir araya getiren aktivitedir; mesajın iletildiği, deneyimin paylaşıldığı toplanma yeridir. Etkinlik pazarlaması bir organizasyon ve markalarının çıkarlarını belirli bir aktivite ile ilişkilendiren iletişim çabaları şeklinde de tanımlanabilir.


41. Soru

Etkinlik pazarlamasında yer alan hedeflerin sınıflandırılması ne şekilde yapılmaktadır?

Cevap

Etkinlik pazarlamasının hedefleri; • Kurum odaklı hedefler, • Ürün odaklı hedefler, • Satış hedefleri, • Medyada yer almak (duyurum) ve • Kişisel hedefler şeklinde sıralanmaktadır.


42. Soru

Etkinlik pazarlamasında yer alan kurum odaklı hedefler nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında yer alan kurum odaklı hedefler şöyle sıralanabilir: • Kurumsal imajı etkilemek, • Farkındalık yaratmak, • İyi niyet yaratmak, • Yatırım geri dönüş oranını arttırmak, • Tüketiciler ve diğer işletmelerle iyi ilişkiler kurmak ve yönetmek, • Yeni bir pazarı denemek, • Geri dönüş almak, • Yeni ürün konumlandırmak, • Mesaj taşımak, • Pazarlama stratejilerini uygulamak.


43. Soru

Etkinlik pazarlamasında yer alan ürün odaklı hedefler nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasında yer alan ürün odaklı hedefler şöyle sıralanabilir: • Ürün ya da marka imajını etkilemek, • Ürün ya da marka farkındalığı sağlamak.


44. Soru

Etkinlik pazarlamasının satış hedefleri nedir?

Cevap

Etkinlik pazarlamasının satış hedefleri şöyle sıralanabilir: • Kısa dönemli satışları arttırmak, • Uzun dönemli satışları arttırmak (pazar payı).


45. Soru

Bir pazarlama stratejisi ne zaman oluşturulmalıdır?

Cevap

Bir pazarlama stratejisi; • Etkinliğin görevinin tanımlanması, • Hiçbir şeyin gözden kaçırılmadığı hedeflerin belirlenmesi ile • İçsel ve dışsal çevrelerin taranmasının ardından oluşturulmalıdır.


46. Soru

Bir etkinlik pazarlama stratejisi neye dayalı olarak oluşturulmalıdır?

Cevap

Bir etkinlik pazarlaması stratejisi pazar ihtiyaçlarına, kurumsal hedeflere, yeterliliklerine ve fırsatlarına dayanmalıdır.


47. Soru

Bir stratejik etkinlik pazarlaması plan süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Cevap

Bir stratejik etkinlik pazarlaması plan sürecini oluşturan aşamalar şöyle sıralanabilir: • Hedefler, niyetler ve amaçlar, • Durum analizi, • Pazarlama potansiyelinin ölçümü, • Stratejiler, • Pazarlama planı, • Eylem planı ve bütçe, • Değerlendirme ve iyileştirme.


48. Soru

Sponsorluğun stratejik uygulamaları nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun stratejik uygulamaları şöyle sıralanabilir: • İlişkisellik, • Hedef pazar, • Sponsora yönelik tutum, • Yöneticinin sponsorluğa bakışı.


49. Soru

Tüketicilerin sponsorun ürününü, ürünün sponsorla bağlantısını kurdukları zaman daha iyi hatırlaması sponsorluğun hangi stratejik uygulaması ile ilgilidir?

Cevap

Tüketicilerin sponsorun ürününü, ürünün sponsorla bağlantısını kurdukları zaman daha iyi hatırlaması sponsorluğun ilişkisellik uygulaması ile ilgilidir.


50. Soru

Etkinlik pazarlaması ve sponsorluğun firmalar açısından kullanılma amacı nedir?

Cevap

Firmalar marka farkındalığı, satış, imaj yaratma gibi değişik amaçlar için etkinlik pazarlamasını kullanır. Bu hedeflere ulaşmada firmaların amacı, mesajları ile tüketicileri bütünleştirmektir. Diğer yandan sponsorlar tanıtım çabalarını dikkatli bir şekilde tasarlayıp uyguladıkları taktirde etkinliğin bir parçası olarak algılanmaktan çok, pazarlama iletişimi hedeflerine ulaşmayı başarır.


51. Soru

Etkinlik pazarlaması ve etkinlik sponsorluğu arasındaki benzerlikler nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması ve etkinlik sponsorluğu arasındaki benzerlikler şöyle sıralanabilir: • Etkinliğin marka sunumunda bir platform olarak kullanılması, • Ekonomik/Ticari amaçlar, • Tutum yaratma, marka farkındalığı, satış geribildirimi, duyurum gibi hedef benzerlikleri, • Bilgi/satış gişesi, ürün/logo sunumu, aktiviteler gibi marka sunumlarını destekleyen iletişim çabaları, • Benzer hedef kitleler.


52. Soru

Etkinlik pazarlaması ve etkinlik sponsorluğu arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması ve etkinlik sponsorluğu arasındaki farklılıklar şöyle sıralanabilir: • Etkinlik pazarlamasında şirketler etkinlik içeriğinden ve programından sorumludur. • Şirketler etkinliğin bir parçasıdır. • Marka ve iletişim performansına yönelik yükümlülükleri yoktur. • Marka ve etkinlik arasında sıkı ilişki vardır. • Etkinlik sponsorluğunda şirketler etkinliklerin yapısal ortağı olarak ilişkilendirilir. • Sponsorluk ilişkilendirilmelerinde etkinliğin iskeletidir. • İletişim aktivitelerinde yükümlülüklere sahiptir. • Diğer sponsorlar ile rekabet halindedir. • Etkinlik programında küçük rolde yer alır.


53. Soru

Etkinlik planlaması sürecinde hangi kavramların dikkate alınması gerekir?

Cevap

Etkinlik planlaması sürecinde dikkate alınması gereken kavramlar şöyle sıralanabilir: • Hedeflerin belirlenmesi, • Hedef kitlenin belirlenmesi, • Hedef kitlenin hangi ihtiyacının giderileceği, • Etkinlik programının şekillendirilmesi, • Tema yaratmak, • İletişim mesajı, • Medya değerlendirilmesi.


54. Soru

Etkinlik planlama sürecinde yer alan programlama unsurları nelerdir?

Cevap

Programlama unsurları içerisinde; • Programın doğası, • Faaliyetler ve ilişkilerarasılık yer almaktadır.


55. Soru

Etkinlik planlama sürecinde yer alan etkinlik alanına ilişkin unsurlar nelerdir?

Cevap

Etkinlik planlama sürecinde yer alan etkinlik alanına ilişkin unsurlar şöyle sıralanabilir: • Uygunluk, maliyet, • Erişebilirlik, • Esneklik, • Elverişlilik, • Riskler, • Acil durum yeterliliği, • Yasal kısıtlar.


56. Soru

Etkinlikler hangi süreçler dikkate alınarak planlanmalıdır?

Cevap

Etkinlikler araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri dikkate alınarak planlanmalıdır.


57. Soru

Etkinlik planlama süreci aşamaları nelerdir?

Cevap

Etkinlik planlama süreci aşamaları kısaca şöyle açıklanabilir: • Etkinlik geliştirme aşaması: Etkinliği yöneten kişi ve/veya birim, kurum yöneticileri, kurum değerleri, vizyonu ve misyonu gibi unsurları içerir. • Etkinlik operasyonel planlama aşaması: Etkinliği yöneten kişilerin etkinliği akıcı ve sorunsuz biçimde gerçekleştirmesi için hazırladığı plandır. • Etkinlik uygulama, izleme ve yönetme aşaması: Yazılı biçimde hazırlanan planlama aşamasının uygulanmasıdır. • Etkinlik değerlendirme ve yenileme aşaması: Yöneticiler değerlendirme unsurlarını seçer. Öncelikle etkinlikle elde edilmek istenenler, belirlenen hedefler ortaya konur ve bunlara ne kadar ulaşıldığı değişik araştırma metotları ile saptanır. Bu değerlendirmelerin ardından eksiklikler ve başarı noktaları belirlenir ve bir sonraki etkinlikte göz önünde bulundurulur.


58. Soru

Etkinlik kavramının amaçları nelerdir?

Cevap

Etkinlik kavramının İngilizce literatürde karşılığı “event” kelimesidir. Etkinlikler aracılıyla iletişim, katılımcılara değişik iletişim tasarımları ile katma değer sağlayarak, tüketim deneyimi ve tüketicilerin şirket, marka ve toplulukları ile biraraya gelme fırsatı yaratır. Aynı zamanda etkinlikler katılımcılara sosyalleşme ve katılımcıların ilginlik düzeyini arttırıcı ortamlar yaratır. Bunlarla beraber tüketicinin kurumsal ve pazarlama mesajlarını diğer iletişim araçlarının performansına göre daha net algılaması olasıdır.


59. Soru

Etkinlik çalışmalarının doğasında hangi disiplinler yer almaktadır?

Cevap

Etkinlik çalışmaları doğasında teorilerin, bilginin, metodolojilerin ve metotların taslak şeklinde yer aldığı ve olgunlaşmış birçok disiplinden beslenen alan olarak görülür. Aynı zamanda boş zaman ve turizm gibi alanlarla da yakından ilişkili olduğu belirtir. Etkinlik çalışmalarının en iyi uyum sağladığı alan olarak sosyal bilimler görülmektedir.


60. Soru

Etkinlik çalışmalarında bilgi yaratma ve araştırma kapsamı altında yer alan kavramlar nelerdir?

Cevap

 • Disiplinlerarası yaklaşım
 • Disiplinler perspektifi
 • Yakın ilişki profesyonel alanlar
 • Yönetim ihtiyacı
 • Aksettirici profesyonel uygulamalar
 • İçgözlem ve düşünce
 • Kuram araştırması
 • Politika ihtiyacı


61. Soru

Etkinlikler genel olarak kaç kategoride ele alınmaktadır?

Cevap

 1. Sıradan, gündelik etkinlikler
 2. Özel etkinlikler


62. Soru

Özel etkinlik nedir?

Cevap

Özel bir etkinlik “normal programın dışında bir kerelik ya da seyrek olarak normal bir programın dışında karşılaşılan ya da sponsorların/organizatörlerin kurguladıkları aktiviteler” olarak tanımlanabilir.


63. Soru

Tüm ekonomiyi ve küresel medyayı etkileme gücüne sahip olan etkinliklere ne ad verilir?

Cevap

Mega etkinlikler


64. Soru

Hallmark (Damga) etkinliklerinin kapsamları nelerdir?

Cevap

Hallmark etkinlikler kavramı, bir kasaba, bir şehir veya bir bölge ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen etkinlikleri ifade eder. Bu kasaba, şehir veya bölgeler yerin adı ile anılır ve bu haliyle geniş çaplı tanınmışlık ve farkındalık elde eder. Hallmark olaylar damga vurucu veya markalaşmış olaylar olarak da ifade edilir. Hallmark etkinlikler; temel olarak farkındalığı arttırıcı özelliklere sahiptir.


65. Soru

Formula 1 Grand Prix’i ve The Isle of Man gibi organizasyonlar hangi tür etkinliklere örnek verilebilir?

Cevap

Büyük etkinlikler, majör etkinlik olarak da adlandırılan büyük etkinliklerdir. Medya ilgisi, ziyaretçi sayısı ve ekonomik etkiler bakımından baskın bir güce sahiptir. İngiltere Formula 1 Grand Prix’i ve The Isle of Man önemli etkinliklerdir. Pek çok uluslararası spor organizasyonları da bu etkinlik türü altında yer almaktadır.


66. Soru

Büyüklük esasına göre en dar coğrafik alanı temsil eden etkinlikler nelerdir?

Cevap

Yerel etkinlikler büyüklük esasına göre en dar coğrafik alanı temsil etmektedir. Bu bakımdan bazı kaynaklarda bu tür etkinliklerden minör etkinlikler olarak bahsedilmektedir. Bir ulusun kültürel özelliklerini taşıyan veya dar bir coğrafik alana yayılmış her tür etkinlik bu kategori altında sınıflandırılır.


67. Soru

Yönetim fonksiyonları, kurumsal iletişim, eğitim, pazarlama, işçi ilişkileri, tüketici ilişkileri gibi kurumsal hedefleri destekleyen etkinlikler nelerdir?

Cevap

İşletme ve kurumsal etkinlikler


68. Soru

Gelirlerinin bir kısmının yardım kampanyalarına ya da sosyal sorumluluk projelerine aktarılan etkinlik türleri nelerdir?

Cevap

Nedene dayalı ve para toplama kampanyaları


69. Soru

Pazarlama etkinliklerinin amacı nedir?

Cevap

Ticari amaçla tasarlanmış, bir ürün ya da hizmetin farkındalığını ve satışlarını arttırmayı amaçlayan, alıcı ve satıcıları biraraya getiren takvimlenmiş ya da benzeri etkinliklerle birleştirilmiş organizasyonlardır.


70. Soru

Sadece davetiye ile katılınabilen, kültürel, dini, ya da hayat döngüsü kavramları ile bütünleşmiş kutlama ya da anma törenlerine ne ad verilir?

Cevap

Sosyal/yaşam döngüsü etkinlikleri


71. Soru

Seyirci ya da katılımcıların yer aldığı, boş zaman ya da yarışçı spor etkinliklerinin bir takvimde ya da benzeri etkinliklerle birleştirilmiş organizasyonlara ne ad verilir?

Cevap

Spor etkinlikleri


72. Soru

Değişen pazarlama iletişimi ve tüketici davranışları sonucunda 80’li yılların sonlarında deneyimsel pazarlama stratejileri doğrultusunda Almanya’da ortaya çıkan kavram hangisidir?

Cevap

Etkinlik pazarlaması kavramı


73. Soru

Wolhfei ve Whelan’ a göre etkinlik pazarlamasının iletişim bağlamında yenilikçi temellerinin unsurları nelerdir?

Cevap

 • Deneyim-yönelme
 • Etkiletişim
 • Kişisel kabul
 • Dramaturgi


74. Soru

İmaj yaratma, mevcut imajı değiştirme ve korumak şeklinde ki hedefler nelerdir?

Cevap

Kurum odaklı hedefler


75. Soru

Etkinlik pazarlamasının kurum odaklı hedefleri nelerdir?

Cevap

 • Kurumsal imajı etkilemek
 • Farkındalık yaratmak
 • İyi niyet yaratmak
 • Yatırım geri dönüş oranını arttırmak
 • Tüketiciler ve diğer işletmelerle iyi ilişkiler kurmak ve yönetmek
 • Yeni bir pazarı denemek
 • Geri dönüş almak
 • Yeni ürün konumlandırmak
 • Mesaj taşımak
 • Pazarlama stratejilerini uygulamak


76. Soru

Etkinlik pazarlamasının ürün odaklı hedefleri nelerdir?

Cevap

 • Ürün ya da marka imajını etkilemek
 • Ürün ya da marka farkındalığı sağlamak


77. Soru

Etkinlik pazarlamasının satış hedefleri nelerdir?

Cevap

 • Kısa dönemli satışları arttırmak
 • Uzun dönemli satışları arttırmak


ÖSYS Yeni Kayıt
22 Ağustos 2022 Pazartesi